Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier

I medfør af § 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes:

Område

§ 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, som indtil 31. januar 2006 er skabt eller tilvejebragt, og som er i varetægt hos Højesteret, Rigsretten, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Sø- og Handelsretten, landsretterne og byretterne samt indtil 1. april 2008 hos tinglysningskontorerne.

Stk. 2. Bestemmelserne gælder ikke for arkivalier, der er lagret på elektronisk medium.

Bevaring og kassation

§ 2. Alle arkivalier fra Højesterets retsafdeling, som er registreret efter Højesterets journalplan, bevares.

Stk. 2. Alle arkivalier, som er registreret i Højesterets præsidentjournal til og med 2004, bevares.

Stk. 3. Arkivalier, som er registreret i Højesterets præsidentjournal fra 2005, bevares som anført i bilag 1.

§ 3. Alle arkivalier fra Rigsretten bevares.

§ 4. Arkivalier fra Den Særlige Klageret, som vedrører retsafgørelser, bevares.

§ 5. Alle arkivalier fra Bibeskæftigelsesnævnet, som er registreret i Bibeskæftigelsesnævnets journal, bevares.

§ 6. Arkivalier fra Sø- og Handelsretten, som er registreret efter Sø- og Handelsrettens journalplan, bevares som anført i bilag 2.

§ 7. Arkivalier fra landsretterne, som er registreret efter landsretternes journalplan, bevares som anført i bilag 3.

Stk. 2. Arkivalier, som er registreret i Vestre Landsrets præsidentjournal 1919 - 1993, bevares som anført i bilag 4.

Stk. 3. Arkivalier, som er registreret i Vestre Landsrets præsidentjournal fra 1994, bevares som anført i bilag 5.

Stk. 4. Arkivalier, som er registreret i Østre Landsrets præsidentjournal 1919 - 1993, bevares som anført i bilag 6.

Stk. 5. Arkivalier, som er registreret i Østre Landsrets præsidentjournal fra 1994, bevares som anført i bilag 7.

§ 8. Arkivalier fra byretterne, som er henlagt efter byretternes journalplan, bevares som anført i bilag 8.

§ 9. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til §§ 2-8, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.

Ikrafttrædelse m.v.

§ 10. Bestemmelserne træder i kraft den 8. november 2008.

Stk.2. Bekendtgørelse nr. 1013 af 8. oktober 2008 om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier ophæves.

Rigsarkivet, den 30. oktober 2008

Johan peter Noack

/ Kirsten Villadsen Kristmar


Bilag 1

Arkivalier som er registreret i Højesterets præsidentjournal fra 2005

 
Følgende arkivalier bevares:
   
Højesteret generelt
 
07
Aktindsigt
   
Dommere
 
35
Klager over embeder/dommere - generelt
36
Klager over embeder/dommere – konkret
38
Andre sager, sættedommere
   
Advokater
 
41
Møderet for Højesteret (§ 134)
42
Beneficerede advokater
43
Fratagelse af møderet/tilkendegivelse (§ 134)
   
Retssager
 
52
Sagsomkostninger til statskassen
55
Andragender
 
Kæresager kasseres
56
Sager for Menneskerettighedsdomstolen
   
Rigsretten
 
Alt bevares
   
Præsidentrådet
 
82
Nævn, råd, udvalg
83
Erhvervsvirksomhed
84
Fonde og foreninger
85
Undervisning


Bilag 2

Arkivalier som er registreret efter Sø- og Handelsrettens journalplan

   
Følgende arkivalier bevares:
   
1 Almindelig administration
   
B
Beneficerede sager
D 2
Beskikkelse/genbeskikkelse af sagkyndige 2000
F
Aktindsigt
M
Sager vedrørende sagkyndige -2000
N
Skifteretten
P
Personale
 
Kun klagesager om dommere og retsassessorer bevares
R
Årsregnskaber til og med 1979
V
Voldgifter
Y
Prøvesager
   
2 Retsafdelingen
   
F
Funktionærsag
Q
Søforklaring, tidligere SF
R
Søstraffesag, tidligere SP
S
Søsag, civil, tidligere S
X
Voldgiftssag, tidligere V
   
3 Skifteafdelingen
   
A
Akkord
 
Følgende bevares:
 
Begæring
 
Forslag
 
Fremlagte bilag
 
Skiftebogsudskrift
   
C
Betalingsstandsning
 
Følgende bevares:
 
Anmeldelse med bilag
 
Skiftebogsudskrift
 
Anmodning om forlængelse
   
K
Konkursbo
 
Følgende bevares:
 
Begæring med bilag
 
Boopgørelse og udlodningsliste
 
Skiftebogsudskrift
 
Registerudskrifter for selskaber
   
L
Tvangsopløsning
 
Følgende bevares:
 
Begæring
 
Registerudskrift, med sidste regnskab og tegningsliste
 
Skiftebogsudskrift
   
Æ
Genoptagelse af frivillig likvidation
 
Følgende bevares:
 
Begæring
 
Registerudskrift, med sidste regnskab og tegningsliste
 
Skiftebogsudskrift
   
4 Andre arkivalier
   
 
Følgende protokoller og kartoteker m.v. bevares:
 
Dombøger
 
Retsbøger
 
Kendelsesbøger
 
Saglister
 
Journaler
 
Navneregistre/navnekartoteker
   
5 Kommissioner og nævn
   
I arkiver fra kommissioner og nævn, der ikke har selvstændige bevarings- og kassationsbestemmelser, bevares:
a.
Saglister
b.
Journaler
c.
Forhandlingsprotokoller og protokoller, der indeholder afgørelser og kendelser


Bilag 3

Arkivalier som er registeret efter landsretternes journalplan

   
Følgende arkivalier bevares:
   
A Præsidenten
   
I
Hovedsaglister indtil 1994
II
Navneregistre/navnekartoteker til hovedsaglister
III
Præsidentjournalen
 
Se bilag 4-7
IV
Journalsager
 
Se bilag 4-7
V
Personalesager
 
Der bevares kun klagesager over dommere
VI
Årsregnskaber indtil 1980
VII
Grundlister/grundlisteudvalg
VIII
Samarbejdsudvalgs- og plenarmødereferater
   
B Afdelingerne
   
Borgerlige retssager
   
I
Saglister
II
Løse registre og kartoteker
III
Retsbøger
VI
Dombøger
V
Borgerlige sager
 
Følgende bevares:
 
Ankestævning
 
Votum
 
Sagsøgtes og appellantens påstandsdokumenter
 
Replik
 
Duplik
 
Processkrifter
 
Dommerens notater, der er bilagt i papiromslag
 
Øvrige fremlagte bilag
   
Straffesager
   
VI
Saglister
VII
Løse registre og kartoteker
VIII
Retsbøger
IX
Vidnebøger
X
Dombøger
XI
Stemmeafgivningsbøger/voteringsbøger
XII
Nævningesager
 
Følgende bevares:
 
Votum
 
De originale spørgsmål til nævningene
 
Dommerens notater, der er bilagt i papiromslag
   
C Andet
   
I arkiver fra kommissioner og nævn, der ikke har selvstændige bevarings- og kassationsbestemmelser, bevares:
a.
Saglister
b.
Journaler
c.
Forhandlingsprotokoller og protokoller, der indeholder afgørelser og kendelser


Bilag 4

Arkivalier som er registreret i Vestre Landsrets præsidentjournal 1919-1993

   
 
Følgende arkivalier bevares:
   
A II
Årsregnskaber indtil 1980
A IV
Domhusfonden
A V
Vestre Landsrets lokaler i Viborg
A VI
Landsrettens øvrige lokaliteter
   
Administration
 
I
Almindelig intern administration
 
III
Vestre Landsrets cirkulæreskrivelser og andre bestemmelser af varig betydning
 
VI
Om Vestre Landsrets retssager, der er afleveret til Landsarkivet
   
Autorisation
 
II
Konkrete autorisationer (særskilt journal)
   
Bo
Boligretter, efter 1951
   
Landsretternes børnekyndige meddommere
   
C
Sættedommersager, konkrete
   
D
Attester
   
Do
Om domsmands- og nævneting
   
F
 
 
I
Advokater, fælles og almindeligt
 
IV
Advokater, øvethedsattester
   
G
 
 
I
Om retspleje, retsplejelov og straffelov
 
II
Om andre love
 
III
Om andre almindelige spørgsmål
 
IV
Om konkrete sager
 
V
Om flytning af sager fra en underret til en anden
 
VI
Om strafudsættelse i konkrete sager
 
VII
Om tilbageholdte arrestantbreve
   
J
Ledige tjenestemandsstillinger
   
K
 
 
I
Landsdommerkonstitutioner, generelle og fælles sager
 
II
Vedrørende de enkelte personer
 
III
Ansøgninger om landsdommerkonstitutioner
   
L
Landsvæsenskommissioner
   
M
Præsidentrådets sager
   
N
Dommerembedernes overleveringsforretninger
   
O
Grundlister og grundlisteudvalg
   
Pp
 
 
I
Prøveprocedure, fælles og generelt
 
II
Prøveprocedure, konkret
   
Pr
Proceduretilladelser
   
Q
Årslisteudvalg og årslister, herunder Rigspolitiets oplysninger
   
R
 
 
I
Særlige hverv, af varig karakter
 
II
Særlige hverv, kortvarige
   
Rpl
Retsplejerådets og Retsplejeudvalgets medlemmer og sager
   
S
 
 
I
Besværinger og klagemål, ikke ubeføjede
 
II
Besværinger og klagemål, ubeføjede
   
V
Vurderingskommissioner for erstatninger ved byplanlægninger


Bilag 5

Arkivalier som er registreret i Vestre Landsrets præsidentjournal fra 1994

     
Følgende arkivalier bevares:
     
INIT 10-29 Landsret
 
PR 10A
Interne cirkulærer
 
JS 11A
Bygninger og økonomi
 
JS 11B
Bitingstedets økonomi
 
PR 13A
Landsdommer ekstrahverv – varige
 
PR 13B
Landsdommer ekstrahverv – kortvarige
 
PR 13C
Voldgiftssager
 
PR 13D
Tjenestemandsforhør
 
PR 14A
Retsformandsbeskikkelser
 
PR 15A
Præsidentrådssager
 
PR 17A
Klage over embeder/dommere
 
PR 17B
Klage over landsdommere/afdelinger
 
PR 17C
Afgørelse fra klageret vedrørende dommere
 
PR 17D
Klager i øvrigt
 
PR 17E
Udsættelse af fuldbyrdelse
 
PR 20A
Læg- og sagkyndige dommere - beskikkelse
 
PR 20G
Børnesagkyndige - beskikkelse
 
JS 26A
§ 41-sager, m.v.
 
JS 29A
Interne cirkulærer
     
INIT 30 Retssager
 
PR 30A
Benådninger
 
PR 38A
Diverse vedrørende retssager
   
Kun sager vedrørende rettens sikkerhed bevares
     
INIT 40 Lovforslag m.v.
 
PR 40A
Høringer
     
INIT 50 Dommere
 
PR 50A
Ansøgning, ledige byretsembeder
 
PR 50C
Ansøgning, ledige stillinger, landsretterne
 
PR 50E
Dommerudnævnelsesråd
 
PR 50F
Dommeres bibeskæftigelse
 
PR 51A
Overleveringsforretninger
     
INIT 70 Byretter
 
PR 70D
Sættedommere
 
PR 70F
Rejsedommere – korrespondance
 
PR 70G
Rejsedommere – beskikkelse
 
PR 72A
Cirkulæreskrivelser - hyldebreve
 
PR 72B
Konkrete sager
     
INIT 80 Advokater
 
PR 80A
Proceduretilladelser
 
PR 81A
Prøvekandidater
 
PR 82A
§ 134-erklæringer
 
PR 85A
Diverse


Bilag 6

Arkivalier som er registreret i Østre Landsrets præsidentjournal 1919-1993

   
Følgende arkivalier bevares:
   
21
Ansøgninger om dommerembeder i Østre Landsretskreds
25
Sættedommere
27
Uddannelseskonsulent
   
30
Proceduretilladelser
31
Advokatbeskikkelser eller proceduretilladelser vedrørende prøvemænd
32
§ 134-erklæringer
36
Diverse vedrørende advokater
   
40
Høringer over lovforslag
41
Interne cirkulærer
42
Østre Landsret - bygninger og økonomi
43
Klager over dommere
43A
Landsdommeres ekstrahverv
44
Østre Landsrets dommere samt beskikkelse af retsformænd
44A
Præsidentrådssager
44B
Konstituerede landsdommere
46
Benådninger
47
Læg- og sagkyndige dommere
49
Voldgiftssager
49A
Tjenestemandsforhør
   
54
Afgørelser fra Klageretten i sager mod dommere
   
75
§ 41-sager
   
90
Spørgsmål vedrørende lægdommere, vidner, syn og skøn m.v.


Bilag 7

Arkivalier som er registreret i Østre Landsrets præsidentjournal fra 1994

     
Følgende arkivalier bevares:
     
INIT 10-29 Landsret
 
PR 10A
Interne cirkulærer
 
PR 11A
Bygninger og økonomi
 
PR 11B
Bitingstedet
 
PR 11F
Statistisk
 
SC 12B
Diverse – Sekretariatschefen
 
PR 13A
Landsdommer ekstrahverv – varige
 
PR 13B
Landsdommer ekstrahverv – kortvarige
 
PR 13C
Voldgiftssager
 
PR 13D
Tjenestemandsforhør
 
PR 14A
Retsformandsbeskikkelser
 
PR 15A
Præsidentrådssager
 
PR 17A
Klage over embeder/dommere
 
PR 17B
Klage over landsdommere/afdelinger
 
PR 17C
Afgørelse fra klageret vedrørende dommere
 
PR 17D
Klager i øvrigt
 
PR 17E
Udsættelse af fuldbyrdelse
 
PR 20A
Læg- og sagkyndige dommere
 
PR 20B
Læg- og sagkyndige dommere
 
PR 20C
Læg- og sagkyndige dommere
 
PR 21A
Diverse generelle sager
 
JS 26A
§ 41-sager
     
INIT 30 Retssager
 
PR 30A
Benådninger
 
PR 38A
Diverse vedrørende retssager
   
Kun sager vedrørende rettens sikkerhed bevares
     
INIT 40 Lovforslag m.v.
 
PR 40A
Høringer
     
INIT 50 Dommere
 
PR 50A
Ansøgning, ledige byretsembeder
 
PR 50C
Ansøgning, ledige stillinger, landsretterne
 
PR 50E
Konstituerede dommerstillinger i Københavns Byret
 
PR 51A
Overleveringsforretninger
 
PR 53A
Generelle sager
     
INIT 60 Uddannelseskonsulent
 
UDD 60A
Generelle sager
   
Følgende arkivalier skal bevares indtil ibrugtagning af nye saggrupper:
   
– Et eksemplar af introduktionsmaterialet til nyansatte
   
– Arkivalier om oprettelse af uddannelseskonsulentstillingen
   
– Arkivalier om uddannelseskonsulentens rapporter
   
– Et eksemplar af uddannelseskonsulentens rapporter
   
– Et eksemplar af de halvårlige kursuskataloger
     
INIT 70 Byretter
 
PR 70D
Sættedommere
 
PR 70F
Rejsedommere
 
PR 70G
Rejsedommerordningen
 
PR 72A
Cirkulæreskrivelser - hyldebreve
 
PR 72B
Konkrete sager
     
INIT 80 Advokater
 
PR 80A
Proceduretilladelser
 
PR 81A
Prøvekandidater
 
PR 82A
§ 134-erklæringer
 
PR 85A
Diverse


Bilag 8

Arkivalier som er henlagt efter byretternes journalplan

   
Følgende arkivalier bevares:
   
II Borgerlige Sager
   
a.
Saglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Retsbøger
d.
Stemmeafgivningsbøger/voteringsprotokoller
e.
Dom- og kendelsesbøger
f.
Bøger om husdyrvoldgift og lærlingevoldgift
g.
Stævninger
   
III Straffesager
   
a.
Saglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Retsbøger/vidnebøger
d.
Stemmeafgivningsbøger/voteringsprotokoller
e.
Dom- og kendelsesbøger
f.
I Københavns Byret bevares straffeakter i henhold til de enhver tid gældende regler for hovedakter og særakters bevaring i Politikredsene
   
IV Foged- og auktionsvæsen
   
a.
Fogedsaglister
 
Undtagen udpantningssager
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Fogedbøger, der indeholder juristsager eller er ført af jurister
d.
Fogeddom - og kendelsesbøger
 
Herunder også betalingspåkrav med 2. påtegning
e.
Auktionssaglister
f.
Auktionsbøger
g.
Samværssager
   
V Skiftevæsen
   
a.
Skiftesaglister
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Registreringsbøger
d.
Skiftebøger
e.
Skiftedom- og kendelsesbøger
f.
Boopgørelser/indbundne boopgørelser til og med 1961
g.
Skiftesager
 
Følgende skiftesager bevares:
 
– Skiftesager vedrørende personer, der er født den 1. i en måned
 
– I ægtefælleskifter tillige skifte efter en ægtefælle, der ikke er født den 1. i en måned
 
– Skiftesager af særlig retlig eller principiel interesse
h.
Eksekutorbojournaler
j.
Almindelige skifteretsjournaler
k.
Journaler over regnskabspligtige værgemål og løsblade fra disse
l.
Værgemålsregnskaber
   
VI Tinglysningsvæsen
   
a.
Omskrevne realregistre/grundbøger
b.
Skøde- og panteprotokoller/grundbogsakter
c.
Omskrevne tingsbogsblade
d.
Udtagne genparter af adskomst- og servitutdokumenter
   
VII Notarialvæsen
   
a.
Notarialbøger
 
Kun hvis de indeholder testamenter
b.
Løse registre og kartoteker
c.
Testamenter
d.
Saglister om notarialforretninger
   
VIII Kommissioner og nævn
   
I arkiver fra kommissioner og nævn, der ikke har selvstændige bevarings- og kassationsbestemmelser, bevares:
a.
Saglister
b.
Journaler
c.
Forhandlingsprotokoller og protokoller, der indeholder afgørelser og kendelser
   
IX Almindelige journalsager indtil 1996
   
a.
Almindelige journaler
b.
Journalsager, afdeling I

Omtryksnote
  • 18-11-2008:
  • Bekendtgørelse nr. 1066 af 30. oktober 2008 om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier er omtrykt på grund af fejl:

    Nummereringen af paragraffer var forkert angivet. Bekendtgørelsen sluttede med to §§ 7 og 8. Disse er nu rettet til §§ 9 og 10.

    I overskriften i bilag 8 stod der "byrettene", som nu er ændret til "byretterne".