Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31976L0211
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer 1)

I medfør af § 15, stk. 1, 3 og 4, § 16, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter betingelserne for anvendelse af det i bilag III angivne EØF-tegn (e-mærket) på færdigpakkede varer, der erhvervsmæssigt sælges eller udbydes til salg i konstante ens nominelle mængder, som:

1) er lig med værdier, der i forvejen er valgt af påfyldningsvirksomheden,

2) er udtrykt i vægt- eller volumenenheder, og

3) har et indhold på mellem 5 g og 10 kg eller mellem 5 ml og 10 l.

§ 2. Ved »færdigpakning« forstås i denne bekendtgørelse en enhed bestående af et produkt og den individuelle emballage, i hvilken det er pakket. En vare er færdigpakket, når den uden køberens tilstedeværelse er pakket i en emballage af hvilken som helst art på en sådan måde, at mængden af den i emballagen indeholdte vare har en forudbestemt størrelse, som ikke kan ændres, uden at pakningen åbnes eller undergår en synlig ændring.

Stk. 2. Multipakninger er færdigpakninger, som indeholder to eller flere enkeltpakninger, der er beregnet til salg enkeltvis. Disse enkeltpakninger er at opfatte som færdigpakninger i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. For færdigpakninger, som består af to eller flere enkeltpakninger, som ikke er beregnet til salg enkeltvis, er enkeltpakningerne ikke at opfatte som færdigpakninger i denne bekendtgørelse.

§ 3. Ved Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (metrologi) forstås den del af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, som har metrologi som område.

Stk. 2. Ved Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) forstås den del af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, som har akkreditering som område.

§ 4. Færdigpakninger, der påfyldes her i landet, kan mærkes med e-mærket, når

1) pakningerne opfylder de i bilag I pkt. 1-3 indeholdte forskrifter, og

2) underkastes måleteknisk kontrol på de betingelser, der er fastsat i bilag I, pkt. 4-5 og bilag II.

Stk. 2. Inden e-mærket påføres, skal den der ønsker at anvende e-mærket, indgive en anmeldelse herom til Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (metrologi), og der skal laves en aftale med et bemyndiget laboratorium om udførelse af den i stk. 1 nævnte måletekniske kontrol.

Stk. 3. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om hvilke produkter, der e-mærkes.

§ 5. Færdigpakninger, der er påfyldt og e-mærket i et andet EØS-land, kan ikke forbydes eller nægtes markedsført i Danmark.

Stk. 2. Importerede færdigpakninger, der i et andet land er påfyldt i overensstemmelse med de EØF-direktiver, der gælder for mærkningsordningen, kan mærkes med e-mærket, såfremt importøren forinden salget påbegyndes, foretager anmeldelse og laver aftale om måleteknisk kontrol, jf. § 4, stk. 2.

§ 6. Andre pakninger end de, der er omhandlet i § 4, stk. 1, og § 5, må ikke i forbindelse med vægt- eller volumenangivelser føre eller påføres e-mærket eller andre tegn og mærker, der kan forveksles med det.

§ 7. Ansvaret for, at færdigpakninger overholder forskrifterne for e-mærkning af færdigpakkede varer, påhviler den virksomhed, herunder importør, som anvender mærkningsordningen jf. bilag I, pkt. 4.

§ 8. Den måletekniske kontrol, der skal foretages hos påfyldningsvirksomhederne og importørerne for at sikre forskrifternes overholdelse i virksomhederne, herunder disses egenkontrol, udføres af laboratorier, som er særligt bemyndiget hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (metrologi) på baggrund af, at de har den fornødne akkreditering fra Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller fra et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Det bemyndigede laboratorium kan opkræve betaling for udførelse af den måletekniske kontrol.

§ 9. Sikkerhedsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger hertil, fører tilsyn med, at denne bekendtgørelses bestemmelser overholdes.

§ 10. Sikkerhedsstyrelsen kan, i tilfælde af overtrædelser af mærkningsbestemmelserne, påbyde påfyldningsvirksomheden eller importøren at standse salget af e-mærkede varer. Der kan tillige udstedes påbud om, at nærmere angivne partier af den mærkede vare skal kaldes tilbage.

Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan tillige meddeles den, der sælger eller udleverer færdigpakninger, som uretmæssigt bærer e-mærket eller som bærer andre tegn eller mærker, der kan forveksles med e-mærket, jfr. § 6.

§ 11. Sikkerhedsstyrelsen og Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (metrologi) kan kræve meddelt alle sådanne oplysninger, som skønnes nødvendige for udøvelsen af opgaver i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid, mod behørig legitimation og uden retskendelse, adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter for at varetage tilsyn og måleteknisk kontrol, jf. erhvervsfremmelovens § 16, stk. 3.

§ 12. Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (metrologi) beregner sig betaling for sine ydelser i forbindelse med registrering af de jf. § 4, stk. 2, modtagne anmeldelser. Betaling beregnes på baggrund af bekendtgørelse om gebyrer m.v. indenfor metrologiområdet.

§ 13. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14. Med bøde straffes den der:

1) påfører e-mærket på færdigpakninger, uden at færdigpakningerne er underkastet måleteknisk kontrol i Danmark eller et andet EØS-land, jf. § 4, stk. 1, og § 5, stk. 1,

2) påfører e-mærket på færdigpakninger uden at have foretaget anmeldelse og lavet aftale om måleteknisk kontrol, jf. § 4, stk. 2 eller § 5, stk. 2,

3) på andre pakninger end dem, der er omfattet af § 4, stk. 1 og § 5, i forbindelse med vægt- eller volumenangivelser, påfører e-mærket eller andre tegn og mærker, som kan forveksles med e-mærket, jf. § 6,

4) undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 10, eller

5) tilsidesætter oplysningspligten i § 11.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 142 af 31. januar 1985 om EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer og Måleteknisk Direktiv MDIR 35.00.1-01, udg. 2 af 31. januar 1985.

Sikkerhedsstyrelsen, den 8. oktober 2008

Carsten Sørig

/ Line Himmelstrup


Bilag 1

1. Generelle krav til nettoindhold. Emballeringen af de i denne bekendtgørelse omhandlede færdigpakninger skal sikres på en sådan måde, at de færdiggjorte pakninger opfylder følgende betingelser:

1.1. det faktiske indhold af færdigpakningerne må i gennemsnit ikke være mindre end den nominelle mængde;

1.2. andelen af de færdigpakninger, der udviser negative afvigelser udover den negative tolerance, der er fastsat i punkt 2.4., skal være tilstrækkelig lille til at sætte partier af færdigpakninger i stand til at bestå de kontrolprøver, der er foreskrevet i bilag II;

1.3. ingen færdigpakning, der udviser en negativ afvigelse udover det dobbelte af den negative tolerance, der er anført i tabellen i punkt 2.4. kan forsynes med det EØF-tegn, der er foreskrevet i punkt 3.3.

2. Definitioner og grundforskrifter

2.1. Den nominelle mængde (nominel vægt eller nominelt volumen) i en færdigpakning er den vægt eller det volumen, der er angivet på pakningen; det er den mængde af varen, som færdigpakningen anses for at indeholde;

2.2. det faktiske indhold af en færdigpakning er den mængde (i vægt eller volumen) af varen, som den faktisk indeholder. Ved alle kontrolprøver af varer, hvis mængde opgives i volumenenheder, er det faktiske indhold mængden af dette indhold ved 20 C uanset den temperatur, ved hvilken påfyldningen eller kontrollen foretages. Denne regel gælder dog ikke for dybfrosne og frosne varer, hvis mængde opgives i volumenenheder;

2.3. den negative afvigelse er den mængde, det faktiske indhold er mindre end den pågældende færdigpaknings nominelle mængde.

2.4. Den negative tolerance for indholdet af en færdigpakning fastsættes i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Nominel mængde Qn i gram eller milliliter
Negativ tolerance
i % af Qn
g eller ml
5 til 50
50 til 100
100 til 200
200 til 300
300 til 500
500 til 1000
1000 til 10 000
9
-
4,5
-
3
-
1,5
-
4,5
-
9
-
15
-

Ved anvendelsen af tabellen skal de negative tolerancer, som er angivet i procent i tabellen, omregnes til vægt- eller volumenenheder, som afrundes til nærmeste tiendedel gram eller milliliter.

3. Påskrift og mærkning

Færdigpakninger med flydende varer skal være påført angivelse af det nominelle volumen, og færdigpakninger med andre varer, skal have påført angivelse af den nominelle vægt, undtagen hvor dette er i modstrid med handelskutyme, eller med nationale retsforskrifter, der er ens i alle EF-landene, eller med Fællesskabets retsforskrifter.

Hvis handelskutyme eller nationale retsforskrifter for en varekategori eller en type færdigpakninger ikke er de samme i alle EF-landene, skal der på disse færdigpakninger mindst påføres de mål- eller vægtangivelser, som svarer til den handelskutyme eller de nationale retsforskrifter, der er gældende i bestemmelseslandet.

Enhver færdigpakning, der er udført i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal være forsynet med følgende påskrifter på emballagen, anbragt på en sådan måde, at de ikke kan udslettes samt er let læselige og synlige på færdigpakningen under sædvanlige præsentationsvilkår:

3.1. Den nominelle mængde (nominel vægt eller volumen), udtrykt i måleenhederne kilogram eller gram, liter, centiliter eller milliliter, ved anvendelse af tal, der er mindst:

6 mm høje, hvis den nominelle mængde er over 1000 g eller 100 cl,

4 mm høje, hvis den nominelle mængde er 1000 g eller 100 cl eller mindre, men over 200 g eller 20 cl,

3 mm høje, hvis den nominelle mængde er 200 g eller 20 cl eller mindre, men over 50 g eller 5 cl og

2 mm høje, hvis den er 50 g eller 5 cl eller mindre, efterfulgt af symbolet for den anvendte måleenhed, eller eventuelt dens navn i overensstemmelse med forskrifterne i direktiv 80/181EØF, som ændret ved direktiverne 85/1 EØF, 89/617EØF og 99/103EØF.

Angivelse i imperialmåleenheder (UK) må ikke være større end de tilsvarende angivelser i SI-enheder.

3.2. Et mærke eller en påskrift, der gør det muligt for kontrolmyndighederne at identificere påfyldningsvirksomheden eller den, der har ladet påfyldningen foretage, eller den inden for Fællesskabet etablerede importør.

3.3. bogstavet lille »e« af en højde af mindst 3 mm, der attesterer, at færdigpakningen efterkommer forskrifterne i denne bekendtgørelse, anbragt i samme synsfelt som anførelsen af det nominelle volumen eller vægt. Et billede af bogstavet »e«, er vist i bilag 3.

4. Påfyldningsvirksomhedens eller importørens ansvar

Påfyldningsvirksomheden eller importøren har ansvaret for, at færdigpakningerne opfylder forskrifterne i denne bekendtgørelse.

Den i en færdigpakning indeholdte varemængde (eller påfyldningsmængde), det såkaldte faktiske indhold, skal måles eller kontrolleres (efter vægt eller volumen) under påfyldningsvirksomhedens og/ eller importørens ansvar. Målingen eller kontrollen foretages ved brug af et verificeret måleinstrument.

Kontrollen kan udføres ved prøveudtagning.

Bliver det faktiske indhold ikke målt, skal påfyldningsvirksomhedens kontrol tilrettelægges således, at mængden af dette indhold sikres effektivt.

Denne betingelse er opfyldt, når påfyldningsvirksomheden foretager en fabrikationskontrol efter retningslinjer, der er godkendt af kontrolmyndighederne og opbevarer de dokumenter, hvor resultaterne af denne kontrol er optegnet, til disse myndigheders rådighed for at godtgøre, at såvel kontrollen som de korrektioner og tilpasninger, der har vist sig nødvendige, er gennemført regelmæssigt og korrekt.

Ved indførsler fra tredje lande kan importøren i stedet for at foretage måling eller kontrol godtgøre, at han har sikret sig tilstrækkeligt til at kunne påtage sig sit ansvar.

For varer, hvis mængde udtrykkes i volumenenheder, består en metode til opfyldelse af måle- eller kontrolpligten blandt andet i, ved emballering af færdigpakninger, at anvende en målebeholder, der er defineret i det direktiv, der gælder for målebeholder, og fyldt under de vilkår, der er fastsat i direktivet og i denne bekendtgørelse.

5. Kontrol, der skal udføres af kontrolmyndighederne hos påfyldningsvirksomheden, hos importøren eller en repræsentant for denne.

Kontrollen af færdigpakningernes overensstemmelse med forskrifterne i denne bekendtgørelse udføres af kontrolmyndighederne som stikprøvekontrol hos den, som foretager påfyldningen i emballagen eller, hvis dette er praktisk umuligt, hos importøren eller dennes i Danmark etablerede repræsentant.

Denne statistiske stikprøvekontrol udføres efter referencemetoden, som beskrevet i bilag II, eller være i overensstemmelse med almindeligt accepterede regler for kvalitetskontrol. Den skal være lige så effektiv som kontrollen efter den referencemetode, der er beskrevet i bilag II.

Med hensyn til kriteriet for tilladt mindsteindhold anses en stikprøveplan for at være lige så effektiv som den i bilag II beskrevne, hvis det for operationskarakteristikken for den første plan gælder, at abscissen for punktet med ordinat 0,10 (acceptsandsynlighed for partiet = 0,10) afviger mindre end 15 pct. fra abscissen for det tilsvarende punkt på operationskarakteristikken for den i bilag II beskrevne stikprøveplan.

AU3430_8_1.jpg Size: (599 X 119)

2)m = partiets faktiske middelværdi og s = partiets faktiske standardafvigelse.


Bilag 2

Dette bilag fastlægger retningslinjerne for referencemetoden for den statistiske kontrol af partier af færdigpakninger med henblik på at efterkomme forskrifterne i bilag I, punkt 5.

1. Forskrifter for bestemmelse af færdigpakningernes faktiske indhold

Færdigpakningernes faktiske indhold kan måles direkte ved hjælp af vejeinstrumenter eller rumfangsmåleapparater eller, når der er tale om en væske, indirekte ved vejning af det indpakkede produkt og måling af dets massefylde.

Uanset metode, må måleusikkerheden ved bestemmelse af en færdigpaknings faktiske indhold højst være en femtedel af den negative tolerance, som gælder for færdigpakningens nominelle mængde.

2. Forskrifter for kontrol af partier af færdigpakninger

Kontrollen af færdigpakningerne udføres ved prøveudtagning og omfatter to dele:

en kontrol af det faktiske indhold af hver enkelt færdigpakning i prøven,
en anden kontrol af det gennemsnitlige faktiske indhold af færdigpakningerne i prøven.

Et parti færdigpakninger betragtes som godkendt, hvis begge resultaterne af den todelte kontrol opfylder godkendelseskriterierne.

For begge disse kontroldele fastsættes to prøveudtagningsmuligheder: - den ene til ikke destruktiv kontrol, det vil sige til en kontrol, der ikke medfører åbning af emballagen, - den anden til destruktiv kontrol, det vil sige til en kontrol, der medfører åbning eller ødelæggelse af emballagen.

Denne sidstnævnte kontrol begrænses af økonomiske og praktiske grunde til det strengt nødvendige, og dens effektivitet er ringere end den førstnævntes.

Den destruktive kontrol skal således kun anvendes, når det ikke i praksis er muligt at anvende en ikke destruktiv kontrol. Som almindelig regel anvendes den ikke på partier under hundrede enheder.

2.1. Partiinddeling af færdigpakninger

2.1.1. Et parti består af alle de færdigpakninger med samme nominelle mængde, samme type og samme fabrikat, som påfyldes på samme sted, og som skal kontrolleres. Dets faktiske størrelse begrænses til nedennævnte omfang.

2.1.2. Når kontrollen af færdigpakningerne foretages ved enden af pakkelinjen, skal partiets faktiske størrelse svare til pakkelinjens maksimale kapacitet pr. time uden begrænsning af partiets faktiske størrelse.

I andre tilfælde begrænses partiets faktiske størrelse til maksimalt 10.000 stk. færdigpakninger.

2.1.3. For partier på under 100 færdigpakninger foretages den ikke-destruktive kontrol, hvis den finder sted, af hele partiet.

2.1.4. Forud for den kontrol, der er fastsat i punkterne 2.2. og 2.3., udtages tilfældigt fra partiet et tilstrækkeligt antal færdigpakninger for at muliggøre gennemførelse af den kontrol, der kræver den største prøveudtagning.

Til den anden kontrol udtages det nødvendige antal prøver tilfældigt fra den første prøveudtagning og mærkes. Mærkningen af disse udtagne prøver skal foretages før målingerne påbegyndes.

2.2. Kontrol af det faktiske indhold i en færdigpakning

Det tilladte mindsteindhold findes som færdigpakningens nominelle mængde fratrukket den hertil svarende negative tolerance. De færdigpakninger fra partiet, der har et faktisk indhold, der er mindre end det tilladte mindsteindhold, benævnes fejlemner.

2.2.1. Ikke-destruktiv kontrol

Den ikke-destruktive kontrol udføres efter dobbelt stikprøveplan som beskrevet i nedenstående tabel:

Partistørrelse
Stikprøver
Antal fejlemner
Stikprøvenummer
Størrelse
Kumuleret størrelse
Godkendelsestal
Kassationstal
100 til 500
1.
2.
30
30
30
60
1
4
3
5
501 til 3200
1.
2.
50
50
50
100
2
6
5
7
3201 og derover
1.
2.
80
80
80
160
3
8
7
9

Det første antal kontrollerede færdigpakninger skal være lig med antallet af enheder i første stikprøve, som anført i planen:

hvis antallet af fejlemner, som findes i første stikprøve er under eller lig med første godkendelsestal, accepteres partiet,
hvis antallet af fejlemner, som findes i første stikprøve, er lig med eller højere end første kassationstal, afvises partiet,
hvis antallet af fejlemner, som findes i første stikprøve, ligger mellem første godkendelsestal og første kassationstal, skal der foretages kontrol af stikprøve nummer to; størrelse er angivet i planen.

Antallet af fejlemner, som findes i første og anden stikprøve, skal adderes:

hvis det totale antal fejlemner er mindre end eller lig med andet godkendelsestal, accepteres partiet,

hvis det totale antal fejlemner er større end eller lig med andet kassationstal, afvises partiet.

2.2.2. Destruktiv kontrol

Destruktiv kontrol udføres i overensstemmelse med den nedenfor gengivne enkelte stikprøveplan og må kun gennemføres for partistørrelser på 100 og derover.

Antallet af kontrollerede færdigpakninger er 20.

Hvis antallet af fejlemner som findes i stikprøven er mindre end eller lig med godkendelsestallet, accepteres partiet.
Hvis antallet af fejlemner som findes i stikprøven er lig med eller større end kassationstallet, afvises partiet.
Partistørrelse
Stikprøvestørrelse
Antal fejlemner
Godkendelsestal
Kassationstal
Uanset størrelse (≥ 100)
20
1
2

2.3. Kontrol af gennemsnit af det faktiske indhold af de enkelte pakninger i et parti færdigpakninger.

2.3.1. Et parti færdigpakninger betragtes som godkendt efter denne kontrol hvis gennemsnittet AU3430_8_2.jpg Size: (60 X 40)af det faktiske indhold xi af n færdigpakninger fra en prøveudtagning er større end følgende værdi:

AU3430_8_3.jpg Size: (94 X 41)

   
I denne formel betyder:
Qn
færdigpakningens nominelle indhold,
n:
antallet af prøveudtagne færdigpakninger i prøven til denne kontrol,
s:
skønnet standardafvigelse i partiets faktiske indhold,
t(1-α)
usikkerhedsfaktoren i t-fordelingen som funktion af frihedsgrader v = n – 1og konfidenskoefficient (1 – α) = 0,995

2.3.2. Når målingen af det faktiske indhold af det iteemne af en prøveudtagning af n emner, benævnes xi får man:

2.3.2.1. gennemsnittet af målingerne af prøveudtagningen ved udregning af:

AU3430_8_4.jpg Size: (72 X 63)

2.3.2.2. skønnet standardafvigelse s ved udregning af:

AU3430_8_5.jpg Size: (365 X 309)

2.3.3. Godkendelses- og kassationsskriterier for partier af færdigpakninger til kontrol af gennemsnittet:

     
     
     
     
     
2.3.3.1. Kriterier for ikke destruktiv kontrol.
Partistørrelse
Prøvens størrelse
Kriterier for
Godkendelse
Kassation
100 til og med 500
 
> 500
30
 
50
 
AU3430_8_6.jpg Size: (101 X 50)
 
AU3430_8_7.jpg Size: (101 X 49)

2.3.3.2. Kriterier for destruktiv kontrol.

Partistørrelse
Prøvens størrelse
Kriterier for
Godkendelse
Kassation
Uanset størrelse
(≥ 100)
20
 
AU3430_8_8.jpg Size: (100 X 23)
 
AU3430_8_9.jpg Size: (1 X 3)


Bilag 3

1. E-mærket, der er beskrevet i bekendtgørelsens § 1 stk. 1, skal i henhold til EØF-direktiv 71/ 316/ EØF af 26. juli 1971 have en udformning som vist på figuren nedenfor.

1.1. Figurens dimensioner er relative i forhold til den omskrevne cirkels diameter.

1.2. Den faktiske diameter på den omskrevne cirkel skal have en af følgende dimensioner:

3,2 mm, 6,3 mm eller 12,5mm

AU3430_8_10.jpg Size: (228 X 215)

Officielle noter

1) Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser, der gennemfører rådsdirektiv 76/211EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger (EF-Tidende 1976 nr. L 046, side 1), som ændret ved kommissionsdirektiv 78/891 EØF af 28. september 1978 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilagene til Rådets direktiver 75/106/ØEF og 76/211/ØEF om færdigpakninger (EF-Tidende 1978 nr. L 311 side 21) og rådsdirektiv 2007/45 om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106 EØF og 80/232 EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211 (EU-Tidende 2007 nr. L 247 side 17).