Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Sødring Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre søterritoriet mellem udmundingerne af Randers og Mariager Fjorde, herunder øer og holme, som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Sødring Vildtreservat i Århus Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

1) Øer med tilvækstarealer på søterritoriet ud for Udbyhøj og Sødring:

Matr. nr. 1, 2 og 3 Mellempoldene, Sødring.

2) Søterritoriet mellem udmundingerne af Randers og Mariager Fjorde afgrænset:

a) mod nord af en ret linie fra position 56° 42,86 N. 10° 23,94 E til digeknæk 700 meter øst for pumpestationen på det nordlige dige ved Overgaards inddæmmede område,

b) mod øst og sydøst af rette linier mellem ovennævnte position og positionerne 56° 38,68 N. 10° 24,01 E, 56° 36,25 N. 10° 21,70 E og 56° 35,84 N. 10° 20,48 E på kysten ved Søledet,

c) mod vest af en ret linie mellem færgelejerne ved Udbyhøj.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 2, nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Stk. 3. De anvendte koordinater i stk. 1 og § 4, stk. 1, er geografiske positioner i henhold til projektion WGS-84.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på de i § 2, stk. 1, nr. 1 nævnte landarealer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for jagt på ræv.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet, som er beliggende syd og vest for en ret linie mellem position 56° 36,25 N. 10° 21,70 E og position 56° 37,44 N. 10° 20,68 E på kysten ved Sødringholm Skov.

Stk. 2. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt på den i stk. 1 nævnte del af søterritoriet.

§ 5. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle fra motordrevet fartøj eller fartøj, der ikke er opankret på den i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte del af søterritoriet, som er beliggende nord og øst for den i § 4, stk. 1, nævnte linie.

Færdsel

§ 6. Brætsejlads er forbudt på den del af søterritoriet, som er beliggende syd og vest for den i § 4, stk. 1, nævnte linie.

§ 7. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på de i § 2, stk. 1, nr. 1, nævnte landarealer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejere og brugere samt disses husstand og personale.

Dispensation og tilsyn

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-7.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 10. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-7 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 8 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1999.

Miljø- og Energiministeriet, den 11. april 1999

Svend Auken

/Ole Christiansen


Bilag

AL197_1.GIF Size: (492 X 716)