Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Rågø Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre søterritoriet nordvest for Rågø samt Rågø Kalv og Rågø Sand som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Rågø Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter søterritoriet nordvest for Rågø samt Rågø Kalv og Rågø Sand, som angivet på kortbilag. Søterritoriet afgrænses af rette linier mellem følgende positioner m.v.:

a) Det punkt på Rågøs vestkyst, hvor en linie i forlængelse af det omtrent øst-vestgående levende hegn syd for Rågøgård møder kysten;

b) 54°57,912 N. 11°17,598 E, 750 m vest for Rågø;

c) 54°58,368 N. 11°16,440 E, nord for Middelgrund;

d) 54°59,088 N. 11°16,590 E, nordvest for Rågø Flak;

e) 54°59,292 N. 11°17,184 E, nord for Rågø Flak;

f) 54°59,118 N. 11°18,738 E, nordøst for Rågø Flak;

g) 54°58,458 N. 11°19,344 E, 450 m nordøst for Rågø og

h) et punkt på Rågøs nordøstkyst, hvor en forlængelse af markvejen fra Rågøgård møder kysten.

Stk. 2. Mod Rågø afgrænses søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 3. De anvendte koordinater er geografiske positioner i henhold til projektion WGS-84.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for jagt på ræv på Rågø Kalv og Rågø Sand.

Stk. 3. Det er forbudt at medbringe skydevåben. Dette gælder dog ikke i forbindelse med den i stk. 2 nævnte jagt på ræv. Færdsel til og fra øerne skal ske med afladt skydevåben.

Færdsel

§ 4. Færdsel fra 1. marts til 15. juli er forbudt på Rågø Kalv, Rågø Sand og på søterritoriet omkring øerne indenfor en afstand af 50 m fra højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for:

a) Ejere og brugere samt disses hustand og personale.

b) Sejlads på den nævnte del af søterritoriet i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 5. Brætsejlads er forbudt.

§ 6. Sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 8 knob er forbudt.

Dispensation og tilsyn

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-6 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 7 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 1999.

Miljø- og Energiministeriet, den 15. februar 1999

Svend Auken

/Jens Peter Simonsen


Bilag

AL171_1.GIF Size: (498 X 723)