Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om produktionsafgift på sukkerroer

I medfør af § 6, stk. 1 og 4, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. For sukkerroer, der avles her i landet og sælges til fremstilling af hvidt sukker eller til anden industriel forarbejdning, skal betales en afgift. Afgiften udgør 60 øre pr. ton rene sukkerroer. Afgiften skal fremgå af salgsafregningen.

Stk. 2. Der betales, sammen med betalingen af produktionsafgift for 2008, produktionsafgift for 2009. Betaling af produktionsafgift for 2008 og 2009 sker på baggrund af sukkerroer, der leveres fra september 2008 til og med januar 2009.

Stk. 3. Ved rene sukkerroer forstås vaskede roer, som er befriet for toppen og for urenheder som ukrudt og sten m.v.

§ 2. Det påhviler køberen af danskavlede sukkerroer at tilbageholde den i § 1, stk. 1, jf. stk. 2, omhandlede afgift ved afregningen med sælgeren efter roeleveringens afslutning. Køberen skal senest 12 uger efter roeleveringens afslutning i det enkelte år samlet for alle køberens kontraktshavere på levering af sukkerroer indbetale afgiften til Sukkerroeafgiftsfonden, c/o Danske Sukkerroedyrkere, Axelborg, Axeltorv 3, 1., 1609 København V, på fondens konto nr. 0306 592 971 Nordea Bank, reg. nr. 2100. Indbetalingernes overensstemmelse med køberens afregninger overfor sælger (kontraktshaver) skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forpligtelser påhviler ligeledes en udenlandsk købers repræsentant her i landet, såfremt afregningen med sælger sker gennem denne repræsentant.

Stk. 3. I tilfælde, hvor afregning til sælger sker direkte fra en udenlandsk køber, påhviler det sælger at indbetale den i § 1, stk. 1, jf. stk. 2, nævnte afgift. Sælger skal senest 12 uger efter modtagelsen af afregningsbeløbet, efter roeleveringens afslutning i det enkelte år, indbetale afgiften til Sukkerroeafgiftsfonden, c/o Danske Sukkerroedyrkere, Axelborg, Axeltorv 3, 1., 1609 København V, på fondens konto nr. 0306 592 971 Nordea Bank, reg. nr. 2100. Sælger skal samtidig indsende dokumentation til fonden fra en statsautoriseret eller registreret revisor for afgiftens overensstemmelse med afregningen.

§ 3. Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter bemyndigelseslovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb efter bemyndigelseslovens § 21, herunder for de i § 3 nævnte rentebeløb.

§ 5. Overtrædelse af § 2 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter kapitel 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. september 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 94 af 10. februar 2005 om produktionsafgift på sukkerroer ophæves.

FødevareErhverv, den 24. september 2008

Arent B. Josefsen

/ Elisabeth Demandt