Den fulde tekst
L 43
Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, registreringsafgiftsloven, tonnageskatteloven og lov om skattenedslag for seniorer. (Ændringer vedrørende skatte-, vurderings- og motorankenævn m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 30/10 08 Tillæg A 1188
Lovf som fremsat 30/10 08 Tillæg A 1143
1.beh 13/11 08 FF 881
Betænkning 10/12 08 Tillæg B 302
Ændrinsforslag uden for betænkning nr. 2 stillet den 15/12-08 af (S) 15/12 08 Tillæg B 364 af
2.beh 16/12 08 FF 2231
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 08
3.beh 18/12 08 FF 2415
Lovf som vedt 18/12 08 Tillæg C 111
Lov nr 1341 af 19. december 2008
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Mike Legarth (KF), Bente Dahl (RV), Anders Samuelsen (LA).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven ændres reglerne om skatteankenævnsmedlemmer på bl.a. følgende områder:
- Kommunalbestyrelser m.fl. skal kun indstille én person til hver plads som ankenævnsmedlem og én til pladsen som suppleant for denne.
- Skatteministeren skal undtagelsesvis kunne undlade at udnævne en indstillet person.
- Kommunalbestyrelserne skal ikke længere angive, hvilke kompetencer personer indstillet til et ankenævn besidder.
- Ankenævnsmedlemmer skal kunne meddeles orlov.
- Skatteministeren kan undtagelsesvis afskedige et udnævnt ankenævnsmedlem.
- Suppleanten får umiddelbart sæde i ankenævnet ved medlemmets udtræden.
- Skatteministeren bemyndiges til at oprette fælles skatte- og vurderingsankenævn. Det er hensigten at udnytte denne bemyndigelse til at oprette et fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm i funktionsperioden 2010-14.
Ændringerne skal ses i sammenhæng med, at ministeren administrativt vil nedsætte antallet af medlemmer af skatteankenævnene og etablere færre, men større sekretariater.
Med loven tilpasses endvidere reglerne om motorankenævn til reglerne om de øvrige ankenævn, og der indføres orlovsregler for Skatterådets medlemmer svarende til orlovsreglerne for ankenævnsmedlemmer og forbud imod, at medarbejdere i SKAT er medlemmer af Skatterådet. Endelig gives mulighed for, at der som udgangspunkt kan opnås bindende svar om virkningen af en påtænkt disposition på afgiftsområdet for andre end spørgeren.
Ændringerne gælder fra den 1. januar 2009, dog således at de ændrede regler omkring udnævnelsen af ankenævnsmedlemmer først får fuld virkning i forbindelse med den udnævnelsesrunde, der skal finde sted i foråret 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.