Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om Danmarks Statistiks overtagelse af valgopgørelsen

Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser, statsforvaltninger og formanden for Bornholms valgbestyrelse.

Til orientering skal Velfærdsministeriet hermed oplyse, at Danmarks Statistik den 1. oktober 2008 har overtaget valgopgørelsen samt udarbejdelse af valgstatistik vedrørende folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger fra Velfærdsministeriet.

Det lovmæssige ansvar over for Folketinget for valgopgørelsen vil fortsat efter valglovgivningen påhvile velfærdsministeren. Det er således alene udførelsen af valgopgørelsesopgaven, der overlades til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik vil derfor ved varetagelsen af valgopgaven være undergivet Velfærdsministeriets generelle og konkrete instruktioner i opgavens tilrettelæggelse på områder, der relateres til administrationen af valglovgivningen.

Danmarks Statistiks overtagelse af valgopgørelsen vil ikke få nogen nævneværdige konsekvenser for kommunernes, valgbestyrelsernes og anmeldelsesmyndighedernes opgavetilrettelæggelse i forbindelse med valgene/afstemnin­ger­ne, idet det fortsat er velfærdsministeren, der bl.a. er ansvarlig for, at de relevante aktører på valgområdet modtager den fornødne instruktion m.v. op til de pågældende valg og folkeafstemninger, herunder om indsendelse af kandidatlister og resultater for valgene og afstemningerne m.v.

Velfærdsministeriet, den 27. oktober 2008

Nicoline Nyholm Miller

/