Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om uddannelse af brøndborere)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998, foretages følgende ændring:

1. Efter § 19 indsættes:

»§ 19 a. Ministeren kan fastsætte regler om, at den, der er beskæftiget med udførelse og sløjfning af boringer og brønde (brøndborere), skal have bevis for at have modtaget undervisning eller på anden måde at besidde erfaring i miljømæssig og teknisk forsvarlig udførelse af opgaven. Ministeren kan desuden fastsætte regler om undervisningens indhold og om kravene til opnåelse af bevis.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. februar 1999.

Givet på Christiansborg slot, den 16. december 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken