Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om søfarendes hviletid mv.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 515 af 21. juni 2002 om søfarendes hviletid mv. foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1 , indsættes efter sidste punktum følgende: »Bilag 3 indeholder en oversigt over de oplysninger hviletidsregistreringen skal indeholde for søfarende på handelsskibe, der udelukkende sejler mellem danske havne, og hvor al tid om bord er arbejdstid.«

2. Efter bilag 2/Annex 2 indsættes bilag 3 , der affattes som bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2008.

Søfartsstyrelsen, den 28. oktober 2008

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje


Bilag 3

Hviletidsregistreringen for søfarende på handelsskibe, der udelukkende sejler mellem danske havne, og hvor den søfarende ikke sover om bord, således at al tid om bord er arbejdstid, kan foregå som en del af et dertil egnet skema, der mindst indeholder følgende oplysninger:

1) Den søfarendes navn.

2) Fødselsdato (cpr.nr.).

3) Stilling om bord.

4) Skibets navn.

5) Arbejdstidens placering og længde.

6) Påtegning fra skibsføreren eller den person, som skibsføreren har givet bemyndigelse dertil om, at hviletidsreglerne for søfarende er opfyldt vedrørende den mindste daglige hviletid og den samlede ugentlige hviletid.

7) Bekræftelse fra skibsføreren eller den person skibsføreren har bemyndiget dertil, om at den søfarende har fået udleveret en genpart af skemaet med hviletidspåtegningen.