Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002R0178
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af kinesiske fødevarer indeholdende mælkebestanddele

I medfør af § 5, stk. 1 og 2 og § 60, stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

§ 1. Det er forbudt at markedsføre kinesiske fødevarer indeholdende mælkebestanddele, med mindre fødevarevirksomhedslederen kan dokumentere, at indholdet af melamin ikke overstiger 2,5 mg pr. kg. i fødevaren.

Stk. 2. Forbudet gælder for fødevarer markedsført før den 27. september 2008.

§ 2. Med bøde straffes den, der overtræder § 1.

Stk. 2. Straffen kan stige med fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor,

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. oktober 2008 klokken 17:00.

Fødevarestyrelsen, den 3. oktober 2008

Annelise Fenger

/ Rikke Slot Benyahia