Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-706

Resumé

Klager klagede over en artikelserie i Ekstra Bladet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om antallet af brugere af anden etnisk herkomst end dansk i caféen. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige. Dette punkt behandles derfor ikke.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel. Det samme gælder de såkaldte spisesedler, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at de påklagede overskrifter er Ekstra Bladets vurderinger på baggrund af de i artiklerne beskrevne aktiviteter, hvorved overskrifterne har dækning i artiklerne.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [C] fra 1998 til 2003 ydede økonomisk tilskud til [K], ligesom en del af caféens ansatte kom fra kirken. Integrationsministeriet har siden over en 5-årig periode bevilliget ca. 5,6 millioner kroner til integrationsprojektet [K], og [C] har hver anden fredag lejet sig ind i caféens lokaler og afholdt fredagsgudstjenester. Herudover skrev [A] i maj 2008 om [K]s aktiviteter på kirkens hjemmeside.

Pressenævnet finder herefter, at aktiviteterne i Klub [K], herunder uddeling af evangeliet og afholdelse af forbøn, kan give anledning til tvivl om kirken og caféens adskillelse, og nævnet udtaler ikke kritik af Ekstra Bladet for udsagnet ”caféen bliver dog i høj grad brugt til at missionere”. Nævnet finder imidlertid, at artikelserien kan give indtryk af, at integrationsprojektets midler anvendes i strid med Integrationsministeriets bevilling, hvilket der ikke er dokumentation for. Leder af [K], [A], imødegår kritikken i artiklen ”Vi overfalder ikke med bibelvers”, navnlig med udsagnene ”Midlerne, vi får fra ministeriet, går til caféens husleje, projekter og aktiviteter for unge mennesker og til at ansætte personer til at tage sig af dem” og ”Det er ikke os, men kirken, der afholder dem [gudstjenesterne]”. Nævnet udtaler derfor ikke sin kritik.

Udsagnet ”religiøse svindlere” fremkom i en lederartikel, hvor der tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler og reportager. Det fremstår efter nævnets opfattelse klart, at avisen tilkendegav sin vurdering af oplysningerne offentliggjort i avisen, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

I regnskabet for Projekt Klub [K] er der angivet løn- og feriepengeudbetalinger på kr. 37.549 til bestyrelsesmedlemmer. Pengene er efter det oplyste udbetalt til bestyrelsesformand [B] for regnskabsmæssig assistance mv., hvorfor det ikke er korrekt, når avisen på baggrund af regnskabet skriver, at [E] har en lønnet bestyrelsespost. Misforståelsen kunne være afklaret, såfremt avisen havde kontrolleret, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der oppebar vederlag for bestyrelsesarbejde. Pressenævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet for ikke at kontrollere oplysningens rigtighed.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre et kendelsesresume.

[K] har ved leder [A] og bestyrelsesformand [B] klaget til Pressenævnet over tre artikler i Ekstra Bladet henholdsvis den 15. og 16. juni 2008, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med sag 2008-6-0704; [C=kirke] mod Ekstra Bladet, der vedrører samme artikelserie.

1 Sagsfremstilling

De påklagede artikler

Ekstra Bladet bragte den 15. juni 2008 på forsiden overskrifterne ”Skrupskør sekt får millioner af Rønn [Integrations- og kirkeminister]” og med mindre typer ”Tungetale og uhyrlige mirakler dagens ret i sektens café”.

Inde i avisen bragte Ekstra Bladet en artikel under overskrifterne ”Sekt scorer 5 mio. fra Birthe Rønn” og underoverskriften ”Halleluja – staten betaler: Kristen café får tilskud til at integrere unge indvandrere – bruger pengene på tungetale og helbredende bønner”. Af artiklen fremgik følgende:

En stærk kristen menighed fra Fredericia, der praktiserer tungetale og helbredelse ved bøn, har vist sig også at have helt særlige evner til at få fat i statens mange integrations-millioner.

På fem år har den lokale [C] hevet over 5,6 millioner kroner ud af Integrationsministeriet til at drive caféen [K] i Fredericia midtby.

Men selv om caféen har fået millionerne med det formål at integrere unge indvandrere, kan Ekstra Bladet i dag afsløre, at den statsbetalte integrationscafé i mindst lige så høj grad bruges til at missionere over for byens unge.

Det slår caféens leder, [A], faktisk selv fast i kirkens interne menighedsblad.

’Vi oplever mange ting i [K] i øjeblikket, vi får delt evangeliet til mange af de unge (…) Der er specielt mange unge i konfirmationsalderen, der kommer i [K] i øjeblikket, det har også givet et godt grundlag for at tage snakken om Gud’.

Satser på Guds mirakler

Og han suppleres af [D], der i en periode bestyrede caféen.

’Vi har også haft en del spontane arrangementer, hvor vi har bedt for hinanden hernede og for folk, der ønskede forbøn,’ siger hun til menighedsbladet.

Ekstra Bladet har besøgt caféen flere gange og har kun registreret under en håndfuld indvandrere. Der er til gengæld liv, når [K] lokker unge ind fra gågaden til de ungdomsgudstjenester, som [C] omtaler således på deres hjemmeside.

Kirke i caféen

I ansøgningerne til Integrationsministeriet gør [K] ellers en stor dyd ud at forklare, at caféen er en selvejende institution, som er adskilt fra [C], men [A] afslører igen en anden virkelighed i menighedens blad:

’Kirkens medlemmer har taget caféen til sig på en ny måde, hvor caféen naturligt bliver mødestedet for kirkens medlemmer. Det er utrolig opmuntrende dagligt at være sammen med sine brødre og søstre i caféen, hvor hverdagens emner kan blive vendt.’

’Vi skal jo huske på, at vi ikke kun er kirke om søndagen men alle ugens 7 dage. Så husk: vær velkommen i caféen.’

…”

I forlængelse af artiklen bragte Ekstra Bladet under overskriften ”Styres af tre familier ” følgende:

”Tre familier er altdominerende i [C] i Fredericia, og det er i høj grad dem, der får løn i kirkens integrationsprojekt, Café [K], som staten har pumpet over 5 millioner kroner i siden 2003. Således er hele bestyrelsen og de fastansatte i caféen enten ledere eller aktive i [C] i Fredericia, hvilket de tilsammen får 833.000 skattekroner om året for.

- Kirkens overhoved er præst [E], der har en lønnet bestyrelsespost i [K].

- Menighedens hjælpepræst [B] sidder også i caféens bestyrelse og er desuden ansat med ansvar for regnskabet. ...”

Samme dag bragte avisen et interview med [A], prædikant i [C] og leder af [K], under overskriften ”Vi overfalder dig ikke med bibelvers” og underoverskriften ”Ingen problemer: Det er helt i orden, at kirken og caféen hænger sammen, mener lederen”. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

- Hvad har I brugt de 5,6 millioner kroner fra Integrationsministeriet til?

- Midlerne, vi får fra ministeriet, går til caféens husleje, projekter og aktiviteter for unge mennesker og til at ansætte personer til at tage sig af dem…

- Der bliver jo også afholdt ungdomsgudstjenester i caféen?

Det er ikke os, men kirken, der afholder dem. Der er en lejekontrakt, der siger, de lejer sig ind mod betaling, så det holder vi klart adskilt.

- Hele driften af caféen er jo finansieret af integrationsmidler. Bør I så ikke fokusere udelukkende på integration og ikke lade skattekroner gå til at udbrede budskabet om evangeliet?

- Jeg synes ikke, det er noget vi bør være flove over. Det handler om, at vi deler det, vi tror på, men på en naturlig måde uden at fordømme mennesker, og hvis der er nogle af de unge, der har brug for en bøn, så gør vi det.”

Avisen bragte 16. juni 2008 en leder under overskriften ”Minister støtter skør sekt”. Af lederen fremgik følgende:

”…

OVER FEM ÅR har sekten modtaget 5.650.000 kr. fra Integrationsministeriet til en café i Fredericia, hvor den hævder at integrere indvandrerungdom. Man kan dog aldrig træffe mere end en håndfuld indvandrere i caféen. Og man må spørge, hvordan minister Hornbech kan anse det for en statsopgave at betale for den uappetitlige sekts forsøg på at kapre ubefæstede sjæle.

[C] tror på helbredelse via bøn. Arme vokser ud på enarmede. Døde genopstår. Lamme bliver maratonløbere. Hu hej, hvor det går – når bare man kommer til bønnemøder, betalt af den kombinerede kirke- og integrationsminister.

GRADEN AF IDIOTI, som selv den forvirrede Hornbech burde kunne fatte, fremgår af en anden bevilling fra hende på 387.000, kr. til [Cs] dykkerkursus for indvandrere! I praksis gennemførte ikke én indvandrer kurset. De kunne nemlig ikke svømme. Bevillingen blev brugt af to etniske danskere. Ingen af demfik dog dykkercertifikat. Om de blev ekstra integreret i Danmark, véd kun ministeren.

Inden ministeriet udbetaler den næste million til disse religiøse svindlere, håber vi, at Birthe Rønn finder på at spørge sine småt begavede embedsmænd, hvordan i alverden de har kunnet forære fem-seks mio. kr. til et missionsvirke, der intet har med integration at gøre.

…”

Samme dag omtalte avisen dykkerkurset under overskriften ”387.000 kr. ude at svømme”. [A] kommenterede kurset. I forlængelse af artiklen bragte avisen en faktaboks ”Sagen kort”, hvoraf følgende fremgik:

”- Ekstra Bladet kunne i går afsløre, at [C] i Fredericia i løbet af de seneste fem år har modtaget 5.650.000 kroner fra Integrationsministeriet til at drive caféen [K], der skal forsøge at integrere byens indvandrere.

- Caféen bliver dog i høj grad også brugt til missionere over for byens ungdom med blandt andet gudstjenester, hvor syge kan helbredes ved bøn.

…”

Af et udateret regnskabfor Projekt Klub [K] fremgår posten: ”Løn og feriepenge, bestyrelsesmedlemmer kr. 37.549”.

2 Parternes synspunkter

2.1 Café [K]s synspunkter

[A] og [B] har til artiklerne anført, at der ikke er dækning for overskrifterne ”Tungetale og uhyrlige mirakler i sektens café” og ”Kristen café får tilskud til at integrere unge indvandrere – bruger pengene til tungetale og helbredende bønner” (15. juni 2008). Der finder hverken tungetale eller helbredelse sted i [K]s regi, og det er ikke dokumenteret, at [K] bruger statens penge herpå.

I artiklen ”Styres af tre familier” (15. juni 2008) skriver avisen, at bestyrelsesmedlem [E] får løn for at sidde i bestyrelsen. Ingen af bestyrelsens medlemmer honoreres for deres bestyrelsesarbejde. Bestyrelsesformanden får løn for at udfærdige regnskab mv., men ikke for at sidde i bestyrelsen. Af revisionsmæssige årsager er denne løn nævnt særskilt i regnskabet.

Udsagnet ”Caféen bliver dog i høj grad brugt til at missionere over for byens ungdom med blandt andet gudstjenester, hvor syge kan helbredes ved bøn” (16. juni 2008) er ikke korrekt. Gudstjenesterne har intet med [K]s arbejde at gøre. [C] startede [K] i 1998. I fem år drev og støttede kirken caféen økonomisk, ligesom en del af medarbejderne i [K] kommer fra [C]. Kirken henviser til caféen, da kirkens medlemmer er interesseret i caféen og besøger den. [C] har i et år lejet [K]s lokaler til ungdomsgudstjenester hver anden fredag. Caféen har holdt lukket på disse tidspunkter.

Udsagnet ”Man kan dog aldrig træffe mere end en håndfuld indvandrere i caféen” (leder, 16. juni 2008) er ikke korrekt. Avisens to til tre tilfældige besøg i caféen giver ikke et retvisende billede. På nuværende tidspunkt er der ca. 500-600 brugere månedligt i [K]. En stor del af disse er af anden etnisk herkomst end dansk. Udsagnet ”religiøse svindlere” er krænkende og skadeligt for [K]s ry. Det antydes, at man misbruger pengene.

2.2 Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har anført, at der er dækning for de påklagede overskrifter. Disse former for religionsudøvelse er kendte virkemidler i [C], bl.a. oplevet af avisens medarbejder under en sammenkomst i caféen.

Avisen har anført, at det fremgår af Projekt Klub [K]s regnskab, note 1, lønudgifter, at der er udbetalt løn og feriepenge til bestyrelsesmedlemmer med 37.541 kr.

Ekstra Bladet har herudover anført, at det fremgår af [C]s hjemmeside, at [K] opfattes som en integreret del af kirkens virke. Såfremt dette ikke er korrekt, bør caféen henvende sig til kirken og bede om at få det rettet. Ekstra Bladet har i den forbindelse vedlagt udskrifter fra kirkens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at [A] i maj 2006 skrev om [K]s aktiviteter.

De gange avisens medarbejder var på besøg i caféen, stødte vedkommende kun på en lille håndfuld indvandrere, selvom millionbevillingen fra Integrationsministeriet motiveres med, at indvandrede gerne skulle integreres i det danske samfund. Under gudstjenesterne i caféen ses ingen indvandrere, men udelukkende etniske danskere tilhørende [C]. Udsagnet ”religiøse svindlere” er en redaktionel vurdering. Svindlen fremgår ved, at præster i sekten lover, at arme kan vokse ud, og døde genoplives ved bøn.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Parterne har afgivet modstridende forklaringer om antallet af brugere af anden etnisk herkomst end dansk i caféen. På grund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for Pressenævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilken forklaring, der er den rigtige. Dette punkt behandles derfor ikke.

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indhold skal have dækning i den pågældende artikel. Det samme gælder de såkaldte spisesedler, jf. punkt A.6. Pressenævnet finder, at de påklagede overskrifter er Ekstra Bladets vurderinger på baggrund af de i artiklerne beskrevne aktiviteter, hvorved overskrifterne har dækning i artiklerne.

På baggrund af parternes oplysninger lægger Pressenævnet til grund, at [C] fra 1998 til 2003 ydede økonomisk tilskud til [K], ligesom en del af caféens ansatte kom fra kirken. Integrationsministeriet har siden over en 5-årig periode bevilliget ca. 5,6 millioner kroner til integrationsprojektet [K], og [C] har hver anden fredag lejet sig ind i caféens lokaler og afholdt fredagsgudstjenester. Herudover skrev [A] i maj 2008 om [K]s aktiviteter på kirkens hjemmeside.

Pressenævnet finder herefter, at aktiviteterne i Klub [K], herunder uddeling af evangeliet og afholdelse af forbøn, kan give anledning til tvivl om kirken og caféens adskillelse, og nævnet udtaler ikke kritik af Ekstra Bladet for udsagnet ”caféen bliver dog i høj grad brugt til at missionere”. Nævnet finder imidlertid, at artikelserien kan give indtryk af, at integrationsprojektets midler anvendes i strid med Integrationsministeriets bevilling, hvilket der ikke er dokumentation for. Leder af [K], [A], imødegår kritikken i artiklen ”Vi overfalder ikke med bibelvers”, navnlig med udsagnene ”Midlerne, vi får fra ministeriet, går til caféens husleje, projekter og aktiviteter for unge mennesker og til at ansætte personer til at tage sig af dem” og ”Det er ikke os, men kirken, der afholder dem [gudstjenesterne]”. Nævnet udtaler derfor ikke sin kritik.

Udsagnet ”religiøse svindlere” fremkom i en lederartikel, hvor der tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler og reportager. Det fremstår efter nævnets opfattelse klart, at avisen tilkendegav sin vurdering af oplysningerne offentliggjort i avisen, og nævnet udtaler ikke kritik heraf.

I regnskabet for Projekt Klub [K] er der angivet løn- og feriepengeudbetalinger på kr. 37.549 til bestyrelsesmedlemmer. Pengene er efter det oplyste udbetalt til bestyrelsesformand [B] for regnskabsmæssig assistance mv., hvorfor det ikke er korrekt, når avisen på baggrund af regnskabet skriver, at [E] har en lønnet bestyrelsespost. Misforståelsen kunne være afklaret, såfremt avisen havde kontrolleret, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der oppebar vederlag for bestyrelsesarbejde. Pressenævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet for ikke at kontrollere oplysningens rigtighed.

I medfør af medieansvarsloven § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

Kritik fra Pressenævnet:

Ekstra Bladet bragte den 15.-16. juni 2008 en artikelserie om de tilskud integrationsprojektet [K] fik fra Integrationsministeriet. Caféen bag projektet, [K], var startet af [C]. Artikelserien kritiserede [K]s og [C]s aktiviteter, fordi avisen mente, der var sket sammenblanding af [K]s og kirkens økonomi. I den forbindelse skrev avisen, at en navngiven præst fra [C] havde en lønnet bestyrelsespost i [K]. Ekstra Bladet havde bragt oplysningen på baggrund af [K]s regnskab, hvoraf følgende post fremgik: ”Løn og feriepenge, bestyrelsesmedlemmer kr. 37. 549”.

Kirken og [K] har klaget til Pressenævnet.

Under Pressenævnets sag er det oplyst, at præsten ikke fik løn for at sidde i bestyrelsen i [K], men at pengene i stedet var udbetalt til bestyrelsesformanden for regnskabsassistance. Der var således ingen bestyrelsesmedlemmer, der fik løn for blot at være medlem af bestyrelsen.

Pressenævnet finder, at Ekstra Bladet har tilsidesat god presseskik ved ikke at kontrollere, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der oppebar vederlag. Derved kunne misforståelsen være afklaret. Nævnet udtaler derfor kritik af avisen.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 1. oktober 2008