Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte)

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har den 3. november 2008 indgået organisationsaftale for sygeplejersker i staten og fornyet aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten.

2. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført forrest i cirkulæret under Generelle bemærkninger. De redaktionelle ændringer medfører ikke nogen ændringer i bestemmelserne, hhv. bemærkningernes retlige status.

Bemærkninger til organisationsaftalen for sygeplejersker i staten

3. Organisationsaftalen udgør sammen med Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (COII/LC/OC-fællesoverenskomsten) det samlede overenskomstgrundlag.

4. Organisationsaftalen har virkning fra 1. oktober 2008. Den hidtidige organisationsaftale for sygeplejersker i staten, aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten samt aftale om sygeplejersker i Dansk Røde Kors Asylafdeling forlænges til og med 30. september 2008.

Basislønningerne er aftalt forhøjet med virkning fra 1. oktober 2008.

Bemærkninger til aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten

5. Med hensyn til rammeaftalens § 13, stk. 4, bemærkes, at sager om brud på og fortolkning af lokale aftaler indbringes for Tjenestemandsretten, efter forhandling mellem Finansministeriet og vedkommende centralorganisation.

Bemærkninger til aftalen om pension for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten

6. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har den 8. december 2004 indgået aftale om pension for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (bilag 2).

Aftalen er indgået i henhold til aftalen af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer, jf. cirkulære af 21. april 2004 (Perst. nr. 025-04).

7. Ved stillingsskift som følge af ressortomlægning eller ved uansøgt forflyttelse i øvrigt bevares et evt. udligningstillæg.

Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

8. Dette cirkulære har virkning fra 1. oktober 2008. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 17. august 2007 (Perst. nr. 071-07) om organisationsaftale for sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte).

Personalestyrelsen, den 3. november 2008

Henrik Bo Nielsen


Organisationsaftale for sygeplejersker i staten

Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med Statstjenestemændenes Centralorganisation II.

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter personale, der er uddannet som sygeplejerske, og som er ansat i staten eller ved selvejende institutioner, der er berettiget til statstilskud, og for hvilke Finansministeriet kan fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper.

Cirkulærebemærkning til § 1:

Lærere med grunduddannelse som sygeplejerske, der er ansat ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser er omfattet af gældende organisationsaftale for lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange uddannelser.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn samt en tillægsdel i form af kvalifikations- og funktionstillæg.

Lønsystemet er aftalt i henhold til rammeaftalen om nye lønsystemer.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger og tillæg er angivet i grundbeløb (niveau 1. oktober 1997).

Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv eventuelt rådigheds-/merarbejdstillæg.

§ 3. Basisløn

   
Sygeplejersker
222.000 kr. årligt
Fængselssygeplejersker
225.000 kr. årligt
Instruktionssygeplejersker
237.000 kr. årligt
Afdelingssygeplejersker
247.500 kr. årligt
Oversygeplejersker og sygeplejefaglige ledere
286.000 kr. årligt
   

Stk. 2. Til sygeplejersker i Arbejdstilsynet ydes et tillæg på 20.000 kr. årligt.

§ 4. Pension

(Der indbetales pensionsbidrag af basislønnen og af varige og midlertidige tillæg, jf. rammeaftalens § 10.)

Stk. 2. Det samlede pensionsbidrag udgør 18 pct. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Arbejdsgiveren indbetaler de ansattes og arbejdsgiverens bidrag til Pensionskassen for Sygeplejersker.

(Stk. 4. Indbetaling af pensionsbidrag sker i øvrigt efter de regler, der er fastsat i COII-fællesoverenskomsten.)

§ 5. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 2. For sygeplejersker ansat i Kriminalforsorgen er der indgået en lokal arbejdstidsaftale.

§ 6. Tjenestedragt

Der ydes de ansatte fri tjenestedragt. Hvor dette undtagelsesvis ikke lader sig gøre, eller hvor det af behandlingsmæssige grunde pålægges de ansatte at benytte eget tøj, ydes et beløb på 2.435 kr. årligt. Ved fri vask ydes et beløb på 1.156 kr. årligt (begge beløb niveau 1. oktober 1997).

§ 7. Timelønnede

Timelønnede er ansatte, som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer eller er ansat til højst en måneds beskæftigelse.

Stk. 2. Timelønnede har – hvor ingen anden afregningsform er fastsat – ret til så vidt mulig ugentlig afregning. Kan udbetaling ikke finde sted inden for eller i umiddelbar tilslutning til arbejdstiden, kan medarbejderen efter anmodning få beløbet tilsendt.

Stk. 3. For timelønnede kan tjenesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom betragtes timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet.

Stk. 4. Timelønnede oppebærer i sygdomstilfælde dagpenge efter reglerne i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Stk. 5. De for statens tjenestemænd gældende regler om arbejdstid og overarbejde/merarbejde følges.

§ 8. Midlertidig tjeneste i højere stilling

Under midlertidig tjeneste i højere stilling finder de for statens tjenestemænd gældende regler anvendelse.

§ 9. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Denne organisationsaftale har virkning fra den 1. oktober 2008 og kan hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2011. Samtidig ophæves organisationsaftale af 6. juli 2007 for sygeplejersker i staten.

   
København, den 3. november 2008
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Peter Ibsen
Dansk Sygeplejeråd
Connie Kruckow
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Henrik Bo Nielsen


Bilag 1

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten

§ 1. Aftalens dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten eller ved selvejende institutioner, der er berettiget til statstilskud, og for hvilke Finansministeriet kan fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper.

Stk. 2. Bestemmelserne i aftalen supplerer og erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen

§ 2. Lønsystemet og basisløn

Bestemmelserne i §§ 2 og 3 (lønsystemet og basisløn) i organisationsaftalen for sygeplejersker i staten finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten.

§ 3. Pension

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker er omfattet af aftalen af 8. december 2004 om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten, jf. bilag 2.

Stk. 2. Varige tillæg/tillægsforhøjelser der før ikrafttræden af den supplerende pensionsaftale har medført, at den ansatte i pensionsmæssig henseende er blevet indplaceret i en højere lønramme, kan ikke aftales pensionsgivende til en supplerende pensionsordning.

Stk. 3. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg, der ikke er omfattet af stk. 2. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 18 pct. af tillægget.

Stk. 4. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til Pensionskassen for sygeplejersker, PKA+. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 5. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

§ 4. Ikrafttræden og opsigelse

Denne aftale har virkning fra 1. oktober 2008 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2011. Samtidig ophæves aftale af 6. juli 2007 om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten.

   
København, den 3. november 2008
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Peter Ibsen
Dansk Sygeplejeråd
Connie Kruckow
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Henrik Bo Nielsen


Bilag 2

Aftale om pension for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker på nyt lønsystem i staten eller ved selvejende institutioner, der er berettiget til statstilskud, og for hvilke Finansministeriet kan fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

Sygeplejersker aflønnet på skalatrin 22, 24, 27, 29, 31 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

22, 24, 27, 29, 31, 33

Skalatrin 22 og 24 6-årigt, skalatrin 27 4-årigt, skalatrin 29 2-årigt. Skalatrin 33 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 31, uanset om tiden på skalatrin 31 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 31 er opnået, opnås skalatrin 33 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Sygeplejersker i Arbejdstilsynet med tilhørende kredse aflønnet på skalatrin 31, 33, 35, 37 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

31, 33, 35, 37, 39

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 39 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 37, uanset om tiden på skalatrin 37 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 37 er opnået, opnås skalatrin 39 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Fængselssygeplejersker aflønnet på skalatrin 26, 28, 30, 31 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

26, 28, 30, 31, 33

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 33 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 31, uanset om tiden på skalatrin 31 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 31 er opnået, opnås skalatrin 33 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Sygeplejelærere ved forsvaret aflønnet på skalatrin 27, 29, 31, 33, 35, 36 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

27, 29, 31, 33, 35, 36, 38

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 38 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 36, uanset om tiden på skalatrin 36 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 36 er opnået, opnås skalatrin 38 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Afdelingssygeplejersker ved infirmerier aflønnet på skalatrin 32, 34 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

32, 34, 36

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 36 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 34, uanset om tiden på skalatrin 34 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 34 er opnået, opnås skalatrin 36 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Afdelingssygeplejersker med ledelse aflønnet på skalatrin 34, 35 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

34, 35, 36, 37

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 36 og 37 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 36 opnås efter 2 år på skalatrin 35, uanset om tiden på skalatrin 35 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 35 er opnået, opnås skalatrin 36 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 37 opnås efter 2 år på skalatrin 36 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 35 og eventuelt skalatrin 36, uanset om tiden på skalatrin 35 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 35 er opnået, opnås skalatrin 37 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Oversygeplejersker aflønnet på skalatrin 40, 41 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

40, 41, 42, 43

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 42 og 43 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 42 opnås efter 2 år på skalatrin 41, uanset om tiden på skalatrin 41 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 41 er opnået, opnås skalatrin 42 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 43 opnås efter 2 år på skalatrin 42 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 41 og eventuelt skalatrin 42, uanset om tiden på skalatrin 41 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 41 er opnået, opnås skalatrin 43 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Sygeplejefaglige ledere aflønnet på skalatrin 41, 42, 44 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

41, 42, 44, 46

Alle trin er 2-årige. Skalatrin 46 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 44 uanset om tiden på skalatrin 44 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 44 er opnået, opnås skalatrin 46 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker, hvor der er indgået aftale om, at den ansatte er indplaceret i en højere lønramme end det hidtidige gældende pensionsskalatrinsforløb for ovennævnte sygeplejersker, tillægges 2 ekstra skalatrin til slutskalatrinnet i lønrammeforløbet eller til det pensionsskalatrin den enkelte sygeplejerske på tidspunktet for implementering af denne aftale er indplaceret på, dog maksimalt til skalatrin 48.

De 2 ekstra skalatrin opnås, når den enkelte sygeplejerske i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er berettiget til som slutskalatrin, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges de 2 ekstra skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en tjenestemand eller tjenestemandslignende ansat sygeplejerske avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, dog maksimalt til skalatrin 48, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003. Den enkelte sygeplejerske kan kun opnå ét ekstra skalatrin i forbindelse med avancement, uanset hvor mange avancementer den pågældende opnår.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. januar 2005.

Stk. 2. For sygeplejersker, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2003 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til skalatrin 33 (sygeplejersker), skalatrin 39 (sygeplejersker i Arbejdstilsynet med tilhørende kredse), skalatrin 33 (fængselssygeplejersker), skalatrin 38 (sygeplejelærere ved forsvaret), skalatrin 36 (afdelingssygeplejersker ved infirmerier), skalatrin 36 eller skalatrin 37 (afdelingssygeplejersker med ledelse), skalatrin 42 eller skalatrin 43 (oversygeplejersker), skalatrin 46 (sygeplejefaglige ledere) eller opfyldte betingelserne for at få tillagt 2 ekstra skalatrin (sygeplejersker indplaceret i højere lønramme), omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. Denne aftale træder sammen med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer i stedet for § 7, stk. 1-4 i aftale af 20. august 2003 om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten, der derfor ophæves fra denne aftales virkningstidspunkt.

Stk. 4. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

Cirkulærebemærkning til § 3:

Kompetencen til - som et supplement til tjenestemandspensionsordningen – at aftale pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg i det nye lønsystem er delegeret til de lokale aftaleparter eller hvortil forhandlingskompetencen er delegeret.

I forbindelse med evt. overvejelser om indbetaling af pensionsbidrag af midlertidige tillæg til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en forsikringsmæssig pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed forbundne administrative omkostninger – specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg - kan være relativt store i forhold til pensionsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt.

   
København, den 8. december 2004
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Tommy Agerskov Thomsen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Pia Staniok


Bilag 3

Sygeplejersker i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Sygeplejersker i Dansk Røde Kors Asylafdeling er omfattet af organisationsaftalen for sygeplejersker i staten med undtagelse af § 3 (basisløn) og § 6 (tjenestedragt), der erstattes af nedenstående regler herom. Herudover er aftalt særlige regler om pension og efteruddannelse/videreuddannelse.

§ 1. Basisløn

   
Sygeplejersker
234.000 kr. årligt
Sundhedsplejersker
244.000 kr. årligt
Sygeplejefaglige ledere og
Sundhedskonsulenter
286.000 kr. årligt
   

Stk. 2. For deltidsansatte reduceres lønnen i forhold til den nedsatte arbejdstid.

Stk. 3. Mobilsygeplejersker/annekser

Sygeplejersker der arbejder i mobilteam og dermed fører tilsyn med omsorgskrævende asylansøgere, der bor i annekser uden for asylcentrene, aflønnes som centersygeplejersker. Herudover ydes et funktionstillæg på 7.900 kr. årligt.

Stk.4. Mobilsygeplejersker/tjeneste på flere geografiske adskilte centre

Sygeplejersker der ansættes med pligt til at arbejde på flere geografisk adskilte centre/afdelinger i en samdriftsenhed, men med et angivet stamcenter/-afdeling, aflønnes som centersygeplejersker. Herudover ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 7,5 pct. af skalalønnen.

Allerede ansatte sygeplejersker kan aftale ændrede vilkår med henblik på at arbejde på flere geografisk adskilte centre/afdelinger i en samdriftsenhed.

Forrettelse af tjeneste på de enkelte centre/afdelinger skal ske i hele vagter.

§ 2. Tjenestedragt

Der ydes de ansatte beklædningsgodtgørelse på 4.200 kr. årligt.

§ 3. Pension

Der henvises til organisationsaftalens § 4.

Stk. 2. Rammerne for pensionsordningens indhold fremgår af protokollat af 26. februar 1993 mellem Finansministeriet og Dansk Sygeplejeråd.

§ 4. Efteruddannelse/videreuddannelse

Dansk Røde Kors afsætter hvert kvartal 3 pct. af de ansattes pensionsberettigede løn til uddannelsespuljen.

Puljen registreres på en særlig konto i Dansk Røde Kors bogholderi. Puljens midler anvendes til relevant efter- og videreuddannelse, hvorved forstås uddannelse med det formål at dygtiggøre sygeplejersker til at arbejde med asylansøgere.

Puljen administreres af Dansk Røde Kors Asylafdeling i samarbejde med de ansatte sygeplejersker.

§ 5. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen

Denne aftale har virkning fra 1. oktober 2008 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2011. Samtidig ophæves aftale af 6. juli 2007 om sygeplejersker i Dansk Røde Kors Asylafdeling.

   
København, den 3. november 2008
 
   
Statstjenestemændenes
Centralorganisation II
Peter Ibsen
Dansk Sygeplejeråd
Connie Kruckow
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Henrik Bo Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 068-08