Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2008)

Økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om finansiel stabilitet

(Lovforslag nr. L 33).

Formålet med lovforslaget er, at staten og den finansielle sektor de næste to år spænder et sikkerhedsnet ud, så alle bankkunder og øvrige simple kreditorer har fuld sikkerhed for deres tilgodehavender i pengeinstitutter, der deltager i Det Private Beredskab. Det skal sikre den finansielle stabilitet i Danmark i lyset af den internationale finansielle krise.

Lovforslaget indebærer, at der etableres en garantiordning og et afviklingsselskab, som skal sikre simple kreditorers krav mod pengeinstitutter i Danmark, i det omfang deres krav ikke er dækket på anden måde. Udenlandske pengeinstitutters filialer i Danmark kan ligeledes blive omfattet af ordningen for så vidt angår indskud. Der er tale om en slags kollektiv forsikringsordning for pengeinstitutterne, hvor staten stiller garanti mod, at pengeinstitutterne gennem Det Private Beredskab bidrager med samlet 35 mia. kr. over to år i form af garantiprovision og tabskaution.

Det statslige afviklingsselskab skal sælge eller afvikle nødlidende pengeinstitutter eller på anden måde sikre de simple kreditorers krav. Et evt. overskud i afviklingsselskabet tilfalder staten. Bankerne har endvidere forpligtet sig til ikke at udbetale udbytter mv. samt at lave nye aktieoptionsprogrammer i to år. Pengeinstitutterne kan blive ekskluderet fra ordningen, hvis de ikke efterlever dette eller i øvrigt misbruger ordningen. Tilsynet med den finansielle sektor styrkes. Som del af lovforslaget indgår endvidere en ændring af selskabsbeskatningsloven, således at det statslige afviklingsselskab undtages fra selskabsbeskatning.

Af hensyn til den finansielle krise ønskes lovforslaget hastebehandlet og vedtaget inden efterårsferien. Det forudsætter en række dispensationer fra reglerne i Folketingets forretningsorden.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne til dette, skal jeg anbefale forslaget til det høje Tings velvillige behandling.