Den fulde tekst

Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Forslag

til

lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

(Forlængelse af programtilladelser til den fjerde og femte FM-radiokanal)

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Kulturministeren kan bestemme, at tilladelse til programvirksomheden i særlige tilfælde uden forudgående udbud efter reglerne i kapitel 8 kan forlænges.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. marts 2009.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Lovforslaget tilsigter at indføre adgang til i særlige tilfælde at forlænge tilladelser til programvirksomheden på den fjerde og femte FM-radiokanal.

2. Forlængelse af programtilladelser til den fjerde og femte FM-radiokanal

2.1. Gældende ret

Efter radio- og fjernsynslovens § 11, stk. 3, indgår i den samlede public service-virksomhed bl.a. programvirksomheden på den fjerde FM-radiokanal og nyhedsdækningen på den femte FM-radiokanal. Tilladelse til denne programvirksomhed meddeles efter reglerne i lovens kapitel 8, som bl.a. fastsætter, at tilladelse til programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder meddeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud.

Lovens § 11, stk. 4, fastsætter, at den fjerde FM-radiokanal skal være en nuanceret public service-orienteret kanal med klassisk musik, suppleret med præsentation af rytmisk musik, jazz og dansk musik, kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer m.v. Programvirksomheden på den femte FM-radiokanal skal ifølge lovens § 11, stk. 5, omfatte nyhedsprogrammer fra hele landet. Tilladelse til denne programvirksomhed kan ikke meddeles til DR.

Loven giver ikke mulighed for at forlænge tilladelser til programvirksomheden på den fjerde og femte FM-radiokanal eller tilladelser til anden programvirksomhed ved hjælp af jordbaserede sendemuligheder.

DR er indehaver af tilladelse til programvirksomhed på den fjerde FM-radiokanal, og New Radio er indehaver af tilladelse til programvirksomhed på den femte FM-radiokanal. DRs tilladelse er meddelt af Radio- og tv-nævnet for perioden 1. april 2001 til 31. marts 2009, og New Radios tilladelse er meddelt af nævnet for perioden 20. november 2006 til 19. november 2014.

2.2. Kulturministeriets overvejelser og forslag

Det fremgår af aftalen om mediepolitikken for perioden 2007-2010, at aftalepartierne tager stilling til anvendelsen af den fjerde, landsdækkende radiokanal, når DRs nuværende tilladelse udløber pr. 31. marts 2009.

Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om anvendelsen af den fjerde FM-radiokanal. For at undgå, at kanalen ikke anvendes i perioden efter udløbet af DRs tilladelse og indtil kanalens fremtidige anvendelse er fastlagt eller indtil en evt. ny tilladelsesindehaver kan påbegynde programvirksomheden, vil det være hensigtsmæssigt, at der bliver mulighed for at forlænge DRs tilladelse til kanalen for denne periode.

Herudover kan det ikke udelukkes, at der i forbindelse med gennemførelsen af et evt. kommende udbud af programvirksomheden på den fjerde eller femte FM-radiokanal i henhold til reglerne i lovens kapitel 8 tilsvarende kan blive behov for efter nærmere drøftelse med tilladelsesindehaveren at forlænge den eksisterende programtilladelse for en kortere periode.

Det foreslås derfor fastsat i lovens § 11, stk. 3, at kulturministeren i særlige tilfælde kan bestemme, at tilladelse til programvirksomhed på den fjerde og femte FM-radiokanal kan forlænges uden forudgående udbud efter reglerne i kapitel 8.

Det er på denne baggrund hensigten, at kulturministeren benytter den foreslåede bemyndigelse til at meddele Radio- og tv-nævnet retningslinier om forlængelse af DRs tilladelse til programvirksomhed på den fjerde FM-radiokanal for en kortere periode – eksempelvis 6 mdr. – på de i tilladelsen hidtil angivne vilkår.

3. De økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner

Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, kommuner eller regioner.

4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v..

5. De administrative konsekvenser for borgere

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgere.

6. De miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget indeholder ingen miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

De hørte myndigheder og organisationer m.v. fremgår af bilag 2.

9. Sammenfattende skema

Samlet vurdering af konsekvenserne af lovforslaget

 
Positive konsekvenser-/ mindreforbrug
Negative konsekvenser-/ merudgifter
Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner.
Ingen
Ingen
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgere
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Ingen
Ingen

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1. (§ 11, stk. 3)

Det foreslås, at kulturministeren kan bestemme, at der i særlige tilfælde kan ske forlængelse af tilladelse til programvirksomheden på den fjerde og femte FM-radiokanal uden forudgående udbud efter reglerne i kapitel 8.

Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. marts 2009.

Med forslaget om lovens ikrafttræden den 1. marts 2009 kan der inden DRs tilladelse til programvirksomhed på den fjerde FM-radiokanal udløber pr. 31. marts 2009 ske en forlængelse af DRs tilladelse for perioden efter udløbet af tilladelsen og indtil kanalens fremtidige anvendelse er fastlagt.

Om baggrunden for og Kulturministeriets overvejelser i forhold til bestemmelsen henvises i øvrigt til afsnit 2.2 i de almindelige bemærkninger.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007, foretages følgende ændringer:
     
§ 11. DR og de regionale TV 2-virksomheder udøver public service-virksomhed efter reglerne i kapitel 4 og 6.
   
Stk. 2. TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed i medfør af tilladelse efter reglerne i kapitel 6 a indgår i den samlede public service-programvirksomhed.
   
Stk. 3. I den samlede public service-virksomhed indgår tillige programvirksomheden på den fjerde FM-radiokanal og nyhedsdækningen på den femte FM-radiokanal, jf. stk. 4 og 5. Tilladelse til denne programvirksomhed meddeles efter reglerne i kapitel 8.
 
1. I § 11, stk. 3, indsættes som 3. pkt.:
»Kulturministeren kan bestemme, at tilladelse til programvirksomheden i særlige tilfælde uden forudgående udbud efter reglerne i kapitel 8 kan forlænges.«
Stk. 4. Den fjerde FM-radiokanal skal være en nuanceret public service-orienteret kanal med klassisk musik, suppleret med præsentation af rytmisk musik, jazz og dansk musik, kulturprogrammer, samfunds- og debatprogrammer m.v.
   
Stk. 5. Programvirksomheden på den femte FM-radiokanal skal omfatte nyhedsprogrammer fra hele landet. Sendefladen kan ikke regionaliseres. Tilladelse til denne programvirksomhed kan ikke meddeles til DR.
   
Stk. 6. DR’s public service-virksomhed finansieres gennem DR’s andel af licensafgifterne samt gennem andre indtægter, jf. § 15, stk. 2. De regionale TV 2-virksomheders public service-virksomhed finansieres gennem virksomhedernes andel af licensafgifterne samt gennem andre indtægter, jf. § 35.
   
Stk. 7. TV 2/DANMARK A/S’ public service-programvirksomhed finansieres af TV 2/DANMARK A/S.
   
Stk. 8. Public service-virksomhed på den fjerde og den femte FM-radiokanal finansieres af tilladelseshaverne.
   
     
   
§ 2
   
Loven træder i kraft den 1. marts 2009.


Bilag 2

Høringsliste

Aller Press A/S

BFE

Bonnier Publications A/S

Boxer TV Aps.

Brancheforum Digitale Medier c/o BFE

Broadcast Service Danmark A/S

Canal Digital Danmark A/S

CIAC Holding/dk4

Copy-Dan

Danmarks Lokal-Tv Forening

Dansk Annoncørforening (DAF)

Dansk Blindesamfund

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Dansk IT

Dansk Journalistforbund

Dansk Magasinpresses Udgiverforening

Dansk Student Tv Forening

Danske Dagblades Forening

Danske Døves Landsforbund

Danske Mediers Forum

Danske Regioner

Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

DanToto/Racing Live

De Samvirkende Invalideorganisationer

Den Kristne Producentkomité

Det Centrale Handicapråd

Det Ny Public Serviceråd

DR

Egmont International Holding A/S

Forbrugerstyrelsen

Forenede Danske Antenneanlæg

Gold FM/Klassisk FM ApS.

GRAMEX

Høreforeningen

IT- og Telestyrelsen

IT-Branchen

ITEK - Dansk Industri

KODA

KOMM c/o Carsten Warming

Kommunernes Landsforening (KL)

Konkurrencestyrelsen

Landsorganisationen i Danmark (LO)

METV - Mesopotamia TV

MTG A/S

Producentforeningen

Radio 100FM/Talpa Radio

Radio 2

Radio- og tv-nævnet

Radioerne

Rigsrevisionen

Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer

SAML

SBS Radio A/S

SBS-Net

Sendesamvirket Kanal 23 København

SLRTV

TDC

Telenor

Telia Stofa A/S

TV Midt Vest

TV SYD

TV2/Bornholm

TV2/DANMARK A/S

TV2/FYN

TV2/Lorry

TV2/Nord

TV2/Øst

TV2/Østjylland

TV3 A/S