Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for farmakonomer og defektricer

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte organisationsaftale af 22. september 2008 for farmakonomer og defektricer.

2. Organisationsaftalen udgør sammen med den gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation det samlede overenskomstgrundlag.

3. Organisationsaftalen har virkning fra 1. oktober 2008. Den hidtidige organisationsaftale for farmakonomer og defektricer er derfor aftalt forlænget til og med den 30. september 2008.

4. Ved fornyelsen af organisationsaftalen er der aftalt følgende ændringer med virkning fra 1. oktober 2008.

a) Alle ansatte overgår til nyt lønsystem.

b) De ansatte overgår til tjenestemændenes arbejdstidsregler

c) Basislønnen for løngruppe 1 og 2 forhøjes med 3.000 kr. om året.

d) Pensionsbidraget forhøjes fra 16,6 pct. til 18 pct.

e) ATP-bidraget forhøjes fra sats C til sats A

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. oktober 2008. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 1. december 2003 (Perst. nr. 085-03).

Personalestyrelsen, den 22. september 2008

Anders Feldt


Organisationsaftale for farmakonomer og defektricer

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation.

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter farmakonomer og defektricer, som beskæftiges ved arbejde hvor uddannelsen som farmakonom eller defektrice er en forudsætning, og som er ansat ved følgende institutioner:

a) Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

b) Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

c) Lægemiddelstyrelsen

d) Statens Serum Institut

e) Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn suppleret med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv eventuelt rådighedstillæg-/merarbejdstillæg.

§ 3. Basisløn

Løngruppe 1 omfatter farmakonomer, der ikke henføres til løngruppe 2 eller 3. Den ansatte indplaceres i nedenstående basislønforløb i forhold til sin anciennitet.

1. trin 208.000 kr.

2. trin 214.000 kr.

3. trin 220.000 kr.

De enkelte løntrin er 1-årige.

Løngruppe 2 omfatter farmakonomer, der instruerer studerende ved det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet og det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Basisløn 235.000 kr.

Løngruppe 3 omfatter defektricer

Basisløn 202.000 kr.

§ 4. Pension

Pensionsbidraget udgør 18 pct. af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom. Pensionsbidraget indbetales til Pensionskassen for Farmakonomer.

§ 5. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

§ 6. Timelønnede

Farmakonomer/defektricer, der antages som afløsere under ferie, sygdom og lign. eller til anden midlertidig beskæftigelse, aflønnes med timeløn. Timelønnen beregnes som 1/1924 af den til den pågældendes anciennitet svarende årsløn.

Stk. 2. Farmakonomer/defektricer, der er beskæftiget 15 timer og derover ugentlig, overgår dog til aflønning på månedsløn senest 3 måneder efter ansættelsen.

Stk. 3. Deltidsbeskæftigede med under gennemsnitlig 15 timer pr. uge kan aflønnes med timeløn.

Stk. 4. Med hensyn til arbejdstid, overarbejde, arbejdstidsbestemte tillæg mv. samt tjenestedragt finder de for månedslønnede farmakonomer/defektricer gældende regler tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Timelønnede har - hvor ingen anden afregningsform er fastsat - ret til så vidt muligt ugentlig afregning. Kan udbetaling ikke finde sted inden for eller i umiddelbar tilslutning til arbejdstiden, kan medarbejderen efter anmodning få beløbet tilsendt.

§ 7. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen har virkning fra den 1. oktober 2008 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2011.

Samtidig ophæves organisationsaftale af 28. november 2003 for farmakonomer og defektricer.

   
København, den 22. september 2008
 
   
Statstjenestemændenes Centralorganisation II
Peter Ibsen
Farmakonomforeningen
Susanne Engstrøm
Line Posselt
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Anders Feldt


Bilag 1

Vejledende kriterier for kvalifikations- og funktionsløn

Fastsættelsen af kriterier for lokale kvalifikations- og funktionstillæg forudsættes at foregå lokalt, med udgangspunkt i en dialog om integration mellem løn- og personalepolitikken, herunder løn- og kompetenceudvikling.

De nedenfor nævnte eksempler er derfor udelukkende tænkt som inspiration og er ikke udtømmende, idet andre kriterier, som de lokale parter er enige om, også kan lægges til grund for udmøntning af kvalifikations- og funktionstillæg.

Der bør være en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor, hvorfor de kriterier, som ligger til grund for tillæg, bør fremgå af hver enkelt aftale.

Eksempler på kriterier for kvalifikationsløn

– Efter- og videreuddannelse af faglig og/eller personlighedsudviklende karakter

– Rekruttering og fastholdelse

– Balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked

– Turnus/rotation med henblik på dygtiggørelse

– Formidlingsevner

– Erfaring, herunder projekterfaring og kvalifikationer, som den ansatte har erhvervet gennem arbejdet som farmakonom/defektrice, eller som den ansatte har erhvervet gennem tilsvarende eller andet arbejde

– Specialviden

– Rutine, sikkerhed og arbejdskvalitet

– Fornyelse og strategisk tænkning

– Selvstændighed i jobbet

– Særlige personlige kvalifikationer, f.eks. samarbejdsevne, engagement, ansvarsbevidsthed, fleksibilitet, omstillingsparathed og serviceorientering

Eksempler på kriterier for funktionsløn

– Fleksibel og kompleks opgavevaretagelse

– Særligt ansvar og/eller kompetence

– Projektdeltagelse, -ledelse

– Omstillings- og udviklingsopgaver

– Lederfunktion, herunder prioritering, koordinering og opgavefordeling samt personaleansvar

– Budgetansvar

– Undervisning og instruktion

– Specialistfunktioner

– Konsulentfunktioner

– Eksterne inspektionsopgaver

– Produktion og håndtering af galeniske, radioaktive og sterile produkter

– Kvalitetssikring og kvalitetskontrol

– Valideringsopgaver

– Akkrediteringsopgaver

– Metodeudvikling og forsøgsplanlægning

– Deltagelse i udvalg/nævn og bestyrelsesposter af betydning for institutionen mv.

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 053-08