Den fulde tekst

Fremsat den 8. oktober 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v.

(Ophævelse af bogføringspligten)

§ 1

I lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v., som ændret ved lov nr. 101 af 17. februar 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 2 ophæves.

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af § 1, herunder om mærkets og nummerets udseende og anbringelse.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Som det fremgår af regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund (VK Regeringen III, november 2007), har regeringen en generel målsætning om fortsat at forenkle og reducere virksomhedernes administrative byrder, så initiativ og virkelyst får de bedste betingelser for at udvikle sig til produktion og job.

I overensstemmelse hermed er formålet med lovforslaget at reducere de administrative byrder, der er forbundet med salg af cykelstel, ved at ophæve pligten for fabrikanter, importører, grossister og forhandlere til at bogføre alle salg af cykelstel. Regeringen har i den forbindelse lagt vægt på, at bogføringen ikke som forudsat ved ordningens indførelse har nogen praktisk betydning for opklaring af cykeltyverier og identifikation af hittegodscykler.

En vedtagelse af lovforslaget forventes at lette de administrative byrder for erhvervslivet med 10,8 mio. kr. årligt.

2. Gældende ret

Lov om mærkning af cykelstel m.v. blev indført i 1948 (lov nr. 135 af 23. marts 1948) og har blandt andet til formål at lette politiets opklaring af cykeltyverier samt muliggøre identifikation af hittegodscykler. Loven blev ændret i 1998, jf. lov nr. 101 af 17. februar 1998, hvor reglerne om stelmærkning blev præciseret og moderniseret i forhold til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling siden lovens ikrafttræden.

Det kriminalpræventive sigte med loven er søgt sikret ved regler om, at cykelstellet skal bære et særligt mærke, som tillige med fabrikationsnummer og årstalsmærkning skal indhugges eller på anden godkendt måde påføres stellet inden afhændelsen fra fabrikanten eller importøren. Herudover skal fabrikanter og importører føre bog over, til hvilke grossister og forhandlere cykelstel afhændes. Bogføringspligten gælder også ved grossisters og forhandleres videresalg, herunder ved salg til forbrugere.

Justitsministeriet har ved bekendtgørelse nr. 705 af 19. juli 2001 fastsat nærmere regler om mærkning af cykelstel m.v., herunder regler om indholdet af bogføringspligten.

Bogføringspligten indebærer herefter, at der for hvert enkelt cykelstel skal registreres nøjagtige og fuldstændige oplysninger om afhændelsesdato, cykelstellets nummer (stelnummer), cykelstellets art (her­re-, dame- eller børnecykelstel) samt navn og adresse på den, som cykelstellet overdrages til. For grossisters og forhandleres salg til private skal endvidere registreres oplysninger om, hvordan vedkommende har legitimeret sig over for sælgeren (forevisning af ID-kort fra et pengeinstitut, kørekort til motorkøretøjer, pas, sygesikringsbevis eller lignende). Den bogføringspligtige skal opbevare oplysninger herom fra de seneste 15 år. I praksis kan dette ske enten ved egentlige bøger herom eller ved brug af elektronisk databehandling (edb-registrering).

De bogførte oplysninger skal på forlangende videregives til politiet. Bogføringspligten ved salg af cykelstel indebærer i den forbindelse, at det for politiet kan være muligt i efterforskningsøjemed at spore, fra hvilken forhandler og til hvilken kunde en given cykel er henholdsvis købt og solgt. Da bogføringspligten ikke påhviler forbrugere, der videresælger deres cykel, er den bogførte ejer imidlertid ikke nødvendigvis også den faktiske ejer.

3. Lovforslagets baggrund og indhold

Som nævnt i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund (VK Regeringen III, november 2007) vil regeringen fortsætte indsatsen for at lette virksomhedernes administrative byrder, så initiativ og virkelyst får de bedste betingelser for at udvikle sig til produktion og job. Det er i den forbindelse regeringens intention at lette virksomhedernes administrative byrder med op mod 25 pct. frem til 2010.

Omfanget af de administrative byrder for erhvervslivet kortlægges ved en såkaldt AMVAB-måling (dvs. en Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder), hvor der gennem kortlægning af private, danske virksomheders tidsforbrug sker en måling af erhvervslivets administrative omkostninger ved at efterleve erhvervsrettet regulering.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i den forbindelse i november 2007 fået udført en AMVAB-måling ved Rambøll Management A/S. Ved målingen er de samlede administrative omkostninger ved bogføringspligten i lov om mærkning af cykelstel m.v. opgjort til i alt 10,8 mio. kr. pr. år på samfundsniveau, hvilket svarer til ca. 21 kr. pr. solgt cykel.

Justitsministeriet har på den baggrund overvejet, om fordelene ved bogføringspligten modsvarer de herved forbundne omkostninger for erhvervslivet.

Det fremgår af oplysninger fra Rigspolitiet, at et betydeligt antal stjålne eller bortkomne cykler tilbageleveres til den rette ejer af politiet, men at dette generelt ikke sker på baggrund af de oplysninger om salg af cykelstel, der er registreret som følge af bogføringspligten. Politiets tilbagelevering af cykler sker derimod på grundlag af oplysninger om den enkelte cykels stelnummer, idet de hittegodscykler, der indleveres til politiet, indføres med stelnummer i et edb-register for efterlyste cykler og knallerter (Cykelregistret), hvor cykler, der anmeldes stjålet, også efterlyses og registreres.

Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at det med bogføringspligten forbundne arbejde er uforholdsmæssigt stort i forhold til den praktiske nytteværdi og anvendelse af de registrerede oplysninger. Der lægges derfor med lovforslaget op til en ophævelse af bogføringspligten ved salg af cykelstel, mens pligten for importører og fabrikanter til at mærke cykelstel fastholdes.

Lovforslaget hindrer ikke, at erhvervsdrivende på frivillig basis fortsat registrerer salg af cykelstel.

Der henvises til § 1, nr. 1, i lovforslaget.

4. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget skønnes ikke at medføre økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

5. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Lovforslaget skønnes at ville medføre økonomiske og administrative besparelser for erhvervslivet på i alt 10,8 mio. kr. årligt.

6. De administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget skønnes ikke at medføre administrative konsekvenser for borgerne.

7. De miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9. Hørte myndigheder m.v.

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

Advokatrådet, Ankenævnet for Forsikring, Coop Danmark A/S, Dansk Cyklistforbund, Dansk Erhverv, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Supermarked Administration A/S, Dansk Transport og Logistik, Danske Cykelhandlere, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Kriminalpræventive Råd, DI – Organisationen for erhvervslivet, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund, Forbrugerrådet, Foreningen af Offentlige Anklagere, Foreningen af Politidirektører i Danmark, Foreningen af Producenter og Importører i Cykelbranchen, Forsikring & Pension, Institut for Menneskerettigheder, Institut for Transport (DTU), KL, Landsforeningen af beskikkede advokater, Politiforbundet, Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Vestre Landsret, samtlige byretter, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Rigsrevisionen og Rådet for Større Færdselssikkerhed.

10. Vurdering af konsekvenser af lovforslag

 
Positive konsekvenser/
mindreudgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
En ophævelse af bogføringspligten ved salg af cykelstel skønnes at ville medføre besparelser for erhvervslivet på 10,8 mio. kr. pr. år
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
En ophævelse af bogføringspligten ved salg af cykelstel skønnes at ville medføre besparelser for erhvervslivet på 10,8 mio. kr. pr. år
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1 (§ 2)

Ved lovforslaget ophæves pligten for fabrikanter, importører, grossister og forhandlere til at bogføre salg af cykelstel. Forslaget udelukker imidlertid ikke, at den enkelte erhvervsdrivende på frivillig basis (f.eks. som led i virksomhedens lagerstyring eller som en serviceydelse over for professionelle samarbejdspartnere eller private kunder) foretager en sådan bogføring.

Lovforslaget berører ikke pligten for fabrikanter og importører til at foretage mærkning af cykelstel.

Til nr. 2 (§ 3)

Ændringen er af redaktionel karakter. Foranlediget af forslaget om ophævelse af bogføringspligten foreslås bemyndigelsesbestemmelsen i lovens § 3, hvorefter justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om bl.a. bogføringspligten, begrænset til bemyndigelsens øvrige område, dvs. mærkning af cykelstel, jf. lovens § 1.

Til § 2

Bestemmelsen fastlægger lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2009.


Bilag

Lovforslaget sammenholdt med gældende ret

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
   
I lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v., som ændret ved lov nr. 101 af 17. februar 1998, foretages følgende ændringer:
     
§ 2. Enhver, der fremstiller eller indfører Cykelstel, har Pligt til nøjagtigt at føre bog over, til hvilke Grossister og Forhandlere Stellene afhændes, med Angivelse af Fabrikationsnumrene for de afhændede Stel. Grossister og Forhandlere har paa samme Maade Pligt til at føre Bog over, til hvem Cykelstellene videreoverdrages. Ved Salg til Forbrugere, der ikke er Sælgeren personlig bekendt, har Sælgeren Pligt til at forlange fornøden Legitimation forevist. Fabrikanter, Importører, Grossister og Forhandlere skal paa Forlangende give Politiet Oplysning om, til hvem nærmere angivne Cykelstel er afhændet.
 
1.§ 2 ophæves.
     
§ 3. Justitsministeren kan give de til Gennemførelsen af foranstående Regler fornødne Forskrifter, herunder om Mærkets og Nummerets Udseende og Anbringelse.
 
2.§ 3 affattes således:
»§ 3. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af § 1, herunder om mærkets og nummerets udseende og anbringelse.«