Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter

(Privat finansiering af tilsyn)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som ændret ved lov nr. 424 af 10. juni 1997 og lov nr. 431 af 10. juni 1997, foretages følgende ændring:

1. Efter § 47 indsættes:

»§ 47 a. Ministeren kan indgå aftale om hel eller delvis privat finansiering af tilsynet efter denne lov.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. april 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken