Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (7. oktober 2008)

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af tronfølgeloven. (Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen – fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88).

(Lovforslag nr. L 1).

Folketinget vedtog ved 3. behandlingen den 2. juni 2006 forslag til lov om ændring af tronfølgeloven.

Formålet med forslaget er at sikre fuld ligestilling mellem kønnene i arvefølgen til tronen ved at ophæve den nugældende fortrinsstilling for mandlige arveberettigede, således at der alene gives fortrin til en ældre arveberettiget frem for en yngre.

Tronfølgeloven har grundlovsrang. En ændring af tronfølgeloven skal derfor gennemføres i medfør af proceduren i grundlovens § 88 vedrørende grundlovsændringer.

Det er efter denne bestemmelse et krav, at lovforslaget skal vedtages i uændret form af det efter et valg følgende Folketing. Dette indebærer, at forslaget skal vedtages i uændret form af det siddende Folketing.

Vedtages forslaget på ny af det siddende Folketing, skal der inden for 6 måneder afholdes folkeafstemning om forslaget.

Ændringerne til tronfølgeloven stadfæstes kun, hvis et flertal af deltagerne i afstemningen og mindst 40 % af samtlige stemmeberettigede stemmer for lovændringen. Folkeafstemningen vil selvsagt også omfatte Færøerne og Grønland.

I overensstemmelse med det tidligere vedtagne forslag, lægges der i forslaget op til en ændring, hvorefter enhver henvisning til, at søn går forud for datter, eller mand går forud for kvinde, udgår. Herudover lægges der op til, at henvisningen til ”kongen” ændres til ”kongen eller den regerende dronning”, og til, at der foretages en lettere sproglig opdatering af visse dele af tronfølgeloven, hvorefter eksempelvis henvisningen til ”Rigsdagen” erstattes med en henvisning til ”Folketinget”.

Idet jeg henviser til de bemærkninger, der ledsager forslaget, skal jeg tillade mig at anbefale det til Folketingets velvillige behandling.