Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Ølsemagle Revle-Staunings Ø Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at beskytte Ølsemagle Revle, Staunings Ø og det omkringliggende søterritorium samt tilstødende landarealer som yngle- og rasteplads for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Vildtreservatet, der er beliggende i Roskilde Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

1) Landarealer syd for Skensved Å og nord for Revlen: Dele af matr. nr. 1k, 5æ, 6h, 6x, 7e, 8k, 8l, 9e, 11as, 15f, 16d, 17ak, 18f, 9i , 20d, 23ak, 24a, 24ae, 24ar, 24as, 24at, 24au, 24f, 24h, 25a, 26i, 27b, 30f og 31b Ølsemagle By, Ølsemagle, inklusive tilvækstområder.

2) Landarealer nord for Skensved Å og syd for Revlen: Dele af matr. nr. 1bk, 4g, 4i, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o, 4p, 4q, 5bl, 5k, 6f, 7bd, 7be , 7bf, 7bg, 7t, 8f, 9da, 9u, 10c, 10co, 10cp, 11e, 14ab, 14bh, 14bo, 14bp, 14br, 14r, 14z, 15ao, 15c, 16ae , 16k, 24c, 32o, 32p, 33b, 34b, 35b, 36u, 36v, 37c, 37d og 38c Jersie By, Jersie, dele af matr. nr. 43a, 43p, 46bg, 46m, 47ae og 47u Solrød By, Solrød, dele af matr. nr. 2m, 3ez, 4n, 4t, 6g, 16as Ølby By, Højelse, samt matr. nr. 17ak og 19i Ølsemagle By, Ølsemagle, inklusive tilvækstområder.

3) Staunings Ø: Matr. nr. 64 Solrød By, Solrød, og matr. nr. 58 Jersie By, Jersie, inklusive tilvækstområder.

4) Ølsemagle Revle: Del af matr. nr. 42 Ølsemagle By, Ølsemagle, og del af matr. nr. 50 Højelse By, Højelse, inklusive tilvækstområder.

5) Søterritoriet vest for Staunings Ø og Ølsemagle Revle mod sydvest afgrænset af kommuneplangrænsen ud for matr. nr. 6g, Ølby By, Højelse.

6) Søterritoriet øst for Ølsemagle Revle og Staunings Ø i en afstand af 400 meter fra kysten afgrænset:

a) mod nord af en ret linie fra det sydøstligste skelhjørne af matr. nr. 48a, Jersie By, Jersie, til position 55° 31,45 N. 12° 13,90 E,

b) mod øst af en ret linie fra ovennævnte position til position 55° 28,86 N. 12° 12,58 E,

c) mod syd af en ret linie fra sidstnævnte position til position 55° 28,90 N. 12° 12,03 E på kysten ved Ølsemagle Revle.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 5 og 6, nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 3. De anvendte koordinater i stk. 1 og § 6, stk.1, er geografiske positioner i henhold til projektion WGS-84.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på de i § 2, stk. 1, nævnte områder. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt.

Stk. 2. Fra tilstødende landarealer er det dog tilladt at skyde ind over og at opsamle nedlagt vildt på de i § 2, stk. 1, nr. 1, nævnte landarealer.

Færdsel

§ 4. På søterritoriet vest for Staunings Ø og Ølsemagle Revle er enhver form for sejlads, herunder brætsejlads forbudt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Grundejere, hvis ejendomme støder op til det i stk. 1 nævnte del af søterritoriet, kan have en enkelt båd liggende, som må anvendes til sejlads i området. Skov- og Naturstyrelsen kan bestemme, at sådanne både mærkes med nummer.

§ 5. Motordrevet sejlads med større hastighed end 5 knob er forbudt.

§ 6. På de nordligste og sydligste 500 meter af Ølsemagle Revle (henholdsvis nord for position 55° 30,13 N. 12° 12,84 E og syd for position 55° 29,16 N. 12° 12,29 E) samt de sydligste 400 meter af Staunings Ø (syd for position 55° 30,62 N. 12° 13,05 E), jf. kortbilaget, er færdsel forbudt i perioden 1. april - 15. juli.

Stk. 2. På Staunings Ø og Ølsemagle Revle må hunde ikke medtages fra 1. april til 31. august. Resten af året skal hunde føres i snor.

Stk. 3. På landarealerne nord for Skensved Å skal hunde føres i snor hele året.

Stk. 4. Det er forbudt at medtage heste, motorkøretøjer samt at anvende åben ild på Staunings Ø og Ølsemagle Revle.

Tilsyn og dispensation

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 4 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 7 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 593 af 16. august 1990 om fredning af Ølsemagle Revle og Staunings Ø samt dele af søterritoriet omkring Ølsemagle Revle og Staunings Ø.

Miljø- og Energiministeriet, den 18. januar 1999

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Bilag 1

AL166_1.GIF Size: (488 X 720)