Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 510 af 20. juni 2002 om helbredskrav på jernbaneområdet foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 21 h, stk. 2, § 22, stk. 6, og § 25, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 9. juni 2008, fastsættes efter bemyndigelse fra transportministeren i henhold til § 24 a følgende:«

2. Efter § 17 og inden overskriften »Straf og ikrafttræden« indsættes:

»Gensidig anerkendelse

§ 17 a. Såfremt der er indgået en aftale om gensidig anerkendelse af helbredsgodkendelser for personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, med et EU-land eller lande, som fuldt ud har tilsluttet sig EU-lovgivningen på området, kan Trafikstyrelsen anerkende disse helbredsgodkendelser. De pågældendes helbredsgodkendelser træder i sådanne tilfælde i stedet for en helbredsgodkendelse efter denne bekendtgørelses §§ 1-17.«

3. § 18 affattes således:

»§ 18. Den der ikke har en helbredsgodkendelse efter § 2 eller § 17 a, og som udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, jf. § 1, straffes med bøde. Overtrædelse af § 14 straffes med bøde.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. september 2008.

Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, den 23. september 2008

Carsten Falk Hansen

/ Leif Funch