Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention

Den 17. oktober 2000 undertegnedes i London aftale om anvendelse af artikel 65 i konvention om meddelelse af europæiske patenter, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 15. marts 1990, Lovtidende C.

Aftalen har følgende ordlyd:

   
Oversættelse
     
Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents
 
Aftale om anvendelsen af artikel 65 i konvention om meddelelse af europæiske patenter
     
The States parties to this Agreement,
 
De i denne aftale deltagende stater,
     
IN THEIR CAPACITY as Contracting States to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973,
 
I DERES EGENSKAB af kontraherende stater til konventionen om meddelelse af europæiske patenter (den europæiske patentkonvention) af 5. oktober 1973,
     
REAFFIRMING their desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions,
 
DER GENBEKRÆFTER deres ønske om at styrke samarbejdet mellem Europas stater med hensyn til beskyttelsen af opfindelser,
     
HAVING REGARD to Article 65 of the European Patent Convention,
 
UNDER HENVISNING til artikel 65 i den europæiske patentkonvention,
     
RECOGNISING the importance of the objective to reduce the costs relating to the translation of European patents,
 
DER ANERKENDER vigtigheden af formålet med at reducere omkostningerne i relation til oversættelse af europæiske patenter,
     
STRESSING the need for widespread adherence to that objective,
 
DER UNDERSTREGER behovet for udstrakt overholdelse af dette formål,
     
DETERMINED to contribute effectively to such cost reduction,
 
DER ER FAST BESLUTTET på at bidrage effektivt til en sådan omkostningsreduktion,
     
HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:
 
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:
     
Article 1
 
Artikel 1
     
Dispensation with translation requirements
 
Dispensation fra oversættelseskravene
     
(1) Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.
 
(1) Enhver i denne aftale deltagende stat, der har et officielt sprog til fælles med et af det europæiske patentkontors officielle sprog, skal dispensere fra oversættelseskravene som foreskrevet i artikel 65, stk. 1, i den europæiske patentkonvention.
     
(2) Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention, if the European patent has been granted in the official language of the European Patent Office prescribed by that State, or translated into that language and supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.
 
(2) Enhver i denne aftale deltagende stat, der ikke har et officielt sprog til fælles med et af det europæiske patentkontors officielle sprog, skal dispensere fra oversættelseskravene som foreskrevet i artikel 65, stk. 1, i den europæiske patentkonvention, hvis det europæiske patent er blevet udstedt på det europæiske patentkontors officielle sprog foreskrevet af denne stat, eller oversat til dette sprog og indleveret i overensstemmelse med betingelserne foreskrevet i artikel 65, stk. 1, i den europæiske patentkonvention.
     
(3) The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the right to require that a translation of the claims into one of their official languages be supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.
 
(3) De i stk. 2 nævnte stater skal fortsat have ret til at kræve, at en oversættelse af kravene til et af deres officielle sprog indleveres i overensstemmelse med betingelserne foreskrevet i artikel 65, stk. 1, den europæiske patentkonvention.
     
(4) Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to dispense with any translation requirement or to apply more liberal translation requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.
 
(4) Intet i denne aftale skal tolkes som værende begrænsende for de i denne aftale deltagende staters ret til at frafalde ethvert oversættelseskrav eller til at anvende mere liberale oversættelseskrav end de i stk. 2 og 3 nævnte.
     
Article 2
 
Artikel 2
     
Translations in case of dispute
 
Oversættelser i tilfælde af stridigheder
     
Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own expense,
 
Intet i denne aftale skal tolkes som værende begrænsende for de i denne aftale deltagende staters ret til at foreskrive, at i tilfælde af en tvist vedrørende et europæisk patent, skal patenthaveren for egen regning,
(a)
shall supply, at the request of an alleged infringer, a full translation into an official language of the State in which the alleged infringement took place,
 
(a)
på anmodning af en påstået krænker, fremlægge en fuldstændig oversættelse til et officielt sprog i den stat, hvor den påståede krænkelse fandt sted,
(b)
shall supply, at the request of the competent court or quasi judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation into an official language of the State concerned.
 
(b)
på anmodning af den kompetente domstol eller den quasi judicielle myndighed i løbet af retsforfølgningen, fremlægge en fuldstændig oversættelse til et officielt sprog i den omhandlede stat
     
Article 3
 
Artikel 3
     
Signature – Ratification
 
Undertegnelse – ratifikation
     
(1) This Agreement shall be open for signature by any Contracting State to the European Patent Convention until 30 June 2001.
 
(1) Denne aftale skal være åben for undertegnelse af enhver kontraherende stat i den europæiske patentkonvention indtil den 30. juni 2001.
     
(2) This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.
 
(2) Denne aftale skal være genstand for ratifikation. Ratifikationsinstrumenter skal deponeres hos Forbundsrepublikken Tysklands regering.
     
Article 4
 
Artikel 4
     
Accession
 
Tiltrædelse
     
This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State to the European Patent Convention and any State which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.
 
Denne aftale skal, efter udløbet af fristen for undertegnelse nævnt i artikel 3, stk. 1, være åben for tiltrædelse af enhver kontraherende stat i den europæiske patentkonvention og en­hver stat, der er berettiget til at tiltræde denne konvention. Tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos Forbundsrepublikken Tysklands regering.
     
     
     
Article 5
 
Artikel 5
     
Prohibition of reservations
 
Forbud mod forbehold
     
No State party to this Agreement may make reservations thereto.
 
Ingen i denne aftale deltagende stat kan tage forbehold hertil.
     
Article 6
 
Artikel 6
     
Entry into force
 
Ikrafttrædelse
     
(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month after the deposit of the last instrument of ratification or accession by eight Contracting States to the European Patent Convention, including the three States in which the most European patents took effect in 1999.
 
(1) Denne aftale skal træde i kraft på den første dag i den fjerde måned efter deponering af det sidste ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument fra otte kontraherende stater i den europæiske patentkonvention, inklusive de tre stater, hvor de fleste europæiske patenter fik virkning i 1999.
     
(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.
 
(2) Enhver ratifikation eller tiltrædelse efter ikrafttrædelsen af denne aftale skal have virkning fra den første dag i den fjerde måned efter deponeringen af ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumentet.
     
Article 7
 
Artikel 7
     
Duration of the Agreement
 
Aftalens varighed
     
This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.
 
Denne aftale skal have ubegrænset varighed.
     
Article 8
 
Artikel 8
     
Denunciation
 
Opsigelse
     
Any State party to this Agreement may denounce it at any time once it has been in force for three years. Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the denunciation took effect shall thereby be impaired.
 
Enhver i denne aftale deltagende stat kan til enhver tid opsige den, når den har været gældende i tre år. Notifikation om opsigelse skal gives til Forbundsrepublikken Tysklands regering. Opsigelsen skal træde i kraft et år efter modtagelsen af en sådan notifikation. Ingen rettigheder, opnået i henhold til denne aftale før opsigelsen trådte i kraft, skal berøres derved.
     
Article 9
 
Artikel 9
     
Scope
 
Anvendelsesområde
     
This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after the Agreement entered into force for the State concerned.
 
Denne aftale skal gælde for europæiske patenter, for hvilke meddelelse om udstedelsen har været offentliggjort i den europæiske Patent Bulletin efter aftalen trådte i kraft for den pågældende stat.
     
Article 10
 
Artikel 10
     
Languages of the Agreement
 
Aftalens sprog
     
This Agreement, drawn up in a single original in the English, French and German languages shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.
 
Denne aftale, der er udfærdiget i en enkelt original på det engelske, franske og tyske sprog, skal deponeres hos Forbundsrepublikken Tysklands regering. De tre tekster har samme gyldighed.
     
Article 11
 
Artikel 11
     
Transmissions and notifications
 
Fremsendelser og notifikationer
     
(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.
 
(1) Forbundsrepublikken Tysklands regering skal udfærdige bekræftede kopier af denne aftale og fremsende disse til regeringerne i alle de stater, der har undertegnet eller tiltrådt aftalen.
     
(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:
 
(2) Forbundsrepublikken Tysklands regering skal underrette de i stk. 1 omhandlede staters regeringer om:
(a)
any signature;
 
(a)
enhver undertegnelse;
(b)
the deposit of any instrument of ratification or accession;
 
(b)
deponering af ethvert ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument;
(c)
the date of entry into force of this Agreement;
 
(c)
ikrafttrædelsesdatoen for denne aftale;
(d)
any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on which it will take effect.
 
(d)
enhver opsigelse modtaget i henhold til artikel 8 og datoen, hvor denne vil få virkning.
     
(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.
 
(3) Forbundsrepublikken Tysklands regering skal registrere denne aftale hos De Forenede Nationers sekretariat.
     
In WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.
 
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de befuldmægtigede repræsentanter, der er bemyndiget hertil, efter at have forevist deres fuldmagt, som fandtes at være i god og behørig form, undertegnet denne aftale.
     
Done at London on 17 October 2000, in one original, in English, French and Germany, each text being equally authentic.
 
Udfærdiget i London den 17. oktober 2000 i én original på engelsk, fransk og tysk, idet alle tekster skal have samme gyldighed.
     
Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 18. januar 2008 i Forbundsrepublikken Tysklands udenrigsministerium og aftalen trådte i medfør af artikel 6, stk. 1, i kraft den 1. maj 2008.
 
Aftalen finder ikke anvendelse på Færøerne og i Grønland.

Udenrigsministeriet, den 13. november 2008

Per Stig Møller