Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-715

Resumé

Klager – en privatperson – klagede over en artikelserie i Ekstra Bladet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Fristen for klager til Pressenævnet over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da Pressenævnet først har modtaget klagen vedrørende artikelserien den 16. juli 2008, er fristen for så vidt angår artiklerne af 11.-12. juni 2008 isoleret set overskredet. De pågældende artikler indgår imidlertid i en samlet reportage i en snæver indholds- og tidsmæssig sammenhæng med de artikler, der er rettidigt påklaget til nævnet. Vurderingen af, om god presseskik er tilsidesat, sker ud fra en helhedsvurdering, og må derfor under de anførte omstændigheder omfatte samtlige påklagede artikler. Klagen behandles derfor uanset fristoverskridelsen også for så vidt angår artiklerne bragt den 11.-12. juni 2008.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at i en retsreportage bør en tiltalts navn eller anden identificering udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet. Efter det oplyste var der ikke under retssagen nedlagt navneforbud. Pressenævnet finder, at retssagen, der i overensstemmelse med retsplejeloven blev behandlet i offentlighed, har almen interesse, og at der ikke er grundlag for at kritisere avisen for at identificere klager i artiklerne. Det forhold, at klagers familie angiveligt er den ene af kun to familier i Danmark med efternavnet ”[K]”, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet har herved lagt vægt på [K]s erhverv og sagens karakter.

Et medie bør udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Efter det oplyste har avisen fået oplysningen om øgenavnet ”Pædo-[K]” fra faderen til en dreng på Friskolen. Dette forhold gav Ekstra Bladet anledning til at udvise agtpågivenhed over for faderens udtalelser. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at god presseskik ikke er tilsidesat som følge af, at faderen er anvendt som kilde. Det fremgår af artiklen af 12. juni 2008, at udtrykket ”Pædo-[K]” er drengenes betegnelse for klager. På baggrund af den rejste tiltale mod klager finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet for at videregive oplysningen.

Det fremgår videre af de vejledende regler, at så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres meddelelser om, at en tiltalt er skyldig. Ved omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. Nævnet finder, at det fremgår af artiklerne den 11. og 12. juni 2008, at der på dette tidspunkt ikke var faldet dom i sagen, og af klagers kommentar fremgik det, at han nægtede sig skyldig. Det fremgår tillige af omtalen den 22. juni 2008, at dommen ikke er endelig, og at [K] har mulighed for at anke sagen. Nævnet udtaler ikke kritik af det bragte.

[K] har klaget til Pressenævnet over artikler i Ekstra Bladet den 11., 12. og 22. juni 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 11. juni 2008 på en mindre del af forsiden overskriften ”SFO-leder. Tiltalt for 100 sex-overgreb”. Til overskriften var indsat et billede af [K].

Samme dag bragte Ekstra Bladet inde i avisen en række artikler, herunder artiklen ”SFO-leder tiltalt: Han sexmisbrugte små piger i årevis” med underoverskriften ”53-årig esbjergenser forgreb sig mod otte piger mere end 100 gange, lyder politiets anklage”, hvoraf følgende fremgik:

”53-årige [K] fra Esbjerg risikerer at ryge flere år bag tremmer, hvis han bliver kendt skyldig i omfattende anklager om seksuelt misbrug af små piger.

Over et hundrede gange har den 53-årige leder af en skolefritidsordning i Esbjerg ifølge anklagen forgrebet sig på otte vestjyske piger i alderen seks-ti år.

- Jeg nægter mig skyldig i samtlige anklagepunkter, lød det fra den 53-årige mand, da retten i Esbjerg i går gik i gang med den omfattende sag.

Først i slutningen af næste uge falder der dom i sagen.”

Til artiklen var følgende tekst fremhævet:

”De mange seksuelle krænkelser er angiveligt foregået fra januar 2005 til januar i år, hvor han blev anholdt.”

Ekstra Bladet bragte den 12. juni 2008 en artikel under overskriften ”Drengene kaldte ham Pædo-[K]” og underoverskriften ”Alarmklokker ringede: Beboere frygtede, at pædagog misbrugte små piger seksuelt – men ingen greb effektivt ind”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”Drengene på friskolen kaldte ham konsekvent for ’Pædo-[K]’.

Nu sidder den 53-årige mand på anklagebænken i byretten i Esbjerg. Men det var ikke just en angrende pædagog, der blev afhørt i retten i går.

- Jeg er udsat for en hetz. Pludselig blæste sagen mod mig op. Så var politiet og pressen der. Der blev dannet en lille eksklusiv klub af børn, som fik opmærksomhed fordi [K] åbenbart har berørt dem, lød det indigneret fra den 53-årige mand.

Gav krops-massage

[K] berettede blandt andet om, hvordan han udøvede kropsmassage på børnene i SFO’en. Men det fik han forbud mod af friskolens ledelse.

- Der lå en provokation i det fra min side. Jeg var utilfreds med den ny puritanske holdning, der præger samfundet, lød det fra den fængslede pædagog.”

Til artiklen var under overskriften ”Risikerer flere års fængsel” indsat følgende:

Den 53-årige pædagog og SFO-leder [K] fra Esbjerg blev anholdt 24. januar i år. Han sigtes for i mere end et hundrede tilfælde at have befølt otte små piger i skridtet og på deres bryster. Pigerne er mellem seks og ti år. Der er endvidere fundet børneporno på hans computer.

Overgrebene har angiveligt fundet sted mellem 2005 og 2008. Først på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole ved Varde, hvor han var pædagog. Senere på Skolefritidsordningen på Bryndum Skole ved Esbjerg, hvor han var leder.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Han risikerer flere års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i alle anklager.

Der falder dom i sagen på fredag i næste uge.”

Samme dag bragte avisen under overskriften ”Vores datter blev opereret: Hun var syg af sex-misbruget” følgende artikel:

”Forældrene til en af de angiveligt sexmisbrugte piger fra Varde-egnen er dybt ulykkelige over deres manglende støtte over for deres dengang otteårige datter.

- Vi drømte jo ikke om, at hun blev misbrugt af sin pædagog. Vi kunne mærke, hvordan hun forandrede sig.

Hun begyndte at skrige helt uhæmmet

Vi måtte ikke tage om hende. Hun begyndte at få kraftig mavepine. Til sidst blev hun indlagt og opereret for blindtarmsbetændelse. Men blindtarmen fejlede intet, fortæller forældrene.

…”

Hverken plakaten eller forsiden den 12. juni 2008 omhandlede klager.

Ekstra Bladet bragte den 22. juni 2008 plakaten ”Offer for Pædo-[K]” og med mindre typer ”Sådan kunne 53-årig pædagog sex-misbruge små piger i årevis”. Til plakaten var indsat et billede af [K].

Inde i avisen gentog Ekstra Bladet overskriften ”Offer for Pædo-[K]” og med mindre typer fremgik ”Ingen greb ind: I næsten tre år tav en række piger i Vestjylland om, at SFO-leder, [K], pinte dem med intime befamlinger”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”I otte år bor han [K] sammen med sin samlever og får to sønner. Men i 1992 brister forholdet.”

Til artiklen var under overskriften ”Sagen kort” indsat følgende:

1997: [K] bliver ansat som pædagog på Mejls-Orten-Tinghøj Friskole ved Varde.

2008: 24. januar bliver [K] anholdt og fængslet.

2008: 20. juni sender en domsmandsret [K] et år og ni måneder i fængsel. Han kendes skyldig i at have krænket ni pigers blufærdighed på de to skoler, hvor han har været ansat gennem de senere år. Han skal betale 125.000 kroner i erstatning til pigerne. [K] nægter sig skyldig og overvejer nu, om han skal anke dommen.”

Samme dag bragte avisen under overskriften ”Næste morgen ligger syvårige Mona under hans dyne” en artikel, hvori en række hændelser mellem [K] og nogle piger var beskrevet.

2 Parternes synspunkter

2.1 [K]s synspunkter

[K] har anført, at artikelserien indeholder private fotos og en række usandheder. Ved at offentliggøre klagers billede og fulde navn kan klagers sønner tillige identificeres, idet klagers familie ud over en enkelt familie i Nordjylland, er den eneste i Danmark med efternavnet ”[K]”.

Ekstra Bladet bragte den 12. juni 2008 spisesedlen ”Pædo-[K]” og en artikel, hvoraf det fremgik, at ”Drengene kaldte ham konsekvent Pædo-[K]”. Selve udsagnet er usandt. Kilden til historien er en vred far, der har udtrykket fra en smsbesked fra sin søn. Sønnen er tidligere elev på Friskolen og opførte sig ikke ordentligt på skolen og er kendt af Varde Politi. Med denne tvivlsomme kilde ødelægger Ekstra Bladet klagers liv en uge inden domsafsigelse. Hverken børn eller andre med tilknytning til Friskolen har hørt dette udtryk anvendt. Artiklen er ledsaget af et billede af klager, hvilket er i strid med god presseskik.

[K] har anført, at han den 20. juni 2008 idømmes 1 år og 9 måneders fængsel af en enig domsmandsret ved Byretten i Esbjerg, udelukkende for blufærdighedskrænkelse. Dommen er anket til Vestre Landsret, og selvom klager er varetægtsfængslet, er man stadig som varetægtsfængslet en uskyldig, ustraffet samfundsborger.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har anført, at avisen har bragt klagers fulde navn i retsreportagerne, idet der efter avisens skøn var tale om en sag, som offentligheden har særligt krav på indsigt i. Klager var ansat som henholdsvis pædagog og leder på to offentlige institutioner, hvor han senere blev tiltalt for over en årrække at have befamlet et større antal piger. De implicerede ofre og deres forældre har krav på besked, og sagen har også været ført for åbne døre ved Byretten i Esbjerg. Det er understreget i reportagerne, at [K] var tiltalt, men nægtede sig skyldig.

Klager selv har inddraget sine to sønner og tidligere hustru i sagen ved at lade dem udsmugle breve fra arresten. Disse forhold blev familiemedlemmerne afhørt om under retsmøderne. Ekstra Bladet undlod at offentliggøre navnene på de tre familiemedlemmer.

Faderen til et af de krænkede børn har flere gange over for Ekstra Bladet bekræftet, at hans søn og dennes venner indbyrdes kaldte klager for Pædo-[K]. Øgenavnet blev nævnt for at vise det besynderlige forhold, at drengene i modsætning til de voksne var i stand til at knytte en rammende betegnelse til klagers forhold til små piger. [K] er ved Byretten i Esbjerg idømt 1 år og 9 måneders fængsel for adskillige tilfælde af blufærdighedskrænkelse af ni piger. En pædofil person betegnes i Gyldendals Fremmedordbog som ”en person, der driver utugt med børn”. Glosen ”Pædo-[K]” forekommer således som en rammende betegnelse for klager.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Fristen for klager til Pressenævnet over tilsidesættelse af god presseskik er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2. Da Pressenævnet først har modtaget klagen vedrørende artikelserien den 16. juli 2008, er fristen for så vidt angår artiklerne af 11.-12. juni 2008 isoleret set overskredet. De pågældende artikler indgår imidlertid i en samlet reportage i en snæver indholds- og tidsmæssig sammenhæng med de artikler, der er rettidigt påklaget til nævnet. Vurderingen af, om god presseskik er tilsidesat, sker ud fra en helhedsvurdering, og må derfor under de anførte omstændigheder omfatte samtlige påklagede artikler. Klagen behandles derfor uanset fristoverskridelsen også for så vidt angår artiklerne bragt den 11.-12. juni 2008.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at i en retsreportage bør en tiltalts navn eller anden identificering udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet. Efter det oplyste var der ikke under retssagen nedlagt navneforbud. Pressenævnet finder, at retssagen, der i overensstemmelse med retsplejeloven blev behandlet i offentlighed, har almen interesse, og at der ikke er grundlag for at kritisere avisen for at identificere klager i artiklerne. Det forhold, at klagers familie angiveligt er den ene af kun to familier i Danmark med efternavnet ”[K]”, kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet har herved lagt vægt på [K]s erhverv og sagens karakter.

Et medie bør udvise kritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt. Efter det oplyste har avisen fået oplysningen om øgenavnet ”Pædo-[K]” fra faderen til en dreng på Friskolen. Dette forhold gav Ekstra Bladet anledning til at udvise agtpågivenhed over for faderens udtalelser. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at god presseskik ikke er tilsidesat som følge af, at faderen er anvendt som kilde. Det fremgår af artiklen af 12. juni 2008, at udtrykket ”Pædo-[K]” er drengenes betegnelse for klager. På baggrund af den rejste tiltale mod klager finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet for at videregive oplysningen.

Det fremgår videre af de vejledende regler, at så længe en straffesag ikke er endeligt afgjort eller bortfaldet, må der ikke offentliggøres meddelelser om, at en tiltalt er skyldig. Ved omtale af en straffesag skal det klart fremgå, om tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. Nævnet finder, at det fremgår af artiklerne den 11. og 12. juni 2008, at der på dette tidspunkt ikke var faldet dom i sagen, og af klagers kommentar fremgik det, at han nægtede sig skyldig. Det fremgår tillige af omtalen den 22. juni 2008, at dommen ikke er endelig, og at [K] har mulighed for at anke sagen. Nævnet udtaler ikke kritik af det bragte.

Afgjort den 1. oktober 2008