Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge

I medfør af ferielovens § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, fastsættes:

Fordelingen af forældede og uhævede feriepenge

§ 1. Af de forældede og uhævede feriepenge, jf. lovens § 36, stk. 1 og 2, som vedrører optjeningsårene 2006, 2007 og 2008, tilfalder 30 pct. statskassen og 70 pct. Arbejdsmarkedets Feriefond. Såfremt der er givet tilladelse efter lovens § 36, stk. 3, til at anvende uhævede feriepenge til andet formål, tilfalder de 70 pct. dette andet formål (i praksis en privat feriefond) i stedet for Arbejdsmarkedets Feriefond.

Indbetaling af statskassens andel

§ 2. Forældede og uhævede feriepenge indbetales som hidtil i sin helhed af FerieKonto eller af de pågældende arbejdsgivere til Arbejdsmarkedets Feriefond eller for de uhævede feriepenges vedkommende til en privat feriefond, hvis der er givet tilladelse efter § 36, stk. 3. Inden den 10. i den måned, der følger efter indbetalingstidspunktet, påhviler det modtageren af beløbet at indbetale statskassens andel på 30 pct. til Beskæftigelsesministeriets bankkonto i Danske Bank registreringsnummer 3100 kontonummer 6799922 vedrørende uhævede feriepenge m.v. og at indsende dokumentation for det indbetalte beløb til BAC (Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter), Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø.

Udbetaling af statskassens andel

§ 3. Såfremt der sker udbetaling af beløb i medfør af lovens § 44, stk. 4, kan den, der har udbetalt beløbet, få 30 pct. heraf refunderet enten ved skriftlig henvendelse til Beskæftigelsesministeriet eller ved modregning i indbetalinger efter § 2. Såfremt der foretages modregning, skal der særskilt fremsendes dokumentation herfor til Beskæftigelsesministeriet.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. oktober 2008.

Arbejdsdirektoratet, den 30. september 2008

Jesper Hartvig Pedersen

/ Søren Balslev

Redaktionel note
  • www.adir.dk