Den fulde tekst

Fremsat den 8. oktober 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsuddannelser, lov om Danmarks Evalueringsinstitut og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

(Forenkling af rådsstruktur m.v.)

§ 1

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, § 2 i lov nr. 558 af 6. juni 2006 og § 38 i lov nr. 311 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »Kreditforeningen af Kommuner i Danmark« til: »KommuneKredit«.

2. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, der er nedsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser, rådgiver undervisningsministeren om produktionsskolernes undervisningstilbud og afgiver indstilling til ministeren om regler om produktionsskolerne og deres virksomhed.«

3. I § 11, stk. 1, ændres »lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik m.m.« til: »lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.«.

§ 2

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har til opgave at rådgive undervisningsministeren om

1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser,

2) individuel kompetencevurdering,

3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik,

4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og

5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.«

3. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren udpeger følgende som tilforordnede uden stemmeret:

1) 1 tilforordnet fra Undervisningsministeriet.

2) 1 tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet efter indstilling fra beskæftigelsesministeren.

3) 1 tilforordnet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet efter indstilling fra økonomi- og erhvervsministeren.

4) 1 tilforordnet efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene og SOSU-lederforeningen i fællesskab.

5) 1 tilforordnet efter indstilling fra Lederforeningen for VUC.

6) 1 tilforordnet efter indstilling fra Uddannelsesforbundet.

7) 1 tilforordnet efter indstilling fra Handelsskolernes Lærerforening.

8) 1 tilforordnet efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Dansk­ud­dan­nel­ser­ne i fællesskab.«

§ 3

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 34, stk. 1, nr. 1, ændres »7 medlemmer« til: »8 medlemmer«.

2. § 34, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner.«

3. I § 34, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) 1 medlem efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening).«

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.

4. I § 34, stk. 2, 1. pkt., ændres »6 medlemmer« til: »7 medlemmer«.

5. § 34, stk. 2, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) 1 medlem efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler.

2) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler.«

6. I § 34, stk. 2, nr. 4, ændres »Dansk Teknisk Lærerforbund« til: »Uddannelsesforbundet«.

7. § 34, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Formanden for Rådet for Voksen- og Efteruddannelse kan deltage i rådets arbejde uden stemmeret. Foreningerne for institutioner for erhvervsrettede uddannelser samt Produktionsskoleforeningen kan deltage i rådets arbejde med hver en repræsentant uden stemmeret.«

8. I § 67 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »skoleophold for andre erhvervsuddannelseselever end dem, der er omfattet af stk. 1.« til: »skoleophold, hvortil der ikke ydes befordringsrabat efter lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.«

§ 4

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, lov nr. 1597 af 20. december 2006, § 10 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, lov nr. 209 af 31. marts 2008 og § 60 i lov nr. 346 af 14. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »velfærdsministeren«.

2. § 5, stk. 2, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-7 bliver herefter nr. 4-6.

3. I § 5, stk. 2, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres »Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.

4. I § 5, stk. 2, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »velfærdsministeren«.

§ 5

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 22. september 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 2. En beskikkelse eller udpegning som tilforordnet til Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. overgår ved lovens ikrafttræden til at være en beskikkelse eller udpegning som tilforordnet til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund og indhold

Regeringen foreslår med dette lovforslag, at rådgivningsopgaverne fra Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet) henføres til henholdsvis Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE), der samtidig ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), og til Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), jf. nedenfor. Lovforslaget indebærer, at KFU-rådet nedlægges. Ændringerne foreslås at træde i kraft den 1. januar 2009.

KFU-rådet, der er nedsat i henhold til lov om produktionsskoler, har til opgave at rådgive undervisningsministeren dels om kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, dels om produktionsskolernes undervisningstilbud for kortuddannede med sigte på de pågældendes fortsatte uddannelse og anden kompetenceudvikling, herunder overgang til erhvervsrettet uddannelse på grundlæggende niveau. KFU-rådets virksomhed har i praksis udviklet sig, så der ikke er noget væsentligt samspil mellem de to søjler i rådets opgaveportefølje, hvilket er medvirkende til fremsættelsen af dette lovforslag.

Formålet med lovforslaget er endvidere at sikre en større sammenhæng mellem på den ene side almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og på den anden side produktionsskolernes undervisningstilbud og erhvervsuddannelserne.

En overflytning af rådgivningsopgaverne vedrørende produktionsskolernes undervisningstilbud fra KFU-rådet til REU vil samtidig kunne understøtte en målretning af produktionsskolernes aktivitet mod erhvervsuddannelserne og erhvervsgrunduddannelserne, som REU i forvejen beskæftiger sig med. Dette vil være et bidrag til en koordineret indsats for at nå målet om, at mindst 95 pct. af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015, som det har været intentionen med de ved lov nr. 558 af 6. juni 2007 foretagne ændringer af produktionsskoleloven og lov om erhvervsgrunduddannelse.

Det foreslås, at KFU-rådets rådgivningsopgaver vedrørende kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau henføres til REVE, og at REVE i den forbindelse ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) for herved at indikere den udvidede rådgivningskompetence. REVE er nedsat i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

KFU-rådets rådgivningsopgaver vedrørende produktionsskolernes undervisningstilbud for kortuddannede foreslås henført til REU. REU er nedsat i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

Som følge af forslaget om at overføre opgaver fra KFU-rådet til REVE, der efter dette lovforslag bliver til VEU-rådet, foreslås antallet af tilforordnede til VEU-rådet udvidet. Hidtil har undervisningsministeren udpeget en tilforordnet fra Undervisningsministeriet og en tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet efter indstilling fra beskæftigelsesministeren til REVE. Efter forslaget vil undervisningsministeren også skulle udpege en tilforordnet efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene samt SOSU-lederforeningen i fællesskab, en tilforordnet efter indstilling fra Lederforeningen for VUC, en tilforordnet efter indstilling fra Uddannelsesforbundet, en tilforordnet efter indstilling fra Handelsskolernes Lærerforening og en tilforordnet efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne i fællesskab. Desuden foreslås det, at der tillige udpeges en tilforordnet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet efter indstilling fra økonomi- og erhvervsministeren med henblik på at sikre samspil med regionerne om midler til aktiviteter inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Med hensyn til udpegning af tilforordnede henvises til bemærkningerne til § 2, nr. 3. Det foreslås samtidig, at personer, der er beskikket som medlemmer af REVE, vil kunne fortsætte i VEU-rådet uden nybeskikkelse. Tilsvarende foreslås det, at personer, der allerede er udpeget som tilforordnede til REVE, vil kunne fortsætte i VEU-rådet uden nyudpegning. Der henvises til bemærkningerne til § 6.

De berørte uddannelsesråds nuværende opgaver mv. er nærmere beskrevet i afsnit 2.

Som følge af, at KFU-rådet efter forslaget nedlægges, vil der være behov for at foretage konsekvensændringer i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, idet der efter loven udpeges et medlem til evalueringsinstituttets bestyrelse efter indstilling fra KFU-rådet. Desuden vil der være behov for en konsekvensændring i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. som følge af, at REVE efter forslaget ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet).

Foruden ændringer vedrørende rådgivningsopgaver foretages enkelte andre ændringer i lov om produktionsskoler, i lov om erhvervsuddannelser og i lov om Danmarks Evalueringsinstitut. Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 1 og 3, § 3, nr. 8, og § 4, nr. 1 og 4.

2. De berørte uddannelsesråds opgaver mv.

2.1. Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse

Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet) er nedsat med hjemmel i produktionsskoleloven og har til opgave at rådgive undervisningsministeren om kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om produktionsskolernes undervisningstilbud for kortuddannede med sigte på de pågældendes fortsatte uddannelse og anden kompetenceudvikling, herunder overgang til erhvervsrettet uddannelse på grundlæggende niveau.

Rådet består af en formand og 18 medlemmer. Sammensætningen er nærmere beskrevet i § 8 a i lov om produktionsskoler.

KFU-rådet blev oprettet pr. 1. juli 2003 som led i en omfattende revision af den samlede rådsstruktur på Undervisningsministeriets område i 2002-2003, hvorved blandt andet Produktionsskolerådet og Rådet om almen voksenundervisning på grundlæggende niveau blev afløst af KFU-rådet. Der henvises til lovforslag nr. L 75, fremsat den 6. november 2002 om ændring af lov om erhvervsuddannelser med flere love. (Forenkling af uddannelsesråd m.v. og godkendelse af institutioner til landbrugsuddannelse), folketingssamling 2002/2003, Tillæg A side 1673 og 1634 (lov nr. 297 af 30. april 2003).

Det følger af kommissoriet for KFU-rådet, at det er hensigten med rådets arbejde at styrke indsatsen for at give de kortest uddannede både blandt de unge og de lidt ældre et kompetenceløft gennem uddannelse og anden kompetenceudvikling, således at de pågældende kan indgå i arbejdsstyrken med de kvalifikationer, som efterspørges af moderne virksomheder, og således at de kortuddannede bringer sig i stand til løbende at deltage i uddannelse og kompetenceudvikling inden for de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesordninger.

Efter dette lovforslag ophører Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse pr. 1. januar 2009. Der henvises til afsnit 1.

2.2. Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE) / Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet)

Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE) er nedsat med hjemmel i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og har til opgave at rådgive undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, om individuel kompetencevurdering, om vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik og om behov for tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Rådet består af en formand, 16 medlemmer sammensat af interessenterne fra arbejdsmarkedets parter m.fl. og to tilforordnede fra henholdsvis Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Sammensætningen er nærmere beskrevet i § 4 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

REVE afgiver udtalelse om arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, enkeltfag i øvrigt fra erhvervsuddannelser, deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelse og enkeltfag herfra, enkeltfag fra fodterapeutuddannelsen og individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og individuel kompetencevurdering mv. som led i grunduddannelse for voksne. Rådets udtalelser kan omfatte behov, rammer for tilskud, deltagerbetaling, aktivitetslofter, godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og uddannelsesplanlægning.

Det er muligt for REVE på eget initiativ at drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der efter rådets vurdering har betydning for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Med en vedtagelse af dette lovforslag vil der ske en udvidelse REVE’s opgaver med rådgivningsopgaver vedrørende kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau, og samtidig vil rådet ændre navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet). Desuden vil antallet af tilforordnede blive udvidet med i alt seks personer, heraf fire efter indstilling fra leder- og læreorganisationer, en efter indstilling fra folkeoplysende organisationer og Foreningen for Ledere ved Danskuddannelserne i fællesskab samt en efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.

2.3. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) er nedsat med hjemmel i lov om erhvervsuddannelser og har til opgave at rådgive undervisningsministeren på et overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på undervisningsministerens område.

Rådet består af en formand, 31 medlemmer sammensat af interessenterne fra arbejdsmarkedets parter m.fl. og et antal tilforordnede, der kan variere. Sammensætningen er nærmere beskrevet i § 34 i lov om erhvervsuddannelser.

REU har blandt andet til opgave at følge de erhvervsmæssige udviklinger og udviklingsmuligheder og på grundlag heraf afgive indstilling til undervisningsministeren om behovet for oprettelse af nye erhvervsuddannelser og omlægning eller nedlægning af bestående uddannelser. Rådet skal desuden følge de bestående erhvervsuddannelser med henblik på at vurdere, om der er behov for bedre koordination af uddannelserne, eventuelt ved en sammenlægning af forskellige erhvervsuddannelser. Rådet afgiver bl.a. indstilling om erhvervsuddannelsernes struktur, mål m.v., oprettelse og nedlæggelse af uddannelser, nedsættelse af midlertidige faglige udvalg, gruppering af uddannelser samt regler om vejledning af elever.

Rådet kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der efter rådets vurdering har betydning for uddannelserne. Desuden rådgiver rådet om, hvordan uddannelsessystemet tilrettelægges, så det bedst opfylder mål og krav til de erhvervsrettede uddannelser.

Endelig rådgiver REU undervisningsministeren om erhvervsgrunduddannelsen og afgiver indstilling om regler for uddannelsen, herunder regler om, hvilke uddannelseselementer erhvervsgrunduddannelsen kan bestå af.

Med en vedtagelse af dette lovforslag vil der ske en udvidelse af REU’s opgaver med rådgivningsopgaver om produktionsskolernes undervisningstilbud. Både elev-, lærer- og lederorganisationerne på produktionsskoleområdet vil efter forslaget blive repræsenteret i rådet.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner

Forslaget forventes at medføre en mindre administrativ lettelse for staten, idet tre uddannelsesråd bliver til to råd. Samtidig forventes forslaget at medføre en besparelse for staten i form af sparet formandshonorar og mødeomkostninger i forbindelse med nedlæggelse af Rådet om Kortuddannelses Fortsatte Uddannelse, som i nogen grad opvejes af ekstra mødeudgifter for Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (som ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) og for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Samlet set medfører forslaget en besparelse for staten på ca. 50.000 kr. pr. år.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5. Miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

7. Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser i hovedtræk

 
Positive konsekvenser/ mindreudgifter
Negativ konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Forslaget medfører en besparelse for staten på ca. 50.000 kr. pr. år.
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

9. Høring

Lovforslaget er sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.fl.:

Bestyrelsesforeningen for social- og sundhedsskoler, Danmarks Evalueringsinstitut, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk El-Forbund, Dansk Erhverv, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Metal, Dansk Teknisk Lærerforbund, Danske Erhvervsskoler – erhvervsskolernes ledere, Danske Produktionshøjskolers lærerforening, Danske Regioner, De landsdækkende oplysningsforbund, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det centrale Handicap Råd, DI – Organisation for erhvervslivet, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening, Fagligt Fælles Forbund – 3F, FOA – Fag og arbejde, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, Foreningen af Daghøjskoler, Foreningen af direktører og forstandere ved AMU-centrene, Foreningen af ledere ved danskuddannelserne, Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Handelsskolernes Lærerforening, HK/Danmark, KL (Kommunernes Landsforening), Landorganisationen i Danmark, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere, Landssammenslutningen af kursusstuderende (LAK), Lederforeningen for VUC, Ledernes Hovedorganisation, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Produktionsskoleforeningen, Rigsrevisionen, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet for de Kortuddannedes fortsatte uddannelser (KFU), Rådet for Erhvervsrettet Voksen – og Efteruddannelse (REVE), Rådet for Etniske Minoriteter, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, SOSU-lederforeningen og TEKNIQ. Endvidere er lovforslaget offentligt tilgængeligt på www.hoeringsportalen.dk.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

(Lov om produktionsskoler)

Til nr. 1 (§ 5, stk. 2, nr. 2)

Forslaget er en konsekvens af lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. Kreditforeningen af Kommuner i Danmark er nu organiseret under navnet KommuneKredit.

Til nr. 2 (§ 8 a)

Forslaget til ny affattelse af produktionsskolelovens § 8 a indebærer, at Rådet om for Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet) nedlægges, og at rådets opgaver for så vidt angår produktionsskolernes undervisningstilbud overføres til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). Der henvises til afsnit 1 og 2.3. i de almindelige bemærkninger til dette lovforslag

REU er nedsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser og er nærmere reguleret i lovens kapitel 5. Der henvises til lovforslagets § 3 for så vidt angår ændringer i lov om erhvervsuddannelser.

Til nr. 3 (§ 11, stk. 1)

Forslaget er en konsekvens af, at den pågældende lovs titel blev ændret ved lov nr. 565 af 9. juni 2006 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven (Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse).

Til § 2

(Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.)

Til nr. 1

Forslaget indebærer, at Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (forkortet REVE) ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (forkortet VEU-rådet) og fremsættes som følge af lovforslagets § 2, nr. 2, om udvidelse af rådets rådgivningskompetence. Der henvises til afsnit 1 og 2.2. i de almindelige bemærkninger til dette lovforslag.

Til nr. 2 (§ 3, stk. 1)

Med forslaget udvides rådgivningskompetencen for Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse – der efter lovforslagets § 2, nr. 1, ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse – til også at omfatte rådgivningsopgaver vedrørende kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau. Forslaget skal ses i sammenhæng med lovforslagets § 1, nr. 2, om nedlæggelse af Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet).

Til nr. 3 (§ 4, stk. 3)

Som følge af forslaget i § 1, nr. 2, om nedlæggelse af Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse samt forslaget i nr. 2 om udvidelse af rådgivningskompetencen for Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE) – der efter forslaget i nr. 1 ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) – foreslås det, at antallet af tilforordnede til rådet forhøjes med fem personer. Samtidig foreslås det, at der tillige udpeges en tilforordnet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet efter indstilling fra økonomi- og erhvervsministeren med henblik på at sikre samspil med regionerne om anvendelse af midler til aktiviteter inden for voksen- og efteruddannelsesområdet, således at antallet af tilforordnede i alt forhøjes med seks personer.

Hidtil har undervisningsministeren udpeget en tilforordnet til rådet fra Undervisningsministeriet og en tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet efter indstilling fra beskæftigelsesministeren. Efter lovforslaget vil undervisningsministeren også skulle udpege en tilforordnet efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene og SOSU-lederforeningen i fællesskab, en tilforordnet efter indstilling fra Lederforeningen for VUC, en tilforordnet efter indstilling fra Uddannelsesforbundet en tilforordnet efter indstilling fra Handelsskolernes Lærerforening, en tilforordnet efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne i fællesskab og som nævnt en tilforordnet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet efter indstilling fra økonomi- og erhvervsministeren. (Uddannelsesforbundet vil være navnet for en ny organisation efter en sammenlægning af Danske Produktionshøjskolers Lærerforening, Dansk Teknisk Lærerforbund og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere pr. 1. januar 2009).

Personer, der pr. 1. januar 2009 er udpeget som tilforordnede til REVE, vil kunne fortsætte uden nyudpegning til VEU-rådet. Der henvises til lovforslagets § 6, stk. 2, og bemærkningerne hertil.

Til § 3

(Lov om erhvervsuddannelser)

Til nr. 1-3 (§ 34, stk. 1)

Forslagene er en konsekvens af, at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er blevet medlemmer af KL (Kommunernes Landsforening), og at Danske Regioner nu varetager interesserne for de fem danske regioner. Hvor det tidligere var anført, at tre medlemmer skulle udpeges efter indstilling fra regionsrådene i forening, KL samt Københavns og Frederiksberg Kommuner, vil KL og Danske Regioner nu indstille ét medlem hver, mens Dansk Arbejdsgiverforening (DA) får tilført et yderligere medlem, idet REU derved som hidtil vil være paritetisk sammensat med lige mange arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Til nr. 4 (§ 34, stk. 2, 1. pkt.)

Der er tale om en lovteknisk ændring. Der rettes op på, at der fejlagtigt er anført ”6 medlemmer”, hvor der rettelig skulle have stået ”7 medlemmer”.

Til nr. 5-6 (§ 34, stk. 2, nr. 1, 2 og 4)

De to tidligere foreninger for ledere på hhv. handelsskoler og tekniske skoler er den 1. januar 2008 fusioneret til én ny organisation: Danske Erhvervsskoler. Hvor de to foreninger tidligere havde en repræsentant hver i rådet, vil Danske Erhvervsskoler efter forslaget i nr. 5 blive repræsenteret i rådet med ét medlem.

Den plads, der herefter bliver ledig, tilfalder efter forslaget Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler.

Danske Produktionshøjskolers Lærerforening, Dansk Teknisk Lærerforbund (DTL) og Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere (LVU) vil efter organisationernes beslutning den 1. januar 2009 være sammenlagt til den nye organisation for ungdoms- og voksenundervisere i Danmark: Uddannelsesforbundet. Derfor foreslås foreningens nye navn anvendt i loven som anført i forslaget i nr. 6.

Til nr. 7 (§ 34, stk. 4)

Der er dels tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 2, nr. 1, hvorefter Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, dels en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, hvorefter Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse nedlægges. Bestemmelsen giver endvidere Produktionsskoleforeningen mulighed for at deltage i rådets arbejde på lige fod med foreningerne for institutioner for erhvervsrettede uddannelser.

Til nr. 8 (§ 67 a, stk. 2, 1. pkt.)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lov nr. 578 af 9. juni 2006 om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., hvorved erhvervsuddannelseslovens § 67 a, stk. 1, blev ophævet og de daværende stk. 2-4 blev til de nugældende stk. 1-3. Den nuværende henvisning til stk. 1 i § 67 a, stk. 2, 1. pkt., er ukorrekt, idet bestemmelsen, hvortil der er henvises, blev ophævet ved den nævnte lov. Med dette lovforslag vil bestemmelsen i overensstemmelse med gældende ret henvise til den nævnte lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelse m.v.

Til § 4

(Lov om Danmarks Evalueringsinstitut)

Til nr. 1 og 4 (§ 4, stk. 1 og § 5, stk., 2, nr. 7)

I lovens § 4, stk. 1, og i § 5, stk. 2, nr. 7, der vil blive nr. 6 efter forslaget i nr. 2, ændres ”ministeren for familie- og forbrugeranliggender” til ”velfærdsministeren” som konsekvens af, at Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i forbindelse med ressortomlægningerne d. 23. november 2007 blev nedlagt. Velfærdsministeriet, der blev oprettet ved samme omlægning, har overtaget visse af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders opgaver.

Til nr. 2 (§ 5, stk. 2, nr. 4-7)

Forslaget er en konsekvens af lovforslagets § 1 om nedlæggelse af Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet). Dette forslag indebærer, at der fremover udpeges et medlem mindre til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), idet det foreslås, at lovens § 5, stk. 2, nr. 4, hvorefter undervisningsministeren udpeger et af medlemmerne til EVA’s bestyrelse efter indstilling af KFU-rådet, ophæves. Lovens § 5, stk. 2, nr. 5-7 vil herefter blive nr. 4-6.

Til nr. 3 (§ 5, stk. 2, nr. 5)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget i § 2, nr. 1, hvorefter Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

Til § 5

(Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.)

Til nr. 1 (§ 8 a, stk. 1, 1. pkt.)

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget i § 2, nr. 1, hvorefter Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse.

Til § 6

(Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser)

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Efter bestemmelsen i stk. 2, vil personer, som på ikrafttrædelsestidspunktet er beskikket eller udpeget som tilforordnet til Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE) ikke skulle nybeskikkes henholdsvis nyudpeges til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), men vil kunne fortsætte beskikkelsesperioden ud, dvs. frem til den 31. maj 2011. Beskikkelse af medlemmer og udpegning af tilforordnede til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse sker efter bestemmelserne i § 4, stk. 5, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., hvilket bl.a. indebærer, at personer, som skal tilforordnes VEU-rådet pr. 1. januar 2009, udpeges frem til den 31. maj 2011.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 6. juli 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, § 2 i lov nr. 558 af 6. juni 2006 og § 38 i lov nr. 311 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:
§ 5.
Stk. 2.Likvide midler, der ikke er nødvendige til den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:
   
     
1) …
2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
3) …
4) …
 
1. I § 5, stk. 2, nr. 2, ændres »Kreditforeningen af Kommuner i Danmark« til: »KommuneKredit«.
     
§ 8 a. Undervisningsministeren nedsætter Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse. Rådet rådgiver undervisningsministeren om kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om produktionsskolernes undervisningstilbud for kortuddannede med sigte på de pågældendes fortsatte uddannelse og anden kompetenceudvikling, herunder overgang til erhvervsrettet uddannelse på grundlæggende niveau.
 
2.§ 8 a affattes således:
»§ 8 a. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, der er nedsat i medfør af lov om erhvervsuddannelser, rådgiver undervisningsministeren om produktionsskolernes undervisningstilbud og afgiver indstilling til ministeren om regler om produktionsskolerne og deres virksomhed.«
Stk. 2. Rådet består af en formand og 18 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges således:
   
1) 1 medlem efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark.
   
2) 1 medlem efter indstilling fra Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening.
   
3) 1 medlem efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.
   
4) 2 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.
   
5) 2 medlemmer efter indstilling fra Danmarks Arbejdsgiverforening.
   
6) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderforeningen for VUC.
   
7) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler.
   
8) 1 medlem efter indstilling fra Foreningen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler.
   
9) 1 medlem efter indstilling fra Danske Produktionshøjskolers Lærerforening.
   
10) 1 medlem efter indstilling fra forstanderne for sprogcentrene.
   
11) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.
   
12) 1 medlem efter indstilling fra de landsdækkende oplysningsforbund og Foreningen af Daghøjskoler i forening.
   
13) 1 medlem efter indstilling fra Samrådet af forstandere og viceforstandere ved den amtskommunale specialundervisning for voksne.
   
14) 1 medlem efter indstilling fra Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere.
   
15) 2 medlemmer efter indstilling fra deltagerne i almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning, daghøjskoleforløb, undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge, specialundervisning for voksne samt produktionsskoleforløb i forening.
   
Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted. De efter stk. 2, nr. 15, udpegede medlemmer udpeges dog kun for en etårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.
   
Stk. 4. Undervisningsministeren kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets arbejde.
   
Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, som bekendtgøres af undervisningsministeren.
   
Stk. 6. Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.
   
     
§ 11.Tilskud i henhold til § 10, stk. 1, ydes som fast tilskud pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove. Ved beregningen af årselever indgår deltagere inden for produktionsskolernes målgruppe, jf. § 1, stk. 1, 2. pkt., dog ikke deltagere, for hvem skolen opkræver betaling efter lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik m.m.
Stk. 2.-6.
 
3. I § 11, stk. 1, ændres »lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik m.m.« til: »lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.«.
     
   
§ 2
I lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 18. marts 2008, foretages følgende ændringer:
     
   
1. Overalt i loven ændres »Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.
     
   
2.§ 3, stk. 1, affattes således:
§ 3. Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse har til opgave at rådgive undervisningsministeren om grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser, om individuel kompetencevurdering, om vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik og om behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Stk. 2.-3.
 
»Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har til opgave at rådgive undervisningsministeren om
1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser,
2) individuel kompetencevurdering,
3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik,
4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og
5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.«
     
§ 4.
Stk. 3.Undervisningsministeren udpeger 1 tilforordnet fra Undervisningsministeriet og efter indstilling fra beskæftigelsesministeren 1 tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet til rådet. De tilforordnede er uden stemmeret.
Stk. 4.-5.
 
3.§ 4, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Undervisningsministeren udpeger følgende som tilforordnede uden stemmeret:
1) 1 tilforordnet fra Undervisningsministeriet.
2) 1 tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet efter indstilling fra beskæftigelsesministeren.
3) 1 tilforordnet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet efter indstilling fra økonomi- og erhvervsministeren.
4) 1 tilforordnet efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler, Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene og SOSU-lederforeningen i fællesskab.
5) 1 tilforordnet efter indstilling fra Lederforeningen for VUC.
6) 1 tilforordnet efter indstilling Uddannelsesforbundet.
7) 1 tilforordnet efter indstilling fra Handelsskolernes Lærerforening.
8) 1 tilforordnet efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, De landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne i fællesskab.«
     
   
§ 3
I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, foretages følgende ændringer:
     
§ 34. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Formanden udpeges af undervisningsministeren. 24 medlemmer af rådet udpeges således:
1) 7 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.
2) …
3) …
 
1. I § 34, stk. 1, nr. 1, ændres »7 medlemmer« til: »8 medlemmer«.
     
4) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Teknisk Lærerforbund.
5) …
6) …
7) …
 
2.§ 34, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner.«
     
   
3. I § 34, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
»5) 1 medlem efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.«
Nr. 5-7 bliver herefter nr. 6-8.
     
Stk. 2.Rådet tiltrædes af 6 medlemmer, der udpeges af følgende organisationer således:
 
4. I § 34, stk. 2, 1. pkt., ændres »6 medlemmer« til: »7 medlemmer«.
     
1) 1 medlem efter indstilling fra HFI – Interesseorganisationen for handelsskolernes ledelser.
2) 1 medlem efter indstilling fra Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler.
3) …
 
5.§ 34, stk. 2, nr. 1 og 2, affattes således:
»1) 1 medlem efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler.
2) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler.«
     
4) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Teknisk Lærerforbund.
5) …
6) …
7) …
Stk. 3.
 
6. I § 34, stk. 2, nr. 4, ændres »Dansk Teknisk Lærerforbund« til: »Uddannelsesforbundet«.
     
Stk. 4. Formanden for Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse kan deltage i rådets arbejde uden stemmeret. Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse samt foreningerne for institutioner for erhvervsrettede uddannelser kan deltage i rådets arbejde med hver en repræsentant uden stemmeret.
Stk. 5.-9.
 
7.§ 34, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Formanden for Rådet for Voksen- og Efteruddannelse kan deltage i rådets arbejde uden stemmeret. Foreningerne for institutioner for erhvervsrettede uddannelser samt Produktionsskoleforeningen kan deltage i rådets arbejde med hver en repræsentant uden stemmeret.«
     
§ 67 a.
Stk. 2. Staten kan inden for et beløb fastsat på de årlige finanslove yde tilskud til nedbringelse af særlig store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre erhvervsuddannelseselever end dem, der er omfattet af stk. 1. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af ordningen og kan herunder bestemme, at afgørelser om tilskud træffes af institutionerne.
Stk. 3.
 
8. I § 67 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »skoleophold for andre erhvervsuddannelseselever end dem, der er omfattet af stk. 1.« til: »skoleophold hvortil der ikke ydes befordringsrabat efter lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.«
     
   
§ 4
I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 10. august 2005, som ændret ved § 3 i lov nr. 593 af 24. juni 2005, lov nr. 1597 af 20. december 2006, § 10 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, lov nr. 209 af 31. marts 2008 og § 60 i lov nr. 346 af 14. maj 2008, foretages følgende ændringer:
     
§ 4. Evalueringsinstituttets samlede forslag til kommende års evalueringsområder sendes til undervisningsministeren og ministeren for familie- og forbrugeranliggender til godkendelse for hver sit område. Dette gælder dog ikke evalueringer efter § 2, stk. 2.
Stk. 2.
 
1. I § 4, stk. 1, ændres »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »velfærdsministeren«.
     
§ 5.
Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, der udpeges af undervisningsministeren, og et antal medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde:
1) …
2) …
3) …
4) 1 medlem med viden og erfaring inden for kortuddannedes fortsatte uddannelse, der beskikkes efter indstilling af Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse.
 
2.§ 5, stk. 2, nr. 4, ophæves.
Nr. 5-7 bliver herefter nr. 4-6.
     
5) 1 medlem med viden og erfaring inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der beskikkes efter indstilling af Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.
6) 1 medlem med viden og erfaring inden for de kunstneriske uddannelser m.v., der beskikkes efter indstilling fra kulturministeren.
 
3. I § 5, stk. 2, nr. 5, der bliver nr. 4,ændres »Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.
7) 1 medlem med viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet, der beskikkes efter indstilling af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.
 
4. I § 5, stk. 2, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres »ministeren for familie- og forbrugeranliggender« til: »velfærdsministeren«.
     
   
§ 5
I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 22. september 2008, foretages følgende ændring:
     
§ 8 a. Undervisningsministeren fastsætter efter høring af Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse regler om deltagerbetaling for deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag fra erhvervsrettet uddannelse optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og fastlægger en normpris. Deltagerbetaling består af normprisen og kan yderligere tillægges et beløb efter stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at enkelte eller grupper af uddannelser og dagpengeberettigede ledige med ret til selvvalgt uddannelse fritages for deltagerbetaling eller dele heraf.
Stk. 2. -3.
 
1. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse« til: »Rådet for Voksen- og Efteruddannelse«.