Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger

I medfør af § 2, stk. 1 og 4, i lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. fastsættes:

§ 1. Myndigheder, skoler og frivillige foreninger inden for Undervisningsministeriets ressort skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. § 2.

Stk. 2. Indhentelse af børneattest skal ske i overensstemmelse med reglerne i § 2 og med de regler, der gælder for sådanne attester i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), herunder, at den oplysningerne angår, har meddelt skriftligt samtykke til indhentelsen.

§ 2. Følgende myndigheder, skoler og foreninger skal indhente børneattest for personer, der på grundlag af en fast tilknytning til myndigheden, skolen eller foreningen skal udøve funktioner som ledere, lærere, svømmelærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pedeller, skolepsykologer, tale/hørepædagoger, studerende i praktik, trænere, instruktører, assistenter, samt afløsere og vikarer på de nævnte områder:

1) Kommunalbestyrelser i egenskab af skolemyndighed.

2) Regionsråd i egenskab af skolemyndighed.

3) Frie grundskoler og private gymnasier med skoleafdeling, der tilbyder undervisning i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.

4) Efterskoler.

5) Foreninger, der er medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Stk. 2. Ved fast tilknytning forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning til myndigheden, skolen eller foreningen skal have mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes efter stk. 1 senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, skolen eller foreningen i mere end 3 måneder, og personen inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i en sammenhængende periode af mere end 1 uges varighed har fungeret og fortsat skal fungere i en af de i stk. 1 nævnte stillinger eller funktioner.

Stk. 3. Der skal ikke på ny indhentes børneattest for en person som nævnt i stk. 1, hvis vedkommende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, skole eller forening. Det samme gælder, hvis personen enten genansættes eller genbeskæftiges, når afbrydelsen beror på naturlige pauser, herunder overgang til et nyt skoleår eller en ny sæson.

§ 3. Forsætlig overtrædelse af bekendtgørelsens § 2 straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (private juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 2. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af det offentlige.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1396 af 12. december 2006 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse skoler og visse frivillige foreninger ophæves.

Undervisningsministeriet, den 22. september 2008

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Kst. afdelingschef

/ Kirsten Lippert