Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
Lov om selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland m.v.

 

Herved bekendtgøres lov om selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland m.v., jf. lov nr. 595 af 12. december 1984, med de ændringer, der følger af lov nr. 106 af 11. marts 1987, lov nr. 1076 af 22. december 1993 og lov nr. 1023 af 23. december 1998.

§ 1. Miljø- og energiministeren bemyndiges til at indgå aftale med Grønlands Hjemmestyre om stiftelse af et aktieselskab til varetagelse af fælles dansk og grønlandsk offentlig deltagelse i kulbrinteaktiviteter i Grønland og til ved stiftelsen at tegne statens del af aktiekapitalen.

§ 1 a. Miljø- og energiministeren bemyndiges til at indgå aftale med Grønlands Hjemmestyre om, at selskabets virksomhedsområde ændres til kulbrinteaktiviteter i Grønland samt opgaver uden for Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed.

§ 2. Aktiekapitalen, der ved selskabets stiftelse skal udgøre 25 mill. kr., tegnes og indehaves af staten ved miljø- og energiministeren og af Grønlands Hjemmestyre ved landsstyret hver med halvdelen.

    Stk. 2. Miljø- og energiministeren og Grønlands Hjemmestyre kan hver for sig efter indbyrdes aftale overdrage de i stk. 1 nævnte aktieposter samt adgangen til nytegning af aktier til et aktie- eller anpartsselskab, der direkte eller indirekte fuldt ud ejes af staten eller hjemmestyret.

    Stk. 3. Indtægter, der tilfalder aktionærer i selskabet, er omfattet af § 22 i lov om mineralske råstoffer i Grønland (råstofloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 18. juni 1998. Dette gælder dog ikke indtægter ved overdragelse af aktieposter, jf. § 2, stk. 2.

§ 3. Miljø- og energiministeren fremsender til orientering for et af Folketinget nedsat udvalg selskabets godkendte årsregnskaber og årsberetninger.

    Stk. 2. Selskabet udarbejder én gang årligt en redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf. Ministeren fremsender redegørelsen sammen med årsregnskaber og årsberetninger, jf. stk. 1.

    Stk. 3. Selskabet skal i øvrigt gennem miljø- og energiministeren orientere et af Folketinget nedsat udvalg om dispositioner i selskabet, som findes at være af væsentlig samfundsmæssig betydning eller af en karakter, der medfører væsentlige ændringer i organisationen af selskabets virksomhed.

    Stk. 4. I sager, der omfattes af stk. 2 og 3, kan miljø- og energiministeren eller formanden for det pågældende folketingsudvalg bestemme, at medlemmerne og andre, som er til stede under udvalgets møder, er forpligtede til at hemmeligholde, hvad de bliver gjort bekendt med i medfør af nævnte bestemmelser.

§ 4. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Lov nr. 1023 af 23. december 1998 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

»§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.«

Lov nr. 106 af 11. marts 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

»§ 2. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.«

Lov nr. 1076 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

»§ 2. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.«

Lov nr. 106 af 11. marts 1987 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

»§ 2. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.«

Lov nr. 1076 af 22. december 1993 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

»§ 2. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.«

Miljø- og Energiministeriet, den 9. februar 1999

Svend Auken

/Peter Helmer Steen