Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, demonstration og investeringer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1080 af 3. september 2007 om tilskud til fremme af innovation vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, demonstration og investeringer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1418 af 11. december 2007 og bekendtgørelse nr. 1580 af 28. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Direktoratet for FødevareErhverv« til: »FødevareErhverv«, »Direktoratet« til: »FødevareErhverv«, »direktoratet« til: »FødevareErhverv«, »Direktoratet for FødevareErhvervs« til: »FødevareErhvervs« og »direktoratets« til: »FødevareErhvervs«.

2. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Tilsagn om tilskud kan gives til projekter, jf. kapitel 5, 6 og 7, der medfinansieres med andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevareministeriet. Tilskuddet efter bekendtgørelsen kan højst udgøre den til den offentlige nationale finansiering svarende EU-medfinansiering. Medfinansiering med andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevareministeriet kan ske op til og med den for projekttypen eller virksomhedstypen gældende maksimale tilskudssats.

§ 1 b. Tilsagn om tilskud til projekter, der søges medfinansieret af midler fra både Fødevareministeriet og EU, kan kun ydes til

1) et udviklingsprojekt, jf. kapitel 5,

2) et udviklingsprojekt, jf. kapitel 5, sammen med et demonstrationsprojekt, jf. kapitel 6, eller

3) et udviklingsprojekt, jf. kapitel 5, sammen med et investeringsprojekt, jf. kapitel 7, og et demonstrationsprojekt, jf. kapitel 6.

Stk. 2. De tilskudsberettigede udgifter vedrørende investeringsprojektet, jf. kapitel 7, begrænses til 2/3 af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projekterne.«

3. § 4, stk. 3 og 4, affattes således:

»Stk. 3. Ansøgninger om tilskud efter § 1 a kan indgives af 2 omgange. Ansøgningerne skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 30. oktober 2008 eller senest den 21. november 2008.

Stk. 4. Ansøgninger om tilskud efter § 1 b skal være modtaget i FødevareErhverv senest den 21. november 2008. Ansøgninger efter § 1 b, stk. 1, nr. 2, og ansøgninger efter § 1 b, stk. 1, nr. 3, skal indsendes samlet til FødevareErhverv.«

4. § 4 a ophæves.

5. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et udviklingsprojekt, at projektet gennemføres i et samarbejde, der mindst skal omfatte en primærproducent inden for jordbrug og en anden part, der ikke er primærproducent inden for jordbrug.«

6. I § 10, stk. 1, indsættes efter »store virksomheder«: », jf. dog stk. 2 og 3«.

7. I § 10 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Tilskuddet efter bekendtgørelsen kan til udviklingsprojekter efter § 1 a udgøre højst 30 pct. for små virksomheder, højst 25 pct. for mellemstore virksomheder og højst 20 pct. for store virksomheder.

Stk. 3. Hvis betingelserne i stk. 4, nr. 1-5, overholdes, kan tilskuddet efter bekendtgørelsen til udviklingsprojekter efter § 1 a højst udgøre 50 pct. for samtlige typer af virksomheder.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

8. I § 15, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilskuddet efter bekendtgørelsen til demonstrationsprojekter efter § 1 a, kan dog højst udgøre op til 50 pct.«

9. I § 19 indsættes som 2. pkt.:

»Tilskud til virksomheder, der forarbejder et produkt omfattet af Traktatens bilag 1 til et produkt, der ikke er omfattet af Traktatens bilag 1, ydes på betingelse af, at virksomheden overholder EU’s de minimis regler, hvilket indebærer, at summen af tilskud efter denne bekendtgørelse og anden de minimisstøtte over en treårig periode maksimalt må udgøre, hvad der svarer til 200.000 Euro.«

10. I § 20, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilskuddet efter bekendtgørelsen til investeringsprojekter efter § 1 a kan derfor højst udgøre op til 20 pct.«

11. I § 20, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Tilskuddet efter bekendtgørelsen til investeringsprojekter efter § 1 a kan dog højst udgøre op til 10 pct.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. oktober 2008.

FødevareErhverv, den 15. oktober 2008

Jens Hauge Pedersen

/ Bjarne Bak Pedersen