Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Støtte til grønne guider 

- Lokale miljøvejledere

 

 

Forord

 

Den Grønne Fond inviterer hermed til at søge løntilskud til grønne guider i 1997.

 

Ideen om at etablere et netværk af lokale miljøvejledere - grønne guider - blev født i sommeren 1995. De forløbne 1 1/2 år har vist, at der var en god ide - som vinder gehør i vide kredse. Allerede ved første ansøgerrunde modtog vi således 90 ansøgninger. At der også er tale om en vanskelig opgave, viste sig i at ikke alle ansøgningerne havde den tilstrækkelige brede og lokale forankring til at de kunne imødekommes. I første runde blev det derfor ikke til helt så mange bevillinger, som vi havde forventet. Nu håber vi, at flere ansøgere har haft tid til at få deres projekt "modnet" og ser frem til en fyldig ansøgerbunke.

 

For mange af de første ansøgere kneb det med at få skabt en tilstrækkelig bred samarbejdsflade bag projektet. Netværk og dialog er imidlertid helt afgørende, hvis det skal lykkes at udvikle nye værdier, holdninger og handlemønstre - som er på højde med miljøproblemerne. Eller sagt på en anden måde: Det er ikke tilstrækkeligt at bombe borgerne til med miljøinformation og dokumentation for, at det går den gale vej. Tværtimod er det helt afgørende at give forbrugere og producenter mulighed for selv at formulere løsninger og konkrete forslag til, hvad der kan gøres. Hvis den grønne guide skal sætte gang i en sådan proces, rækker det ikke med en enkelt forening som bagland. Derfor håber vi at se mange ansøgninger med bred forankring.

 

Et andet håb er at få en bredere ansøgerskare. Det er helt naturligt, at den faste kerne af aktive på miljøområdet har været først ude, men de grønne guider skal gerne bredere ud. Denne pjece indeholder både en kort liste over de hidtidige bevillinger og en omtale af en række projekter. Jeg vil gerne understrege, at der ikke er tale om en facitliste. Vi modtager meget gerne ansøgninger af en helt anden type, f.eks. fra håndværks- og handelsstandsforeningen, ungdomsklubber og sportsforeninger - gerne i samarbejde med de lokale grønne foreninger. Desuden ser vi gerne ansøgninger, som fokusere på nye temaer: Æstetik og skønhed som element i det grønne forbrug; kvalitet og godt håndværk - set i forhold til ressourceproblemerne osv.

 

Og målet? At få stadig flere til at føle: Jeg gør en forskel. Og den bliver større, når vi er flere om den! Vi sætter alle aftryk ved vores levevis og handlinger. Derfor fingeraftrykket på kloden - som logo for den grønne guide.

 

Elsebeth Gerner Nielsen

Januar 1997

 

Grønne guider - en støtte til den lokale miljørådgivning

 

Grønne guider er en mulighed til at få styrket eller iværksat den lokale miljørådgivning. En grøn guide er en person, der lokalt kan rådgive og vejlede et lokalområdes beboere eller brugere. En grøn guide kan indgå i mange sammenhænge, men de vigtigste arbejdsopgaver vil være rådgivning og vejledning om:

 

 • miljømæssige konsekvenser af vores levevis og forbrug
 • miljøvenlige alternativer i hverdagslivet
 • den sidste ny viden på miljøområdet, som har betydning for vores måde at leve og bo på

 

Den grønne guide skal tage sit udgangspunkt i lokalområdet, hvor guiden også kan indgå i konkrete handlingsorienterede projekter. Den grønne guide skal hjælpe med at afdække de vigtigste hindringer for en mere miljøvenlig levevis og komme med løsninger på problemerne. Det kan handle om fælles komposteringsanlæg, giftfri pleje af grønne fællesarealer, genbrug af byggematerialer, nedsivningsanlæg for regnvand. Eller det kan handle om mulighederne for at købe miljøvenlige produkter eller serviceydelser i de lokale butikker og hos de lokale håndværkere. Den grønne guides rådgivning bør være tværgående og helhedsorienteret.

 

Den grønne guide skal være:

 • Informerende
 • Inspirerende
 • Handlingsorienteret
 • Aktiverende
 • Koordinerende

 

Da udgangspunktet for den grønne guide er lokalområdet, vil arbejdsopgaverne være forskellige alt efter lokalområdets interesser. Guiden kan fungere i tilknytning til en lokal forening eller institution eller til et lokalt netværk etableret til formålet. Det kan være boligselskaber, skoler, miljø- og energikontorer, frivillige foreninger, handelstandsforeninger eller lignende. Det vigtigste er, at den grønne guide kommer til at fungere som en del af lokalområdet.

 

Grøn butik i Errindlev

 

Errindlev er en landsby i Holeby Kommune på Lolland, der i mange år har haft en meget aktiv beboerforening. Den ønsker nu i tilknytning til den lokale brugs at etablere en grøn informationsbutik omkring ressourceforbrug, affald og genanvendelse m.v. Der er desuden planer om at gøre en indsats for at fremme salget af lokalt producerede økologiske fødevarer samt komme med tiltag, der kan mindske transportbehovet i landdistrikterne. Bag projektet står Errindlev Beboerforening.

 

Den Grønne Fond tilbyder løntilskud til de grønne guider som vores bidrag til at skabe grobund for forhandlingsorienteret folkeoplysning.

 

Handlende & Håndværkere

 

En handelsstandsforening eller den lokale håndværkerforening kan tage initiativ til at ansætte en grøn guide i deres forening. Her er to eksempler på arbejdsopgaver:

 

I en handelsstandsforening:

 

 • at udarbejde oversigter over det lokale udbud af økologiske varer eller lokale leverandører af andre miljøvenlige forbrugsgoder,
 • at fremme økologiske og miljøvenlige produkter i butikkernes sortiment,
 • at arbejde for en minimering af de enkelte butikkers samlede energi- og ressourceforbrug,
 • at rådgive forbrugerne om hvilke varer, der er mest miljøvenlige.

 

Grøn guide til foreningerne i Vestsjælland

 

En række foreninger i Vestsjællands amt har fået en grøn guide, der skal informere, inspirere og motivere medlemmerne af de folkelige foreninger til at tænke hensynet til miljøet ind som en del af aktiviteterne på alle niveauer. Målområdet er de 9 sydligste kommuner i Vestsjællands amt og guiden bliver placeret i eller omkring Sorø. Der bliver udvalgt 1-5 foreninger fra idræts- og friluftslivet, som skal bruges som demonstrationsforeninger, hvor der gøres en særlig indsats. De prioriterede indsatsområder er dels at gøre foreningernes drift så miljørigtig og ressourcebevidst som muligt, dels at påvirke medlemmernes livsstil og endelig at fremme foreningernes deltagelse i det lokale tværgående Agenda 21 arbejde. Bag projektet står DGI Sorø amt, Friluftsrådet Vestsjællands amt og Vestsjællands Miljø- og Energikontor.

 

Som håndværkerkoordinator:

 

 • at vejlede gør-det-selv-folket i miljøvenlige løsninger,
 • at fremme lokale håndværkeres kendskab til miljøvenlige løsninger,
 • at forestå såkaldte "ressourcesyn" - en gennemgang af boliger med efterfølgende koordination af de nødvendige håndværksarbejder,
 • at arbejde for, at miljøkvalificerede håndværkere kan stille deres ekspertise til rådighed for selvbyggere,
 • at sikre, at byggemarkederne i området forhandler miljøvenlige alternativer.

 

Agenda 21-koordinator

 

Arbejdsopgaverne for en grøn guide, der fungerer som borgernes lokale Agenda 21-koordinator, kunne f.eks. omfatte:

 

 • at give lokal miljøinformation gennem direkte kontakt, telefonrådgivning, demonstrationsanlæg etc.
 • at arrangere debatmøder, fremtidsværksteder, udstillinger m.v., der ligger uden for rådhuset og giver det lokale foreningsliv/erhvervsliv mulighed for at møde kommunale politikere og planlæggere,
 • at "oversætte" de kommunale pejlemærker for en lokal Agenda 21, så disse bliver mere tilgængelige og giver mening fra f.eks. en husholdnings- eller foreningsvinkel,
 • at udarbejde lokale oversigter over udbud m.m. af økologiske varer, lokale leverandører af andre miljøvenlige forbrugsgoder eller grønne foreninger,
 • -lokale informationsopgaver f.eks. over for den lokale presse (ugentlige grønne brevkasser), foredrag og udstillinger på skoler, biblioteker, i butikscentre m.m.,
 • at fremme løsninger inden for grøn husholdning, affaldsminimering, genanvendelse, vandbesparelser, spildevandsrensning, energibesparende foranstaltninger, naturpleje og grønne områder, transport,
 • at give tværgående rådgivning med anbefaling af miljøvenlige produkter, økologisk byggeri, sunde fødevarer m.v.,
 • at koordinere og informere om miljø- og økologiinitiativer i lokalmiljøet,
 • at have kontakt til de offentlige Agenda 21 kontaktpersoner.

 

Grøn guide for gør-det-selv folket i den nordlige del af Århus Kommune.

 

Med udgangspunkt i Andelssamfundet i Hjortshøj er den grønne guides målområder Hjortshøj, Løgten og Skødstrup området. Guiden vil sætte fokus på bygge- og håndværkssektoren og her forsøge at fremme udbudet af miljøvenlige byggemetoder blandt håndværkere og boligejere. Der satses mest mulig på lokale kredsløb hvad angår forbrug og affaldshåndtering. Der skal som led heri udarbejdes informationsmaterialer vedr. de forskellige led i byggeri- og ombygningsprocesserne og arbejdes på at fremme et holdningsskift hen imod opfattelsen af boligen som andet end en forbrugsvare. Ud over byggeri vil guiden arbejde med giftfri pleje af udearealerne og brugen af miljøvenlige transportmidler.

 

I boligområderne

 

Den tætte kontakt mellem en grøn guide og de lokale beboere kan også komme i stand med udgangspunkt i et boligselskab. Den grønne guides rolle kunne være:

 

 • at give direkte information til beboerne om hvad de selv kan gøre for at leve og indrette sig mere miljøvenligt,
 • at understøtte en bæredygtig udvikling ved at rådgive om, hvordan man kan nedbringe boligområdets ressourceforbrug, miljøbelastning og udvikle og beskytte dets grønne områder,
 • at kommunikere og informere - både i og udenfor boligområdet - om boligområdets miljømæssige ansvar,
 • at tilskynde boligområdets rådgivere og leverandører til at levere mere miljøvenlige produkter og serviceydelser,
 • at uddanne og motivere beboere og medarbejdere til at handle i overensstemmelse med målene for en bæredygtig udvikling,
 • at rådgive beboere og beslutningstagere om forslag til miljøløsninger, både for boligområdet som helhed og for den enkelte bolig samt medvirke til at få dem realiseret.

 

Løft kvarteret

 

Boligministeriet har taget initiativ til en række kvarterløftprojekter. Her forsøger man at få aktiveret beboerne i de mindre nedslidte, lidt ældre blandede kvarterer i hovedstaden samt i de store og mellemstore provinsbyer, således at de selv tager del i en forbedring af deres omgivelser. Den grønne guides opgave i et kvartersløftprojekt og lignende projekter kunne være gennem rådgivning at understøtte de beboere, der vil bidrage til at give kvarteret et økologisk og miljøvenligt løft.

 

Ungdommen grønnere

 

I mange frivillige ungdomsorganisationer er der interesse for at styrke miljøindsatsen. Senere undersøgelser har vist, at unge ikke handler miljøvenligt i dagligdagen, selvom unge er blandt dem, der ved mest om miljøproblemerne. I en ungdomsforening er det særligt vigtigt, at den grønne guides arbejdsområder er baseret på aktivering frem for vejledning og rådgivning. Den grønne guide kunne lære de unge at omsætte deres viden til konkrete handlinger i dagligdagen. Et bredt netværk af forskellige ungdomsforeninger bag den grønne guide vil kunne sikre, at den grønne guide ikke knyttes til den enkelte forenings formål.

 

Sportsforeninger

 

Mange sportsforeninger har en stor kontaktflade og vil gerne gøre deres forening mere miljøvenlig og fremme miljøvenlige aktiviteter. En grøn guide kunne være tilknyttet det lokale samlingssted, f.eks. den lokale sportshal. Den grønne guides opgave her kan rettes mod hallens brugere og ledelse, de tilknyttede sportsklubmedlemmer og ledelser samt de mennesker fra lokalsamfundet, der i øvrigt kommer i hallen. Det kan handle om miljøbelastningen ved hallens brug og derhjemme, og om klubbernes rolle i det lokale miljøarbejde.

 

Grøn guide i Svendborg

 

Den grønne guides hovedopgave bliver en grøn rådgivningsbutik midt i Svendborg. Herudover er der specifikke projektplaner vedr. grøn turisme, naturen i kunsten, giftfri haver, miljøaktiviteter blandt boligafdelingen Hørmarkens beboere og unge miljø- og energikonsulenter. Bag projektet står Kontakt Mellem Mennesker, Hørmarkens grønne beboergruppe, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite og Svendborg Kommunes Tekniske Forvaltning.

 

Lokal opbakning

 

Den lokale deltagelse og opbakning til de enkelte projekter er vigtig, da det ellers ikke er muligt at skabe den fornødne tætte dialog mellem beboerne og den grønne guide. Lokalområdet bør have en geografisk og social afgrænsning. Det kan f.eks i større byer være bydele, mens der i andre byer kan være tale om hele bysamfundet eller kommunen. På landet kan det være landsbyen eller et landdistrikt. Den grønne guides service og aktiviteter kan udstrækkes til mere end det lokale nærområde. F.eks. hvis den grønne guide har til huse i et boligområde, er det vigtigt, at aktiviteterne ikke kun henvender sig til dette område, men bredt til hele lokalområdet.

 

Den lokale opbakning skal bl.a. komme fra de foreninger eller det netværk, som står bag ansøgningen. Erfaringsmæssigt tager det lang tid at etablere et lokalt netværk eller en lokal organisation. Derfor vil det være en fordel at basere en baggrundsgruppe for projektet på et allerede eksisterende samarbejde af formel eller uformel karakter. Jo bredere en sammensætning baggrundsgruppen har, jo bredere kan opbakningen til den grønne guide blive.

 

Der vil ofte i lokalområdet være andre aktører, som allerede giver forskellige former for vejledning om miljø, natur og ressourcer med forskellige udgangspunkter - ikke mindst naturvejledere og energirådgivere, men måske også beboerrådgivere, husholdningskonsulenter m.v. Det er vigtigt, at den grønne guide samarbejder med disse, og at der er en klar arbejdsdeling, så ordningerne supplerer og understøtter hinanden, og brugerne ikke forvirres over forholdet mellem de forskellige ordninger.

 

Fonden vil normalt betinge sig, at der bliver knyttet en styregruppe til guiden med deltagelse fra relevante lokale parter.

 

To Grønne guider på Nørrebro, København

 

Med udgangspunkt i Københavns Miljø- og Energikontor og Økologiske Igangsætteres hidtidige byøkologiske arbejde skal de grønne guider deltage i en lang række byøkologiske projekter på Nørrebro: I samarbejde med boligselskabet FSB kvalificeres de økologiske indslag i boligafdelingerne, - og der arbejdes med grøn turisme, økologisk omlægning af institutionerne, miljøvenlig transport, samspil i miljøspørgsmål med det nyetablerede bydelsråd for Nørrebro, fremme af en økologisk erhvervsudvikling i bydelen og andre social- og kultur-økologiske projekter. I styregruppen bag guiden indgår ud over Københavns Miljø- og Energikontor og Økologiske Igangsættere også FSB og bydelsrådet.

 

Netværk, efteruddannelse og evaluering

 

Der er et netværk mellem de grønne guider under etablering, således at de kan lære af hinandens erfaringer. I netværket indgår et edb-baseret konferencesystem, som alle grønne guider skal være koblet på. På denne måde vil de grønne guider hurtigt kunne udveksle erfaringer og oplysninger samt støtte hinanden i deres daglige arbejde. Netværket styres af Det Grønne Informationscenter (tlf. 33 13 66 88), hvor man kan få yderligere oplysninger. Der vil blive stillet krav om, at op til 10 dage årligt af den grønne guides arbejdstid kan anvendes i forbindelse med kurser og lignende for de andre grønne guider.

 

Den Grønne Fond etablerer desuden et obligatorisk efteruddannelsesforløb for grønne guider i formidling, miljøkundskaber m.v. Forløbet er på 5 uger over 2 år. Det er Skolen for Økologisk Afsætning, der står for uddannelsen.

 

Endelig vil guidernes arbejde blive fulgt af 2 eksterne evaluatorer, der forhåbentlig også kan bidrage med ideer til den løbende forbedring af ordningen. Det er konsulentfirmaet Grethe Kooremann, der i samarbejde med forskeren Jeppe Læssøe står for opgaven.

 

Hvad gives der tilskud til?

 

Den Grønne Fond giver som udgangspunkt alene tilskud til løn, mens drift og etablering må finansieres fra anden side. I særlige tilfælde kan fonden dog yderligere bevilge støtte til f.eks. PR. og etablering af opkobling til et edb-baseret netværk. Endvidere kan fonden fra sine almindelige midler give ekstra støtte til helt særlige projekter. Dette vil dog normalt ikke indgå i en grundbevilling til en grøn guide.

 

Støttesatser

 

Der gives som hovedregel 3-årige bevillinger. Tilskuddet vil normalt være på 70 % af lønudgiften, dog højst kr. 200.000 årligt til en fuldtidsstilling. Til offentlige institutioner ydes op til 35 % af lønudgiften, dog højst kr. 100.000 årligt til en fuldtidsstilling. Der ydes normalt kun støtte til en fuldtidsstilling pr. bevilling.

 

Det skønnes, at der årligt i 3 år kan støttes 35 nye guider, således at det samlede antal guider kommer op på godt 100.

 

 

Grøn guide på Gadkjærgård, Vejle

 

Gadkjærgård, Center for Miljø & Økologi er en nystiftet uddannelsesinstitution i Vinding ved Vejle med kurser i pædagogisk arbejde med økologi i kost og dyrehold. Med base herfra skal den grønne guide arbejde på at øge bevidstheden om, hvad den enkelte forbruger i Vinding og Vejle kan gøre for at nedsætte belastningen af miljøet gennem samtaler, oplevelser, demonstrationer, foredrag, kurser, ekskursioner m.v., samt motivere til en aktiv indsats i eget hjemme-, arbejds-, eller fritidsmiljø ved at tilbyde "åbent hus-arrangementer", workshops, hjemmebesøg og støtte til opstart af konkrete aktiviteter eller projekter i boligområder. En særlig målgruppe er børneinstitutionerne og disses forældrekredse, bl.a. med udgangspunkt i den børnehave, der er tilknyttet Gadkjærgård. Bag projektet står ud over Gadkjærgård selv også en styregruppe med bredere repræsentation fra grønne foreninger, myndigheder m.v. samt AOF, der bidrager med restfinansieringen.

 

Hvordan søger man?

 

Hvem kan søge støtte?

 

Tilskuddet kan søges af: Grupper, foreninger, institutioner m.m. En grøn guide kan også være ansat i en kommunal institution, men fonden vil i disse tilfælde lægge vægt på, at funktionen ikke indgår i den almindelige kommunale forvaltning. Fonden må ikke støtte erhvervsvirksomheder.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 

Ved ansøgning skal der følges en bestemt disposition, der fremgår af sidste afsnit i pjecen.

 

Vurderingskriterier for ansøgninger

 

I vurderingen af ansøgninger vil følgende kriterier indgå:

 

- Projektbeskrivelse

Der skal foreligge et bud på prioriterede arbejdsopgaver for de første 3 år.

 

- Rådgivning

Der vil blive lagt vægt på, at rådgivningen er tværgående og helhedsorienteret, og at den grønne guide bruger hovedparten af sin tid direkte i forhold til sin målgruppe. Endvidere lægges der vægt på, at den grønne guide koordinerer sit arbejde med lokalområdets andre aktører, f.eks. naturvejledere og boligrådgivere.

 

- Placering

Der vil blive lagt vægt på, at guiden har lokaler med en god placering i forhold til målgruppen.

 

- Den grønne guides målgruppe

Projektet skal være målrettet mod en veldefineret målgruppe af en vis bredde. Den Grønne Fond stræber mod, at guiderne bliver jævnt fordelt over hele landet, samt at der både bliver grønne guider i byerne og på landet.

 

- PR

Det skal beskrives, hvordan den grønne guide tænkes at nå sin målgruppe.

 

- Lokal opbakning

Etablering af den grønne guide drejer sig først og fremmest om organisering. Det er vigtigt, at den grønne guide i et vist omfang tager afsæt i allerede eksisterende lokale organisationer eller netværk, der giver tillid til, at opgaven kan løftes.

 

- Bemanding

I projektet bør der deltage både lønnet arbejdskraft, frivillige og personer i jobtilbud. Fonden vil bl.a. lægge vægt på, hvor mange stillinger, der skabes i tilknytning til den grønne guide.

Den grønne guide skal have evner til at formidle, inspirere og igangsætte konkrete projekter og kunne medvirke til ledelsen af en sammensat organisation samt have en basal viden inden for miljø. Det vil stille ekstra krav til den grønne guide, hvis projektet beskæftiger frivillige, og personer i jobtilbud. Det er ansøgeren, der ansætter den grønne guide, men jobprofilen og arbejdsfunktionen bør fremgå af ansøgningen.

 

- Medfinansiering

Da fonden kun dækker 70 % af lønnen, skal det sandsynliggøres, at ansøgeren kan finansiere de øvrige driftsudgifter selv eller skaffe medfinansiering fra anden side. Før bevillingen udløses skal det dokumenteres, at medfinansieringen er på plads. F.eks. vil en evt. kommunal medfinansiering som hovedregel først kunne vedtages endeligt i forbindelse med vedtagelse af de kommunale budgetter i efteråret 1997, - men hvis der satses på kommunal medfinansiering, kan kommunen gennem en udtalelse sandsynliggøre, at den er indstillet på at bidrage til projektet.

 

- Projektstart

Fonden vil efter planen tage beslutning om bevillinger i juni 1997, med henblik på, at projekterne kan gå i gang senest 1. januar 1998. Ansøgningerne bør med udgangspunkt indeholde en 3-årig tidsplan.

 

Ansøgningsfrist og sted

 

Ansøgningsfristen er 1. maj 1997 og ansøgningen sendes til:

 

DEN GRØNNE FOND

Højbro Plads 4

1200 København K

 

Den Grønne Fond

 

Hovedformålet med Den Grønne Fond er at fremme befolkningens engagement i en miljøvenlig og økologisk, herunder byøkologisk udvikling. Det handler om at skabe grobund for udviklingen af en bæredygtig kultur - værdier, viden og handlingsmønstre - som er på højde med miljøproblemerne. Aktiviteter, som støttes af Den Grønne Fond, skal således påvirke livsstilen i retning af større ressourcebevidsthed og beskyttelse af naturens mangfoldighed. De grønne guider er en ny mulighed for at få de lokale miljøaktiviteter styrket.

 

Den Grønne Fond støtter følgende hovedtyper og initiativer:

 

 1. nyskabende eller tværgående initiativer vedr. miljø, natur og ressourcer,
 2.  

 3. byøkologiske aktiviteter, der ikke er omfattet af andre støtteordninger,
 4.  

 5. internationalt miljøarbejde, der sigter mod samarbejde med miljøorganisationer i andre lande og deltagelse i internationale miljøkonferencer og -møder, herunder opfølgning af FN's konference i Rio i 1992,
 6.  

 7. initiativer indenfor oplysning, uddannelse og erfaringsudveksling om sådanne aktiviteter,
 8.  

 9. netværksdannelser af personer og organisationer omkring sådanne aktiviteter.

 

Der er i 1997 i alt afsat 50 millioner kroner til fonden.

 

Få mere at vide i "Vejledning om Den Grønne Fond" eller ring til sekretariatet.

 

Grøn guide i Avedøre Stationsby

 

Avedøre Stationsby omfatter ca. 2500 boliger, som i forlængelse af arbejdet i regeringens byudvalg har iværksat en handlingsplan for generelt at forbedre området på forskellige felter, som bl.a. omfatter børn, unge, integration af indvandrere, beskæftigelse og miljø- og økologi. Der er som led i dette arbejde udarbejdet et omfattende katalog over tiltag, der ville kunne give området et økologisk løft, hvis beboerne blev engageret i processen. Den grønne guides hovedopgave bliver at sikre realiseringen af disse planer. Af projekter kan nævnes etablering af et socialøkologisk center i et gammelt drivhus, hvor enlige mænd med sociale problemer i området engageres i havedrift, giftfri pleje af de grønne arealer, genanvendelse af byggeaffald, en genbrugscentral og udvidet kildesortering, kursusvirksomhed, opsamling af regnvand til havevanding, solfangere, økologisk institutionsomlægning, grønne regnskaber for boligafdelingerne, hvor ressourcebesparelserne på energi, vand m.v. opgøres og deltagelse i det kommunale Agenda 21 arbejde. Bag projektet står Boligselskabet AKB, Afdelingsbestyrelsen Nord.

 

Hvem sidder i fonden?

 

Den Grønne Fonds bestyrelse består af:

 

Elsebeth Gerner Nielsen, formand

Elise Pedersen

Laue Traberg Smidt

 

Den daglige virksomhed ledes af et sekretariat i Miljø- og Energiministeriets Landsplanafdeling, som består af:

 

Fuldmægtig Vagn Jelsøe (generelt om Den Grønne Fond og almindelige ansøgninger om støtte)

 

Fuldmægtig Christian Daub (henvendelser og ansøgninger om grønne guider)

 

Overassistent Grethe S. Andersen (administration af bevillinger)

 

Bestyrelsen udpeges af miljø- og energiministeren for et år ad gangen. Den træffer beslutning om tildeling af støtte. Bestyrelsens beslutninger er endelige og kan ikke indbringes for ministeren eller anden administrativ myndighed.

 

DEN GRØNNE FOND

Højbro Plads 4

1200 København K

Tlf. 33 92 76 00

Fax 33 32 22 27

 

Grønne guider - bevillinger besluttet september 1996

 

Ordnet efter amt. Yderligere oplysninger kan fås i Den Grønne Fonds sekretariat, tlf. 33 92 76 00.

 

Grønne guider i Frederiksberg kommune

Grøn Guide på Frederiksberg

FRØX - Frederiksbergs Økologiske Center

Kontaktperson: Bjarne Wiingaard, tlf: 31 35 38 49

 

Grønne guider i Fyns Amt

Grøn guide til de danske småøer

Ærø Energi- og Miljøkontor

Kontaktperson: Ide Seidelin, tlf: 62 52 15 37

 

En grøn guide for Odense bymidte ved Miljøbutikken

Byøkologi i Odense. Andelsforeningen til fremme af en bæredygtig udvikling, Den Grønne Tråd

Kontaktperson: Anne Kryger, tlf: 66 13 00 82

 

Grøn guide i Svendborg

Kontakt Mellem Mennesker, Hømarkens grønne beboergruppe, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite og Svendborg Kommunes Tekniske Forvaltning

Kontaktperson: Arne Bruun, tlf: 62 20 51 34

 

Grønne guider i Frederiksborg Amt

 

Grøn guide i Birkerød

Birkerød Agenda 21 forening

Kontaktperson: Christa Kjær Erichsen, tlf: 42 81 26 15

 

Grønne guider i Københavns Amt

 

Grøn guide i Avedøre Stationsby

Boligselskabet AKB, Afdelingsbestyrelsen Nord

Kontaktperson: Søren Hvas, tlf: 31 49 52 26

 

Grøn guide i Egebjerg Byøkologiske Center, Ballerup

Foreningen Egebjerg Naturhusvenner

Kontaktperson: Klaus Bakdal, tlf: 44 97 98 99

 

Grøn guide i Nivå

Boligselskabet Vibo

Kontaktperson: Steen Ejsing, tlf: 31 19 77 88

 

Grøn guide for Høje Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Miljø- & Energicenter

Kontaktperson: Knud Anker Iversen, tlf: 43 99 51 01

 

Grøn guide i Torstorp i Høje Taastrup Kommune

Tåstrup Almennyttige Boligselskab/DAB

Kontaktperson: Sven Christensen, tlf: 31 19 77 66

 

Grønne guider i Københavns Kommune

 

Grøn guide i boligafdelingen Hørgården på Amager

Boligselskabet KSB

Kontaktperson: Ejner Baadsgaard Lis Barming, tlf: 33 14 31 11

 

Grøn guide på Nørrebro, København

Københavns Miljø- og Energikontor

Kontaktperson: Tom Jørgensen, tlf: 35 37 36 36

 

Grøn guide på Nørrebro, København

Økologiske Igangsættere

Kontaktperson: Klaus Henriksen, tlf. 31 35 35 40

 

Grønne guider i Nordjyllands Amt

 

Grøn guide i Nørager

Væksthus-Nørager

Kontaktperson: Søren Christensen, tlf: 98 55 77 22

 

Grøn guide i Østvendsyssel

Østvendsyssels Energi- og Miljøkontor

Kontaktperson: Peter Larsen, tlf: 98 84 26 11

 

Grønne guider i Ribe Amt

 

Grøn guide for 6 boligområder i Esbjerg

Boligforeningen 32 og Ungdomsbo, Esbjerg

Kontaktperson: Tonny Nissen, tlf: 75 11 76 38

 

Grøn Guide i Ribe Amt

Esbjerg Daghøjskole

Kontaktperson: Ole Albertsen, tlf: 75 13 98 11

 

Grønne guider i Ringkøbing Amt

 

Grøn guide i Ikast

Det Grønne Råd i Ikast

Kontaktperson: Hanne Lyhne, tlf: 96 61 11 35

 

Grønne guider i Roskilde Amt

 

Grøn guide Roskilde

Center for Eksperimentel Byøkologi, Roskilde

Kontaktperson: Martin Geysner, tlf: 42 36 35 60

 

Grønne guider i Storstrøms Amt

 

Grøn butik i Errindlev

Errindlev Beboerforening

Kontaktperson: Knud Jensen, tlf: 53 90 04 80

 

Grøn guide på Møn

Naturhøjskolen Rødkilde, DN-Møn Lokalkomite, Team Møn ApS, Møns Turistforening og Møns Museum.

Kontaktperson: Jakob Frandsen, tlf: 55 81 45 20

 

Grønne guider i Vejle Amt

 

Grøn guide på Gadkjærgård, Vejle

Gadkjærgård Center for Miljø & Økologi

Kontaktperson: Eve Bengta Lorentzen, tlf: 75 85 86 08

 

Grøn forbrugerguide i Kolding

Byøkologisk Center Kolding

Kontaktperson: Boj Bro, tlf: 75 50 15 11 lokal 7030

 

Grønne guider i Vestsjællands Amt

 

Grøn guide til foreningerne i Vestsjælland

DGI Sorø amt, Friluftsrådet Vestsjællands amt og Vestsjællands Miljø- og Energikontor

Kontaktperson: Svend Nielsen, tlf: 53 63 51 22

 

Grøn guide i Svinninge, Dragsholm og Gørlev Kommuner i Vestsjælland

Sjællandske Familielandbrug

Kontaktperson: Grete Olsen, tlf: 53 68 50 92

 

Grønne guider i Viborg Amt

 

Grøn guide Mors

Boligselskabet Nykøbing Mors, Morsø DN-lokalkomité, Familielandbrugets Familieudvalg Mors, Landsbyudvalget på Mors, Morsø Husholdningsforening, Nykøbing Mors Husmoderforening og Ø-Holdet

Kontaktperson: Niels Henrik Ross-Petersen, tlf: 97 71 14 28

 

Grønne guider i Århus Amt

 

Grøn guide for Beder Malling/Ajstrup, Århus

Fællesrådet i Beder/Malling/Ajstrup

Kontaktperson: Erik Moes, tlf: 86 93 77 00

 

Grøn guide for gør-det-selv folket i den nordlige del af Århus Kommune.

 

Andelssamfundet i Hjortshøj

Kontaktperson: Pierre Lecuelle, tlf: 86 22 73 73

 

Grøn guide i Skæring-Egå, Århus

Gl. Egå Beboerforening

Kontaktperson: Arne Henriksen, tlf: 86 22 48 31

 

Ansøgningen

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 

Der skal ikke bruges særlige ansøgningsskemaer, når man søger. Ansøgningen skal forsynes med en forside, hvor de vigtigste oplysninger fremgår i punktform, dvs.:

 

 • Projektets titel
 • Ansøgerens navn,
 • Kontaktperson og telefon
 • Kort resumé af formål, målgruppe og hovedindsatstemaer
 • Samarbejdspartnere/deltagelse i netværk
 • Budgethovedtal
 • Støtte fra anden side
 • Underskrift

 

Selve ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger (brug listen som disposition for ansøgningen):

 

 • Ansøgerens navn, adresse, telefon og evt. telefax
 • Projektets titel
 • Hvis der er tale om en forening, institution, organisation el.lign. vedlægges en kopi af vedtægterne, og evt. seneste årsregnskab
 • Hvem er projektansvarlig og økonomisk ansvarlig?
 • Kontaktperson
 • Formål med projektet
 • Målgruppe
 • Geografisk område
 • Hovedindsatstemaer
 • Evt. samarbejdspartnere/deltagere i netværk
 • Stillings- og arbejdsbeskrivelse for den grønne guide
 • Ansøgerens kvalifikationer i forhold til projektet
 • Hvorledes man vil komme i kontakt med sin målgruppe
 • Det ansøgte beløb
 • Det samlede og specificerede budget, herunder en finansieringsplan, hvoraf det fremgår, om der er søgt/opnået støtte fra anden side
 • En redegørelse for i hvilket omfang projektet er baseret på hhv. frivillig og professionel arbejdskraft
 • Om der er tilknyttet personer i jobtilbud eller lign. til projektet og hvorledes de skal indgå i projektet
 • Beskrivelse af arbejdsplan for 3 år udformet på en sådan måde, at beskrivelsen kan sammenholdes med det specificerede budget
 • En vurdering af de forventede resultater af indsatsen og en redegørelse for, hvordan og til hvem de tænkes formidlet
 • Hvis projektet er af væsentlig betydning for en kommune eller et amt, bør en udtalelse fra kommunen eller amtet vedlægges.

 

Hvad skal budgettet i ansøgningen indeholde?

 

Den Grønne Fond giver normalt tilskud til lønnen. Ansøgningen skal imidlertid indeholde et samlet budget. Budgettet skal specificeres på f.eks. følgende poster (vil naturligvis variere alt efter projektets karakter):

 

Udgifter:

 • løn (specificeret på tidsforbrug og lønsatser), fratrukket evt. tilskud
 • Etableringsudgifter
 • Opkobling på edb
 • PR
 • Revision
 • Øvrige driftsudgifter

 

I alt (de samlede udgifter)

 

Indtægter

 • egenfinansiering
 • deltagerbetaling, entre m.v.
 • tilskud fra samarbejdspartnere
 • tilskud fra private (sponsorer)
 • tilskud fra andre fonde (specificeres)
 • tilskud fra kommune/amt
 • tilskud fra statslige institutioner/myndigheder
 • tilskud fra EU
 • det ansøgte beløb fra Den Grønne Fond

 

I alt (de samlede indtægter)

 

Hvor sender man ansøgningen hen?

 

Ansøgningen, inkl. bilag, indsendes i 2 eksemplarer til:

 

Den Grønne Fond

Højbro Plads 4

1200 København K

 

Ansøgningen skal have en kopieringsvenlig form. Hvis ansøgeren ønsker, at bestemte materialer, som er svære at kopiere (aviser, pjecer, store formater el.lign.), skal uddeles til hele bestyrelsen og det rådgivende panel, bør det vedlægges i 8 eksemplarer. Hvis det ønskes, kan de returneres efter behandling af ansøgningen. Man kan ikke regne med, at bestyrelsen ser videofilm i forbindelse med ansøgningerne.

Miljøstyrelsen, den 30. december 1996