Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Loven har til formål at sikre finansieringsgrundlaget for udbetaling af en godtgørelse til bilejere ved aflevering af affald i form af motorkøretøjer til affaldshåndtering.

§ 2. Loven omfatter følgende motorkøretøjer:

1) Biler, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet (personbil M1), og

2) biler, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg (varebil N1).

    Stk. 2. Ved forsikringsselskaber forstås i denne lov de forsikringsselskaber eller disses repræsentanter, jf. § 2, stk. 1, i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

    Stk. 3. Loven gælder ikke for motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselslovens bestemmelser om selvforsikrede køretøjer og som følge heraf ikke er dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab.

Kapitel 2

Miljøbidrag

§ 3. Ejeren af en bil, der er omfattet af § 2 og indregistreret i Danmark, skal årligt betale et miljøbidrag på 90 kr.

§ 4. Forsikringsselskaberne skal opkræve det i § 3 nævnte miljøbidrag samtidig med præmien på den lovpligtige ansvarsforsikring.

§ 5. Forsikringsselskaberne skal samtidig med den i henhold til lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. opgjorte størrelse af den afgiftspligtige præmieindtægt angive summen af de pligtige miljøbidrag til de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 2. Miljøbidraget indbetales af forsikringsselskaberne til de statslige told- og skattemyndigheder samtidig med afgiftsindbetalingen i henhold til lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

    Stk. 3. Indbetaler forsikringsselskaberne ikke miljøbidraget rettidigt, skal der betales rente herfor samt gebyr for erindringsskrivelse efter reglerne i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

    Stk. 4. Præmien for ansvarsforsikringen kan af forsikringsselskaberne forhøjes med miljøbidraget, hvis størrelse i givet fald skal fremgå af præmieopkrævningen.

    Stk. 5. Forsikringstageren kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af forhøjelse af præmien, som alene sker i medfør af stk. 4.

    Stk. 6. Miljø- og energiministeren kan efter forhandling med de statslige told- og skattemyndigheder fastsætte nærmere bestemmelser for administration af miljøbidraget, herunder for opkrævning og indbetaling af bidraget, regnskabsførelse, angivelse og kontrol samt om adgangen til at klage over afgørelser truffet i henhold til bestemmelserne, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 3

Godtgørelse

§ 6. Der ydes efter anmodning en godtgørelse til ejeren af et motorkøretøj, jf. § 2, i forbindelse med indlevering af dette til affaldshåndtering.

    Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter størrelsen af godtgørelsen.

    Stk. 3. Det er en betingelse for, at der kan ydes godtgørelse, at

1) køretøjet er afmeldt i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter lovens ikrafttræden og

2) køretøjet er indleveret til en virksomhed, der håndterer affaldet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

§ 7. Anmodning om udbetaling af godtgørelse indsendes til den af miljø- og energiministeren udpegede administrator, der udbetaler godtgørelsen, når betingelserne i § 6, stk. 3, er opfyldt.

    Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter nærmere bestemmelser om godtgørelsesordningen, herunder om ordningens administration, krav til dokumentation for, at § 6, stk. 3, er opfyldt og eventuel tilbagebetaling af godtgørelse og renter heraf.

Kapitel 4

Administrative bestemmelser

§ 8. Administrationen af godtgørelsesordningen udøves af en af miljø- og energiministeren udpeget administrator. Miljø- og energiministeren fastsætter revisionsinstruks for administrator.

    Stk. 2. Alle tilfælde, hvor den af miljø- og energiministeren godkendte administrator ikke finder betingelserne for ydelse af godtgørelse opfyldt, eller hvor der opstår tvivlsspørgsmål, forelægges snarest Miljøstyrelsen, der træffer den endelige administrative afgørelse.

Kapitel 5

Straf

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at betale miljøbidrag til de statslige told- og skattemyndigheder i henhold til § 5, stk. 2, eller

2) undlader at give oplysninger i henhold til § 5, stk. 1.

    Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

    Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af miljø- og energiministeren.

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken