Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-719

Resumé

Klager – en privatperson – klagede over en artikel på www.avisen.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Endvidere følger det, at en domfældt person bør forskånes for at få fremdraget ham en tidligere overgået straffedom.

Pressenævnet finder, at straffesagen på tidspunktet for omtalen på www.avisen.dk ca. 11 måneder efter landsrettens dom ikke længere havde offentlig interesse i relation til klager, men at den på det tidspunkt havde en – om end noget begrænset – offentlig interesse i relation til klagers søster [A], som er en kendt politiker. Ved afvejningen af, om [A]s rolle gjorde omtalen berettiget, må det tillægges betydning på den ene side, at den offentlige interesse som nævnt var begrænset, og på den anden side, at der var forløbet forholdsvis kort tid fra landsrettens dom til omtalen på www.avisen.dk. Pressenævnet finder efter en samlet vurdering af disse hensyn, at det ikke var uberettiget, at www.avisen.dk omtalte dommen og slægtskabet mellem klager og [A]. Nævnet finder imidlertid, at det som følge af den forløbne tid og formålet med artiklen var uberettiget og unødvendigt at nævne klagers navn. www.avi­sen.dk burde derfor have sløret klager. Dette gælder også i en situation som den foreliggende, hvor navnefællesskabet forhindrer, at sløringen bliver helt effektiv. Da sløring ikke er foretaget, udtaler nævnet sin kritik af www.avisen.dk.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af www.avisen.dk at offentliggøre et kendelsesresume.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel på www.avisen.dk den 9. juli 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

www.avisen.dk bragte den 9. juli 2008 kl. 13.09 under overskriften ”[A]s bror bankede kvinde på diskotek” og underoverskriften ”Politikeren [A]s bror er blevet idømt seks måneders fængsel for at have tæsket en ung pige på et diskotek” følgende artikel:

”[A] kæmper for kvinders rettigheder. Nu er hendes bror dømt for vold mod en unge kvinde.

Venstrefløjspolitikeren og kvindesagsforkæmperen [A]s bror har fået en dom på seks måneders fængsel for at tæske en ung kvindelig fotomodel.

Overfaldet fandt sted på diskotek Crazy Daisy i Svendborg, hvor den 27-årige [K] gjorde stærke tilnærmelser til den unge kvinde.

Ifølge domsudskrifterne fra sagen, som Se og Hør har set, havde [K] grebet den unge kvinde om taljen og taget hende på brysterne. Kvinden havde skubbet ham væk, hvorefter han havde kaldt hende ’fucking luder’ og ’kælling’.

Efterfølgende forlod den unge kvinde diskoteket, men [K] fulgte efter og skubbede hende, så hun faldt ned på jorden og slog hovedet, så hun besvimede. Herefter havde [K] slået hende i ansigtet og sparket hende i maven.

Det skriver seoghoer.dk.

De seks måneders fængsel er [K]s tredje dom siden 2003. Han er tidligere straffet for vold, tyveri og trusler på livet.”

www.avisen.dk bragte samme dag kl. 13.52 en artikel under overskriften ”Gammel voldssag forfølger [A]s bror” og underoverskriften ”Tilbage i 2006 blev [A]s bror dømt for overfald på en ung kvinde”. Af artiklen fremgik følgende:

”’[A]s bror dømt for vold mod ung kvinde.’

Det kunne ugebladet Se og Hør afsløre tirsdag. Og historien gik rundt i flere medier – blandt andet Avisen.dk.

Se og Hør ’glemte’ dog at fortælle, at det var helt tilbage i 2006, at venstrefløjspolitikerens bror, [K], blev idømt seks måneders fængsel for overfald mod en ung kvinde på et diskotek i Svendborg.

Det skriver eb.dk.

[A]s bror havde gjort tilnærmelser til den unge kvinde, der også er en kendt fotomodel, og var blevet så rasende, da hun afviste ham, at han slog og sparkede hende.

Dommen, der altså faldt tilbage i 2006, var [K]s tredje dom.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at sagen ikke har almen interesse eller kræver offentlig omtale med navns nævnelse. Hændelsen blev omtalt, uden at det fremgik, at denne fandt sted i 2006. [K] har afsonet sin dom. Der er ikke tale om en ny sigtelse eller tiltale mod klager. Sagen er alene interessant, fordi klager er bror til [A]. www.avisen.dk har ukritisk viderebragt SE og Hørs oplysninger.

2.2 www.avisen.dk’s synspunkter

www.avisen.dk har anført, at man bragte en citathistorie fra SE og HØR. Man vurderede, at der var tale om en vigtig sag, idet sagen kunne skade [A]s politiske liv. Det lykkedes ikke avisen at få fat i hverken klager eller [A].

Da avisen senere på dagen erfarede, at sagen var fra 2006, bragte man straks artiklen ”Gammel voldssag forfølger [A]s bror”, hvoraf det fremgik, at sagen var fra 2006. På dette tidspunkt havde man stadig ikke været i stand til at komme i kontakt med klager, hvorfor avisen citerede Ekstra Bladets hjemmeside for nyheden.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Endvidere følger det, at en domfældt person bør forskånes for at få fremdraget ham en tidligere overgået straffedom.

Pressenævnet finder, at straffesagen på tidspunktet for omtalen på www.avisen.dk ca. 11 måneder efter landsrettens dom ikke længere havde offentlig interesse i relation til klager, men at den på det tidspunkt havde en – om end noget begrænset – offentlig interesse i relation til klagers søster [A], som er en kendt politiker. Ved afvejningen af, om [A]s rolle gjorde omtalen berettiget, må det tillægges betydning på den ene side, at den offentlige interesse som nævnt var begrænset, og på den anden side, at der var forløbet forholdsvis kort tid fra landsrettens dom til omtalen på www.avisen.dk. Pressenævnet finder efter en samlet vurdering af disse hensyn, at det ikke var uberettiget, at www.avisen.dk omtalte dommen og slægtskabet mellem klager og [A]. Nævnet finder imidlertid, at det som følge af den forløbne tid og formålet med artiklen var uberettiget og unødvendigt at nævne klagers navn. www.avi­sen.dk burde derfor have sløret klager. Dette gælder også i en situation som den foreliggende, hvor navnefællesskabet forhindrer, at sløringen bliver helt effektiv. Da sløring ikke er foretaget, udtaler nævnet sin kritik af www.avisen.dk.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af www.avisen.dk at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet:

www.avisen.dk bragte den 9. juli 2008 artiklen ”[A]s bror bankede kvinde på diskotek”. [A]s bror fik i august 2007 stadfæstet byrettens dom på 6 måneders ubetinget fængsel ved Østre Landsret. I artiklen blev dommen beskrevet, og i den forbindelse blev brorens navn oplyst. Broren har klaget til Pressenævnet.

Pressenævnet finder, at straffesagen ikke længere havde offentlig interesse i relation til klager, men at den havde en vis offentlig interesse i relation til klagers søster [A], som er en kendt politiker, og under hensyn til, at der var forløbet forholdsvis kort tid – 11 måneder – fra landsrettens dom til omtalen på www.avisen.dk var det ikke uberettiget, at www.avisen.dk omtalte dommen og slægtskabet mellem klager og [A]. Nævnet finder imidlertid, at det som følge af den forløbne tid og formålet med artiklen var uberettiget og unødvendigt at nævne klagers navn, og nævnet udtaler derfor kritik af www.avisen.dk.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 9. september 2008