Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (30. oktober 2008)

Miljøministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse (Forebyggelse af forsætlig skadevolden med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.)

(Lovforslag nr. L 44).

Lovforslaget er en opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse fra november 2005. På baggrund af denne plan udsendte en arbejdsgruppe i april 2006 en rapport med 16 delanbefalinger til tiltag, der skulle medvirke til at forebygge terror med brug af farlige stoffer. Lovforslagets hovedformål er at skaffe de nødvendige hjemler i kemikalieloven og miljøbeskyttelsesloven for at kunne gennemføre arbejdsgruppens anbefalinger.

Det foreslås at skabe hjemmel i kemikalieloven til at miljøministeren kan fastsætte øgede krav om tyverisikring af gifte, herunder om udpegning af en person, der er ansvarlig for sikker opbevaring, og i særlige tilfælde om vandelsvurdering af personer, der har et særligt ansvar for opbevaring og håndtering af gifte. Endvidere foreslås det at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om lagerstyring af gifte og om anmeldelse ved mistanke om tyveri af gifte.

I miljøbeskyttelsesloven foreslås miljøministeren bemyndiget til at fastsætte regler om at forebyggende foranstaltninger mod terror indarbejdes i de eksisterende regler for særlige risikovirksomheder, således at terrorsikring fremover indgår som et integreret element i virksomhedernes sikkerhedsrapporter og interne beredskabsplaner.

Et andet element i lovforslaget er at sikre en mere hensigtsmæssig overgang fra den nationale godkendelsesordning for bekæmpelsesmidler (plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter) til de harmoniserede EU-godkendelsesordninger. Med lovforslaget skabes en hjemmel til i visse situationer at lade godkendelser af bekæmpelsesmidler løbe længere end ti år, således at EU-kadencen i direktiverne i højere grad kan følges. Det gælder både, hvor godkendelsen af aktivstofferne bliver forlænget i EU, og hvor en vurdering efter EU-reglerne er nært forestående, fordi optagelsen af aktivstoffet på plantebeskyttelsesdirektivets eller biociddirektivets bilag er offentliggjort i EU-Tidende. Endvidere bringes lovens definition af et nyt biocidaktivstof i overensstemmelse med EU-lovgivningen på området. Miljøstyrelsen vurderer, at forlængelsen af pesticidgodkendelser ikke vil have negative miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Idet jeg i øvrigt kan henvise til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.