Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

(Ændring af reglerne om ikrafttrædelse m.v. af den udvidede klitfrednings- og strandbeskyttelseslinje samt om fastlæggelsen heraf i byzone)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997, som ændret ved § 2 i lov nr. 478 af 1. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 10 ophæves.

2. I § 15 a, stk. 2, ændres i 1. pkt. »jf. § 8, stk. 2, nr. 2, stk. 3 og stk. 4, og af strandbeskyttelseslinjen, jf. § 15, stk. 1, 2 og 3« til: »jf. § 8, stk. 2, nr. 2, stk. 3-5, og af strandbeskyttelseslinjen, jf. § 15, stk. 1-4,«, og i 2. pkt. ændres »§ 15, stk. 1 og 2, eller ophæves, jf. stk. 3« til: »§ 15, stk. 1-3, eller ophæves, jf. stk. 4«.

3. I § 15 b, stk. 3, ændres i 1. pkt. »fra samtlige amtsråd« til: »i et amt«, og i 2. pkt. indsættes efter »forløb«: »i det pågældende amt«.

4. § 15 b, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Miljø- og energiministeren bekendtgør de endeligt fastlagte klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjer i det enkelte amt og drager omsorg for, at de registreres i matriklen på de berørte ejendomme.«

5. I § 15 b indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. På grundlag af oplysninger fra matrikelmyndigheden foretages notering i tingbogen på de ejendomme, som helt eller delvis er omfattet af § 8, henholdsvis § 15.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. I § 15 b indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nyt stykke:

»Stk. 7. Indtil de endeligt fastlagte linjer er bekendtgjort, jf. stk. 4, kan miljø- og energiministeren indhente oplysninger fra offentlige registre, herunder i elektronisk form, om navne og adresser på ejere af ejendomme, der er omfattet af kommissionens forslag efter stk. 1. Miljø- og energiministeren kan bemyndige kommissionens sekretariat til at indhente de nævnte oplysninger.«

7. I § 15 d, stk. 1, ændres, »jf. § 8, stk. 6, nr. 2, og § 15, stk. 4, nr. 1« til: »jf. § 8, stk. 7, nr. 2, og § 15, stk. 5, nr. 1«.

8. I § 65 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved afgørelser efter stk. 3 om erhvervsmæssig tilplantning med bærbuske eller frugttræer inden for den udvidede strandbeskyttelseslinje gør amtsrådet undtagelse fra § 15, stk. 1, selv om der ikke er tale om særlige tilfælde, medmindre tilplantningen strider mod tungtvejende kystlandskabelige hensyn.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

9. I § 67, stk. 2, ændres »§ 65, stk. 4« til: »§ 65, stk. 6«.

10. I § 69 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Miljø- og energiminsteren ophæver efter anmodning de udvidede beskyttelseslinjer på arealer, jf. § 8 og § 15, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Arealet skal den 1. august 1994 være beliggende i byzone,

2) arealet skal i en kommuneplans rammer for lokalplanlægningen være udlagt til almindelig byudvikling, og

3) kommuneplanrammerne skal være vedtaget før den 1. august 1994

    Stk. 5. Anmodning om ophævelse, jf. stk. 4 skal være indsendt til miljø- og energiministeren inden 1. august 2006 og være baseret på et lokalplanforslag, der udlægger området til almindelig byudvikling i overensstemmelse med de i stk. 4 nævnte kommuneplanrammer.

§ 2

I lov nr. 439 af 1. juni 1994 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Beskyttelse af kystområderne) foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 1, affattes således:

»1. § 8 affattes således:

»§ 8. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af klitfredede arealer. Der må ikke etableres hegn, og arealerne må ikke afgræsses. Der må ikke placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

    Stk. 2. Følgende arealer er klitfredede:

1) Strandbredden langs Skagerrak og Vesterhavet i Nordjyllands, Viborg, Ringkøbing og Ribe Amtskommuner og strandbredden på Rømø i Sønderjyllands Amtskommune,

2) arealer inden for 300 m fra den inderste grænse af de strandbredder, der er nævnt i nr. 1, og

3) arealer, der er klitfredede i henhold til den hidtidige lovgivning om sandflugtens bekæmpelse.

    Stk. 3. For områder, der er fastlagt som sommerhusområder, er den i stk. 2, nr. 2, nævnte klitfredningslinje 100 m, jf. dog stk. 5.

    Stk. 4. For ubebyggede byzonearealer, som er beliggende i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, bestemmer ministeren, at disse arealer ikke omfattes af den udvidede klitfredningslinje, medmindre der er tale om større åbne arealer af væsentlig betydning for kystlandskabet.

    Stk. 5. For særligt udpegede områder, der er berørt af bebyggelse og lignende, bestemmer miljø- og energiministeren, at klitfredningslinjen forløber nærmere kysten end fastsat i stk. 2, nr. 2, og stk. 3. Hvis der er klitdannelser i området, kan linjen dog ikke fastlægges nærmere end 100 m fra de strandbredder, der er nævnt i stk. 2, nr. 1.

    Stk. 6. De grænser, der er nævnt i stk. 2-5, skal være afmærket på stedet. Grænserne revideres løbende.

    Stk. 7. Forbudet i stk. 1 gælder ikke for

1) foranstaltninger til dæmpning af sandflugt,

2) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning af arealer, der hidtil lovligt har været udnyttet landbrugsmæssigt,

3) genplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,

4) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål, og

5) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning eksisterende bygninger. Der kræves dog miljø- og energiministerens tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning.

    Stk. 8. Arealer, der i medfør af § 1, stk. 2, i lov nr. 163 af 11. maj 1935 om tillæg til lov af 29. marts 1867 angående sandflugtens dæmpning m.m. er undtaget fra klitfredning efter de dagældende regler, omfattes ikke af reglerne i stk. 1-8.

    Stk. 9. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke skal gælde for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, der kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.

    Stk. 10. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om anvendelse af de klitfredede arealer, herunder forbyde bestemte former for anvendelse.««

2. § 2, nr. 2, affattes således:

»2. § 15 og overskriften dertil affattes således:

»Beskyttelse af kystområderne

§ 15. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af strandbredder og andre kyststrækninger, der ligger i en afstand af 300 m fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Der må heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

    Stk. 2. For områder, som er fastlagt som sommerhusområder, er den i stk. 1 nævnte strandbeskyttelseslinje 100 m, jf. dog stk. 4.

    Stk. 3. For ubebyggede byzonearealer, som er beliggende i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, bestemmer ministeren, at disse arealer ikke omfattes af den udvidede strandbeskyttelseslinje, medmindre der er tale om større åbne arealer af væsentlig betydning for kystlandskabet.

    Stk. 4. På særligt udpegede områder, der er berørt af bebyggelse og lignende, bestemmer miljø- og energiministeren, at strandbeskyttelseslinjen forløber nærmere kysten end fastsat i stk. 1-3, eller at strandbeskyttelseslinjen ikke gælder.

    Stk. 5. Forbudet i stk. 1, jf. stk. 2 og 3, gælder ikke for

1) landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning,

2) genplantning af skovarealer og beplantning i eksisterende haver,

3) sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme,

4) bestående forsvarsanlæg, der anvendes til forsvarsformål,

5) havneanlæg og de landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål,

6) kyststrækninger, der er klitfredede, jf. §§ 8 og 9, og

7) byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, og som opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger. Der kræves dog amtsrådets tilladelse, for så vidt angår de nævnte bygningers nærmere beliggenhed og ydre udformning.

    Stk. 6. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1-3, ikke skal gælde for nærmere angivne arter af anlæg, der tillige vedrører søterritoriet. Tilsvarende gælder for diger, høfder, bølgebrydere og andre anlæg, som kræver tilladelse i henhold til lov om kystbeskyttelse.««

3. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 2, nr. 1, 2 og 4, og kan bestemme, at ikrafttrædelsen skal ske på forskellige tidspunkter i de enkelte amter.«

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1, nr. 1, 8 og 9, træder dog først i kraft i de enkelte amter ved miljø- og energiministerens bestemmelse om ikrafttrædelse af de udvidede beskyttelseslinjer i de enkelte amter.

Givet på Christiansborg slot, den 12. maj 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn
Joachim
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Svend Auken

Sætter i kraft