Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

(Forlængelse af den midlertidige suspension af bidraget til Den Særlige Pensionsopsparing)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2008, som ændret ved § 7 i lov nr. 515 af 17. juni 2008 og § 7 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 f, stk. 1, 2. pkt . , ændres »2008« til: »2009«.

2. § 17 f, stk. 3, 5. pkt., affattes således:

»De nævnte bidragssatser, jf. 1. og 3. pkt., er for 2004-2009 0,0 pct.«

§ 2

Stk. 1. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. Loven træder i kraft den 8. november 2008.

Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for kalenderåret 2009 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2009, der er en følge af suspension af bidraget til Den Særlige Pen­sions­opsparing i 2009, jf. § 17 f, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 3 fastsættes af velfærdsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2011.

Givet på Amalienborg, den 6. november 2008

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Claus Hjort Frederiksen