Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Tilskud

Kapitel 2   Opgørelse af årselever m.v.

Kapitel 3   Tilskudsinstruks og takstkatalog

Kapitel 4   Forskellige regler

Kapitel 5   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)

I medfør af § 17, stk. 2, § 30, stk. 8 og 10, § 33, § 34 a, stk. 2, § 43, stk. 1, § 54, stk. 1, 2 og 4, og § 58, stk. 2, samt efter forhandling med finansministeren § 39 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 22. september 2008, § 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. juni 2008, § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 om ændring af lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om institutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love, § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005 om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område og efter forhandling med finansministeren § 12, stk. 6, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Der ydes til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse:

1) Grundtilskud efter § 30, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for grundtilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen, jf. § 8.

2) Aktivitetsbestemte tilskud til uddannelsen til studentereksamen, uddannelsen til højere forberedelseseksamen, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne efter § 30, stk. 1, 2, 3 og 7, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

3) Aktivitetsbestemte tilskud til undervisning, der sigter mod en tilsvarende international eksamen, som er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark efter § 33 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

4) Aktivitetsbestemte tilskud til kostafdelinger efter § 34 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen. Tilskud til kostafdelinger på tidligere amtskommunale gymnasier ydes dog som et rammetilskud, der fastlægges efter retningslinjer fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

5) Aktivitetsbestemte tilskud til individuel kompetencevurdering efter § 34 a i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

6) Aktivitetsbestemte tilskud til introduktionskurser og brobygning vedrørende uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen efter § 10 f, stk. 1, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen.

§ 2. Aktivitetsbestemte tilskud efter § 1, nr. 2-6, ydes på grundlag af den enkelte institutions antal årselever eller kostårselever og takster pr. årselev eller pr. kostårselev, der er fastsat på de årlige finanslove for de enkelte uddannelser eller aktivitet. Aktivitetsbestemte tilskud efter § 1, nr. 2 og 3, kan dog efter retningslinjer for de enkelte tilskud fastsat på de årlige finanslove og i AGV-instruksen ydes på grundlag af antal elever eller kursister.

Stk. 2. Tilskud efter § 1 udbetales til institutionerne efter de udbetalingsmodeller, der er angivet i AGV-instruksen.

Stk. 3. Idet omfang en udbetalingsmodel efter AGV-instruksen indebærer, at der skal ske udbetaling af forskud på grundlag af en prognose, kan Undervisningsministeriet efter et konkret skøn over den forventede aktivitet ændre grundlaget for prognoserne angivet i AGV-instruksen, hvis den beregnede udbetaling efter ministeriets vurdering vil afvige væsentligt fra det endelige tilskud. Eventuelle udbetalte forskudsrater reguleres på grundlag af den nye beregning ved førstkommende udbetaling efter ændringen.

Stk. 4. Der kan ved udbetaling af forskud eller tilskud foretages efterreguleringer vedrørende forudgående udbetalinger, herunder i forudgående finansår. Der ydes eller opkræves ikke renter i forbindelse med efterreguleringer.

§ 3. Andre tilskud end de omfattet af § 1 og lån udbetales på vilkår fastsat på de årlige finanslove eller af Undervisningsministeriet i forbindelse med bevillingen af tilskuddet eller lånet.

Stk. 2. Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, der er sammenlagt med en institution for erhvervsrettet uddannelse, ydes tilskud til andre uddannelser end de, hvortil der ydes tilskud efter § 1, nr. 2-6, efter de for den pågældende uddannelse gældende tilskudsregler.

Kapitel 2

Opgørelse af årselever m.v.

§ 4. Antallet af årselever eller kostårselever opgøres på grundlag af antal elever, kursister m.v., der er indmeldt på den pågældende uddannelse eller undervisning på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i hver tælleperiode.

Stk. 2. Elever, kursister m.v. indgår i institutionens årselevberegning, hvis de pågældende

1) er optagelsesberettigede på uddannelsen eller undervisningen,

2) er optaget på uddannelsen eller undervisningen i tælleperioden og er studieaktive efter reglerne om den pågældende uddannelse eller undervisning og

3) er optaget på uddannelsen eller undervisningen på tælleperiodens tælledag.

Stk. 3. Elever på uddannelsen til studentereksamen og kursister på den 2-årige uddannelse til højere forberedelseseksamen kan ikke indgå i institutionens årselevberegning for enkeltfag. En elev eller kursist, der følger undervisning i et gymnasialt valgfag på en anden institution end den, hvor eleven eller kursisten er indskrevet på den gymnasiale uddannelse, kan ikke indgå i årselevberegningen på den anden institution.

§ 5. Opgørelsen af antal årselever, jf. stk. 2, og kostårselever, jf. stk. 3, til brug for fastlæggelse af tilskud efter denne bekendtgørelse sker efter retningslinjerne, herunder for tælledage, tælleperioder og indberetninger, i AGV-instruksen.

Stk. 2. Ved en årselev forstås:

1) På uddannelsen til studentereksamen og uddannelsen til højere forberedelseseksamen, bortset fra stx-enkeltfag, hf-enkeltfag og gymnasial supplering, en elev undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis. Tilsvarende gælder undervisning, hvortil der ydes tilskud efter § 33 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

2) På stx-enkeltfag, hf-enkeltfag, gymnasial supplering, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne en elev undervist i 812,5 klokketimer.

3) På individuel kompetencevurdering en deltager kompetencevurderet i 812,5 klokketimer.

4) På brobygning og introduktionskurser en elev undervist ved institutionens foranstaltning i 200 dage på fuldtidsbasis.

Stk. 3. Ved en kostårselev forstås en elev, der efter bekendtgørelse om optagelse af kostelever og om elevbetaling for kostophold ved institutioner for uddannelsen til studentereksamen er optaget på en kostafdeling i 200 dage.

§ 6. Opgørelsen af det faktiske antal årselever m.v. skal attesteres af institutionens leder og interne revisor i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

§ 7. Elever fra Færøerne og Grønland, der som led i færøske eller grønlandske gymnasiale uddannelser deltager i undervisning, som efter aftale mellem uddannelsesmyndighederne på Færøerne eller Grønland og institutionen er tilrettelagt i henhold til lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) eller lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), indgår i institutionens opgørelse af årselever på samme måde, som hvis de havde været elever i en dansk almengymnasial uddannelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for undervisning, hvortil statskassen har ydet tilskud til Færøerne eller Grønland efter andre regler.

Kapitel 3

Tilskudsinstruks og takstkatalog

§ 8. I Undervisningsministeriets instruks for tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) er angivet nærmere retningslinjer for beregning, udbetaling og regulering af tilskuddene efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. AGV-instruksen findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen http://www.uvm.dk/agv-instruks.

§ 9. De fastsatte takster for de enkelte uddannelser, fag m.v. findes i takstkataloger, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen http://www.uvm.dk/takst.

Kapitel 4

Forskellige regler

Institutionernes budget- og bevillingssystem

§ 10. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse er omfattet af reglerne i den til enhver tid gældende budgetvejledning udstedt af Finansministeriet, jf. dog § 11.

§ 11. Institutionerne disponerer frit ved anvendelsen af statslige tilskud til undervisning på de tilskudsberettigede uddannelser, til administration, ledelse, bygningsdrift, indvendig vedligeholdelse m.v. og til øvrige institutionsformål under ét.

Stk. 2. Statslige tilskud til institutionerne opdeles ikke i lønudgifter og andre udgifter, og der fastsættes ikke lønsums- og personalerammer.

Stk. 3. Institutionerne kan opspare statslige tilskud til anvendelse til institutionens formål i følgende finansår.

Fælles administrative systemer

§ 12. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse skal efter retningslinjerne i AGV-instruksen anvende bestemte administrative systemer.

Vilkår vedrørende lokaleforsyningsydelsen

§ 13. Institutioner, der bruger bygninger omfattet af § 12, 1. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9, 1. pkt., i lov nr. 591 af 24. juni 2005, skal som vilkår for brugen overholde de i AGV-instruksen angivne retningslinjer, herunder foretage indbetalinger efter stk. 2.

Stk. 2. For undervisning og indtægtsdækket virksomhed i de i stk. 1 nævnte bygninger skal institutionerne til Undervisningsministeriet indbetale bidrag til medfinansiering af bygningsudgifterne, jf. de angivne vilkår på finansloven. Indbetalingen sker efter retningslinjerne i AGV-instruksen. Ved manglende indbetaling kan Undervisningsministeriet foretage modregning af beløbet i fremtidige tilskudsudbetalinger.

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 14. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. § 17, stk. 2, og § 43, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af institutionens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inkl. installationer.

Offentlige betalinger

§ 15. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. er omfattet af bestemmelserne i §§ 1 – 8 i lov om offentlige betalinger m.v. og regler udstedt i medfør heraf, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 7 i lov om offentlige betalinger m.v. om anvendelse af elektronisk betalingsforvaltning gælder først i forhold til institutionernes betaling af regninger, når de fælles administrative systemer omfattet af § 12 kan håndtere elektroniske fakturaer.

Sankt Annæ Gymnasium

§ 16. Tilskud til Sankt Annæ Gymnasium efter denne bekendtgørelse udbetales til Københavns Kommune.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2008 med virkning for finansåret 2008 og senere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har først virkning fra 1. august 2008 for:

1) Tilskud til introduktionskurser og brobygning efter lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

2) Tilskud til individuel kompetencevurdering efter § 34 a i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1395 af 12. december 2006 om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. ophæves.

§ 18. For institutioner, der modtager grundtilskud efter § 1, nr. 1, reguleres i en overgangsperiode de samlede aktivitetsbestemte tilskud efter lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. efter retningslinjer, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Voksenuddannelsescentre, der i medfør af § 6, stk. 2, i lov nr. 592 af 24. juni 2005 har indgået driftsoverenskomster på uændrede vilkår med driftsoverenskomstparter indtil 31. december 2008, modtager til denne aktivitet i finansåret 2008 efter retningslinjer fastsat på finansloven et rammetilskud i stedet for aktivitetsbestemte tilskud efter § 1, nr. 2.

Undervisningsministeriet, den 23. oktober 2008

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Henrik Thode