Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2008)

Undervisningsministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsuddannelser, lov om Danmarks Evalueringsinstitut og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Forenkling af rådsstruktur m.v.)

(Lovforslag nr. L 9).

Lovforslaget indebærer, at Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse (KFU-rådet) nedlægges pr. 1. januar 2009.

KFU-rådet har til opgave at rådgive undervisningsministeren om kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om produktionsskolernes undervisningstilbud for kortuddannede med sigte på de pågældendes fortsatte uddannelse og anden kompetenceudvikling, herunder overgang til erhvervsrettet uddannelse på grundlæggende niveau. Som KFU-rådets virksomhed har udviklet sig i praksis, er der imidlertid ikke noget væsentligt samspil mellem de to søjler i rådets opgaveportefølje.

Efter forslaget henføres KFU-rådets rådgivningsopgaver vedrørende kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau til Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (REVE), der samtidig ændrer navn til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet), mens rådgivningsopgaverne vedrørende produktionsskolernes undervisningstilbud for kortuddannede henføres til Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU).

Den foreslåede rådsstruktur vil kunne medvirke til at sikre større sammenhæng mellem på den ene side almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og på den anden side produktionsskolernes undervisningstilbud og erhvervsuddannelserne. Samtidig vil en overflytning af rådgivningsopgaverne vedrørende produktionsskolernes undervisningstilbud fra KFU-rådet til REU kunne understøtte en målretning af produktionsskolernes aktivitet mod erhvervsuddannelserne og erhvervsgrunduddannelserne, som REU i forvejen beskæftiger sig med.

Som følge af forslaget om at overføre opgaver fra KFU-rådet til VEU-rådet foreslås antallet af tilforordnede til VEU-rådet udvidet i forhold til antallet af tilforordnede til det hidtidige REVE. Udvidelsen vil omfatte fire tilforordnede, der udpeges efter indstilling fra leder- og lærerorganisationer, og en tilforordnet, der udpeges efter fælles indstilling fra folkeoplysende organisationer og Foreningen for Ledere ved Danskuddannelserne. Desuden foreslå det, at der udpeges en tilforordnet fra Økonomi- og Erhvervsministeriet med henblik på at sikre samspil med regionerne om midler til aktiviteter inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Efter forslaget vil REVE’s medlemmer og tilforordnede kunne fortsætte i VEU-rådet uden henholdsvis nybeskikkelse og nyudpegning.

To tidligere foreninger for ledere for hhv. handelsskoler og tekniske skoler er fusioneret til én organisation: Danske Erhvervsskoler. Hvor de to foreninger tidligere havde en repræsentant hver i REU, vil Danske Erhvervsskoler efter forslaget blive repræsenteret i REU med ét medlem. Den ledige plads tilfalder efter forslaget Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler.

Idet jeg henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til hurtig og velvillig behandling.