Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål

Kapitel 2   Ansøgning om koordinering af optagelse på erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser for ansøgere, der går i grundskole eller 10. klasse

Kapitel 3   Ansøgere, der ikke går i grundskole eller 10. klasse, eller som søger efter ansøgningsfristens udløb

Kapitel 4   Tilmelding til individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser

Kapitel 5   Tilmelding til 10. klasse på henholdsvis en kommunal skole, en efterskole eller en fri grundskole

Kapitel 6   Meddelelse om andre aktiviteter end 10. klasse og ungdomsuddannelser

Kapitel 7   Koordinering af optagelse på videregående uddannelser

Kapitel 8   Oplysningspligt

Kapitel 9   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, procedure om tilmelding til 10. klasse og om meddelelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning

I henhold til § 14, stk. 2, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. juni 2008, §§ 6-8 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 24. juli 2008, § 6, stk. 2 og 4, og § 7, stk. 2, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 8. maj 2007, som ændret ved lov nr. 311 af 30. april 2008, §§ 5 og 6 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 27. august 2008, samt § 12, stk. 5, og § 14, stk. 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til henholdsvis visse ungdomsuddannelser og videregående uddannelser skal koordineres for at sikre, at ansøgeren optages på den højest mulige prioriterede uddannelse og uddannelsesinstitution, og at den samlede optagelseskapacitet udnyttes bedst muligt, jf. §§ 2-8, og §§ 14 og 15.

Stk. 2. For at understøtte vejledningen efter grundskolen eller 10. klasse skal Ungdommens Uddannelsesvejledning modtage kopi af de i stk. 1, nævnte ansøgninger til ungdomsuddannelserne, tilmeldingerne til 10. klasse, jf. §§ 11 og 12, samt modtage og behandle meddelelser fra elever fra grundskolen eller 10. klasse om deltagelse i andre aktiviteter og individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser, jf. §§ 10 og 13.

Kapitel 2

Ansøgning om koordinering af optagelse på erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser for ansøgere, der går i grundskole eller 10. klasse

§ 2. Proceduren for koordinering af ansøgning til erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser, jf. §§ 3-10, omfatter institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser på Undervisningsministeriets område.

Udfyldelse af ansøgningsskemaet

§ 3. Ansøgningsskemaet, der findes på www.optagelse.dk, kan udfyldes med op til fem uddannelsesønsker, der anføres i prioriteret orden. Ved et uddannelsesønske forstås én uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution.

Stk. 2. En ansøger må kun anføre den samme gymnasiale uddannelsesinstitution i ét af sine uddannelsesønsker, medmindre en institution udbyder sine uddannelser på flere forskellige adresser. Ansøgeren må gerne anføre samme uddannelse i flere af sine uddannelsesønsker.

Stk. 3. Ingen ansøger til de gymnasiale uddannelser har krav på at få opfyldt sine ønsker, uanset hvor mange eller få af de mulige prioriterede ønsker, ansøgeren har udfyldt.

§ 4. Ansøgeren og dennes forældre, hvis ansøgeren er under 18 år, skal sende eller aflevere ansøgningsskemaet til ansøgerens skole, således at skolen har det i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb den 15. marts i det år, hvor ansøgeren forlader skolen.

Stk. 2. Skolen kontrollerer, at skemaet er fyldestgørende udfyldt og tilføjer de oplysninger, som skolen skal give, herunder den unges prøve- og standpunktskarakterer. Skolen sender skemaet digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal, www.optagelse.dk, til den højest prioriterede uddannelsesinstitution senest fire hverdage efter ansøgningsfristen den 15. marts.

§ 5. Uddannelsesplanen, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, indgår i ansøgningsskemaet.

Stk. 2. Ansøgerens skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning oplyser ved ansøgning til de gymnasiale uddannelser om en eventuel indstilling til optagelsesprøve.

Stk. 3. For ansøgere fra efterskoler og frie grundskoler, som selv står for vejledningen, oplyser skolen ved ansøgning til de gymnasiale uddannelser om en eventuel indstilling til optagelsesprøve.

Behandling af ansøgninger til erhvervsrettede og gymnasiale ungdomsuddannelser

§ 6. Ungdomsuddannelsesinstitutionen behandler de modtagne ansøgninger efter de optagelsesregler, der gælder for den søgte uddannelse. Institutionens leder skal umiddelbart efter modtagelsen pr. brev eller e-post anerkende modtagelsen af hver enkelt ansøgning. Såfremt lederen allerede på dette tidspunkt har besluttet at optage en ansøger på institutionen, kan lederen samtidig give ansøgeren meddelelse herom, og lederen behøver i så fald ikke at sende yderligere besked til ansøgeren.

Stk. 2. Modtager en uddannelsesinstitution et ansøgningsskema, der ikke er fyldestgørende udfyldt, jf. § 4, stk. 2, indhenter institutionen de nødvendige oplysninger, før der træffes afgørelse om optagelse eller videresendelse, jf. § 9.

§ 7. Hvis en ansøger ikke kan optages på den søgte uddannelse, videresender institutionen straks og senest den 1. maj ansøgningsskemaet til den højest prioriterede uddannelsesinstitution, der indgår i et uddannelsesønske, og som omfatter en anden uddannelse med andre optagelseskrav end allerede behandlede ønsker. Hvis der i ansøgningen ikke er flere prioriterede uddannelsesønsker, sendes ansøgningen til Ungdommens Uddannelsesvejledning i eleven hjemkommune til videre foranstaltning med kopi til ansøgeren.

Stk. 2. Hvis en ansøger til en gymnasial uddannelse opfylder betingelserne for optagelse på den søgte uddannelse, men af kapacitetsmæssige grunde ikke kan optages på den institution, der modtager ansøgningen, behandles ansøgningen efter reglerne herom i bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (optagelsesbekendtgørelsen).

Stk. 3. Hvis en ansøger til en erhvervsuddannelse opfylder betingelserne for optagelse på den søgte uddannelse, men af kapacitetsmæssige grunde ikke kan optages på den søgte uddannelse, skal uddannelsesinstitutionen, der modtager ansøgningen, behandle ansøgningen efter reglerne herom i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

§ 8. Senest den 1. juni skal ansøgerne have skriftligt svar om, hvorvidt de er optaget.

Stk. 2. Ansøgere, der skal aflægge optagelsesprøve til en gymnasial uddannelse efter 1. juni, skal have besked om optagelsen er betinget af udfaldet af en optagelsesprøve efter reglerne i bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (optagelsesbekendtgørelsen). Ansøgeren skal have endelig besked snarest muligt efter, at de har aflagt optagelsesprøven.

Stk. 3. Ansøgere til erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning, som er omfattet af betingelserne i den særlige optagelsesprocedure, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, skal, hvis den særlige optagelsesprocedure ikke kan afsluttes inden den 1. juni, have besked om, at deres ansøgning er under fortsat behandling. Ansøgerne skal have endelig besked snarest muligt efter, at der foreligger et resultat af optagelsesproceduren.

Kapitel 3

Ansøgere, der ikke går i grundskole eller 10. klasse, eller som søger efter ansøgningsfristens udløb

§ 9. Ansøgere, der går i skole, og som ønsker at ændre ansøgning efter den 15. marts skal – med bistand fra Ungdommens Uddannelsesvejledning eller den pågældende efterskole eller frie grundskoles vejleder – tilmelde sig direkte til den ønskede uddannelsesinstitution efter de regler, der gælder for den pågældende erhvervsrettede eller gymnasiale ungdomsuddannelse, herunder eventuelle regler om ansøgningsfrist. Ansøgere skal anvende de samme skemaer som blev brugt til ansøgningen den 15. marts.

Stk. 2. Ansøgere, der ikke går i en grundskole eller i 10. klasse, eller som søger efter ansøgningsfristens udløb den 15. marts, skal tilmelde sig direkte til den ønskede uddannelsesinstitution efter de regler, der gælder for den pågældende erhvervsrettede eller gymnasiale ungdomsuddannelse, herunder eventuelle regler om ansøgningsfrist.

Stk. 3. Ansøgere efter stk. 2 kan ansøge ved brug af digital signatur på www.optagelse.dk eller sende papirskemaerne ”Ansøgere udenfor skole” og det dertil knyttede ”Uddannelsesplan for unge, der ikke går i skole”, der findes på samme hjemmeside.

Kapitel 4

Tilmelding til individuelt tilrettelagte ungdomsuddannelser

§ 10. Grundskolen eller udbyderen af 10. klasse skal sammen med den særlige uddannelsesplan sende meddelelse om deltagelse i erhvervsgrunduddannelsen eller ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvori den unge har bopæl, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Stk. 2. Meddelelsen til Ungdommens Uddannelsesvejledning sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på www.optagelse.dk.

Kapitel 5

Tilmelding til 10. klasse på henholdsvis en kommunal skole, en efterskole eller en fri grundskole

§ 11. Ansøgerens grundskole skal senest fire hverdage efter ansøgningsfristen den 15. marts sende tilmeldingen og uddannelsesplanen til den kommunale udbyder af 10. klasse, som eleven søger optagelse på. Kopi af tilmelding og uddannelsesplan sendes samtidig til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvori eleven har bopæl.

Stk. 2. Tilmelding til 10. klasse sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på www.optagelse.dk.

Stk. 3. Eleverne skal senest den 1. juni have skriftligt svar om optagelse fra den kommunale udbyder af 10. klasse.

§ 12. Ansøgning om optagelse på efterskoler eller frie grundskoler, der udbyder 10. klasse, sker ved direkte ansøgning til skolen. Ansøgningen foretages efter regler fastsat af skolen.

Stk. 2. Ansøgerens grundskole skal senest fire hverdage efter ansøgningsfristen den 15. marts sende tilmeldingen og uddannelsesplanen til den efterskole eller frie grundskole, som eleven er optaget på. Kopi af tilmeldingen og uddannelsesplanen sendes samtidig til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvori den unge har bopæl.

Stk. 3. Tilmelding til 10. klasse sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på www.optagelse.dk.

Kapitel 6

Meddelelse om andre aktiviteter end 10. klasse og ungdomsuddannelser

§ 13. Grundskolen eller udbyderen af 10. klasse skal sammen med uddannelsesplanen sende meddelelse om deltagelse i andre aktiviteter end 10. klasse og ungdomsuddannelser til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvori den unge har bopæl. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal herefter behandle oplysningerne med henblik på at kunne yde de unge vejledning i forbindelse med senere valg af uddannelse og erhverv.

Stk. 2. Meddelelsen, jf. stk. 1, sendes digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på www.optagelse.dk.

Kapitel 7

Koordinering af optagelse på videregående uddannelser

§ 14. Ansøgning om optagelse ved de videregående uddannelser sker digitalt via Undervisningsministeriets optagelsesportal på www.optagelse.dk eller manuelt ved brug af skemaer på papir. Skemaerne kan udskrives fra optagelsesportalen.

§ 15. Der foretages en koordinering af ansøgernes optagelse på de videregående uddannelser. Koordineringen omfatter de uddannelser, der er nævnt i henholdsvis bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m.v. ved visse videregående uddannelser og bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne.

Stk. 2. Andre videregående uddannelser end de i stk. 1 nævnte kan omfattes af koordineringen efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Stk. 3. Koordineringen varetages af et koordineringssekretariat, der er bemyndiget hertil af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Kapitel 8

Oplysningspligt

§ 16. Institutioner, der er omfattet af bekendtgørelsen, skal på begæring meddele Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. § 15, oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan bestemme, at oplysninger efter stk. 1 skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format oplysningerne skal leveres.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 12 af 11. januar 2008 om procedure for ansøgning til og koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, procedure om tilmelding til 10. klasse og om meddelelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning (Procedurebekendtgørelsen).

Undervisningsministeriet, den 3. oktober 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Erik Møller Hansen