Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier

I medfør af § 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes:

Område

§ 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som indtil 1. januar 2007 er skabt eller tilvejebragt og i varetægt hos Højesteret, Bibeskæftigelsesnævnet, Sø- og Handelsretten, landsretterne og byretterne og indtil 1. april 2008 hos tinglysningskontorerne.

Stk. 2. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium.

Bevaring og kassation

§ 2. Alle arkivalier fra Højesterets retsafdeling, som er registreret efter Højesterets journalplan indtil 1. januar 2007, bevares.

Stk. 2. Alle arkivalier, som er registreret i Højesterets præsidentjournal indtil 1. januar 2005, bevares.

Stk. 3. Arkivalier, som er registreret i Højesterets præsidentjournal 2005 ff, bevares som anført i bilag 1.

§ 3. Alle arkivalier fra Bibeskæftigelsesnævnet, som er registreret efter Bibeskæftigelsesnævnets journalplan indtil 1. januar 2007, bevares.

§ 4. Arkivalier fra Sø- og Handelsretten, som er registreret efter Sø- og Handelsrettens journalplan indtil 1. januar 2007, bevares som anført i bilag 2.

§ 5. Arkivalier fra landsretterne, som er registreret efter landsretternes journalplan indtil 1. januar 2007, bevares som anført i bilag 3-6.

§ 6. Arkivalier fra byretterne, som er registreret efter byretternes journalplan indtil 1. januar 2007, bevares som anført i bilag 7.

§ 7. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til § 2-6, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Ikrafttrædelse mv.

§ 8. Bestemmelserne træder i kraft den 19. oktober 2008.

Stk. 2. Følgende bevarings- og kassationsbestemmelser ophæves:

1) Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos Sø- og Handelsretten af 23. december 1998,

2) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos landsretterne af 23. december 1998,

3) Statens Arkivers bevaringsbestemmelser for arkivalier hos byretterne af 23. december 1998 (ajourført d. 30. marts 2001).

Rigsarkivet, den 8. oktober 2008

Johan Peter Noark

/ Kirsten Villadsen Kristmar


Bilag 1

Arkivalier der er registreret i Højesterets præsidentjournal efter 1. januar 2005

   
Højesteret generelt
   
07
Aktindsigt
   
Dommere
 
   
35
Klager over embeder/dommere - generelt
36
Klager over embeder/dommere – konkret
38
Andre sager, sættedommere
   
Advokater
 
   
41
Møderet for Højesteret (§ 134)
42
Beneficerede advokater
43
Fratagelse af møderet/tilkendegivelse (§ 134)
   
Retssager
 
   
52
Sagsomkostninger til statskassen
55
Andragender
 
Kæresager kasseres
56
Sager for Menneskerettighedsdomstolen
   
Rigsretten
 
   
 
Alt bevares
   
Præsidentrådet
 
   
82
Nævn, råd, udvalg
83
Erhvervsvirksomhed
84
Fonde og foreninger
85
Undervisning


Bilag 2

Arkivalier registreret efter Sø- og Handelsrettens journalplan indtil 1. januar 2007

   
1 Almindelig administration
   
B
Beneficerede sager
D 2
Beskikkelse/genbeskikkelse af sagkyndige 2000-
F
Aktindsigt
M
Sager vedrørende sagkyndige -2000
N
Skifteretten
P
Personale
 
Kun klagesager om dommere og retsassessorer bevares
R
Årsregnskaber til og med 1979
V
Voldgifter
Y
Prøvesager
   
2 Retsafdelingen
   
F
Funktionærsag
Q
Søforklaring, tidligere SF
R
Søstraffesag, tidligere SP
S
Søsag, civil, tidligere S
X
Voldgiftssag, tidligere V
   
3 Skifteafdelingen
   
A
Akkord
 
Følgende bevares:
 
Begæring
 
Forslag
 
Fremlagte bilag
 
Skiftebogsudskrift
C
Betalingsstandsning
 
Følgende bevares:
 
Anmeldelse med bilag
 
Skiftebogsudskrift
 
Anmodning om forlængelse
K
Konkursbo
 
Følgende bevares:
 
Begæring med bilag
 
Boopgørelse og udlodningsliste
 
Skiftebogsudskrift
 
Registerudskrifter for selskaber
L
Tvangsopløsning
 
Følgende bevares:
 
Begæring
 
Registerudskrift, med sidste regnskab og tegningsliste
 
Skiftebogsudskrift
Æ
Genoptagelse af frivillig likvidation
 
Følgende bevares:
 
Begæring
 
Registerudskrift, med sidste regnskab og tegningsliste
 
Skiftebogsudskrift
   
4 Andre arkivalier
   
Følgende protokoller og kartoteker m.v. skal altid bevares:
 
Dombøger
 
Retsbøger
 
Kendelsesbøger
 
Saglister
 
Journaler
 
Navneregistre/navnekartoteker
   
5 Kommissioner og nævn
   
For de kommissioner og nævn, der ikke har selvstændige bevarings- og kassationsbestemmelser, bevares:
a.
Saglister
b.
Journaler
c.
Forhandlingsprotokoller og protokoller, der indeholder afgørelser og kendelser


Bilag 3

Arkivalier som er registeret efter landsretternes journalplan indtil 1. januar 2007

   
A Præsidenten
   
I
Hovedsaglister indtil 1994
II
Navneregistre/navnekartoteker til hovedsaglister
III
Præsidentjournalen
 
Se bilag 4-7
IV
Journalsager
 
Se bilag 4-7
V
Personalesager
 
Der bevares kun klagesager over dommere
VI
Årsregnskaber indtil 1980
VII
Grundlister/grundlisteudvalg
VIII
Samarbejdsudvalgs- og plenarmødereferater
   
B Afdelingerne
   
Borgerlige retssager
   
I
Saglister
II
Løse registre og kartoteker
III
Retsbøger
IV
Dombøger
V
Borgerlige sager
 
Følgende bevares:
 
Ankestævning
 
Votum
 
Sagsøgtes og appellantens påstandsdokumenter
 
Replik
 
Duplik
 
Processkrifter
 
Dommerens notater, der er bilagt i papiromslag
 
Øvrige fremlagte bilag
   
Straffesager
   
VI
Saglister
VII
Løse registre og kartoteker
VIII
Retsbøger
IX
Vidnebøger
X
Dombøger
XI
Stemmeafgivningsbøger/voteringsbøger
XII
Nævningesager
 
Følgende bevares:
 
Votum
 
De originale spørgsmål til nævningene
 
Dommerens notater, der er bilagt i papiromslag
   
C Andet
   
For de kommissioner og nævn, der ikke har selvstændige bevarings- og kassationsbestemmelser, bevares:
a.
Saglister
b.
Journaler
c.
Forhandlingsprotokoller, der indeholder afgørelser og kendelser


Bilag 4

Arkivalier som er registreret i Vestre Landsrets præsidentjournal 1919-1993

   
A II
Årsregnskaber indtil 1980
A IV
Domhusfonden
A V
Vestre Landsrets lokaler i Viborg
A VI
Landsrettens øvrige lokaliteter
   
Administration
   
I
Almindelig intern administration
III
Vestre Landsrets cirkulæreskrivelser og andre bestemmelser af varig betydning
VI
Om Vestre Landsrets retssager, der er afleveret til Landsarkivet
   
Autorisation
   
II
Konkrete autorisationer (særskilt journal)
   
Bo
Boligretter, efter 1951
Landsretternes børnekyndige meddommere
C
Sættedommersager, konkrete
D
Attester
Do
Om domsmands- og nævneting
   
F
 
   
I
Advokater, fælles og almindeligt
IV
Advokater, øvethedsattester
   
G
 
   
I
Om retspleje, retsplejelov og straffelov
II
Om andre love
III
Om andre almindelige spørgsmål
IV
Om konkrete sager
V
Om flytning af sager fra en underret til en anden
VI
Om strafudsættelse i konkrete sager
VII
Om tilbageholdte arrestantbreve
   
J
Ledige tjenestemandsstillinger
   
K
 
   
I
Landsdommerkonstitutioner, generelle og fælles sager
II
Vedrørende de enkelte personer
III
Ansøgninger om landsdommerkonstitutioner
   
L
Landsvæsenskommissioner
M
Præsidentrådets sager
N
Dommerembedernes overleveringsforretninger
O
Grundlister og grundlisteudvalg
   
Pp
 
   
I
Prøveprocedure, fælles og generelt
II
Prøveprocedure, konkret
   
Pr
Proceduretilladelser
Q
Årslisteudvalg og årslister, herunder Rigspolitiets oplysninger
   
R
 
   
I
Særlige hverv, af varig karakter
II
Særlige hverv, kortvarige
   
Rpl
Retsplejerådets og Retsplejeudvalgets medlemmer og sager
   
S
 
   
I
Besværinger og klagemål, ikke ubeføjede
II
Besværinger og klagemål, ubeføjede
   
V
Vurderingskommissioner for erstatninger ved byplanlægninger


Bilag 5

Arkivalier som er registreret i Vestre Landsrets præsidentjournal 1994 ff.

   
INIT 10-29 Landsret
   
PR 10A
Interne cirkulærer
JS 11A
Bygninger og økonomi
JS 11B
Bitingstedets økonomi
PR 13A
Landsdommer ekstrahverv – varige
PR 13B
Landsdommer ekstrahverv – kortvarige
PR 13C
Voldgiftssager
PR 13D
Tjenestemandsforhør
PR 14A
Retsformandsbeskikkelser
PR 15A
Præsidentrådssager
PR 17A
Klage over embeder/dommere
PR 17B
Klage over landsdommere/afdelinger
PR 17C
Afgørelse fra klageret vedrørende dommere
PR 17D
Klager i øvrigt
PR 17E
Udsættelse af fuldbyrdelse
PR 20A
Læg- og sagkyndige dommere - beskikkelse
PR 20G
Børnesagkyndige - beskikkelse
   
INIT 25 Justitssekretær
   
JS 26A
§ 41-sager, m.v.
JS 29A
Interne cirkulærer
   
INIT 30 Retssager
   
PR 30A
Benådninger
PR 38A
Diverse vedrørende retssager
 
Kun sager vedrørende rettens sikkerhed bevares
   
INIT 40 Lovforslag m.v.
   
PR 40A
Høringer
   
INIT 50 Dommere
   
PR 50A
Ansøgning, ledige byretsembeder
PR 50C
Ansøgning, ledige stillinger, landsretterne
PR 50E
Dommerudnævnelsesråd
PR 50F
Dommeres bibeskæftigelse
PR 51A
Overleveringsforretninger
   
INIT 70 Byretter
   
PR 70D
Sættedommere
PR 70F
Rejsedommere – korrespondance
PR 70G
Rejsedommere – beskikkelse
PR 72A
Cirkulæreskrivelser - hyldebreve
PR 72B
Konkrete sager
   
INIT 80 Advokater
   
PR 80A
Proceduretilladelser
PR 81A
Prøvekandidater
PR 82A
§ 134-erklæringer
PR 85A
Diverse


Bilag 6

Arkivalier som er registreret i Østre Landsrets præsidentjournal 1994 ff.

   
INIT 20-29 Landsret
   
PR 10A
Interne cirkulærer
PR 11A
Bygninger og økonomi
PR 11B
Bitingstedet
PR 11F
Statistisk
SC 12B
Diverse – Sekretariatschefen
PR 13A
Landsdommer ekstrahverv – varige
PR 13B
Landsdommer ekstrahverv – kortvarige
PR 13C
Voldgiftssager
PR 13D
Tjenestemandsforhør
PR 14A
Retsformandsbeskikkelser
PR 15A
Præsidentrådssager
PR 17A
Klage over embeder/dommere
PR 17B
Klage over landsdommere/afdelinger
PR 17C
Afgørelse fra klageret vedrørende dommere
PR 17D
Klager i øvrigt
PR 17E
Udsættelse af fuldbyrdelse
PR 20A
Læg- og sagkyndige dommere
PR 20B
Læg- og sagkyndige dommere
PR 20C
Læg- og sagkyndige dommere
PR 21A
Diverse generelle sager
   
INIT 25 Justitssekretær
   
JS 26A
§ 41-sager
   
INIT 30 Retssager
   
PR 30A
Benådninger
PR 38A
Diverse vedrørende retssager
 
Kun sager vedrørende rettens sikkerhed bevares
   
INIT 40 Lovforslag m.v.
   
PR 40A
Høringer
   
INIT 50 Dommere
   
PR 50A
Ansøgning, ledige byretsembeder
PR 50C
Ansøgning, ledige stillinger, landsretterne
PR 50E
Konstituerede dommerstillinger i Københavns Byret
PR 51A
Overleveringsforretninger
PR 53A
Generelle sager
   
INIT 60A Uddannelseskonsulent
   
 
Følgende arkivalier skal bevares i saggruppe 60A indtil ibrugtagning af nye saggrupper:
   
 
–  Et eksemplar af introduktionsmaterialet til nyansatte
 
–  Arkivalier om oprettelse af uddannelseskonsulentstillingen
 
–  Arkivalier om uddannelseskonsulentens rapporter
 
–  Et eksemplar af uddannelseskonsulentens rapporter
 
–  Et eksemplar af de halvårlige kursuskataloger
   
 
Efter ibrugtagning af nye saggrupper bevares der fra 60 Uddannelseskonsulent:
   
60A
Generelle sager
   
INIT 70 Byretter
   
PR 70D
Sættedommere
PR 70F
Rejsedommere
PR 70G
Rejsedommerordningen
PR 72A
Cirkulæreskrivelser - hyldebreve
PR 72B
Konkrete sager
   
INIT 80 Advokater
   
PR 80A
Proceduretilladelser
PR 81A
Prøvekandidater
PR 82A
§ 134-erklæringer
PR 85A
Diverse


Bilag 7

Arkivalier som er registreret efter byrettenes journalplan indtil 1. januar 2007

   
II Borgerlige Sager
   
a.
Saglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Retsbøger
d.
Stemmeafgivningsbøger/voteringsprotokoller
e.
Dom- og kendelsesbøger
f.
Bøger om husdyrvoldgift og lærlingevoldgift
g.
Stævninger
   
III Straffesager
   
a.
Saglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Retsbøger/vidnebøger
d.
Stemmeafgivningsbøger/voteringsprotokoller
e.
Dom- og kendelsesbøger
f.
I Københavns Byret bevares straffeakter i henhold til de enhver tid gældende regler for hovedakter og særakters bevaring i Politikredsene
   
IV Foged- og auktionsvæsen
   
a.
Fogedsaglister
 
Undtagen udpantningssager
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Fogedbøger, der indeholder juristsager eller er ført af jurister
d.
Fogeddom- og kendelsesbøger
 
Herunder også betalingspåkrav med 2. påtegning
e.
Auktionssaglister
f.
Auktionsbøger
g.
Samværssager
   
V Skiftevæsen
   
a.
Skiftesaglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Registreringsbøger
d.
Skiftebøger
e.
Skiftedom- og kendelsesbøger
f.
Boopgørelser/indbundne boopgørelser til og med 1961
g.
Skiftesager bevares for alle personer født den 1. i en måned. For ægtefælleskifter bevares også skifte efter den ægtefælle, der ikke er født den 1. i en måned
 
Skiftesager af særlig retlig eller principiel interesse bevares
h.
Eksekutorbojournaler
j.
Almindelige skifteretsjournaler
k.
Journaler over regnskabspligtige værgemål og løsblade fra disse
l.
Værgemålsregnskaber
   
VII Tinglysningsvæsen
   
Af arkivalier skabt indtil 1. april 2008 bevares:
a.
Omskrevne realregistre/grundbøger
b.
Skøde- og panteprotokoller/grundbogsakter
c.
Omskrevne tingsbogsblade
d.
Udtagne genparter af adskomst- og servitutdokumenter
   
VIII Notarialvæsen
   
a.
Notarialbøger
 
Kun hvis de indeholder testamenter
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Testamenter
d.
Saglister om notarialforretninger
   
IX Kommissioner og nævn
   
For de kommissioner og nævn, der ikke har selvstændige bevarings- og kassationsbestemmelser, bevares:
a.
Saglister
b.
Journaler
c.
Forhandlingsprotokoller og protokoller, der indeholder afgørelser og kendelser