Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-749

Resumé

Klager – en privatperson - anmodede om genoptagelse af sag 2008-6-724.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen.

Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

[K] er ikke fremkommet med nye oplysninger, og Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at genoptage behandlingen af sagen.

[K] har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2008-6-0724, som nævnet traf afgørelse i den 9. september 2008. Afgørelsen vedrørte en klage fra [K] over billeder offentliggjort i beboerbladet Højbjerg Vænge nr. 2/juni 2008.

I kendelsen hed det:

”Da beboerbladet Højbjerg Vænge, hvori de påklagede billeder er bragt, uddeles i 500 eksemplarer til boligselskabets beboere, er der tale om en mangfoldiggørelse i henhold til medieansvarsloven § 1, nr. 1. Der er således tale om et massemedie omfattet af medieansvarsloven og dermed af Pressenævnets kompetence. Klagen realitetsbehandles herefter.

Pressenævnet lægger til grund, at billedmaterialet hidrører fra et beboermøde for lejerne i boligselskabet Højbjerg Vænge, hvor bladet efter det oplyste fotograferede åbenlyst. Da de offentliggjorte billeder ikke er krænkende for [K], udtaler nævnet ikke kritik af beboerbladet for at offentliggøre billedmaterialet uden at indhente klagers samtykke.”

Af [K]s klage af 18. juli 2008 til Pressenævnet fremgik følgende:

”Jeg vil gerne bede Pressenævnet vurdere om god presseskik er tilsidesat med udgivelsen af billeder taget af mig på vores årlige beboermøde, i vedlagte juni nummer af beboerbladet Højbjerg Vænge. Bladet udkommer 4 gange om året. Det er en overraskelse at se sig selv på forsiden af vores beboerblad. For ikke at tale om de dage billederne var på vores intern tv.

Uden jeg har givet min accept.

Har lavet en cirkel om mig [i det vedlagte beboerblad], er det muligt at få bladet tilbage?”

[K] har til støtte for anmodningen om genoptagelse anført følgende:

”Det er rigtigt der fotograferes på beboermøderne, men billeder af mig er aldrig før blevet bragt, så jeg tog for givet, at hvis bladet ville bringe billeder af mig ville jeg blive kontaktet af bladet, om accept.

Ang. Interntv. Ser jeg ikke noget i kendelsen om det, jeg havde forventet, at pressenævnet havde rekvireret materialet hos de ansvarlige for vores interntv?”

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Hans Peter Blicher, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de medlemmer, der har afgjort en sag også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen.

Pressenævnet kan genoptage behandlingen af en sag, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

[K] er ikke fremkommet med nye oplysninger, og Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at genoptage behandlingen af sagen.

Afgjort den 26. september 2008