Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Helleholm Vejle Vildtreservat

 

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3 i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Helleholm Vejle som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Helleholm Vejle Vildtreservat i Vestsjællands Amt omfatter Helleholm Vejle og en 100 m bred zone i Agersø Sund, som angivet på kortbilag:

1) Helleholm Vejle afgrænset mod nordøst af en ret linie fra det punkt, hvor det levende hegn, der afgrænser Enghave mod nord, møder kysten, skellet mellem matr.nr. 10a og 54a Agersø By, Agersø, til et punkt 100 m nordøst for det nordligste punkt på Helleholm inkl. oddedannelser.

2) En 100 m bred zone i Agersø Sund udfor Helleholm fra det sydøstligste sømærke på Helleholm til Helleholms nordspids.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1 nr. 1 og 2 nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle fra 3 timer efter solopgang til 1 time før solnedgang.

Stk. 2. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt.

Stk. 3. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben i det tidsrum, hvor jagt, som nævnt i stk. 1, er forbudt.

Færdsel

§ 4. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 5 knob er forbudt.

§ 5. Brætsejlads er forbudt

Dispensation og tilsyn

§ 6. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-5.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 8. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning , jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5, eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 6 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1999.

Miljø- og Energiministeriet, den 9. januar 1999

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Bilag 1

AL160_1.GIF Size: (496 X 748)