Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod indførsel af visse fødevarer fra Kina

§ 1

I bekendtgørelse nr. 953 af 26. september 2008 om forbud mod indførsel af visse fødevarer fra Kina foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 4 affattes således:

»Stk. 4. Udgifter efter stk. 1 – 3 skal afholdes af den ansvarlige for partiet.«

2. § 4 affattes således:

»§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 1 eller 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2008.

Fødevarestyrelsen, den 29. september 2008

Anders Munk Jensen

/ Tina Lund Jensen