Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven

(Suspension af det udvidede frie sygehusvalg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret ved lov nr. 319 af 30. april 2008, § 1 i lov nr. 538 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 539 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 87 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Reglerne om udvidet frit sygehusvalg efter stk. 1-6 gælder ikke til og med den 30. juni 2009.«

2. I § 90 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Regionsrådets oplysningspligt ved henvisning til sygehus efter stk. 1 gælder ikke til og med den 30. juni 2009.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 7. november 2008 ved døgnets begyndelse.

Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

§ 3

Stk. 1. Loven har ikke virkning for patienter, som opfylder betingelserne for at benytte det udvidede frie sygehusvalg efter sundhedslovens § 87, stk. 1, og som inden lovens ikrafttræden har anmodet om viderehenvisning til et privatejet sygehus, klinik m.v. i Danmark eller sygehus m.v. i udlandet med aftale om behandling af patienter efter sundhedslovens § 87, stk. 4.

Stk. 2. Regionsrådet skal til og med den 30. juni 2009, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten

1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling,

2) om, hvorvidt patienten kan tilbydes undersøgelse inden for 2 måneder efter reglerne i sundhedslovens § 87 a, jf. § 87 b, stk. 1,

3) om retten til at vælge sygehus efter §§ 86 og 87 a,

4) om, hvorvidt sygehuset tilbyder at henvise patienten til behandling på privatejede sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller sygehuse m.v. i udlandet, som regionen har indgået aftale med efter § 75, stk. 2,

5) om ventetiden på behandling ved regionens egne og andre regioners sygehuse samt ved de private specialsygehuse m.v., som er nævnt i § 79, stk. 2,

6) om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuse omfattet af nr. 5, og

7) om, at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter §§ 86 og 87 a.

Stk. 3. Regionsrådet skal endvidere i perioden fra den 1. januar 2009 til og med den 30. juni 2009, senest 8 hverdage efter at et af rådets sygehuse har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten, om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder efter reglerne i sundhedslovens § 87 a, jf. § 87 b, stk. 1 og 2.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 6. november 2008

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Jakob Axel Nielsen