Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0007
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Tilsyn og kontrol, myndigheder m.v.

Kapitel 3   Forbud, påbud m.v.

Kapitel 4   Straffebestemmelser

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om badevand og badeområder1)

I medfør af § 14, § 16, § 18, stk. 1, § 73, § 80 og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på badevand og badeområder.

Stk. 2. Ved badevand forstås

1) ferskvand og havvand, som kommunalbestyrelsen forventer i almindelighed anvendes til badning, og hvor den ikke har udstedt et permanent badeforbud, eller hvor badning ikke er permanent frarådet

2) ferskvand og havvand, som er udlagt til badevand i en kommuneplan.

Stk. 3. Badeområder er områder, der er udlagt til badeformål i kommuneplanen, jf. § 15, stk. 2, samt øvrige områder, hvor der findes badevand.

Stk. 4. Badesæson er perioden fra 1. juni til 1. september.

Kapitel 2

Tilsyn og kontrol, myndigheder m.v.

§ 2. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med badevandet med henblik på at fastlægge badevandskvaliteten og for at sikre, at vandet ikke er forurenet, og lader i overensstemmelse med §§ 4 og 5 udtage prøver af vandet til nærmere undersøgelse.

Stk. 2. Badevandet er forurenet, når prøverne ikke kan opnå »tilfredsstillende kvalitet«, jf. bilag 1, eller der er en forekomst af mikrobiologisk kontamination, vækst af cyanobakterier, makroalger, marin fytoplankton eller andre organismer eller affald, som påvirker badevandskvaliteten og udgør en sundhedsrisiko for de badende.

Stk. 3. Forurening foreligger endvidere, hvis der er et indhold af kemiske stoffer i vandet, der er til fare for sundheden.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at der ikke opstår forurening af badeområdet.

§ 3. Kommunalbestyrelsen udpeger som kontrolovervågningssted det sted i badeområdet, hvor der ventes flest badende, eller hvor der er den største forureningsrisiko i henhold til badevandsprofilen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udarbejder plan for kontrolovervågning for hvert enkelt badevand i overensstemmelse med bilag 4. Desuden skal der i fornødent omfang udtages prøver med henblik på afgrænsning af kendte forureningskilder, som f.eks. havne, spildevandsudløb og udmunding af vandløb.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, hver gang tidsplanen, jf. bilag 4, nr. 5, for kontrolovervågning stilles i bero, indberette dette til By- og Landskabsstyrelsen samt angive årsagerne hertil.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert år en liste over samtlige kontrolovervågningssteder og sender den til By- og Landskabsstyrelsen.

§ 4. Kommunalbestyrelsen udtager til undersøgelse for intestinale enterokokker og Escherichia coli mindst 4 prøver af badevandet i forbindelse med hver badesæson. Prøverne skal kontrolleres i overensstemmelse med bilag 1.

Stk. 2. Prøverne skal udtages af og undersøges på et laboratorium, der er akkrediteret hertil, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Stk. 3. Såfremt badevandskvaliteten med statistisk sikkerhed er ringere end ”tilfredsstilende”, som angivet i bilag 1, skal antallet af prøver øges til mindst 10 pr. sæson.

§ 5. Kommunalbestyrelsen vurderer badevandskvaliteten for hvert enkelt badevand efter hver badesæson. Badevandskvaliteten vurderes på grundlag af det datasæt, der er udarbejdet efter bilag 1 for badevandskvaliteten for det forløbne år og de tre foregående badesæsoner, og fastsættes efter proceduren i bilag 2. Datasæt til vurdering af badevandskvaliteten består altid af mindst 16 prøver.

Stk. 2. Badevandskvaliteten kan dog vurderes på grundlag af et datasæt for badevandskvaliteten for mindre end fire badesæsoner, hvis

1) badevandet er nyudpeget, eller

2) hvis der er indtruffet ændringer, som sandsynligvis vil påvirke klassifikationen af badevandet efter § 8, i hvilket tilfælde vurderingen foretages på grundlag af et datasæt for badevandskvaliteten, der udelukkende består af resultaterne af prøver, der er indsamlet efter de indtrufne ændringer.

§ 6. Kommunalbestyrelsen kan underopdele eller sammenlægge eksisterende badevande på baggrund af vurderingerne af badevandskvaliteten.

Stk. 2. Badevand kan kun sammenlægges, hvis de

1) er sammenhængende,

2) de fire foregående år har opnået næsten samme vurdering, og

3) har badevandsprofiler, der alle viser samme risikofaktorer eller fravær af samme.

§ 7. Kommunalbestyrelsen indrapporterer en gang årligt senest den 1. november resultaterne af de undersøgelser, der er foretaget efter § 5, af den klassifikation, der er foretaget efter § 8 og de foranstaltninger efter § 11, der har været iværksat det pågældende år, til By- og Landskabsstyrelsen. Indrapporteringen sker i et format fastsat af By- og Landskabsstyrelsen.

Klassifikation og udarbejdelse af badevandsprofiler

§ 8. Kommunalbestyrelsen klassificerer på baggrund af den i §§ 4-6 gennemførte vurdering af badevandskvaliteten og i overensstemmelse med de i bilag 2 omhandlede kriterier badevand som »ringe«, »tilfredsstillende«, »godt« eller »udmærket«.

§ 9. Kommunalbestyrelsen udarbejder badevandsprofiler i henhold til bilag 3. Den enkelte badevandsprofil kan omfatte et enkelt badevand eller flere sammenhængende badevande.

Stk. 2. Badevandsprofiler revideres og ajourføres som angivet i bilag 3.

Inddragelse og information af offentligheden

§ 10. Forud for hver badesæson opsætter kommunalbestyrelsen på et tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af badeområdet oplysninger om

1) den aktuelle klassifikation af badevandet,

2) en generel beskrivelse af badevandet baseret på den i overensstemmelse med bilag 3 opstillede badevandsprofil, og

3) angivelse af, hvor mere fuldstændige oplysninger kan søges, jf. stk. 2.

Stk. 2. Forud for hver badesæson offentliggør kommunalbestyrelsen oplysninger om badevandet, om nødvendigt på flere sprog

1) en liste over badevande,

2) klassifikation af det enkelte badevand i de seneste tre år samt dets badevandsprofil, herunder resultaterne af den kontrolovervågning, der er gennemført siden den sidste klassifikation,

3) for badevand, der er klassificeret som »ringe«, jf. bilag 2, oplysning om forureningens årsager og om foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at de badende udsættes for forurening, og for at afhjælpe årsagerne, og

4) for badevand med risiko for kortvarig forurening, jf. bilag 4, generelle oplysninger om

a) hvilke forhold der sandsynligvis vil medføre kortvarig forurening,

b) sandsynligheden for sådan forurening og dens sandsynlige varighed, og

c) forureningens årsager og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at badende udsættes for forurening og for at afhjælpe årsagerne.

Kapitel 3

Forbud, påbud m.v.

§ 11. Såfremt der ved tilsyn konstateres forurening med badevandet eller badeområdet træffer kommunalbestyrelsen foranstaltninger til afhjælpning heraf.

Stk. 2. Kan forureningen ikke straks afhjælpes, nedlægger kommunalbestyrelsen efter samråd med Sundhedsstyrelsen forbud mod badning eller fraråder badning på det pågældende sted.

Stk. 3. Skal badevandet klassificeres som »ringe«, jf. bilag 2, indfører kommunalbestyrelsen et permanent badeforbud eller badning frarådes for hele badesæsonen.

Stk. 4. Hvis et badevand i fem på hinanden følgende år klassificeres som værende »ringe«, indfører kommunalbestyrelsen et varigt badeforbud. Kommunalbestyrelsen kan dog indføre et varigt badeforbud inden udløbet af denne femårsperiode, hvis kommunalbestyrelsen anser det for umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå en højere klassifikation.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen stiller oplysninger om forbud mod badning eller at badning frarådes til rådighed for offentligheden, og opsætter på et let tilgængeligt sted i umiddelbar nærhed af det enkelte badevand oplysninger herom, jf. § 10.

Stk. 6. Er forureningen grænseoverskridende, jf. stk. 3 og 4 underrettes den udenlandske kompetente myndighed herom.

Stk. 7. Forbud mod badning eller oplysning om at badning frarådes skal indeholde oplysninger om årsagen hertil, den tidsperiode inden for hvilket det er gældende, samt oplysning om hvor der kan indhentes yderligere informationer.

§ 12. For kommunale og private badeområder, som er tilgængelige for offentligheden, træffer kommunalbestyrelsen de nødvendige foranstaltninger til sikring af de hygiejniske forhold, herunder renholdelse og indretning af toiletter.

Stk. 2. For øvrige badeområder kan kommunalbestyrelsen give påbud om de i stk. 1 nævnte foranstaltninger.

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan udstede forskrifter angående hundes tilstedeværelse i vandet og i badeområdet.

Stk. 2. I forskrifter fastsat efter stk. 1 kan det bestemmes, at hunde ikke må medbringes inden for nærmere afgrænsede områder eller tidspunkter af året.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme badeforbud efter § 11 eller påbud efter § 12, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. I forskrifter, der udfærdiges af kommunalbestyrelsen i medfør af § 13, kan der fastsættes straf af bøde.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts 2009.

Stk. 2. Badevand og badeområder reguleres af retningslinjerne i regionplanen, indtil denne erstattes af en kommuneplan, jf. § 5 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1445 af 11. december 2007 om badevand og badeområder ophæves. Indtil 1. januar 2011 udføres prøveudtagning og -hyppighed samt procedure i tilfælde af forurening efter reglerne i §§ 7 og 8 i bekendtgørelse nr. 1445 af 11. december 2007, men udføres for de parametre, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Frem til 1. januar 2011 fastsætter By- og Landskabsstyrelsen senest den 1. februar, hvor mange prøver, der som minimum skal udtages pr. badevandsstation for det pågældende år. Indtil 2011 foretages den årlige vurdering af badevandskvaliteten for det enkelte badevand efter en fremgangsmåde fastsat i direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2007 og udmeldt af By- og Landskabsstyrelsen.

Stk. 4. Afgørelser efter den i stk. 3 nævnte bekendtgørelse bevarer deres gyldighed.

Stk. 5. Bilag 4, pkt. 1, træder i kraft den 1. september 2009, således at kommunalbestyrelsen hvert år opstiller en tidsplan for kontrolovervågning, første gang senest den 1. marts 2010.

Stk. 6. § 9 træder i kraft den 1. september 2010, og kommunalbestyrelsen udarbejder den første badevandsprofil senest den 24. marts 2011.

Stk. 7. § 10 træder i kraft den 1. april 2012, således at kommunalbestyrelsen formidler informationerne, så snart de er til rådighed og senest den 1. juni 2012.

Miljøministeriet, den 23. februar 2009

Troels Lund Poulsen

/ Hans Chr. Karsten


Bilag 1

Kvalitetskrav for ferskvand

Parameter
Udmærket kvalitet
God kvalitet
Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/100 mL)
2001)
4001)
3302)
Escherichia coli
(cfu/100 mL)
5001)
10001)
9002)
       

Kvalitetskrav for kystvande og overgangsvande

Parameter
Udmærket kvalitet
God Kvalitet
Tilfredsstillende kvalitet
Intestinale enterokokker (cfu/100 mL)
1001)
2001)
1852)
Escherichia coli
(cfu/100 mL)
2501)
5001)
5002)
1) Ud fra en vurdering af 95- percentilen. Se bilag 2
2) Ud fra en vurdering af 90- percentilen. Se bilag 2


Bilag 2

Vurdering og klassifikation af badevand

1. Ringe kvalitet

Badevand klassificeres som værende »ringe«, hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger3)i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode4)er ringere5)end værdierne »tilfredsstillende« i bilag 1.

2. Tilfredsstillende kvalitet

Badevand klassificeres som værende »tilfredsstillende«,

1) hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger3) i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode4) er lig med eller bedre6)end værdierne »tilfredsstillende kvalitet« i bilag 1, og

2) hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at

a)
der træffes passende forvaltningsforanstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrol for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller om nødvendigt, et badeforbud
b)
der træffes passende forvaltningsforanstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og
c)
det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til bilag 4, nr. 4, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest.

3. God kvalitet

Badevand klassificeres som værende »godt«,

1) hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger3) i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode4) er lig med eller bedre6) end værdierne »god kvalitet« i bilag 1, og

2) hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at

a)
der træffes passende forvaltningsforanstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrolovervågning for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller, om nødvendigt, et badeforbud
b)
der træffes passende forvaltningsforanstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og
c)
det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til bilag 4, nr. 4, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest.

4. Udmærket kvalitet

Badevand klassificeres som værende »udmærket«,

1) hvis percentilværdierne for de mikrobiologiske tællinger3) i datasættet for badevandskvaliteten for sidste vurderingsperiode4) er lig med eller bedre6) end værdierne »udmærket kvalitet« i bilag 1, og

2) hvis badevandet er ramt af kortvarig forurening, forudsat at

a)
der træffes passende forvaltningsforanstaltninger, herunder overvågning, tidlig varsling og kontrolovervågning for at forhindre, at badende udsættes for forurening, ved at udstede en advarsel eller, om nødvendigt, et badeforbud
b)
der træffes passende forvaltningsforanstaltninger for at forebygge, reducere eller fjerne årsagerne til forureningen, og
c)
det antal prøver, der er ladt ude af betragtning i henhold til bilag 4, nr. 4, på grund af kortvarig forurening, i sidste vurderingsperiode udgjorde ikke over 15 % af det samlede antal prøver som fastsat i de tidsplaner for kontrolovervågning, der er opstillet for den pågældende periode, eller ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt efter hvad der er højest.


Bilag 3

Badevandsprofil

1. Badevandsprofilen skal bestå af

a) en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i det pågældende badevands tilstrømningsområde, der kan være kilde til forurening, af relevans for anvendelsen af dette direktiv og som foreskrevet i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven),

b) en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed,

c) en vurdering af risikoen for cyanobakterievækst7),

d) en vurdering af risikoen for makroalge- og/eller fytoplanktonvækst,

e) hvis vurderingen i litra b) viser, at der er risiko for kortvarig forurening, følgende oplysninger:

-
den forventede kortvarige forurenings sandsynlige art, hyppighed og varighed,
-
nærmere beskrivelse af resterende årsager til forurening, herunder trufne forvaltningsforanstaltninger og tidsplanen for deres fjernelse,
-
forvaltningsforanstaltninger truffet under kortvarig forurening samt navn og adresse på organer med ansvar for sådanne tiltag, og

f) kontrolovervågningsstedets beliggenhed.

Ved opstilling, revision og ajourføring af badevandsprofiler skal kommunalbestyrelsen gøre brug af data, der er tilvejebragt i medfør af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

2. For så vidt angår badevand, der er klassificeret som »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe«, gennemgås badevandsprofilen jævnligt for at vurdere, om nogle af de i punkt 1 omhandlede forhold er ændret. Profilen bør om nødvendigt ajourføres. Hyppigheden og rækkevidden af gennemgangen fastsættes i forhold til forureningens art og alvor. Den skal dog som et minimum opfylde bestemmelserne og finde sted med den hyppighed, der er angivet i følgende tabel.

Klassifikation af badevand
»Godt«
»Tilfredsstillende«
»Ringe«
En gennemgang af de i punkt 1 nævnte forhold skal finde sted med de angivne tidsintervaller
4. år
3. år
2. år

For så vidt angår badevand, der tidligere er klassificeret som »udmærket», behøver badevandsprofilen kun gennemgås og om nødvendigt ajourføres, hvis klassifikationen ændres til »godt«, »tilfredsstillende« eller »ringe«. Gennemgangen skal dække alle de forhold, der er nævnt i punkt 1.

3. Ved større bygningsarbejder eller infrastrukturændringer i eller i nærheden af badevand ajourføres badevandsprofilen inden den følgende badesæsons begyndelse.

4. Oplysningerne i punkt 1, litra a) og b), gives, når det er muligt, på et detaljeret kort.

5. Andre relevante oplysninger kan vedlægges eller medtages, hvis kommunalbestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.


Bilag 4

Kontrolovervågning af badevand

1. For hvert badevand opstiller kommunalbestyrelsen inden hver badesæsons begyndelse en tidsplan for kontrolovervågningen. Kontrolovervågning foretages senest fire dage efter den dato, der er fastlagt i tidsplanen for kontrolovervågningen.

2. Der tages og analyseres mindst fire prøver pr. badesæson. Den første prøve tages 1 uge før begyndelsen af badesæsonen.

3. Datoerne for prøvetagningen fordeles over hele badesæsonen, idet intervallet mellem datoerne for prøvetagningen aldrig må være på mere end én måned.

4. Ved kortvarig forurening8)tages der én supplerende prøve for at bekræfte, at hændelsen er ophørt. Denne prøve skal ikke indgå i datasættet for badevandskvaliteten. Såfremt det er nødvendigt at erstatte en prøve, der er ladt ude af betragtning, tages der en supplerende prøve syv dage efter, at den kortvarige forurening er ophørt. Prøver, der er taget under kortvarig forurening, kan lades ude af betragtning. De erstattes af prøver, der er taget i henhold til nr. 2-4.

5. I unormale situationer9)kan tidsplanen for kontrolovervågning stilles i bero. Planen genoptages umiddelbar efter ophør af den unormale situation. Nye prøver udtages så hurtigt som muligt, efter at den unormale situation er ophørt, for at erstatte de manglende prøver.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 (EU-tidende 2006 nr. L 64, side 37) om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF.

3) Ud fra en vurdering af percentilen af den normale sandsynlighedsfordeling til log 10 af de mikrobiologiske data indhentet fra et givet badevand beregnes percentilværdien som følger: - Log 10-værdien af alle mikrobiologiske tællinger i de data, der skal vurderes, beregnes. (Hvis der fås en 0- værdi, beregnes log 10-værdien af den laveste detektionsgrænse for den anvendte analysemetode). - Den aritmetiske gennemsnitsværdi af log10-værdierne (μ) beregnes. - Standardafvigelsen af log10-værdierne (σ) beregnes. Det øvre 90-percentilpunkt af dataenes sandsynlighedsfordeling beregnes ved følgende ligning: øvre 90- percentil = antilog (μ + 1,282 σ). Det øvre 95-percentilpunkt af dataenes sandsynlighedsfordeling beregnes ved følgende ligning: øvre 95- percentil = antilog (μ + 1,65 σ).

4) »Sidste vurderingsperiode«: de sidste fire badesæsoner

5) »Ringere« betyder højere koncentrationer udtrykt i cfu/100 ml

6) »Bedre« betyder lavere koncentrationer udtrykt i cfu/100ml

7) Cyanobakteriel vækst: akkumulering af cyanobakterier i form af opblomstringer, overfladelag eller skum.

8) Ved kortvarig forurening forstås en mikrobiologisk kontamination, jf. parametrene, intestinale enterokokker og Escherichia coli, i bilag 1, der har klart identificerbare årsager, der normalt ikke forventes at påvirke badevandskvaliteten i mere end ca. 72 timer efter, at badevandskvaliteten først er blevet påvirket, og for hvilken kommunalbestyrelsen har opstillet procedurer til at forudsige og håndtere en sådan, jf. bilag 2.

9) Ved unormal situation forstås en begivenhed eller en kombination af begivenheder, der påvirker badevandskvaliteten på den pågældende lokalitet, og som i gennemsnit ikke forventes at forekomme mere end én gang hvert fjerde år.