Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v.

(Gebyrgrænse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 52 c, stk. 1, ændres »kan fastsætte gebyrer til dækning af afholdte udgifter til« til: »fastsætter gebyrer til dækning af udgifter til«.

2. § 52 c, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

3. I § 52 c indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For tilladelser til indvinding af grundvand til brug i jordbrugs- og dambrugserhvervet samt til industriformål fastsættes gebyrer forholdsmæssigt i forhold til en tredjedel af den tilladte indvindingsmængde. Hvis den samlede tilladte indvindingsmængde for virksomheden overstiger 25.000 m3 i et amt, fastsættes gebyrer dog i forhold til en tredjedel af 25.000 m3.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken