Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-734

Resumé

2 klagere – et forældrepar på vegne af sønnen – klagede over en artikel i det Grønne Område og dgo.dk

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Materialet i artiklen hidrører fra åbningen af specialskolen Egebækskole, hvor Det Grønne Område efter det oplyste var til stede med kommunens og skolens samtykke. Efter parternes oplysninger indhentede Det Grønne Område ikke tilladelse til offentliggørelsen af materialet omhandlende [A] fra hans forældre.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, bør undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Der bør endvidere vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser, jf. punkt B.5.

Tre medlemmer – Jesper Rothe, Hans Peter Blicher og Bodil Mørkøv Ullerup – udtaler:

Vi finder, at der bør udvises særlig varsomhed ved anvendelse af interview med børn, og at der som led i denne varsomhed bør indhentes tilladelse fra forældre til de børn, der medvirker, når børnene fotograferes og interviewes – som i dette tilfælde - om særlige personlige forhold og i en sammenhæng, der kan være krænkende. Vi finder, at Det Grønne Område og dgo.dk burde have sikret sig, at [K1] og [K2] var indforstået med, at deres søn medvirkede i artiklen. Da dette ikke er sket, udtaler vi vores kritik.

Ét medlem – Kaare R. Skou – udtaler:

Jeg finder, at der bør udvises særlig varsomhed ved anvendelse af interview med børn, og at der som led i denne varsomhed bør indhentes tilladelse fra forældre til de børn, der medvirker, når børnene fotograferes og interviewes. Da [A] alene har ytret sig om forhold, der stammer fra og vedrører hans egen erfaringsverden, finder jeg imidlertid ikke grundlag for at kritisere, at han er blevet citeret uden forældrenes samtykke.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler sin kritik af avisen.

Da klagerne ikke har ønsket kendelsen offentliggjort i Det Grønne Område eller på dgo.dk, pålægger nævnet ikke den ansvarshavende redaktør at offentliggøre kendelsen i medfør af medieansvarsloven § 49.

[K1] og [K2] har på vegne af deres søn [A] klaget til Pressenævnet over en artikel i Det Grønne Område den 26. august 2008 og en identisk artikel på dgo.dk, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Det Grønne Område bragte den 26. august 2008 forsideteaseren ”Ny specialskole åbnet”:

”[A] bliver ét af børnene i 6. klasse på den nye Egebækskole i Rudersdal, der er en specialskole. Den åbnede i fredags.”

Til teaseren var indsat et billede af [A].

Inde i avisen bragte Det Grønne Område en artikel under overskriften ”Lille – men rummelig skole” og underoverskriften ”[A] ser frem til i en periode at gå i en lille klasse på Egebækskolen. Rudersdals nye specialskole blev i fredags åbnet”. Af artiklen fremgik følgende:

”Rudersdal. En undervisningsminister. En borgmester. Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer, skoleledere, ledere af daginstitutioner, masser af børn og forældre og mange, mange flere var i fredags taget til Egebækvej i Nærum for at deltage i åbningen af Rudersdal Kommunes nyeste skole – Egebækskolen. En skole, der samler de tidligere specialskoler Egevang Pitstop og Heldagsskolen under samme tag, for dermed at blive centrum for undervisningen af de elever, der har udfordringer med adfærd, trivsel og kontakt.

[A] på 11 år, der indtil sommerferien gik på Ny Holte Skole, er en af skolens nye elever og han var i højt humør. ”Jeg er lige startet her, men vi har ikke haft så meget undervisning, for vi har haft travlt med at sætte møbler på plads og hænge billeder op. Men det er godt at være her, for man må det meste. Også spille Playstation i frikvartererne”, fortæller han.

[A] kendte på forhånd tre af sine nye skolekammerater.

”Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal gå her, men jeg tror, at jeg skal tilbage til Ny Holte Skole igen. Måske om et halvt års tid”, siger han.

…”

Til artiklen var under overskriften ”Fakta om Egebækskolen” indsat følgende:

”Skolen er en selvstændig folkeskole med SFO, der yder specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand og behandling.

Skolen har sin egen skolebestyrelse.

Skolen er et kompetencecenter for elever med A.K.T. (adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer) samt børn med alvorlige forstyrrelser indenfor tilknytning og adfærd.”

[K2] klagede ved e-mail af 28. august 2008 til den ansvarshavende redaktør af Det Grønne Område og anmodede bl.a. avisen om at fjerne interneteksponeringen. Samme dag svarede den ansvarshavende redaktør følgende:

”En uforbeholden undskyldning er mildest talt på sin plads.

Alle journalister på redaktionen er bekendt med, at vi inden vi fotograferer børn skal indhente tilladelse fra skolen eller forældre. At det ikke er sket i dette tilfælde er en meget beklagelig fejl fra journalistens side, og hun er selvfølgelig utrolig ked af, at hun på den måde har dummet sig.

Jeg har så snart jeg blev gjort opmærksom på fejlen fjernet artikel og billede fra hjemmesiden. Desværre kan vi ikke gøre det gjorte – ugjort.

Men for hvad der er værd, skal der altså lyde en stor undskyldning her fra til Dem og Deres kone og ikke mindst [A].”

2 Parternes synspunkter

2.1 [A]s synspunkter

[K1] og [K2] har anført, at offentliggørelsen af udtalelser og billedet af sønnen, [A], i tilknytning til skolen, der er ”et kompetencecenter for elever med A.K.T. (adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer)” henhører under privatlivets fred.

Et af målene med at anbringe [A] på en specialskole er at give ham en ”ny start” i en almindelig klasse. Dette kræver, at potentielle modtageskoler og aktører vil påtage sig en ekstra opgave. Det er imidlertid de færreste forældre til allerede optagne normalt-fungerende elever, der har forståelse for nødvendigheden af, at skolen påtager sig yderligere udfordringer. Diskretion i alle sammenhænge tillægges derfor stor vægt af alle involverede aktører, herunder forældre, skole og kommune.

Mindreårige personer, der er indskrevet ved behandlingsinstitutioner med henblik på efterfølgende diskret ind-/tilbageslusning til det almindelige skolesystem med henblik på en god velintegreret fremtid i samfundet, har derfor ikke behov for eksponering i nærmiljøet af deres situation forud for indslusning. Avisen bragte uden at kontakte hverken værger eller skoleledelse personlige oplysninger om klager.

Efter offentliggørelsen har familien bl.a. mødt reaktioner fra forældre i klagers søskendes folkeskole og fra en tidligere folkeskolelærer, der ved artiklen er blevet gjort opmærksom på [A]s situation. En mulig konsekvens af artiklen kan være, at den videre indslusningsproces må indstilles for en periode.

Klagerne ønsker ikke en eventuel kritik fra Pressenævnet offentliggjort.

2.2 Det Grønne Område og dgo.dk’s synspunkter

Det Grønne Område og dgo.dk har afvist at have tilsidesat god presseskik. I henhold til Politikens Lokalavisers (herunder Det Grønne Områdes) interne regler ved fotografering af børn, skal der indhentes tilladelse fra forældre, hvis der er risiko for, at fotograferingen kan være kontroversiel i forhold til barnet og dets forældre. Det viste sig at være tilfældet, hvorfor [B] ved e-mail af 28. august 2008 fremførte undskyldningen, der derfor var helt på sin plads. Journalisten og fotografen på stedet opfattede ikke situationen som problematisk.

Journalist [C] var af Børne- og ungdomsudvalget inviteret til åbningen af Egebækskolen. Der var ikke fra kommunens eller skolens side lagt begrænsninger på pressedækningen, hverken i relation til tekst eller fotos. Journalisten talte med [A] under festlighederne. Samtalen udmøntede sig i den harmløse artikel med fotos.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jesper Rothe, Hans Peter Blicher, Kaare R. Skov og Bodil Mørkøv Ullerup.

Materialet i artiklen hidrører fra åbningen af specialskolen Egebækskole, hvor Det Grønne Område efter det oplyste var til stede med kommunens og skolens samtykke. Efter parternes oplysninger indhentede Det Grønne Område ikke tilladelse til offentliggørelsen af materialet omhandlende [A] fra hans forældre.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, bør undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Der bør endvidere vises særligt hensyn over for personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser, jf. punkt B.5.

Tre medlemmer – Jesper Rothe, Hans Peter Blicher og Bodil Mørkøv Ullerup – udtaler:

Vi finder, at der bør udvises særlig varsomhed ved anvendelse af interview med børn, og at der som led i denne varsomhed bør indhentes tilladelse fra forældre til de børn, der medvirker, når børnene fotograferes og interviewes – som i dette tilfælde - om særlige personlige forhold og i en sammenhæng, der kan være krænkende. Vi finder, at Det Grønne Område og dgo.dk burde have sikret sig, at [K1] og [K2] var indforstået med, at deres søn medvirkede i artiklen. Da dette ikke er sket, udtaler vi vores kritik.

Ét medlem – Kaare R. Skou – udtaler:

Jeg finder, at der bør udvises særlig varsomhed ved anvendelse af interview med børn, og at der som led i denne varsomhed bør indhentes tilladelse fra forældre til de børn, der medvirker, når børnene fotograferes og interviewes. Da [A] alene har ytret sig om forhold, der stammer fra og vedrører hans egen erfaringsverden, finder jeg imidlertid ikke grundlag for at kritisere, at han er blevet citeret uden forældrenes samtykke.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler sin kritik af avisen.

Da klagerne ikke har ønsket kendelsen offentliggjort i Det Grønne Område eller på dgo.dk, pålægger nævnet ikke den ansvarshavende redaktør at offentliggøre kendelsen i medfør af medieansvarsloven § 49.

Afgjort den 28. oktober 2008