Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Formål m.v.
  Kapitel 2Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse m.v.
  Kapitel 3Den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats
  Kapitel 4Værditabsordning for boligejere m. v.
  Kapitel 5Påbud til forurenere m.v.
  Kapitel 6Bortskaffelse og anvendelse af jord
  Kapitel 7Administrative bestemmelser
  Kapitel 8Tilsyn og håndhævelse
  Kapitel 9Diverse bestemmelser
  Kapitel 10Klage og søgsmål
  Kapitel 11Straf
  Kapitel 12Ændringer i miljøbeskyttelsesloven, ligningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, stempelloven og råstofloven
  Kapitel 13Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Lov om forurenet jord

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Loven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Stk. 2. Med loven tilsigtes særligt at

1) beskytte drikkevandsressourcer,

2) forebygge sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af forurenede arealer,

3) tilvejebringe grundlag for en koordineret og målrettet offentlig indsats med henblik på at undgå skadelig virkning fra jordforurening,

4) forebygge yderligere forurening af miljøet i forbindelse med anvendelse og bortskaffelse af jord og

5) fastholde forureneren som den, der først og fremmest skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at afværge følgerne af en jordforurening og genoprette den hidtidige tilstand.

§ 2. Loven omfatter jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Stk. 2. Loven omfatter ikke jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v.

Kapitel 2

Forureningskortlægning og tilladelse til ændret arealanvendelse m.v.

§ 3. Amtsrådet foretager i samarbejde med kommunalbestyrelsen kortlægning, eventuelt gennem tekniske undersøgelser, af forurenede arealer, jf. §§ 4 og 5.

Stk. 2. Forsvarsministeriet foretager dog i samarbejde med amtsrådet kortlægning af forurenede arealer på vidensniveau 1 på Forsvarsministeriets ejendomme.

Stk. 3. Arealer, der anvendes til offentlig vej, kortlægges ikke på vidensniveau 1.

§ 4. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

§ 5. Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

§ 6. Som et led i kortlægningen efter §§ 4 og 5 fastlægger amtsrådet med henblik på en videre offentlig indsats de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan

1) have skadelig virkning på grundvandet inden for et område med særlige drikkevandsinteresser,

2) have skadelig virkning på grundvandet i et indvindingsopland for et alment vandforsyningsanlæg eller

3) have skadelig virkning på mennesker på et areal med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastlægger de arealer, der anvendes til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads. Oplysninger herom videregives til amtsrådet til brug for amtsrådets fastlæggelse af arealer efter stk. 1, nr. 3. Kommunalbestyrelsen fastlægger endvidere de arealer, der anvendes til rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. Oplysninger herom videregives til amtsrådet til brug for amtsrådets administration af bestemmelserne i §§ 8 og 9.

§ 7. Inden for de i medfør af § 6, stk. 1, fastlagte arealer, der er kortlagt på vidensniveau 1, foretager amtsrådet gennem tekniske undersøgelser i form af opgravninger, boringer, analyser eller lignende en kortlægning af den mulige jordforurening frem til vidensniveau 2.

Stk. 2. Ved kortlægning frem til vidensniveau 2 kan tekniske undersøgelser undlades, i det omfang der i øvrigt foreligger dokumentation, der tilvejebringer et tilsvarende sikkert grundlag for at kortlægge arealet på vidensniveau 2.

Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte kortlægning frem til vidensniveau 2 skal gennemføres inden for 2 år efter, at ejeren af en grund med bolig har anmodet herom. Dette gælder dog ikke grunde med boliger, der er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje.

Stk. 4. Kortlægning frem til vidensniveau 2 kan undlades, hvor der efter amtsrådets vurdering som følge af arealets befæstelse ikke er tale om aktuel skadelig virkning på grundvand eller mennesker.

§ 8. Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. § 12, stk. 1, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse, før den pågældende ændrer anvendelsen af det kortlagte areal til et af de i § 6, stk. 2, nævnte formål.

Stk. 2. Hvis det kortlagte areal er fastlagt af amtsrådet som indsatsområde, jf. § 6, stk. 1, eller hvis det kortlagte areal anvendes til et af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2, skal ejer eller bruger ansøge amtsrådet om tilladelse før påbegyndelsen af et bygge- og anlægsarbejde på arealet.

Stk. 3. Til brug for en afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan amtsrådet stille krav om, at ansøgeren for egen regning udfører nødvendige forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at den planlagte ændrede anvendelse eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig.

Stk. 4. Amtsrådet kan knytte følgende vilkår til en tilladelse efter stk. 1 eller 2:

1) Vedrører det ansøgte anvendelse til et af de formål, der er nævnt i § 6, stk. 2, kan der fastsættes vilkår om gennemførelse af miljø- og sundhedsmæssigt nødvendige foranstaltninger af hensyn til arealanvendelsen.

2) Vedrører det ansøgte udførelse af bygge- og anlægsarbejder over en forurening, der kan være til fare for grundvandet eller på et areal med væsentligt forhøjede koncentrationer af forurenende stoffer, kan der fastsættes sådanne vilkår, der er nødvendige for at forhindre en forøgelse af risikoen for grundvandet.

3) Vilkår om, at anvendelsen eller arbejdet skal foregå på en nærmere bestemt måde, således at en senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt.

4) Vilkår om afgivelse af en redegørelse for ændringen eller arbejdet med dokumentation for forureningsforholdene, når ændringen eller arbejdet er afsluttet.

Stk. 5. Amtsrådet kan ændre allerede fastsatte vilkår eller fastsætte nye vilkår, hvis der i forbindelse med ændringen af anvendelsen eller udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet, der er meddelt tilladelse til, konstateres andre forureningsforhold end forudsat ved tilladelsen.

Stk. 6. En tilladelse efter stk. 1 eller 2 bortfalder, hvis det, der er meddelt tilladelse til, ikke er påbegyndt inden 1 år efter tilladelsens dato, medmindre amtsrådet træffer afgørelse om andet.

Stk. 7. Vilkår er bindende for den til enhver tid værende ejer og bruger af arealet, og længerevarende vilkår kan tinglyses på ejendommen.

Stk. 8. Amtsrådet kan fastsætte regler om, hvilke betingelser der skal opfyldes for at opnå tilladelse, jf. stk. 1 og 2, vedrørende ændret anvendelse og bygge- og anlægsarbejder på arealer, der er kortlagte.

Stk. 9. Amtsrådet kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde tilladelse ikke er nødvendig, jf. stk. 1 og 2 og § 15, stk. 1, nr. 2.

§ 9. Amtsrådet kan udarbejde anbefalinger til ejer og bruger af kortlagte arealer om anvendelsen af de pågældende arealer.

Stk. 2. Amtsrådet kan på alment tilgængelige udendørs arealer, der er kortlagte, meddele påbud til ejere om, at disse inden en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde nærmere bestemte, mindre omkostningskrævende foranstaltninger, herunder indhegning og flisedækning, hvor der kan være en sundhedsmæssig risiko ved den nuværende anvendelse.

Stk. 3. Amtsrådet kan for bestemte kortlagte arealer fastsætte regler om, at ejere inden for en nærmere fastsat frist skal foretage eller opretholde foranstaltninger på alment tilgængelige udendørs arealer som nævnt i stk. 2.

Stk. 4. Påbud og regler, jf. stk. 2 og 3, påhviler den til enhver tid værende ejer af ejendommen og kan tinglyses på ejendommen.

Stk. 5. Ejere skal underrette lejere om anbefalinger, påbud eller regler, jf. stk. 1-3.

Stk. 6. Regler udstedt i medfør af § 8, stk. 8 og 9, og § 9, stk. 3, skal indeholde bestemmelser om, at amtsrådet kan dispensere, såfremt ejeren dokumenterer, at der ikke er behov for de pålagte foranstaltninger.

§ 10. Hvis en ejer eller bruger ikke gennemfører et påbegyndt projekt, der er meddelt tilladelse til, jf. § 8, eller afslutter en påbegyndt oprydning, der er fastsat som vilkår for en tilladelse, kan amtsrådet fastsætte en frist for færdiggørelse af projektet eller oprydningen. Hvis fristen overskrides, kan amtsrådet meddele ejeren eller brugeren påbud om, at grunden skal bringes i en miljøtilstand, der ikke er ringere end tilstanden før påbegyndelsen af projektet eller oprydningen.

§ 11. Amtsrådet skal, såfremt en ejer eller en bruger fremsætter anmodning herom, efter at have afsluttet et projekt eller en oprydning, jf. § 8, udfærdige en erklæring, som indeholder en beskrivelse af det gennemførte projekt eller den gennemførte oprydning og arealets kortlægningsmæssige status, samt oplysning om, hvorvidt amtsrådet har ført tilsyn med projektet eller oprydningen.

§ 12. Amtsrådet skal give skriftlig underretning om den endelige kortlægning af et areal på vidensniveau 1 eller 2 til ejere af ejendomme inden for det kortlagte areal og til den pågældende kommune. Ejere skal underrette lejere om amtsrådets afgørelse.

Stk. 2. Amtsrådet kan træffe nærmere afgørelse om, at underretningen efter stk. 1 skal ske på en nærmere fastsat måde.

Stk. 3. Den skriftlige underretning til ejere af ejendomme, der anvendes til helårsbeboelse og er kortlagt på vidensniveau 2, skal indeholde oplysninger om mulighederne for oprydning efter kapitel 4.

§ 13. Et areal skal udgå af kortlægningen, når amtsrådet finder det godtgjort, at der ikke er miljø- eller sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde kortlægningen af det pågældende areal.

Stk. 2. Amtsrådet skal give skriftlig underretning herom til ejere af ejendomme inden for det areal, der ikke længere er kortlagt, og til den pågældende kommune.

§ 14. Amtsrådet skal lade oplysninger om kortlagte arealer indføre i matrikelregisteret og løbende opdatere registeret.

Stk. 2. Forsvarsministeriet skal indføre de af Forsvarsministeriet kortlagte arealer på vidensniveau 1 i et tilsvarende register som nævnt i stk. 1 under Forsvarsministeriet og løbende opdatere registeret.

Stk. 3. Et kortlagt areal skal udgå af registeret, når amtsrådet finder det godtgjort, at der ikke er miljø- eller sundhedsmæssigt grundlag for at opretholde kortlægningen af det pågældende areal.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan efter forhandling med matrikelmyndighederne fastsætte nærmere regler om registrering af kortlægningen, herunder om oprettelse og førelse af registeret, inddragelse af matrikelkort samt om udlevering af oplysninger fra registeret og om betaling herfor.

§ 15. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) formen og indholdet af ansøgninger efter § 8, stk. 1 og 2, og at ansøgninger skal indgives til kommunalbestyrelsen,

2) tilfælde, hvor tilladelse efter § 8, stk. 1 og 2, ikke er nødvendig, herunder ved mindre bygge- og anlægsarbejder,

3) indholdet af lokale regler efter § 8, stk. 8, og § 9, stk. 3, og om offentliggørelse heraf,

4) tidsfrister og procedurer for forureningskortlægningen og om amtsrådenes pligt til at underrette andre myndigheder,

5) indholdet af og kriterier for kortlægningen af arealer samt om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for kortlægningen.

§ 16. Amtsrådets afgørelser efter bestemmelserne i dette kapitel kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om fastlæggelse af arealer, jf. § 6, stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 3

Den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats

§ 17. Amtsrådet udfører undersøgelsesprojekter vedrørende jordforurening på kortlagte arealer og udarbejder forslag til projekter til afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger, og udfører dem.

Stk. 2. Amtsrådet indsamler erfaringer med gennemførelse af afværgeforanstaltninger, herunder oprydninger efter jord- og grundvandsforurening.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren forestår udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for jordforureningsområdet.

Stk. 4. Ministeren kan i forbindelse med den i stk. 3 nævnte opgave fastsætte regler om administrationen, afholde udgifter og yde tilskud til projekter vedrørende afværgeforanstaltninger, herunder de af amtsrådet udførte foranstaltninger, jf. stk. 1. Ministeren kan afholde udgifter, herunder yde tilskud til udviklingsprojekter, kriteriefastsættelse, risikovurdering, information og erfaringsopsamling. Der kan ligeledes afholdes udgifter, herunder ydes tilskud, til udbud af projekter, administration, revision, evaluering og til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med udførelsen af opgaven.

Stk. 5. Udgifterne til fremme af den i stk. 3 nævnte teknologiudvikling afholdes indenfor de beløbsrammer, der fastsættes på de årlige finanslove. Der kan inden for et finansår afgives tilsagn om udbetaling i det efterfølgende finansår.

§ 18. Amtsrådet udarbejder en oversigt over den offentlige indsats, der revideres en gang om året.

Stk. 2. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere.

§ 19. Oversigten skal indeholde en angivelse af, på hvilke arealer der skal foretages undersøgelser eller afværgeforanstaltninger, herunder oprydning. Oversigten skal angive en prioritering af indsatsen, og den skal indeholde en økonomisk oversigt.

§ 20. Oversigtens prioritering kan fraviges, og der kan gennemføres projekter, der ikke er anført på oversigten, hvis det skønnes nødvendigt.

§ 21. Amtsrådet underretter ejeren og den, over for hvem der kan meddeles påbud, jf. kapitel 5, før amtsrådet udfører undersøgelser eller iværksætter afværgeforanstaltninger.

Stk. 2. Amtsrådet underretter vurderingsmyndighederne om oprydning eller afværgeforanstaltninger, som amtsrådet har udført på en ejendom.

Stk. 3. Amtsrådet skal efter afslutningen af den offentlige indsats af hensyn til arealanvendelsen vedrørende en boligejendom, der fortsat er kortlagt, udfærdige en erklæring om, at forureningen er uden betydning for anvendelsen af grunden til den faktiske anvendelse til bolig, jf. dog § 9, stk. 1 og 2. Oplysning herom indføres i matrikelregisteret, jf. § 14.

§ 22. Amtsrådet kan til gennemførelse af projekter anført på oversigten, jf. § 18, eller projekter, der skønnes nødvendige, jf. § 20, i særlige tilfælde indgå aftale om overtagelse af en ejendom, der er omfattet af projektet.

Stk. 2. Amtsrådet kan til gennemførelse af projekter anført på oversigten til eje eller midlertidig brug ekspropriere rettigheder over fast ejendom.

Stk. 3. Amtsrådet kan vederlagsfrit overdrage en ejendom, som amtsrådet har overtaget eller eksproprieret, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Amtsrådet kan til fordel for en vandforsyning, der vil gennemføre projekter med henblik på at sikre nuværende eller fremtidig vandindvinding, til eje eller midlertidig brug ekspropriere rettigheder over fast ejendom. Dette gælder, uanset om de pågældende arealer indgår i oversigten, jf. § 18.

Stk. 5. Ved gennemførelse af en ekspropriation efter stk. 2 eller 4 finder bestemmelserne i lov om offentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse, idet det dog er amtsrådet, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje.

§ 23. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler for amtsrådets udarbejdelse af den i § 18 nævnte oversigt, herunder hvilke kriterier og forudsætninger amtsrådet skal lægge til grund for prioriteringen og gennemførelsen af den offentlige indsats.

§ 24. Miljø- og energiministeren nedsætter et råd, Depotrådet, som følger miljømyndighedernes administration af loven.

Stk. 2. Amtsrådet afgiver en årlig indberetning til det efter stk. 1 nedsatte råd om gennemførte aktiviteter og om den planlagte indsats, budgetter m.v. for det kommende år.

Stk. 3. Rådet udarbejder en årlig redegørelse til ministeren på baggrund af amtsrådenes indberetninger efter stk. 2. Rådet rådgiver ministeren i generelle spørgsmål om teknologiudvikling og i forbindelse med udfærdigelse af regler i medfør af loven.

Stk. 4. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om rådets sammensætning og virksomhed og om amtsrådenes indberetning efter stk. 2.

§ 25. Amtsrådets afgørelser efter bestemmelserne i dette kapitel, bortset fra afgørelser om ekspropriation efter § 22, stk. 2 og 4, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Værditabsordning for boligejere m. v.

§ 26. Værditabsordningen omfatter ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992, og som er forurenede før den 1. september 1993, jf. dog stk. 3. Ejendomme, som blev anvendt til helårsbeboelse den 18. november 1992, er endvidere omfattet af værditabsordningen, hvis forureningen stammer fra en olietank som omhandlet af bestemmelsen i § 48, stk. 3, 1. pkt., og hvis forureningen er konstateret, før den af miljø- og energiministeren i medfør af § 48, stk. 1, fastsatte dato, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved forurenede ejendomme forstås i dette kapitel ejendomme, der er kortlagte på vidensniveau 2, jf. § 5, eller opfylder betingelserne herfor.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 omfattes følgende ejendomme ikke af værditabsordningen:

1) Industriejendomme og ejendomme, der er noteret som landbrugsejendomme i henhold til lov om landbrugsejendomme, samt ejendomme i landområder, der rummer skovbevoksede eller fredskovpligtige arealer i henhold til skovloven.

2) Etageejendomme, der anvendes til både bolig og erhverv, hvis mere end 50 pct. af etagearealet anvendes erhvervsmæssigt. Lofts- og kælderarealer samt garager, der ikke er indrettet til bolig- og erhvervsformål, indgår ikke i beregningen af etagearealet.

3) Ejendomme i områder, der er udlagt til sommerhus- eller kolonihavebebyggelse, medmindre ejendommen anvendes til helårsbeboelse og lovligheden heraf ikke hviler på bestemmelser i planlovens § 40, stk. 2, og § 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 med senere ændringer.

4) Ejendomme, der ejes af det offentlige.

§ 27. Værditabsordningen omfatter ejere, der

1) har erhvervet en ejendom, jf. § 26, i forurenet tilstand og

2) ved erhvervelsen hverken vidste eller burde vide, at ejendommen var forurenet.

Stk. 2. Følgende er omfattet af værditabsordningen, hvis den tidligere ejer opfyldte betingelserne i stk. 1:

1) Ejere, der har erhvervet ejendommen ved arv, hensidden i uskiftet bo eller tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.

2) Ejere, der har overtaget ejendommen ved skilsmisse eller separation eller efter i mindst 2 år at have haft fælles hustand med den tidligere ejer.

3) Ejere, der har erhvervet ejendommen ved en frivillig handel med en panthaver eller ved en panthavers mellemkomst som led i panthaverens tabsbegrænsende foranstaltning.

Stk. 3. Ejere af ejendomme, der er blevet udstykket i ejerlejligheder, er omfattet af værditabsordningen uanset bestemmelserne i stk. 1, såfremt betingelserne i stk. 1 var opfyldt ved udstykningen i ejerlejligheder.

§ 28. Amtsrådet rydder op på ejendomme, der omfattes af værditabsordningen, når ejeren anmoder om det, jf. dog § 34. Det er en betingelse, at ejendommen ved ejerens anmodning om oprydning fortsat anvendes til helårsbeboelse, og at forureningen har en skadelig virkning på mennesker eller miljø eller indebærer en fare herfor i forhold til den faktiske boliganvendelse på ejendommen .

Stk. 2. Foranstaltninger, som amtsrådet kan meddele påbud om efter § 9, stk. 2, dækkes ikke af værditabsordningen.

Stk. 3. Oprydninger gennemføres i det omfang, der er afsat bevilling hertil på de årlige finanslove.

Stk. 4. Amtsrådenes udgifter i medfør af bestemmelser i dette kapitel afholdes inden for den beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove. Der kan inden for et finansår afgives tilsagn til udbetaling i det efterfølgende finansår.

Stk. 5. Materiel, der anskaffes som nødvendigt led i gennemførelsen af en oprydning, overgår efter brug vederlagsfrit til amtsrådets videre anvendelse, afhændelse eller bortskaffelse. Udgifter eller indtægter i den forbindelse tillægges amtsrådet.

Stk. 6. Amtsrådet kan afholde udgifter til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med oprydninger.

§ 29. Anmodning om oprydning i henhold til værditabsordningen sendes til amtsrådet.

Stk. 2. Retten til oprydning i henhold til værditabsordningen kan overdrages til senere erhververe af ejendommen, såfremt ansøgning om oprydning er indgivet inden overdragelsen.

Stk. 3. Det påhviler ejeren for egen regning at dokumentere, at en ejendom, som ikke er kortlagt på vidensniveau 2, er forurenet i tilsvarende grad. Amtsrådet kan stille krav til dokumentationsmaterialet svarende til kravet for kortlægning på vidensniveau 2, jf. § 5.

Stk. 4. Amtsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt ejendommen er omfattet af værditabsordningen. Amtsrådet underretter kommunalbestyrelsen om afgørelsen.

§ 30. Amtsrådet træffer afgørelse om, i hvilket omfang der skal ryddes op i henhold til værditabsordningen. Oprydningen svarer til en oprydning i medfør af kapitel 3. Hvis en offentligt bekostet oprydning i henhold til værditabsordningen kan iværksættes, meddeler amtsrådet tilsagn til ejeren, herunder om, hvornår oprydningen kan forventes påbegyndt.

Stk. 2. Når et tilsagn om oprydning er meddelt i henhold til stk. 1, indtræder amtsrådet i de krav, som ejeren måtte have over for forureneren eller tidligere ejere i anledning af forureningen i det omfang, ejerens krav mod forureneren eller tidligere ejere reduceres som følge af oprydningen.

Stk. 3. Tidligst 9 måneder inden oprydningen påbegyndes, sender amtsrådet en anmodning om indbetaling af egenbetaling, jf. §§ 31 og 32. Amtsrådet kan stille krav om, at egenbetalingen anvises fra en konto i et pengeinstitut. Betalingsfristen fastsættes til ikke under 3 måneder. Hvis ejeren ikke betaler inden for fristen, bortfalder ejerens ret til oprydning i henhold til værditabsordningen. Amtsrådet kan under særlige omstændigheder se bort fra mindre overskridelser af fristen.

Stk. 4. Påbegyndes oprydningen i henhold til værditabsordningen ikke senest på det meddelte tidspunkt, forrentes den indbetalte egenbetaling med en årlig rente, der svarer til Nationalbankens diskonto den 1. januar det år, hvor egenbetalingen blev indbetalt, med et tillæg på 5 pct. De tilskrevne renter udbetales, når oprydningen påbegyndes, eller hvis ejeren trækker begæring om oprydning tilbage. Trækkes begæringen tilbage, fordi oprydningen ikke er påbegyndt rettidigt, frigives egenbetalingen, og ejeren kan ikke på ny begære oprydning på ejendommen, medmindre amtsrådet under særlige omstændigheder træffer afgørelse om andet.

Stk. 5. Hvis ejeren i andre tilfælde end nævnt i stk. 4 trækker sin begæring tilbage efter indbetaling af egenbetaling, træffer amtsrådet afgørelse om, hvorvidt oprydningen alligevel skal gennemføres. Hvis amtsrådet beslutter, at oprydningen ikke skal gennemføres, frigives egenbetalingen. Har amtsrådet afholdt udgifter, kan amtsrådet dog træffe afgørelse om, at egenbetalingen ikke tilbagebetales helt. Ved tilbagebetalingen tillægges beløbet ikke renter.

Stk. 6. Skønnes en oprydning i henhold til værditabsordningen upåkrævet, eller findes der efter en værditabsoprydning fortsat en forurening på ejendommen, udsteder amtsrådet en erklæring om, at forureningen er uden betydning for anvendelsen af grunden til den faktiske anvendelse til helårsbolig, jf. dog § 9, stk. 1 og 2. Oplysning herom indføres i matrikelregisteret, jf. § 14.

Stk. 7. Efterlades der efter en oprydning i henhold til værditabsordningen forurening, jf. stk. 6, under bestående bygninger til helårsbolig eller dertil hørende ledningsanlæg, træffer amtsrådet afgørelse om, hvorvidt ejendommen fortsat skal være omfattet af et tilsagn om oprydning i henhold til værditabsordningen.

Stk. 8. Amtsrådet underretter ejeren om den foretagne oprydning.

§ 31. Egenbetalingen udgør 40.000 kr. i grundbeløb pr. ejendom, dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed.

Stk. 2. Egenbetalingen nedsættes for hvert hele år, der går fra det tidspunkt, hvor en forurening er kortlagt på vidensniveau 2, eller hvor ejeren dokumenterer, jf. § 29, stk. 3, at ejendommen er forurenet i tilsvarende grad, til egenbetalingen indbetales. For ejendomme, der før den 1. september 1993 var konstateret forurenede, regnes nedsættelsen dog i forhold til denne dato.

Stk. 3. Den årlige nedsættelse, jf. stk. 2, udgør 2.500 kr. i grundbeløb, dog 5.000 kr. for ejendomme med 12 eller flere lejligheder. Egenbetalingen nedsættes maksimalt til 15.000 kr. henholdsvis 30.000 kr. i grundbeløb.

§ 32. Har ejeren afholdt udgifter til nødvendige undersøgelser, jf. § 29, stk. 3, nedsættes egenbetalingen tilsvarende. Overstiger udgifterne til undersøgelser egenbetalingen, refunderes det overskydende beløb ikke.

§ 33. Amtsrådet yder efter anmodning lån til egenbetalingen til ejere, som på det tidspunkt, hvor anmodning om oprydning efter værditabsordningen indsendes,

1) er fyldt 65 år,

2) får udbetalt pension efter lov om social pension eller lov om delpension eller

3) modtager efterløn.

Stk. 2. Anmodning om lån indsendes til amtsrådet sammen med anmodning om oprydning. Tilsagn om lån meddeles af amtsrådet samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.

Stk. 3. Lånene anvendes umiddelbart til betaling af egenbetalingen og administreres af Finansstyrelsen. Lånene ydes i øvrigt med de nødvendige tilpasninger på de vilkår om sikkerhed, forrentning, forfald m.v., som er fastsat i lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Der kan dog ses bort fra, om lånet kan ligge inden for ejendommens vurdering før oprydningen.

Stk. 4. Amtsrådet kan i særlige tilfælde efter anmodning stille garanti for ejerens lån i sædvanlige realkreditinstitutioner til egenbetalingen.

Stk. 5. Anmodningen om garanti indsendes til amtsrådet sammen med anmodning om oprydning. Tilsagn om garanti meddeles af amtsrådet samtidig med et eventuelt tilsagn om oprydning.

§ 34. Amtsrådet kan i særlige tilfælde fremsætte tilbud om overtagelse af en ejendom, jf. § 75. Bestemmelserne i §§ 31 og 32 om egenbetaling finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Hvis ejeren ikke inden en nærmere fastsat frist på ikke under 3 måneder accepterer, at ejendommen overtages i henhold til stk. 1, eller ikke inden for en nærmere frist, der fastsættes til ikke under 3 måneder, indbetaler egenbetalingen, bortfalder ejerens rettigheder i henhold til værditabsordningen.

Stk. 3. En overtagelse sker til eje for amtsrådet. Amtsrådet kan vederlagsfrit overdrage en ejendom, som amtsrådet har overtaget, til kommunalbestyrelsen.

§ 35. Hvis egenbetalingen overstiger de samlede udgifter til undersøgelser og oprydning i henhold til værditabsordningen, tilbagebetales det overskydende beløb, når oprydningen er gennemført.

Stk. 2. Såfremt en ejendom, der er kortlagt på vidensniveau 2 og indført i registeret, jf. § 14, efter gennemført oprydning, jf. § 28, fortsat er forurenet i et sådant omfang, at den ikke kan udgå af registeret, tilbagebetales egenbetalingen. Tilsvarende tilbagebetales egenbetalingen, hvis ejendommen efter en oprydning fortsat er forurenet i et sådant omfang, at den bliver kortlagt på vidensniveau 2 og indføres i registeret som sådan. Amtsrådet kan i særlige tilfælde under et længerevarende oprydningsprojekt træffe afgørelse om, at egenbetalingen tilbagebetales før projektets afslutning, såfremt ejendommen efter projektets afslutning forventes fortsat forurenet i et sådant omfang, at den ikke kan udgå af registeret, eller at den vil blive indført i registeret som kortlagt på vidensniveau 2.

Stk. 3. Tilbagebetalingen sker til den til enhver tid værende ejer af den ejendom, som egenbetalingen vedrører. Tilbagebetalingen kan ske til en konto i et pengeinstitut. Ved tilbagebetaling tillægges egenbetalingen en årlig rente for perioden, fra egenbetalingen blev indbetalt, til tilbagebetaling sker, svarende til Nationalbankens diskonto den 1. januar det år, hvor egenbetalingen blev indbetalt, med et tillæg på 5 pct.

Stk. 4. For ejere, der er bevilget lån, eller for hvem der er stillet garanti i henhold til § 33, anvendes tilbagebetalingen dog direkte til indfrielse af det bevilgede lån eller det lån, for hvilket der er stillet garanti. Beløbet tillægges renter svarende til de påløbne renter på lånet.

§ 36. Miljø- og energiministeren kan som en del af værditabsordningen afholde udgifter, herunder yde tilskud til information, administration, revision, evaluering og til resultatformidling m.v.

§ 37. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om Miljøstyrelsens, amtsrådenes, Københavns og Frederiksberg Kommuners og Finansstyrelsens behandling af sager efter værditabsordningen, herunder om

1) afgivelse af tilsagn om lån eller garanti for lån,

2) hvilke oplysninger og hvilken dokumentation ejeren skal fremsende med anmodningen, samt om, hvilken form anmodningen skal have,

3) undersøgelser, oprydning og vurdering af sagerne,

4) amtsrådenes underretning til miljø- og energiministeren om sager efter værditabsordningen og

5) erhvervelse og salg af materiel og fast ejendom efter værditabsordningen.

§ 38. Amtsrådets afgørelser efter dette kapitel kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Påbud til forurenere m.v.

§ 39. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om påbud efter dette kapitel vedrørende forureninger, der stammer fra ejendomme eller anlæg i kommunen, uanset om påbudsadressaten har bopæl eller rettigheder over ejendomme eller anlæg i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Amtsrådet træffer afgørelse om påbud vedrørende forureninger, der stammer fra virksomheder, som amtet efter miljøbeskyttelsesloven fører tilsyn med eller førte tilsyn med på tidspunktet for virksomhedens ophør, uanset om påbudsadressaten har bopæl eller rettigheder over ejendomme eller anlæg i amtet. Amtsrådet træffer endvidere afgørelse om forureninger i råstofgrave og tidligere råstofgrave.

Stk. 3. Amtsrådet træffer afgørelse vedrørende jordforurening på kommunalt drevne virksomheder. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse vedrørende jordforurening på amtskommunalt drevne virksomheder.

Oplysninger, udførelse af undersøgelser m.v.

§ 40. Miljømyndigheden, jf. § 39, kan påbyde en forurener, jf. § 41, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., og nr. 2, at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forureneren kan herunder påbydes at

1) foretage prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lign. med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og

2) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges.

Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er sket. Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog § 41, stk. 3, nr. 2.

Oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger

Forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere

§ 41. For forureninger, der sker den 1. januar 2001 eller senere, kan miljømyndigheden, jf. § 39, meddele forureneren påbud om at fjerne en konstateret forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.

Stk. 2. Påbud kan meddeles, uanset hvordan forureningen er sket, jf. dog stk. 3, nr. 2. Påbud kan ikke meddeles, hvor forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Påbud kan heller ikke meddeles, hvor forureningen er opstået på grund af brand eller hærværk, som ikke skyldes forurenerens uforsvarlige adfærd eller en adfærd, hvorefter forureneren er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning.

Stk. 3. Som forurener anses:

1) Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode.

2) Andre, der har forårsaget en forurening, såfremt forureningen skyldes uforsvarlig adfærd eller en adfærd, der er omfattet af strengere ansvarsregler ifølge anden lovgivning.

Stk. 4. Påbud kan ikke meddeles, hvis der er gået 30 år eller mere efter ophøret af den produktionsmetode eller anvendelsen af det anlæg, der forårsagede eller kunne forårsage forureningen.

§ 42. Hvis en forurening, der er sket før den 1. januar 2001, fortsætter efter denne dato, finder bestemmelserne i §§ 41 og 43 kun anvendelse, såfremt miljømyndigheden godtgør, at den væsentligste del af forureningen er sket efter den 1. januar 2001.

Fælles bestemmelser

§ 43. Hvis en forurening kan henføres til flere forurenere, kan påbud som omhandlet i §§ 40 og 41 meddeles dem alle. Påbudet til den enkelte forurener fastsættes under hensyn til den andel af den samlede forurening, som miljømyndigheden vurderer stammer fra den pågældende. Hvis det ikke er muligt at vurdere flere forureneres respektive andele af forureningen, skal miljømyndigheden i påbudene lægge til grund, at ligelige andele af forureningen, herunder den forurening, der ikke med vished kan henføres til en eller flere forurenere, henføres til disse forurenere.

Stk. 2. Der kan dog ikke meddeles påbud til en forurener, hvis det må antages, at kun en ubetydelig andel af forureningen kan henføres til denne forurener.

Stk. 3. Hvis forurenere, der er meddelt påbud efter stk. 1, ikke kan blive enige om sammen at efterkomme påbudene, kan nyt påbud om foretagelse af undersøgelser eller oprydninger af den samlede forurening meddeles til den forurener, som må antages at have bidraget med den største andel af forureningen. Hvis miljømyndigheden efter stk. 1 har lagt til grund, at forureningen i ligelige andele stammer fra forurenerne, kan påbud meddeles til den forurener, der har rådighed over ejendommen. Hvis ingen forurenere har rådighed over ejendommen, kan påbud rettes mod den forurener, der sidst havde rådighed over ejendommen.

Stk. 4. Den, der er forpligtet til at gennemføre påbud efter stk. 3, kan kræve udgifterne dækket af de øvrige forurenere, i det omfang omkostningerne til efterkommelse af påbudet kan henføres til deres andel af forureningen og de øvrige forurenere var eller kunne være adressat for et påbud.

§ 44. Påbud efter §§ 40 og 41 kan meddeles, uanset om forureneren har rådighed over den forurenede ejendom. For forureninger, der er sket før den 1. januar 2000, kan påbud efter § 40 dog kun meddeles, hvis forureneren den 10. februar 1999 eller senere havde rådighed over den forurenede ejendom. I påbudet skal der fastsættes pligt til reetableringer af den forurenede ejendom.

Stk. 2. Hvis forureneren ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydning eller andre foranstaltninger gennemføres ved forurenerens foranstaltning.

Stk. 3. Påbud efter stk. 2 er bindende over for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom.

§ 45. Påbud efter §§ 40 og 41, der vedrører en virksomhed i drift, er bindende over for senere driftsherrer, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt. Det samme gælder påbud, der er forvarslet.

Stk. 2. Er der på tidspunktet for erhvervelsen af virksomheden meddelt eller forvarslet påbud om undersøgelser m.v. efter § 40 til en virksomhed i drift, kan påbud om yderligere foranstaltninger vedrørende den samme forurening meddeles en senere driftsherre, såfremt den senere driftsherre på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller forvarslet.

Stk. 3. Påbud efter §§ 40 og 41 til en virksomhed i drift er bindende over for senere erhververe af den forurenede ejendom, såfremt

1) påbudet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efterkommet, uanset at efterkommelsen er blevet indskærpet og forholdet er blevet politianmeldt,

2) erhververen på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller forvarslet, og

3) erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efterkomme påbudet.

§ 46. Miljømyndigheden lader oplysninger om påbud, der er meddelt efter dette kapitel eller forvarslet, tinglyse på ejendommen for påbudsadressatens regning, jf. dog stk. 2. Oplysninger om påbud udstedt efter § 44, stk. 2, og forvarsel herom skal dog ikke tinglyses.

Stk. 2. Såfremt et påbud, der er forvarslet, ikke meddeles endeligt, skal miljømyndigheden dække påbudsadressatens tinglysningsudgift.

Stk. 3. Miljømyndigheden lader tinglysningen af påbud aflyse, når påbudet er efterkommet.

§ 47. Der kan ikke meddeles påbud efter dette kapitel vedrørende offentligt drevne lossepladser m.v., der er taget i brug før den 1. oktober 1974, og som ikke længere var i drift den 1. september 1990.

Ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 l til boligopvarmning og forsikringspligt

§ 48. For olieforureninger, der konstateres efter en af miljø- og energiministeren nærmere fastsat dato, kan miljømyndigheden, jf. § 39, uanset hvordan forureningen er sket, meddele ejere af olietanke, jf. stk. 3, påbud om afgivelse af oplysninger og udførelse af undersøgelser som omhandlet i § 40, stk. 1, og om at fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger.

Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan ikke meddeles, hvis forureningen er opstået på grund af krig, borgerlige uroligheder, atomskader eller naturkatastrofer. Er betingelserne for at udstede påbud efter stk. 1 opfyldt, men forholdet omfattet af § 49, stk. 2, kan der kun udstedes påbud efter stk. 1, hvis forureningen er sket efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Påbud efter stk. 1 kan meddeles ejere af olietanke med et rumindhold under 6000 l, hvor 50 pct. eller mere af det areal, der opvarmes med olie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse, hvis anlægget har været brugt efter den af miljø- og energiministeren fastsatte dato, jf. stk. 1, og har været eller kan have været anvendt umiddelbart før konstateringen af forureningen. Hvis forureningen konstateres inden for 12 måneder efter den af miljø- og energiministeren fastsatte dato, jf. stk. 1, kan påbud efter stk. 1 tillige meddeles, hvis anlægget har været i brug inden for 12 måneder før konstateringen af forureningen.

Stk. 4. Påbud kan meddeles, uanset om ejeren af olietanken har rådighed over den forurenede ejendom. I påbudet skal der fastsættes pligt til reetableringer af den forurenede ejendom.

Stk. 5. Hvis ejeren af olietanken ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydningen eller andre foranstaltninger gennemføres. Dette påbud er bindende over for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom.

Stk. 6. For olieforureninger, der ikke er omfattet af stk. 1, jf. stk. 2, finder de øvrige bestemmelser i lovgivningen om forurenet jord anvendelse.

Stk. 7. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke påbud der kan tinglyses på ejendommen.

§ 49. Ejere af olietanke, der kan meddeles påbud efter § 48, stk. 1, jf. § 48, stk. 3, skal være omfattet af en forsikring, der dækker udgifterne, jf. dog stk. 2, til miljømyndighedernes krav om undersøgelser og oprydning efter bestemmelsen i § 48.

Stk. 2. Forsikringspligten omfatter ikke dækning af udgifter, hvor forureningen

1) er forårsaget forsætligt af tankejeren,

2) stammer fra installationer, som tankejeren vidste eller burde vide ikke opfylder offentlige forskrifter herom indeholdt i olietankbekendtgørelsen, eller

3) skyldes, at leveringen af olie i tankejerens ejertid ikke er sket efter offentlige forskrifter herom, indeholdt i bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Stk. 3. Pligten til at være dækket af en forsikring ophører 6 måneder efter, at tanken er taget ud af brug og sløjfet forskriftsmæssigt.

Stk. 4. Forsikringen skal være dækkende senest fra den af mi1jø- og energiministeren fastsatte dato, jf. § 48, stk. 1.

Stk. 5. Forsikringen skal dække udgifter som nævnt i stk. 1 Viser udgiften til opfyldelse af et påbud, jf. § 48, stk. 1, sig at ville overstige 2 mio. kr., skal forsikringsselskabet rette henvendelse til miljømyndigheden, for at denne kan godkende den del af projektet, der overstiger 2 mio. kr. Udgifter, der overstiger 2 mio. kr., skal betales af miljømyndigheden. Miljømyndigheden skal forlods på forlangende stille garanti herfor.

Stk. 6. Staten, amter og kommuner er undtaget fra forsikringspligten.

Stk. 7. Et forsikringsselskab kan ikke bringe forsikringen til ophør på grund af manglende betaling af præmie uden dokumentation for, at anden forsikring er tegnet.

Stk. 8. Forsikringsselskabet har udpantningsret for præmier med påløbne renter og andre omkostninger. Selskabet har endvidere panteret for ydelser i den forsikrede ejendom efter ejendomsskat til stat og kommune i 1 år fra forfaldstid.

Stk. 9. Miljø- og energiministeren kan efter forhandling med udbydere af olietanksforsikringer fastsætte nærmere regler for indholdet af forsikringen.

Kapitel 6

Bortskaffelse og anvendelse af jord

§ 50. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor der er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Stk. 2. Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, skal af vedkommende anmeldes til kommunalbestyrelsen. Anmeldelse af jordens anvendelse skal tillige ske til det pågældende amtsråd og den pågældende kommunalbestyrelse, hvor jorden ønskes anvendt. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at anmeldelse i særlige tilfælde kan ske efter opgravning og flytning af jorden og om betingelserne herfor.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om anmeldeordningen efter stk. 2, herunder regler om opgavefordelingen mellem myndighederne og om, at anmelderen skal lade jorden analysere. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om en følgeseddelordning og om dokumentation for jordens håndtering, herunder dokumentation for, at genanvendelse er sket i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Opgravning og håndtering af jord, der udføres i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af stk. 3 og § 51, må iværksættes 4 uger efter anmeldelsen, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Hvis opgravning og håndtering ikke kan ske efter de i stk. 4 nævnte regler, eller hvis amtsrådet ønsker at modsætte sig jordens genanvendelse eller at stille vilkår herfor, jf. § 51, giver kommunalbestyrelsen henholdsvis amtsrådet anmelderen meddelelse herom inden 4 uger efter anmeldelsen. Anmelderen kan i sådanne tilfælde ikke iværksætte opgravningen og håndteringen.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 5 og afgørelser efter reglerne udstedt i medfør af stk. 3 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 51. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om genanvendelse af jord til bestemte formål, herunder regler om kriterier og grænseværdier, om anmeldelse og om, at amtsrådet i særlige tilfælde kan modsætte sig genanvendelsen eller stille vilkår herom.

§ 52. Tilførsel af såvel forurenet som uforurenet jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt.

Stk. 2. Amtsrådet kan meddele dispensation fra forbudet, såfremt

1) råstofindvinderen eller ejeren dokumenterer, at der inden den 19. december 1996 forelå kontraktmæssige forpligtigelser vedrørende tilførsel af jord til ejendommen,

2) råstofindvinderen eller ejeren med væsentlige økonomiske tab til følge afskæres fra en udnyttelse af ejendommen, som de efter hidtil gældende regler har haft særlig grund til at påregne, eller

3) der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, der forventes at indgå i den fremtidige drikkevandsforsyning, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn ikke taler imod.

Stk. 3. Dispensation efter stk. 2 fra forbudet mod deponering af uforurenet jord kan indeholde vilkår, herunder om håndtering af jorden eller om dokumentation for, at der er tale om uforurenet jord.

Stk. 4. Dispensation efter stk. 2 fra forbudet mod deponering af forurenet jord kan indeholde vilkår, herunder om håndtering af jorden eller om opfyldelse af eventuelle dokumentationskrav. Yderligere forudsætter meddelelse af dispensation, at amtsrådet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33 fastsætter vilkår for jorddeponeringen. Såfremt amtsrådet ved lovens ikrafttræden har givet tilladelse til jorddeponering i råstofgrave i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33, gælder denne tilladelse fortsat.

§ 53. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol med deponering af jord i råstofgrave, herunder at den, der modtager jord, for egen regning skal foretage prøveudtagning, analyser og målinger af jorden.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser

Afgørelser

§ 54. Afgørelser efter denne lov meddeles skriftligt til adressaten. Afgørelser, der kan påklages, meddeles tillige klageberettigede personer og myndigheder, jf. § 82, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling.

Stk. 2. Underretning til de personer, der er nævnt i § 82, stk. 1, nr. 2, kan ske ved offentlig annoncering.

Stk. 3. Påbud kan meddeles mundtligt, når der er fare for sundheden eller øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig miljøskade. En mundtlig afgørelse skal snarest bekræftes skriftligt.

§ 55. Påbud skal indeholde en frist for afgørelsens efterkommelse. Når der foreligger særlige forhold, kan der dog træffes afgørelse om, at påbud skal efterkommes straks.

§ 56. Når særlige grunde taler for det, kan miljømyndigheden træffe afgørelse om, at klager over påbud ikke skal have opsættende virkning.

Adgang til ejendom

§ 57. Miljømyndighederne har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse, jf. dog stk. 2, adgang til offentlige og private ejendomme og lokaliteter samt transportmidler for at føre tilsyn efter §§ 65 og 66 samt efter tilsvarende regler udstedt i medfør af loven og for at foretage foranstaltninger efter kapitel 2-4 og § 68, stk. 1, 2 og 4. Tilsvarende gælder de personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, vedkommende embedslæge samt personer, der er meddelt adgang efter § 58, stk. 1.

Stk. 2. Adgang efter stk. 1 kræver retskendelse, hvor adgangen sker med henblik på at lade påbudte foranstaltninger udføre, jf. § 68, stk. 1. Der kræves dog ikke retskendelse, hvis

1) der foreligger en situation som beskrevet i § 68, stk. 2, eller

2) adgangen til at gennemføre undersøgelsespåbud eller oprydningspåbud er påkrævet for at forebygge, at den i § 68, stk. 2, nævnte situation opstår.

Stk. 3. Politiet yder myndighederne og personer, der af disse er bemyndiget hertil, bistand ved udøvelse af beføjelserne efter stk. 1 og 2. Miljø- og energiministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 58. Amtsrådet kan træffe afgørelse om, at undersøgelser eller oprydninger kan udføres på en bestemt ejendom af andre end myndighederne efter denne lov. Amtsrådet skal pålægge vedkommende en pligt til reetablering af den forurenede ejendom. Amtsrådet kan meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at sådanne arbejder gennemføres.

Stk. 2. Påbud efter stk. 1 er bindende over for den til enhver tid værende ejer eller bruger.

Stk. 3. Amtsrådet lader oplysninger om påbud, der er meddelt efter stk. 1 eller forvarslet, tinglyse på ejendommen. Amtsrådet lader tinglysningen af de nævnte oplysninger aflyse, når foranstaltningerne på ejendommen er gennemført. Udgifter til tinglysning og aflysning afholdes af den, der efter afgørelse truffet i henhold til stk. 1 udfører undersøgelser eller oprydninger på ejendommen.

Bemyndigelser m.v.

§ 59. Miljø- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke kan indbringes for ministeren.

§ 60. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en miljø- og levnedsmiddelkontrolenhed til at udøve de beføjelser, som er tillagt kommunalbestyrelsen efter loven.

§ 61. Miljø- og energiministeren kan pålægge amtsrådene eller kommunalbestyrelserne at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende jordforurening op til behandling og afgørelse.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan endvidere pålægge amtsråd og kommunalbestyrelser at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der reguleres efter denne lov inden for den enkelte kommunes eller det enkelte amts område. Oplysningerne kan forlanges afgivet i en bestemt form.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, at amtsrådene og kommunalbestyrelserne skal indsende indberetninger om deres kortlægnings- og tilsynsvirksomhed, herunder om resultaterne af målinger og undersøgelser. Miljø- og energiministeren kan endvidere fastsætte regler om, at indberetningerne skal ske i en bestemt form.

§ 62. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning give amtsrådet alle oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af forhold, der reguleres efter denne lov inden for den enkelte kommunes område.

§ 63. Godkendelse, tilladelse, planudarbejdelse og dispensation i henhold til planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven og skovloven er ufornøden i forbindelse med udførelse af undersøgelser og afværgeforanstaltninger efter kapitel 3 og 4. Dette gælder dog ikke, hvis de pågældende love eller bestemmelser heri gennemfører eller er led i gennemførelsen her i landet af De Europæiske Fællesskabers direktiver eller forordninger. Ligeledes finder bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven fortsat anvendelse på håndtering af jord.

Stk. 2. Hvis et projekt til afværgeforanstaltninger indebærer, at oppumpet forurenet grundvand skal udledes i vandløb, søer eller havet, skal amtsrådet offentliggøre et projektforslag, således at der gives offentligheden adgang til at afgive indsigelser mod forslaget inden for en frist af 4 uger.

Stk. 3. Amtsrådets endelige afgørelse, jf. stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 64. I Københavns og Frederiksberg Kommuner udøver kommunalbestyrelsen de opgaver, som loven henlægger til amtsrådet, eller som henlægges til amtsrådet i henhold til regler udstedt efter loven.

Kapitel 8

Tilsyn og håndhævelse

§ 65. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at

1) loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes,

2) påbud meddelt af kommunalbestyrelsen efterkommes og

3) påbud meddelt af amtsrådet efter § 9, stk. 2, efterkommes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen videresender sager om manglende efterkommelse af påbud meddelt af amtsrådet til amtsrådet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal underrette det stedlige arbejdstilsyn, hvis kommunalbestyrelsen konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages at skyldes jordforurening.

§ 66. Amtsrådet fører tilsyn med og overvåger udviklingen i forureningstilstanden i jorden.

Stk. 2. Amtsrådet forestår opsporing af forureningskilder i samarbejde med kommunalbestyrelsen, når der er konstateret en forurening af grundvandet.

Stk. 3. Amtsrådet påser, at

1) vilkår fastsat af amtsrådet i forbindelse med tilladelser og dispensationer, herunder i medfør af generelle regler, overholdes og

2) påbud meddelt af amtsrådet efterkommes, jf. dog § 65, stk. 1, nr. 3.

Stk. 4. Amtsrådet skal underrette den stedlige byggemyndighed, hvis amtsrådet konstaterer indeklimaproblemer på en boligejendom som følge af jordforurening.

Stk. 5. Amtsrådet skal underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, hvis amtsrådet konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages at skyldes jordforurening.

Stk. 6. Amtsrådet skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en forurening er konstateret.

§ 67. Tilsynsmyndigheden, jf. §§ 65 og 66, skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre det har underordnet betydning.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 68. Tilsynsmyndigheden, jf. §§ 65 og 66, kan på påbudsadressatens regning lade påbudte foranstaltninger udføre, når den fastsatte frist er udløbet.

Stk. 2. I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, skal tilsynsmyndigheden foretage det nødvendige uden påbud.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 4. I tilfælde, hvor et areal er kortlagt, kan en kommunalbestyrelse gennemføre undersøgelser og afværgeforanstaltninger.

§ 69. Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler vedrørende tilsynsmyndighedernes udøvelse af tilsynsvirksomhed vedrørende forurenet jord.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om opsporing af forureningskilder i de situationer, hvor det ikke er tilstrækkelig klarlagt, hvorfra en forurening stammer.

Stk. 3. Ministeren kan over for en kommunalbestyrelse eller et amtsråd for en bestemt periode nærmere fastlægge omfanget af disse myndigheders tilsynsforpligtelse.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at tilsynet i visse tilfælde skal føres af andre myndigheder eller efter en anden fordeling end fastsat i §§ 65 og 66.

Kapitel 9

Diverse bestemmelser

Underretning om forurening m.v.

§ 70. Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforurening, skal kommunalbestyrelsen underrette amtsrådet herom.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden, jf. § 71, stk. 1.

§ 71. Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde.

Stk. 2. Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når amtsrådet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Amtsrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om sin afgørelse.

§ 72. Enhver ejer eller bruger af en ejendom skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller amtsrådet give alle oplysninger til brug for myndighedernes udførelse af opgaver efter loven eller efter de regler, der fastsættes med hjemmel i loven.

Stk. 2. Oplysningspligten omfatter alle oplysninger, som har betydning for vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger.

Krav på udgiftsdækning og erstatning m.v.

§ 73. Amtsrådet eller kommunalbestyrelsen kan kræve udgifter, der i medfør af denne lov er afholdt til undersøgelser, oprydninger, andre afværgeforanstaltninger, opkøb eller erstatninger for ekspropriation vedrørende en ejendom, dækket af den eller dem, der er eller kunne være adressat for et påbud vedrørende den pågældende ejendom.

Stk. 2. Amtsrådets eller kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 om at kræve afholdte udgifter dækket kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan amtsrådets eller kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvem kravet kan rettes mod, påklages, når der ikke forudgående er meddelt påbud.

Stk. 3. Når en oprydning, som det offentlige i medfør af denne lov har afholdt udgiften til, er gennemført, indtræder miljømyndighederne i de krav, som ejeren måtte have over for forureneren eller tidligere ejere i anledning af forureningen, i det omfang ejerens krav mod forureneren eller tidligere ejere er reduceret som følge af oprydningen.

§ 74. Loven begrænser ikke miljømyndighedernes ret til erstatning efter almindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt eller i medfør af regler, som er fastsat i anden lovgivning.

Stk. 2. Beløb, der udbetales efter værditabsordningen, jf. kapitel 4, kan kræves tilbagebetalt, såfremt der ved en fejl eller som følge af afgivelse af urigtige oplysninger m.v. er udbetalt et for stort beløb.

§ 75. Ved fastsættelsen af erstatning for en ekspropriation, jf. § 22, eller ved aftale om opkøb, jf. §§ 22 og 34, kan den, over for hvem ekspropriationen gennemføres, kræve, at ejendommens værdi skal beregnes uden hensyn til den værdinedsættelse, der skyldes forureningsfare fra den forurenede ejendom, hvis den pågældende var i god tro ved erhvervelsen af ejendommen. Er eller kunne ejeren være adressat for et påbud efter kapitel 5, beregnes ejendommens værdi dog under hensyn til forureningen.

Stk. 2. Erstatningsfastsættelse og fastsættelse af ejendommens værdi i sager om ekspropriation, jf. § 22, og ved aftale om opkøb, jf. §§ 22 og 34, foretages i mangel af enighed af de taksationsmyndigheder, der er nedsat efter lov om offentlige veje. Bestemmelserne i lov om offentlige veje § 51, stk. 1 og 3-7, §§ 52-56 samt §§ 59-67 finder tilsvarende anvendelse, idet det dog er amtsrådet, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje.

§ 76. Når andre end miljømyndighederne ved udførelse af foranstaltninger efter denne lov har forvoldt skade på anden mands ejendom, kan ejeren eller brugeren af ejendommen gøre erstatningskrav gældende over for miljømyndigheden, når der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelse, eller når skadevolderen ikke kan dække erstatningskravet.

Stk. 2. Når miljømyndigheden har dækket et erstatningskrav i medfør af stk. 1, indtræder myndigheden i skadelidtes erstatningskrav mod den, der har forvoldt skaden.

Stk. 3. Erstatningsfastsættelser efter stk. 1 og 2 samt erstatningsfastsættelser vedrørende skader, der er forårsaget ved miljømyndighedernes udførelse af foranstaltninger efter denne lov, foretages i mangel af enighed af de taksationsmyndigheder, der er nedsat efter lov om offentlige veje. Bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 51-56 samt §§ 59-67 finder tilsvarende anvendelse, idet det dog er miljømyndigheden, der udfører de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje.

Stk. 4. Hvis det af en påbudt undersøgelse, jf. § 40, fremgår, at der ikke er konstateret forurening på det undersøgte areal, eller at forureningen ikke helt eller delvis kan henføres til påbudsadressaten, skal den miljømyndighed, der har påbudt undersøgelsen, dække de udgifter, som påbudsadressaten har afholdt til opfyldelse af påbudet.

Kapitel 10

Klage og søgsmål

Klage

§ 77. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af denne lov kan påklages til miljø- og energiministeren, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

§ 78. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der er af mindre betydning, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

§ 79. En klage har opsættende virkning for et påbud, medmindre klagemyndigheden træffer afgørelse om andet.

Stk. 2. Når der efter § 56 er truffet afgørelse om, at påbud skal efterkommes straks, har klage ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden træffer afgørelse om andet.

Stk. 3. En klage over en afgørelse om meddelelse eller afslag på dispensation efter § 52 har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden træffer afgørelse om andet.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 medfører ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget dispensation.

§ 80. En klage over en afgørelse om ekspropriation har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden træffer afgørelse om andet.

§ 81. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra tidspunktet for bekendtgørelsen.

Stk. 2. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 3. Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til miljø- og energiministeren ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

§ 82. Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser kan påklages af

1) afgørelsens adressat,

2) enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, og

3) embedslægeinstitutionen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påklage amtsrådets afgørelser, og amtsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.

Miljøklagenævnet

§ 83. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter kapitel 5 og § 73, stk. 2, truffet af miljø- og energiministeren eller af en styrelse efter bemyndigelse.

Stk. 2. Miljøklagenævnet afgør selv spørgsmål vedrørende nævnets kompetence.

Stk. 3. Om Miljøklagenævnets sammensætning og virke gælder reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

§ 84. Klage sendes til Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Klage kan indgives af den, der er klageberettiget efter reglerne i § 82, og af den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans.

§ 85. For klage til Miljøklagenævnet gælder § 81, stk. 1 og 2.

Stk. 2. En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. dog § 56, stk. 2.

§ 86. Miljøklagenævnet kan tilvejebringe oplysninger og foretage besigtigelse i overensstemmelse med reglerne i §§ 40, 48 og 57.

Søgsmål

§ 87. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelsen.

Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, kan ikke indbringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.

Stk. 3. Søgsmål om ekspropriation efter denne lov anlægges ved den landsret, under hvilken ejendommen er beliggende.

Kapitel 11

Straf

§ 88. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) undlader at efterkomme påbud efter loven,

2) undlader at indgive ansøgning efter § 8, stk. 1,

3) påbegynder opgravning, flytning og anvendelse uden anmeldelse efter § 50, stk. 2,

4) i strid med § 8, stk. 1, og § 50, stk. 4, ændrer anvendelse eller påbegynder arbejder, der er henholdsvis ansøgt om tilladelse til og anmeldt,

5) uden tilladelse opgraver eller håndterer jord i strid med kommunalbestyrelsens eller amtsrådets meddelelser efter § 50, stk. 5,

6) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse eller dispensation efter loven,

7) overtræder § 9, stk. 2, § 12, § 49, § 50, stk. 1, eller § 52,

8) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en anmodning efter §§ 29 og 33 eller en anmeldelse efter § 50, stk. 2,

9) undlader at standse arbejdet som nævnt i § 71 ved konstateret forurening,

10) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger som nævnt i § 72,

11) modvirker adgangen til en ejendom i strid med § 57 eller

12) forsætligt borttager, forvansker eller beskadiger afmærkninger, som foretages i forbindelse med arbejder og undersøgelser efter loven.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. I regler og forskrifter, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i stk. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Er der ved en overtrædelse opnået en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel, selv om der ved overtrædelsen ikke er voldt skade på miljøet eller er fremkaldt fare derfor. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

Stk. 6. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser m.v. som omhandlet i stk. 1, nr. 1, dog undtagen undladelse af at efterkomme undersøgelsespåbud efter §§ 40 og 48, samt stk. 1, nr. 2-7 og 9.

§ 89. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

Kapitel 12

Ændringer i miljøbeskyttelsesloven, ligningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, stempelloven og råstofloven

§ 90. I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998, som senest ændret ved lov nr. 908 af 16. december 1998, foretages følgende ændringer:

1. §§ 20 a og 20 b ophæves.

2. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at sørge for, at tanke til opbevaring af mineralolieprodukter, der er taget ud af brug, er sløjfet forskriftsmæssigt. En tank, der er lovligt sløjfet, kan ikke senere kræves opgravet eller sløjfet på ny.«

3. I § 24 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1 eller 2 om foranstaltninger vedrørende forurenet jord, jf. § 83 c.«

4. Efter § 64 a indsættes:

»§ 64 b. Når andre end miljømyndighederne, ved udførelse af foranstaltninger under henvisning til § 83 a, stk. 1, har forvoldt skade på anden mands ejendom, kan ejeren eller brugeren af ejendommen gøre erstatningskrav gældende over for miljømyndigheden, når der ikke kan opnås enighed om erstatningsfastsættelse, eller når skadevolderen ikke kan dække erstatningskravet.

Stk. 2. Når miljømyndigheden har dækket et erstatningskrav i medfør af stk. 1, indtræder myndigheden i skadelidtes erstatningskrav mod den, der har forvoldt skaden.«

5. I § 70, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Der er dog ikke udpantningsret for udgifter, der vedrører undersøgelse og oprydning af forurenet jord, jf. § 83 c.«

6. Efter § 83 indsættes:

»§ 83 a. Der kan efter bestemmelserne i denne lov meddeles påbud, herunder om gennemførelse af foranstaltninger efter § 69, vedrørende forurenet jord, jf. § 83 c, til en forurener af en ejendom, selv om denne ikke har rådighed over den ejendom, hvor forureningen findes, hvis den pågældende havde rådighed over ejendommen den 10. februar 1999 eller senere. I påbudet skal der fastsættes pligt til reetablering af den forurenede ejendom.

Stk. 2. Hvis påbudsadressaten ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan myndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger gennemføres af den, der har modtaget påbud efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 3. Påbud efter stk. 2 er bindende over for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom.

Stk. 4. Påbud efter denne lov, herunder om gennemførelse af foranstaltninger efter § 69, der er meddelt en virksomhed i drift, og som angår undersøgelser, oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger vedrørende forurenet jord, jf. § 83 c, er bindende over for senere driftsherrer, såfremt den senere driftsherre har erhvervet virksomheden efter den 1. januar 2000 og på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt. Det samme gælder påbud, der er forvarslet.

Stk. 5. Er der på tidspunktet for erhvervelsen af virksomheden meddelt eller forvarslet påbud om undersøgelser m.v. af forurenet jord, jf. § 83 c, efter denne lov eller efter lov om forurenet jord til en virksomhed i drift, kan påbud om gennemførelse af yderligere foranstaltninger, herunder efter § 69, vedrørende den samme forurening meddeles en senere driftsherre efter bestemmelserne i denne lov, såfremt den senere driftsherre har erhvervet virksomheden efter den 1. januar 2000 og på tidspunktet for erhvervelsen vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller forvarslet.

Stk. 6. Påbud efter denne lov, herunder om gennemførelse af foranstaltninger efter § 69, der er meddelt en virksomhed i drift, og som angår undersøgelser, oprydninger eller andre afhjælpende foranstaltninger vedrørende forurenet jord, jf. § 83 c, er bindende over for senere erhververe af den forurenede ejendom, såfremt

1) påbudet var meddelt eller forvarslet før erhvervelsen, men ikke er efterkommet, uanset at efterkommelsen er blevet indskærpet og forholdet er blevet politianmeldt,

2) erhververen på erhvervelsestidspunktet vidste eller burde vide, at påbud var meddelt eller forvarslet,

3) erhvervelsen sker fra en, der selv var eller kunne blive forpligtet til at efterkomme påbudet, og

4) ejendommen er erhvervet efter den 1. januar 2000.

Stk. 7. Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1-6 vedrørende offentligt drevne lossepladser m.v., der er taget i brug før den 1. oktober 1974, og som ikke længere var i drift den 1. september 1990.

§ 83 b. Miljømyndigheden lader oplysninger om påbud, herunder om gennemførelse af foranstaltninger efter § 69, der er meddelt eller forvarslet efter denne lov, og som angår undersøgelse, oprydning eller afhjælpende foranstaltninger vedrørende forurenet jord, jf. § 83 c, tinglyse på ejendommen for påbudsadressatens regning. Dette gælder dog ikke oplysninger om påbud, der forvarslet eller meddelt efter § 83 a, stk. 2.

Stk. 2. Såfremt et påbud, der er forvarslet, ikke meddeles endeligt, skal miljømyndigheden dække påbudsadressatens tinglysningsudgift.

Stk. 3. Miljømyndigheden lader tinglysningen af oplysninger om påbud og varsling af påbud aflyse, når påbudet er efterkommet.

§ 83 c. Ved forurenet jord forstås jord, der på grund af menneskelig påvirkning kan have skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Forurenet jord omfatter ikke jord påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v.«

7. § 84 a ophæves.

8. I § 87 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Adgang efter stk. 1 kræver retskendelse, hvor adgangen sker med henblik på at lade påbudte foranstaltninger udføre efter § 69 i forbindelse med undersøgelse og oprydning af forurenet jord, jf. § 83 c. Der kræves dog ikke retskendelse, hvis

1) der foreligger en situation som beskrevet i § 70, stk. 1, eller

2) adgangen til at gennemføre undersøgelsespåbud eller oprydningspåbud er påkrævet for at forebygge, at den i § 70, stk. 1, nævnte situation opstår.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4

9. I § 110, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 20 a, stk. 1,«.

10. I § 110, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:

»5) undlader at sløjfe eller afblænde en tank til mineralolie efter de herom gældende regler, jf. § 21 a,«.

Nr. 5-12 bliver herefter nr. 6-13.

11. I § 110, stk. 3, udgår »§ 20 b, stk. 2,«

12. I § 110, stk. 7, ændres »og 5« til: », 5 og 6«.

§ 91. I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 288 af 12. maj 1999, affattes § 17 A, stk. 2, 2. pkt., således:

»Det samme gælder renter af lån ydet efter § 33 i lov om forurenet jord.«

§ 92. I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 17. august 1998, som ændret ved § 5 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, affattes § 11, 3. pkt., således:

»Fortjeneste indvundet ved afhændelse efter § 34 i lov om forurenet jord medregnes heller ikke.«

§ 93. I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 30. juni 1997, affattes § 10, stk. 5, 2. pkt., således:

»Reviderede vilkår som følge af forbud efter § 52 i lov om forurenet jord tinglyses dog for amtsrådets regning.«

Kapitel 13

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 94. Loven træder i kraft den 1. januar 2000, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 14.

Stk. 3. Samtidig med ikrafttrædelsen af denne lov ophæves

1) lov nr. 420 af 13. juni 1990 om affaldsdepoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af27. oktober 1996, og

2) lov nr. 214 af 28. april 1993 om en værditabsordning for boligejere m.v.

Stk. 4. Et påbud er kun bindende for en panthaver efter § 45 eller miljøbeskyttelseslovens § 83 a, stk. 4-6, som affattet ved denne lovs § 90, nr. 6, hvis pantet er stiftet efter den 1. januar 2000.

§ 95. Afgørelser truffet og forlig indgået efter de i § 94, stk. 3, nævnte love eller efter regler udstedt efter de i § 94, stk. 3, nævnte love bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne lov eller efter regler udstedt efter denne lov træffes ny afgørelse. Overtrædelser af sådanne afgørelser straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2. Afgørelser truffet før denne lovs ikrafttræden efter miljøbeskyttelsesloven eller efter regler udstedt efter miljøbeskyttelsesloven om påbud samt vilkår knyttet til tilladelser, dispensationer eller godkendelser, som angår forurenet jord før denne lovs ikrafttræden, opretholdes.

Stk. 3. Afgørelse om tilbagebetaling af egenbetalingen efter lov om en værditabsordning for boligejere m.v. afgøres efter de regler, der var gældende, da begæringen om oprydning blev indgivet. Amtsrådet kan dog træffe afgørelse om tilbagebetaling efter § 35, stk. 2, 3. pkt.

Stk. 4. Tinglysningen af de affaldsdepoter, der er registreret efter affaldsdepotloven, opretholdes, indtil depoterne er indført i det i § 14 nævnte register.

Stk. 5. De af miljø- og energiministeren udpegede medlemmer af Depotrådet forsætter deres funktionsperiode efter de hidtil gældende regler.

§ 96. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken