Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2009 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004.

6) Lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

7) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008.

8) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 31. januar 2007.

9) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007.

10) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar 2007.

11) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007.

12) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1000 af 9. oktober 2008, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

13) Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 9. september 2008.

14) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

15) Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008.

16) Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 30. oktober 2008

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de seksten nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2009, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 65 af 14. november 2007 om regulering pr. 1. januar 2008 af satser på Socialministeriets område, som ændret ved vejledning nr. 68 af 29. november 2007, og vejledning nr. 5 af 8. februar 2008. Satserne i vejledning nr. 50 af 29. august 2008 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2009 er indarbejdet uændret i vejledningen.

Velfærdsministeriet, den 10. november 2008

P.M.V.
Christian Schønau

/ Eva Pedersen


Bilag 1

 
Indholdsfortegnelse
 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL
1:
Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL
2:
Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL
3:
Individuel boligstøtte – diverse satser
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL
4:
Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL
5:
Førtidspension
TABEL
6:
Førtidspension – fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser
TABEL
7:
Førtidspension – bidrag til ATP og SAP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL
8:
Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL
9:
Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL
10:
Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SAP
TABEL
11:
Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL
12:
Folkepension
TABEL
13:
Folkepension – varmetillæg
TABEL
14:
Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL
15:
Folkepension – fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser
TABEL
16:
Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL
17:
Børnetilskud
TABEL
18:
Børnebidrag
 
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
TABEL
19:
Dagtilbud – egenbetaling og tilskud
TABEL
20:
Dagtilbud - tilskud til pasning
 
Lov om social service
TABEL
21:
Social service - børnepasningsorlov supplerende tilskud
 
Lov om social service
TABEL
22:
Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL
23:
Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL
24:
Social service – personlig og praktisk hjælp, ledsagelse
TABEL
25:
Social service – voksne, botilbud
TABEL
26:
Social service – hjælpemidler og biler
TABEL
27:
Social service – den centrale refusionsordning
 
Lov om friplejeboliger
TABEL
28:
Friplejeboligloven - takster for serviceydelser
 
Lov om leje
TABEL
29:
Privat leje
 
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
TABEL
30:
Boligreguleringsloven
 
Lov om leje af almene boliger
TABEL
31:
Almen leje
 
Lov om almene boliger m.v.
TABEL
32:
Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love
 
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
TABEL
33:
Byfornyelse og udvikling af byer
 
Lov om byfornyelse (tidligere lov)
TABEL
34:
Byfornyelse (tidligere lov)
 
Tværgående
TABEL
35:
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
 
Lov om kommunernes styrelse
TABEL
36:
Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv
TABEL
37:
Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn
 
 
Lov om regioner
 
TABEL
38:
Vederlag og diæter for varetagelsen af regionale hverv
       
 
Sats-tabeller
 

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse

   
kr. årlig
 
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
18.600
 
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
   
- 10 pct. af formue over laveste grænse
694.700
   
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.389.500
 
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
   
- varme
71,00
   
- varmt vand
22,50
   
- elforbrug
53,50
 
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
   
- vandafgift
11,75
   
- vandafledningsafgift
17,25
 
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
   
- ved lejers vedligeholdelsespligt
53,50
   
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
26,50
 
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
27,25
 
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
74.000
 
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
10.600
 
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
5.600
 
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
132.000
 
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
34.800
 
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
14.000
 
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
39.060
 
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
24.600
 
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
13.020
 
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.868
 
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
22.200
 
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
960
   

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

   
kr. årlig
 
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
17.500
 
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
   
- 10 pct. af formue over laveste grænse
655.800
   
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.311.700
 
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
   
- varme
67,00
   
- varmt vand
21,25
   
- elforbrug
50,50
 
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
   
- vandafgift
11,25
   
- vandafledningsafgift
16,25
 
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
   
- ved lejers vedligeholdelsespligt
50,50
   
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
25,00
 
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
25,75
 
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
69.900
 
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
10.000
 
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
124.600
 
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
32.800
 
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
21.000
 
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
36.876
 
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
23.200
 
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
12.300
 
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
2.700
 
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
21.000
 
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
912
   

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

     
kr. årlig
pct.
 
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
   
- lejligheder
188.798
-
   
- enkeltværelser
128.848
-
   
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
33.600
-
 
2.
Kompensationsordning1)
147.800
-
 
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 1993 2)
194.300
-
 
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
10.900
-
 
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)4)
   
   
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
3,1
   
- Andre
-
4,0
 
1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.
4) Jf. § 3, stk. 2, i bkg. nr. 722 af 15. september 1999, som senest ændret ved bkg. nr. 1671 af 14. december 2006. Satserne er kundgjort i bkg. nr. 934 af 19. september 2008.
   

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp

   
kr.
 
Ydelser (lov § 85 a)1)
 
1.
Engangsbeløb v. årsindtægt under kr. 203.539
12.722
 
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt 203.539 – 216.260
11.448
 
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt 216.261 – 228.981
10.177
 
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt 228.982 – 241.702
8.904
 
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt 241.703 – 254.423
7.632
 
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt 254.424 – 267.144
6.361
 
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt 267.145 – 279.865
5.089
 
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt 279.866 – 292.586
3.816
 
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt 292.587 – 305.307
2.545
 
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt 305.308 – 318.026
1.272
 
Beregningsgrundlag (lov § 85 a)1)
 
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
127.209
 
1)Jf. bkg. nr. 200 af 22. marts 2000.
   

TABEL 5: Førtidspension

   
kr. årlig
kr. mdl.
 
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
188.448
15.704
 
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
160.176
13.348
   

TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser1) 2)

   
kr. årlig
pct.
 
Fradragsbeløb
 
1.
Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
160.176
-
 
2.
Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
208.700
-
 
3.
Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
315.400
-
 
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
64.100
-
 
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
101.700
-
 
Nedsættelse
 
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
 
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag, ægtefælle/samlever har ret til pension (lov § 32 c, stk. 1)
-
15
 
Bortfaldsgrænser
 
8.
Indtægt – bortfald af førtidspension, enlig
676.500
-
 
9.
Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med pensionist
1.142.800
-
 
10.
Indtægt – bortfald af førtidspension, gift/samlevende med ikke-pensionist
622.200
-
 
11.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen
4.716
-
 
12.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen
4.008
-
 
1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået påbegyndt sag om pension efter den 1. januar 2003.
2)Førtidspension reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen.
   

TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SAP 1)

   
kr. årlig
kr. mdl.
 
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
-
90
 
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)
-
180
 
3.
Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.728
144
 
4.
Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)
3.468
289
 
1)ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-pensionister.
   

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg1)

   
kr. årlig
kr. mdl.
 
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
63.048
5.254
 
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
63.468
5.289
 
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
29.640
2.470
 
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
30.660
2.555
 
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
30.852
2.571
 
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
42.324
3.527
 
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
16.044
1.337
 
8.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
32.028
2.669
 
9.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
63.936
5.328
 
10.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bist./pl.tillæg dec. 93 (lov § 61)
34.788
2.899
 
11.
Ægteskabstillæg2)
8.352
696
 
12.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
14.616
1.218
 
13.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
30.660
2.555
 
14.
Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, enlige (lov § 62)
59
-
 
15.
Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, andre (lov § 62)
34
-
 
16.
Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, gifte (lov § 14, stk. 5) 3)
188.500
-
 
17.
Forsørgelsesgrundlag, ca.-indt.grænse, enlige (lov § 14, stk. 5) 3)
125.667
-
 
18.
Forsørgelsesgrundlag, indt.gr. forhøj. pr. barn (lov § 14, stk. 5) 3)
11.988
-
 
19.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
61.800
-
 
1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.
2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.
3) Jf. § 15 og § 16, stk. 2, i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.
   

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg1)

   
Gift/samlevende2)
årlig
Enlig2)
årlig
 
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)
6.150 kr.
4.100 kr.
 
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1)3)
 
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.151-12.100 kr.)
(4.101-12.100 kr.)
 
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(12.101-15.900 kr.)
(12.101-15.900 kr.)
 
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.901-19.700 kr.)
(15.901-19.700 kr.)
 
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen over to
5.900 kr.
5.900 kr.
 
Petroleumstillæg
 
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)4)
262,50 øre
262,50 øre
 
1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.
2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 26, stk. 2.
3) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1437 af 13. december 2006.
4) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.
   

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SAP 1)2)

   
kr. årlig
kr. mdl.
 
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
-
90
 
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
-
180
 
3.
Frivilligt SAP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.728
144
 
4.
Frivilligt SAP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
3.468
289
 
1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.
2) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SAP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtids-pensionister.
   

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb, nedsættelse og bortfaldsgrænser1)

   
kr. årlig
pct.
 
Fradragsbeløb
 
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
267.800
-
 
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
181.700
-
 
3.
Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist. Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
185.000
-
 
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
59.100
-
 
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
118.600
-
 
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
17.100
-
 
7.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende2) (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
33.700
-
 
Nedsættelse
 
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29,
stk. 1)
-
60
 
9.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever2) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
15
 
10.
Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
30
 
11.
Personlig tillægspct., gift/samlevende2), nedsættelse for hver 849 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
 
12.
Personlig tillægspct., enlig2), nedsættelse for hver 420 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
 
Bortfaldsgrænser3)
 
13.
Indtægt – bortfald af grundbeløb, enlig
372.800
-
 
14.
Indtægt – bortfald af grundbeløb, gift
286.700
-
 
15.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2), tilkendt før 1.3.99
157.900
-
 
16.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig2)
270.600
-
 
17.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med pensionist
316.200
-
 
18.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlevende2) med ikke-pensionist
217.400
-
 
19.
Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg
245.200
-
 
20.
Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig2)
59.100
-
 
21.
Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende2)
118.600
-
 
22.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)
1.572
-
 
1) Tabellens satser gælder for personer, der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om pension inden den 1. januar 2003.
2) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens § 26, stk. 2.
3) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket
   

TABEL 12: Folkepension

   
kr. årlig
kr. mdl.
 
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
63.048
5.254
 
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
63.468
5.289
 
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
29.640
2.470
 
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
10.300
-
 
5.
Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, enlige (lov § 72c)
59
-
 
6.
Tillæg pr. 0,1 over 36,2 pct. kommuneskat, andre (lov § 72c)
34
-
 
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse(lov § 49, stk. 1, nr. 7)
61.800
-
   

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg

   
Gift/samlevende1) årlig
Enlig1) årlig
 
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)2)
6.150 kr.
4.100 kr.
 
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1)2)
 
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(6.151-12.100 kr.)
(4.101-12.100 kr.)
 
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(12.101-15.900 kr.)
(12.101-15.900 kr.)
 
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.901-19.700 kr.)
(15.901-19.700 kr.)
 
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen over to
5.900 kr.
5.900 kr.
 
Petroleumstillæg
 
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)3)
262,50 øre
262,50 øre
 
1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige ved indkomstopgørelsen, jf. lovens § 29, stk. 2.
2) Jf. kap. 6 i bkg. nr. 1438 af 13. december 2006.
3) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 297 af 3. april 2006, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 889 af 17. august 2006.
 
   

TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser

   
kr. årlig
kr. mdl.
 
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
 
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.128
94
 
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.436
203
 
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
 
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
 
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.432
286
 
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
4.932
411
 
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3)1)
 
5.
Opsættelse 1/2 år
3.156
263
 
6.
Opsættelse 1 år
6.300
525
 
7.
Opsættelse 1 1/2 år
9.456
788
 
8.
Opsættelse 2 år
12.612
1.051
 
9.
Opsættelse 2 1/2 år
15.768
1.314
 
10.
Opsættelse 3 år
18.912
1.576
 
Diverse tillæg
 
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
6.792
566
 
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
11.328
944
 
13.
Ægteskabstillæg2)
8.352
696
 
1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.
   

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb3), nedsættelse og bortfaldsgrænser

   
kr. årlig
pct.
 
Fradragsbeløb
 
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
267.800
-
 
2.
Fradrag i indtægt hos ægtefælle/samlever, ikke-pensionist. Udgør op til halvdelen af indkomst op til (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
185.000
-
 
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
59.100
-
 
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev.1) (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
118.600
-
 
5.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, enlig1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
17.100
-
 
6.
Fradrag ved personligt tillæg/helbredstillæg, gift/samlevende1) (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
33.700
-
 
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)1)
17.100
-
 
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
33.700
-
 
Nedsættelse
 
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundl. (lov § 31, stk. 1)
-
30
 
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever1) har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
15
 
11.
Pensionstillæg, andre, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30
 
12.
Personlig tillægspct., gift/samlevende1), nedsættelse for hver 849 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
 
13.
Personlig tillægspct., enlig1), nedsættelse for hver 420 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
 
Bortfaldsgrænser2)
 
14.
Indtægt – bortfald af grundbeløb
477.900
-
 
15.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig, tilkendt før 1.3.99
157.900
-
 
16.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, enlig
270.600
-
 
17.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med pensionist
316.200
-
 
18.
Indtægt – bortfald af pensionstillæg, gift/samlev. med ikke-pensionist
217.400
-
 
19.
Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, enlig
59.100
-
 
20.
Indtægt – bortfald af den supplerende pensionsydelse, andre
118.600
-
 
21.
Indtægt – bortfald af pensions- og ægteskabstillæg
245.200
-
 
22.
Indtægt – bortfald af personligt tillæg, enlig
59.100
-
 
23.
Indtægt – bortfald af personligt tillæg, gift/samlevende
118.600
-
 
24.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet)
1.572
-
 
25.
Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist
200
-
 
1) Personer, der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge har opnået ret til social pension før den 1. marts 1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt, betragtes som enlige, jf. lovens § 29, stk.2.
2) Grundbeløb/tillæg reguleres bort for årlige indtægtsgrundlag større end beløbene vist i tabellen. Fradragsbeløbet er ikke fratrukket.
3) Ved indtægter ved personligt arbejde kan fradrages op til 30.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget for beregning af pensionstillæg, personligt tillæg/helbredstillæg og den supplerende pensionsydelse. De anførte bortfaldbeløb for disse ydelser angi-ver indkomsten efter denne eventuelt er reduceret med dette fradrag på op til 30.000 kr.
   

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)

År/Må.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
213
212
211
210
210
209
208
207
207
206
205
204
66
204
203
202
201
201
200
199
198
198
197
196
195
67
195
194
193
192
192
191
190
189
189
188
187
187
68
186
185
184
184
183
182
181
181
180
179
179
178
69
177
176
176
175
174
174
173
172
172
171
170
169
70
169
168
167
167
166
165
165
164
163
163
162
161
71
161
160
159
159
158
157
157
156
155
155
154
153
72
153
152
151
151
150
149
149
148
148
147
146
146
73
145
144
144
143
142
142
141
141
140
139
139
138
74
138
137
136
136
135
134
134
133
133
132
132
131
75
130
130
129
129
128
127
127
126
126
125
125
124
76
124
123
122
122
121
121
120
119
119
118
118
117
77
117
116
116
115
114
114
113
113
112
112
111
110
78
110
109
109
108
108
107
107
106
106
105
104
104
79
104
103
103
102
101
101
100
100
99
99
98
98
80
98
                     
1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2006/2007 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2009. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.
 

TABEL 17: Børnetilskud

     
kr. årligt
kr. kvartal
kr. en gang
 
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
4.696
1.174
-
 
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
4.780
1.195
-
 
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
11.988
2.997
-
 
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.548
387
-
 
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
23.976
5.994
-
 
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.096
774
-
 
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
7.736
1.934
-
 
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
-
-
44.565
 
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c)
6.160
1.540
-
 
10.
Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c)
123.300
-
-
 
11.
Indtægtsgrænse, 10%-nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c)
185.000
 -
-
   

TABEL 18: Børnebidrag

     
kr. årligt
kr. halvår
kr. kvartal
kr. én gang
 
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14)
11.988
5.994
999
-
 
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14)
1.548
774
129
-
 
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)
-
-
-
686
 
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)
-
-
1.196
   

TABEL 19: Dagtilbudsloven - egenbetaling og tilskud

     
kr. årligt
pct.
   
Dagtilbud indtil skolestart (lov § 43)1) 2)
 
 
 
1.
Til børn indtil skolestart: Indtægt under 143.001 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads
-
25
 
2.
Til børn indtil skolestart: Indtægt 143.001-146.166 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads
-
23,75
 
3.
Til børn indtil skolestart: Indtægt 146.167-443.799 kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver 3.166 kr. stigning i indtægten
-
0,25
 
4.
Til børn indtil skolestart og børn i skolealderen: Indtægt 443.800 og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter
-
0
 
5.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét
7.000
-
 
6.
Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud)
-
0
 
7.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud
-
50
 
8.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen.
-
50
   
Fritidshjem - børn i skolealderen (lov § 63)1) 2)
 
 
 
9.
Til børn i skolealderen: Indtægt under 143.001 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads
-
30
 
10.
Til børn i skolealderen: Indtægt 143.001-146.166 kr., fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads
-
28,50
 
11.
Til børn i skolealderen: Indtægt 146.167-443.799 kr., reduktion i fripladstilskud i procentpoint for hver 3.166 kr. stigning i indtægten
-
0,30
 
12.
Til børn indtil skolestart og børn i skolealderen: Indtægt 443.800 og over, fripladstilskud i pct. af budgetterede bruttodriftsudgifter
-
0
 
13.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét
7.000
-
 
14.
Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud)
-
0
 
15.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud
-
50
 
16.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i udførerkommunen, søskendetilskud i pct. af forskellen mellem samlet tilskud (grundtilskud og evt. fripladstilskud) og den billigste af a) eller b), hvor a) er den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe i opholdskommunen og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det konkrete dagtilbud i udførerkommunen.
-
50
   
Klubtilbud (lov § 76)1) 3)
 
 
 
17.
Indtægt under 143.001 kr., egenbetaling i pct. af fuld takst.
-
0
 
18.
Indtægt 143.001-146.166 kr., egenbetaling i pct. af fuld takst.
-
5
 
19.
Indtægt 146.167-443.799 kr., forhøjelse af egenbetalingen for hver 3.166 kr. stigning i indtægten.
-
1
 
20.
Indtægt 443.800 og over, egenbetaling i pct. af fuld takst.
-
100
 
21.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét.
7.000
-
 
22.
Søskenderabat, dyreste plads, betaling i pct. af normal betaling
-
100
 
23.
Søskenderabat, øvrige pladser, i pct. af normal betaling
-
50
 
1) Jf. bkg.nr. 979 af 23. juli 2007 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og ind-hentelse af børneattester m.v.
2) Ved dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen beregnes fripladstilskudsprocenten på grundlag af den billigste af a) eller b), hvor a) er opholdskommunens gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. plads til den pågældende aldersgruppe og b) er bruttodriftsudgiften pr. plads i det kon-krete dagtilbud i udførerkommunen.
3) Ved klubtilbud beslutter den enkelte kommune, om søskendetilskud skal ydes.
   

TABEL 20: Dagtilbudsloven – tilskud til pasning

     
kr. årligt
pct.
   
Privat pasning (lov §§ 83 og 85)
   
 
1.
Tilskudsmaksimum i forhold til dokumenteret pasningsudgift
-
75
 
2.
Tilskudsminimum i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)
-
75
 
3.
Søskendetilskud ved brug af privat pasning efter § 83, i pct. af søskendetilskud til det billigste alderssvarende dagtilbud 1)
-
85
   
Pasning af egne børn (lov §§ 88-89)
   
 
4.
Tilskudsmaksimum (maks. tre tilskud pr. husstand)
188.500
-
 
5.
Tilskudsmaksimum pr. barn i forhold til billigste, alderssvarende dagtilbudsplads (nettodriftsudgift)
-
85
 
1) Jf. § 25 i bkg. nr. 979 af 23. juli 2007 (dagtilbudsbekendtgørelsen)
   

TABEL 21: Social service - børnepasningsorlov supplerende tilskud

     
kr. årligt
pct.
 
1.
Supplerende tilskud, maksimalt (lov § 39, stk. 2)
35.000
-
 
2.
Beskæftigede orlovshavere, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (lov § 39, stk. 3)
-
80
 
3.
Ledige orlovshavere, tilskud + orlovsydelse, maksimum (lov § 39, stk. 4)
188.500
-
 
4.
Særligt supplerende tilskud til enlige med børnepasningsorlov ved manglende dagtilbudsplads (lov § 40, stk. 3)
36.952
-
 
5.
Særligt supplerende tilskud, tilskud + orlovsydelse i pct. af indtægt, maksimum (§ 40 stk. 4)
-
80
   

TABEL 22: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse

     
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
 
Merudgiftsydelse
 
1.
Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 41, stk. 2)
-
2.680
-
 
2.
Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 41, stk. 3)
-
335
-
 
3.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.020
-
-
 
Tabt arbejdsfortjeneste (lov § 42, stk. 2)1)
 
4.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering
-
-
3,1
 
5.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
 
6.
Ophørstillæg, pct. af sidste 12 måneders bruttoydelse
-
-
12,5
 
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
 
7.
Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum
735
-
-
 
1) Jf. §§ 11-13 i bkg. nr. 1198 af 15. oktober 2007.
   

TABEL 23: Social service – børn og unge1), døgnophold

     
kr. årlig
kr. døgn
 
Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 142, stk.8)
 
1.
Under 10 år, pr. barn
-
154
 
2.
Over 10 år, pr. barn
-
163
 
3.
For 3. og 4. barn/ung uanset alder
-
143
 
Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov §159) 2)
 
4.
Indtægtsgrænse
113.800
-
 
5.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag)3)
22.560
-
 
6.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag)3)
45.120
-
 
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 2.
2) Jf. bkg. nr. 610 af 15. juni 2006.
3) Jf. § 14 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lbk. nr. 909 af 3. september 2004.
   

TABEL 24: Social service – personlig og praktisk hjælp

     
kr. årlig
kr. mdl.
kr. time.
 
Midlertidig personlig og praktisk hjælp (lov § 79, stk. 3, §161)1) 2)
 
1.
Fradragsbeløb, enlige
127.500
-
-
 
2.
Fradragsbeløb, ægtepar
191.400
-
-
 
3.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
35.964
-
-
 
4.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
11.988
-
-
 
5.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
 
6.
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
 
7.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
 
8.
Maksimal betaling
-
-
112,00
 
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
 
9.
Ledsagerens befordring mv., udgifter, maksimum
734
-
-
 
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk.2)
 
10.
Løn
-
18.507
-
 
Pasning af døende
 
11.
Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)
-
-
146,96
 
12.
Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)
-
12.864
-
 
1) Jf. bkg. nr. 616 af 15. juni 2006.
2) Hvis betalingen for midlertidig hjemmehjælp udgør mindre end 65 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.
   

TABEL 25: Social service – voksne, botilbud

     
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
 
Betaling ved botilbud (lov §163)1) 2)
 
1.
Betalingsandel af boligomkostninger
-
-
10
 
2.
Betalingsandel af indkomst op til 166.800 kr.
-
-
10
 
3.
Betalingsandel af indkomst over 166.800 kr.
-
-
20
 
4.
Nedsæt. indk.grl., reelt enlige pensionister
36.300
-
-
 
5.
Nedsæt. komp.beløb ved indkomst under 152.800 kr.
500
-
-
 
6.
Nedsæt. komp.beløb ved indkomst på/over 152.800 kr.
1.000
-
-
 
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct-rabatten
4.251
-
-
 
1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. lovens § 192.
2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, som ændret ved bkg. nr. 42 af 17. januar 2007.
   

TABEL 26: Social service – hjælpemidler og biler

     
kr. årlig
kr. én gang
 
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk.4 og 6)1)
 
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
740
 
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
400
 
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.210
 
4.
Høreapparat, maksimalt tilskud
-
6.010
 
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk.6)1)2)
 
5.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
-
750
 
6.
Natkikkert
-
3.650
 
7.
Lupbriller
-
3.650
 
8.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
-
6.600
 
9.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
-
3.050
 
10.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
-
4.000
 
11.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
-
1.700
 
12.
Medicinske filterglas med styrke
-
3.900
 
13.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
-
3.500
 
14.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
-
6.100
 
15.
Akryløjenproteser
-
7.100
 
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 1 og 3)4)
 
16.
Bilstøtte, lån, max
-
154.000
 
17.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
184.000
-
 
18.
Bilstøtte, automatgear
-
21.510
 
1) Jf. bkg. nr. 987 af 6. august 2007.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk.)
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 615 af 15. juni 2006, som ændret ved bkg. nr. 585 af 7. juni 2007.
 

TABEL 27: Social service – den centrale refusionsordning

   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 650.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 650.000 til 1.1309.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.1310.000 kr. årligt
50
1) Jf. bkg. nr. 1019 af 10. oktober 2006.
 

TABEL 28: Friplejeboligloven – takster for serviceydelser note 1 og 2

     
kr. pr. døgn
kr. pr. time
 
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger
Maks. 259
-
 
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- 35 – 106 timers hjælp pr. 4 uger
Maks. 792
-
 
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Flere end 106 timers hjælp pr. 4 uger
Maks. 1.711
-
 
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Indirekte omkostninger pr. lejer
Maks.158
-
 
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
308
 
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
309
 
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
304
 
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
258
 
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
360
 
1) Taksterne er til brug for afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen for friplejeboligleverandørens levering af serviceydelser efter lov om social service, der leveres i henhold til lov om friplejeboliger nr. 90 af 31. januar 2007.
2) Jf. bkg. Nr. 751 af 12. juli 2008.
 

TABEL 29: Privat leje

   
kr. årlig
kr. én gang
 
1.
Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr m2 (lov § 22, stk. 1)
40
-
 
2.
Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)
-
137
 
3.
Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)
   
   
- Egenbetaling ved godtgørelse
-
13.665
   
- Maksimum for godtgørelse
-
40.994
   
- Minimum for godtgørelse
-
2.733
 
4.
Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)
20
-
 
5.
Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10)1)
308
-
 
6.
Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
87
-
 
7.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)
-
137
 
1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr 709 af 9. september 1997
   

TABEL 30: Boligreguleringsloven

     
kr. årlig
kr. én gang
pct.
 
1.
Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)
     
   
- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:
-
1.984
-
   
- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:
-
226.918
-
 
2.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)
84
-
-
 
3.
Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)
-
-
4,2
 
4.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)
-
-
4,2
 
5.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18 b, stk. 1)
-
-
4,2
 
6.
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)
87
-
-
 
7.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)
174
-
-
 
8.
Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)
-
128
-
 
9.
Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)
-
145
-
   

TABEL 31: Almen leje

   
kr.
 
1.
Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov § 42)1)
110.252
 
2.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)
128
 
3.
Gebyr for indbringning af sager for beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)
128
 
1) Jf. § 88, stk. 5, i bkg. nr. 641 af 15. juni 2006
   

TABEL 32: Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

   
kr. årlig
faktor
 
1.
Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger
(lov § 187)1)
-
3,32
 
2.
Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2008-2009, pr. m2 (lov § 187)2)
30,14
-
 
3.
Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2008-2009, pr. m2 (lov § 187)2)
52,71
-
 
1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. oktober 2008, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendt-gørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.
2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. okotber 2008, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr. 1027 af 16. december 1999.
   

TABEL 33: Byfornyelse og udvikling af byer

   
kr.
 
1.
Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)
173
 
2.
Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 61, stk. 2)
173
   

TABEL 34: Byfornyelse (tidligere lov)

   
kr. pr. kvm.
pct.
 
Sammenligningsleje for 2006 (lov § 49, stk. 2)
   
 
1.
København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommune
1.015
-
 
2.
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Kommune
965
-
 
3.
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Bogense, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus Kommune:
   
   
- Indbyggere 50.000 og derover
- Indbyggere under 50.000
855
875
-
 
4.
Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommune:
   
   
- Indbyggere 50.000 og derover
- Indbyggere under 50.000
840
785
-
 
Diverse satser
 
-
 
5.
Stigningstakt ved beregning af forbedringstilskud og engangstilskud (lov § 61, stk. 2)1)
-
4,2
 
6.
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)
87
-
 
7.
Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)
103
-
 
1) Jf. § 2, stk. 2, i bkg. nr. 88 af 7. februar 2001.
   

Tabel 35: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer1) 2)

 
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag3)
1.
   
4)
2.
   
4)
3.
   
4)
4.
   
4)
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag 5)
5.
   
4)
6.
   
4)
7.
   
4)
8.
   
4)
1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på Socialministeriets område: § 32, stk. 3, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 159, § 160, § 79, stk. 3, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 114, stk. 3, § 192, og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008, § 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, § 29, stk. 3, og § 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, og § 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2006.
2) Jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1032 af 22. oktober 2004 om beregningen af dagpengesatsen for lønmodtagere med senere ændringer.
3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
4) Da Velfærdsministeriet ikke er i besiddelse af tallene på nuværende tidspunkt, vil taksterne blive udsendt i en ændringsvejledning inden udgangen af 2008.
5) Skalatrin og omregningsfaktorer personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
 

TABEL 36: Kommunernes styrelse - Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv I

     
kr. årlig
   
Fast vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen (lov § 16, stk.1)1) 2)
 
 
1.
Kommuner med indtil 80.000 indbyggere
63.182
 
2.
Kommuner med indbyggertal på over 80.000
75.818
 
3.
Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år (lov § 16, stk. 4)3)
12.636
 
4.
Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer og ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer (lov § 16, stk. 3, og § 16 a, stk. 1)4)
375 5)
   
Mulighed for forhøjelse af fast vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen i kommuner med udvalgsløst styre angivet i maksimalbeløb (lov § 65 a)6)
 
 
5.
Kommuner med indtil 12.500 indbyggere
75.818
 
6.
Kommuner med indbyggertal på mellem 12.501 - 20.000
85.928
 
7.
Kommuner med indbyggertal på mellem 20.001 – 30.000
93.509
 
8.
Kommuner med indbyggertal på mellem 30.001 – 60.000
103.618
 
9.
Kommuner med indbyggertal på over 60.000
113.728
   
Mulighed for vederlag til medlemmer af udvalg jf. retssikkerhedslovens § 17 i kommuner med udvalgsløst styre angivet i maksimalbeløb (lov § 65 a)7)
 
 
10.
Kommuner med indtil 20.000 indbyggere
6.318
 
11.
Kommuner med indtil 20.000 indbyggere
12.636
 
12.
Kommuner med indbyggertal på over 60.000
18.955
 
1) § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 9. februar 2007 (vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv).
2) Det faste vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Ved reguleringen anses beløbene, der er nævnt i stk. 1, for grundbeløb pr. 1. oktober 1997, jf. vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv § 2, stk. 2. De gældende reguleringssatser fremgår af Finansministeriets lønoversigt, der udgives af Finansministeriet, Personalestyrelsen, og opreguleres hvert år pr. 1. april. Pr. 1. april 2008 er reguleringsprocenten 26,3640. Det anførte beløb er således gyldigt frem til 1. april 2009.
3) § 3, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. For reguleringen henvises til note 2.
4) § 4, stk. 2, i vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr.
5) Diæterne ydes pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.
6) § 16, stk. 1 og 2, i vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. For reguleringen henvises til note 2.
7) § 17, stk. 1 og 2, i vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. For reguleringen henvises til note 2.
   

TABEL 37: Kommunernes styrelse - Vederlag og diæter for varetagelsen af kommunale hverv II

     
kr. årlig
   
Vederlag til borgmestre (lov § 34)1)
 
 
1.
1. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal indtil 12.500 indbyggere
502.399
 
2.
2. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal på mellem 12.501-25.000
571.640
 
3.
3. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal på mellem 25.001-40.000
627.639
 
4.
4. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal på mellem 40.001-80.000
702.277
   
5. Borgmestervederlag i kommuner med indbyggertal på over 80.000
702.277
 
5.
6. Særligt tillæg til borgmestre i kommuner med indbyggertal på over 80.000
83.779
 
6.
7. Borgmestervederlag til formanden for Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune
702.277
 
7.
8. Særligt tillæg til formanden for Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune
178.679
 
8.
Vederlag til magistratsmedlemmer og udvalgsformænd i kommuner med delt administrativ ledelse (lov § 34)2)
 
 
9.
9. Odense Kommune
571.640
   
10. Aalborg Kommune
571.640
 
10.
11. Århus Kommune
627.639
 
11.
12. Københavns Kommune
702.277
 
1) § 19, stk. 1 i og bilag 1 til vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv. For reguleringen af det særlige tillæg henvises til note 2.
2) § 19, stk. 1 i og bilag 1 til vederlagsbekendtgørelsen for kommunale hverv.
   

TABEL 38: Kommunernes styrelse - Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn

     
kr. årligt
   
Vederlag til medlemmer af Kommunernes Lønningsnævn (lov § 67)1)2)
 
   
1. Formand
69.420
   
2. Næstformand
37.380
   
3. Øvrige medlemmer beskikket efter indstilling KL og Danske Regioner
26.700
 
1) § 8, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 1340 af 8. december 2006 om Kommunernes Lønningsnævn.
2) Det faste vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Ved reguleringen anses de i stk. 1-3 anførte beløb for grundbeløb pr. 1. april 2005, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 4. reguleringsprocenten opreguleres hvert år pr. 1. april. Det anførte beløb er således gyldigt frem til 1. april 2009.
   

TABEL 39: Regioner - Vederlag og diæter for varetagelsen af regionale hverv

   
kr. årligt
1.
Fast vederlag for medlemskab af Regionsrådet (lov § 11, stk.1)1)2)
76.071
2.
Tillægsvederlag for hjemmeboende børn under 10 år (lov § 11, stk. 1)3)
12.636
3.
Diæter til regionalrådsmedlemmer og ikke-regionalrådsmedlemmer (lov § 11, stk. 1)4)
3755)
4.
Vederlag til regionsrådets formand (lov § 11, stk. 1)6)
702.277
5.
Særligt tillæg til regionsrådets formand (lov § 11, stk. 1)7)
83.779
1)§ 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1460 af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, som ændret ved bekendtgørelse nr. 134 af 9. februar 2007 (vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv).
2) Det faste vederlag reguleres efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Ved reguleringen anses beløbene, som er nævnt i stk. 1, for grundbeløb pr. 1. oktober 1997, jf. vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv § 1, stk. 2. De gældende reguleringssatser fremgår af Finansministeriets lønoversigt, der udgives af Finansministeriet, Personalestyrelsen, og opreguleres hvert år pr. 1. april. Pr. 1. april 2008 er reguleringsprocenten 26,3640. Det anførte beløb er således gyldigt frem til 1. april 2009.
3) § 2, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv. For reguleringen henvises til note 2.
4) § 3, stk. 2, i vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr.
5) Diæterne ydes pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte.
6) § 11, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv.
7) § 11, stk. 1 og 2, i vederlagsbekendtgørelsen for regionale hverv. For reguleringen henvises til note 2.

Redaktionel note
  • Gælder til og med den 31. december 2009