Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0045
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere 1)

I medfør af § 15, stk. 1, og § 22, stk. 4, i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Ved færdigpakning forstås i denne bekendtgørelse, en enhed bestående af et produkt og den individuelle emballage, produktet er pakket i. En vare er færdigpakket, når den uden køberens tilstedeværelse er pakket i en emballage af hvilken som helst art på en sådan måde, at mængden af den i emballagen indpakkede vare har en forudbestemt størrelse, som ikke kan ændres, uden at pakningen åbnes eller undergår en synlig ændring.

Stk. 2. Ved pakkestørrelsens nominelle mængde eller volumen forstås den mængde eller det volumen, der er angivet på pakningen.

Stk. 3. Multipakninger er færdigpakninger, som indeholder to eller flere enkeltpakninger, der er beregnet til salg enkeltvis. De nominelle mængder, som er anført i bilagets punkt 1, finder anvendelse på hver enkeltpakning.

Stk. 4. Når en færdigpakning består af to eller flere enkeltpakninger, som ikke er beregnet til salg enkeltvis, finder de nominelle mængder, der er anført i bilagets punkt 1, anvendelse på færdigpakningen.

§ 2. Vin og spiritus, som nævnt i bilagets punkt 2, og som færdigpakkes inden for de intervaller, der er nævnt i bilagets punkt 1, må kun markedsføres, hvis det er færdigpakket i de nominelle mængder, der angivet i bilagets punkt 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke færdigpakninger, som nævnt i stk. 1, når disse sælges i toldfrie butikker med henblik på forbrug uden for EU.

§ 3. På aerosolbeholdere (spraydåser), skal beholderens samlede nominelle kapacitet angives. Angivelsen må ikke kunne forveksles med den nominelle volumen af indholdet.

Stk. 2. Varer, der sælges i form af aerosolbeholdere, kan bære angivelse af det nominelle vægtindhold.

§ 4. Med bøde straffes den, der:

1) Markedsfører vin og spiritus i strid med § 2.

2) Undlader at angive aerosolbeholderes samlede nominelle kapacitet på selve beholderen i strid med § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 901 af 29. november 1993 om volumenstørrelser for vin, druemost og spiritus m.v. (Volumenbekendtgørelsen).

Sikkerhedsstyrelsen, den 8. oktober 2008

Carsten Sørig

/ Line Himmelstrup


Bilag 1

1. Produkter, der sælges efter volumen (angivet i ml)

Ikke-mousserende vin
I intervallet 100 ml-1500 ml kun i følgende 8 nominelle mængder:
ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Gul vin
I intervallet 100 ml-1500 ml kun i følgende nominelle mængde:
ml: 620
Mousserende vin
I intervallet 125 ml-1500 ml kun i følgende 5 nominelle mængder:
ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1500
Hedvin
I intervallet 100 ml-1500 ml kun i følgende 7 nominelle mængder:
ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Aromatiseret vin
I intervallet 100 ml-1500 ml kun i følgende 7 nominelle mængder:
ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1000 — 1500
Spiritus
I intervallet 100 ml-2000 ml kun i følgende 9 nominelle mængder:
ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1000 — 1500 — 1750 — 2000

2. Produktdefinitioner

Ikke-mousserende vin
Vin som defineret i bilag IV punkt 1, 15 eller 16 i Rådets forordning (EF) nr. 479/20081) af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin (KN-kode ex 2204)
Gul vin
Vin som defineret i bilag IV punkt 1, 15 eller 16 i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (KN-kode ex 2204) med angivelse af oprindelse: ”Côtes du Jura”, ”Arbois”, ”L’Etoile” og ”Château-Chalon” i flasker som defineret i bilag 1, punkt 3, til Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/19992) for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter
Mousserende vin
Vin som defineret i bilag IV punkt 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (KN-kode 2204 10)
Hedvin
Vin som defineret i bilag IV punkt 3 i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (KN-kode 2204 21 – 2204 29)
Aromatiseret vin
Aromatiserede vine som defineret i artikel 2 stk. 1, litra a i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/913) af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (KN-kode 2205)
Spiritus
Spiritus som defineret i artikel 2 stk. 1 og 2 stk. 2 i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/20084) af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (KN-kode 2208)
1) EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1
2) EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 382/2007 (EUT L 95 af 5.4.2007, s. 12).
3) EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2005
4) EUT L 39, 13.2.2008, s. 1

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/45/EF af 5. september 2007 om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF, (EU-Tidende 2007 nr. L 247, side 17).