Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0034
 
31992L0070
 
31992L0090
 
31992L0105
 
31993L0048
 
31993L0049
 
31993L0051
 
31993L0062
 
31993L0064
 
31993L0079
 
31998L0056
 
31999L0066
 
31999L0068
 
32000L0029
 
32002L0036
 
32008L0072
 
32008L0090
 
Links til øvrige EU dokumenter
32010D0467
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilagsfortegnelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planter1)

I medfør af § 1, stk. 1-3, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, og §§ 1 - 2, §§ 4 - 6 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006, samt efter bemyndigelse fastsættes:

Bekendtgørelsens formål

§ 1. Bekendtgørelsens formål er at beskytte imod spredning af visse planteskadegørere og at sikre kvaliteten af formeringsmateriale m.v, omfattet af bekendtgørelsen.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse finder følgende definitioner anvendelse:

1) Planter: Levende planter og plantedele (herunder frø).

2) Levende plantedele: Bl.a.

a) rod- og stængelknolde, løg og jordstængler,

b) afskårne blomster,

c) grene og fældede træer med løv,

d) plantevævskultur,

e) frugt i botanisk forstand, dog ikke dybfrossen.

3) Frø: Frø i botanisk betydning, der er bestemt til plantning.

4) Planter til plantning:

a) Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes.

b) Planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.

5) Plantning: Enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

6) Grønsagsplanteformeringsmateriale: Plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.

7) Grønsagsplanter: Hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsager, dog ikke frø.

8) Frugtplanteformeringsmateriale: Frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.

9) Frugtplanter: Planter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.

10) Prydplanteformeringsmateriale: Plantemateriale af alle slægter og arter som tjener til formering eller produktion af prydplanter. Ved produktion af hele planter omfatter definitionen kun planter bestemt til videre omsætning.

11) Parti: Et antal enheder af samme produkt, der er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.

12) CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis): Formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf § 10.

13) Forstligt formeringsmateriale: Planter til plantning, dog ikke frø, af de arter, der er nævnt i bilag 3 i bekendtgørelse om skovfrø og planter.

Registrering

§ 3. Følgende virksomheder skal være registreret i Plantedirektoratet som leverandører af planter jf. dog stk. 4:

1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter til plantning, herunder dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, litra b og c.

2) Virksomheder, der en gros sælger materiale nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, til erhvervsmæssigt videresalg eller anvendelse.

Stk. 2. Producenter af frø af have- og landskabsplanter, der ønskes godkendt som certificeret frø, kan registreres som leverandør af planter.

Stk. 3. Anmodning om registrering skal ske på et skema, der fås hos Plantedirektoratet eller på www.pdir.dk. Ændringer i oplysninger givet i forbindelse med registrering skal indberettes til Plantedirektoratet.

Stk. 4. Virksomheder og personer, der har et samlet salg af planter til plantning på under 50.000 kr. om året og kun sælger planter direkte til den endelige forbruger til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, skal ikke registreres.

§ 4. Registrerede virksomheder skal til stadighed opfylde forpligtigelserne i bilag 7.

§ 5. Plantedirektoratet kan ophæve registreringen, hvis

1) virksomheden ikke opfylder forpligtigelserne i bilag 7, eller

2) virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

§ 6. Plantedirektoratet kan godkende virksomheder registreret efter § 3 til at udstede og forsyne planter med plantepas. Plantepassets udformning skal være godkendt af direktoratet.

Stk. 2. Godkendelse til at udstede plantepas kan tilbagekaldes, hvis virkomheden ikke overholder bestemmelserne i § 15.

§ 7. Plantedirektoratet kan godkende en leverandør, der er registreret efter § 3, stk. 1, nr. 1, til:

1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,

2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,

3) produktion af certificerede planter klasse AA eller

4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når direktoratet har konstateret, at leverandøren opfylder kravene i bilag 5, I, A. Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

Produktion og salg

§ 8. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 3 efter retningslinierne i bilaget.

§ 9. Planter produceret her i landet kan godkendes som

1) kerneplanter, hvis de

a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,

b) er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 5, I, B, nr. 1, og

c) opfylder kravene i bilag 1, 2, 4 og 5, III, samt kravet i § 10, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, eller

2) eliteplanter, hvis de

a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 5, II,

b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, og 5, II, og

c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 10, stk. 2, om frihed for planteskadegørere, eller

3) certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de

a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter,

b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 5, I, B, nr. 2, 3 eller 4, og 5, II, og

c) opfylder kravene i bilag 1, 2 og 4 samt kravet i § 10, stk. 2, om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 10. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

§ 10. Planter produceret her i landet må sælges, når Plantedirektoratet har konstateret, at

1) planterne er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 3 og

2) planterne overholder bestemmelserne i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere.

Stk. 2. Planter nævnt i bilag 6, I, B nr. 2, planter af Vitis til produktion af druer (frugtplanter) samt forstligt formeringsmateriale skal endvidere være praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed.

Stk. 3. Skal planterne sælges til et område i en medlemsstat af Den Europæiske Union, der er godkendt som beskyttet zone, skal det ved direktoratets kontrol efter stk. 1 være konstateret, at planterne også overholder de særlige betingelser for indførelse i dette område, der er fastsat af denne medlemsstat.

Stk. 4. Planter nævnt i bilag 6, I, B, nr. 2, a) og b) der er produceret i et område der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, kan indføres og sælges, hvis direktoratet har ligestillet dem med planter produceret her i landet.

§ 11. Har Plantedirektoratet begrundet mistanke om, at et parti planter til plantning ikke opfylder kravene i § 10, stk. 1, nr. 2, eller § 10, stk. 2, om frihed for planteskadegørere eller kan et parti planter ikke efterses, må planterne ikke sælges. Skønner Plantedirektoratet, at planterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn kan direktoratet sætte partiet i karantæne.

Stk. 2. Planter der er sat i karantæne må ikke fjernes fra dyrkningsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 12. Planter, der sælges, skal opfylde kravene i bilag 1, 2 og 4 om frihed for planteskadegørere, betingelsen i § 10, stk. 2, og kravene i bilag 3.

§ 13. Har Plantedirektoratet begrundet formodning om, at planter, der sælges, ikke opfylder kravene i § 10, kan direktoratet i medfør af § 2, stk. 1, i lov om frø kartofler og planter, vederlagsfrit udtage prøver af planterne til undersøgelse med henblik på at af- eller bekræfte formodningen.

Stk. 2. Planter omfattet af en undersøgelse i medfør af stk. 1 må ikke fjernes fra salgsstedet uden direktoratets skriftlige tilladelse.

§ 14. Planter, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse til salg eller for at blive sat i karantæne, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om bortskaffelse af affald. Plantedirektoratet kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 15. Ved salg skal godkendte planter m.m. være mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2. Planter m.m., der indføres fra et område, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, og som efter bilag 6 skal være forsynet med plantepas ved salg, skal forsynes med plantepasset i forbindelse med indførslen.

Stk. 3. Mærkningen med plantepas skal være foretaget af Plantedirektoratet eller af en virksomhed godkendt efter § 6.

Stk. 4. Plantepas må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

§ 16. Opdeles et parti, der skal være mærket med plantepas, eller blandes to eller flere sådanne partier, skal hvert af de nye partier forsynes med et nyt plantepas. Partierne må kun mærkes, hvis de overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 10.

§ 17. Ved salg skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 6, II, nr. 2.

§ 18. Bestemmelserne om salg gælder også for udbud til salg og for fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

Kontrol og straf

§ 19. Plantedirektoratet kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Plantedirektoratet beslutter antal og omfang af inspektioner på grundlag af virksomhedens registrering, jf. § 3, samt mistanke om eller konstaterede planteskadegørere.

§ 20. Plantedirektoratet kan godkende en registreret virksomhed til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 3, 6 og 7, A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinierne i bilag 7, B. Direktoratet fører tilsyn med, at leverandøren overholder retningslinierne.

Stk. 2. Den i stk 1 nævnte godkendelse kan tilbagekaldes, hvis retningslinierne i bilag 7, B, ikke overholdes.

§ 21. Overtrædelse af § 3, stk. 1, § 4, § 8, § 9, stk. 2, § 10, § 11, § 12, § 13, stk. 2, og §§ 14-17, straffes med bøde.

Stk. 2. Undladelse af at indberette ændringer i oplysninger afgivet i forbindelse med registreringen jf. § 3, stk.3, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5 kapitel.

Ikrafttræden

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 925 af 16. juli 2007 om planter ophæves.

Plantedirektoratet, den 23. januar 2009

Ole P. Kristensen

/ Birthe Schubart


Bilagsfortegnelse

Fortegnelse over bilag

Bilag 1
Planteskadegørere, der ikke må forekomme
 
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
 
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
Bilag 2
Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter
 
I
Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
 
II
Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
   
Bilag 3
Krav til produktion og salg af planter
   
Bilag 4
Særlige krav til frihed for planteskadegørere på produktionsstedet m.m.
   
Bilag 5
Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter
 
I
Generelle krav
 
II
Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper
 
III
Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere
   
Bilag 6
Mærkning og pakning
 
I
Mærkning
 
II
Pakning
   
Bilag 7
Forpligtelser for registrerede leverandører


Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

 
I Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Den Europæiske Union
 
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
1.
Acleris spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
2.
Amauromyza maculosa (Malloch), en minérflue
 
3.
Anomala orientalis Waterhouse, orientalsk oldenborre
 
4.
Anoplophora chinensis (Thomson), en træbuk
 
4.1
Anoplophora glabripennis (Motschulsky), asiatisk træbuk
 
5.
Anoplophora malasiaca (Forster), en træbuk
 
6.
Arrhenodes minutus Drury, en barkbille
 
7.
Bemisia tabaci Genn. (ikke-europæiske populationer), bomuldsmellus, vektor for virus som f.eks.
   
a)
Bean golden mosaic virus
   
b)
Cowpea mild mottle virus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus
   
f)
Euphorbia mosaic virus
   
g)
Florida tomato virus
 
8.
Cicadellidae (ikke-europæiske), arter af småcikader, kendt som vektor for Pierce's disease (forårsaget af Xylella fastidiosa), f.eks.
   
a)
Carneocephala fulgida Nottingham
   
b)
Draeculacephala minerva Bali
   
c)
Graphocephala atropunctata (Signoret)
 
9.
Choristoneura spp. (ikke-europæiske), arter af viklere
 
10.
Conotrachelus spp. (Herbst), arter af snudebiller
 
10.1
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
 
10.2
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
 
10.3
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
 
10.4
Diabrotica virgifera Le Conte, majsrodbille
 
11.
Heliothis zea (Boddie), en ugle
 
11.1
Hirschmaniella spp., dog ikke H. gracilis (de Man) Luc & Goodey, arter af nematoder
 
12.
Liriomyza sativae Blanchard, en minérflue
 
13.
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen, en nematod
 
14.
Monochamus spp. (ikke-europæiske), arter af træbukke
 
15.
Myndus crudus Van Duzee, en cikade
 
16.
Nacobbus aberrans (Thorbe) Thorne et Allen, en nematod
 
16.1
Naupactus leusoloma Boheman, en snudebille
 
17.
Premnotrypes spp. (ikke-europæiske), arter af snudebiller
 
18.
Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann), en barkbille
 
19.
Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff), en barkbille
 
20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee), en småcikade
 
21.
Spodoptera eridania (Cramer), en ugle
 
22.
Spodoptera frugiperda (Smith), en ugle
 
23.
Spodoptera litura (Fabricius), asiatisk bomuldsugle
 
24.
Thrips palmi Karny, palmetrips
 
25.
Tephritidae (ikke-europæiske), båndfluer, f.eks.
   
a)
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
   
b)
Anastrepha ludens (Loew), mexikansk frugtflue
   
c)
Anastrepha obliqua Macquart
   
d)
Anastrepha suspensa (Loew)
   
e)
Dacus ciliatus (Loew)
   
f)
Dacus cucurbitae Coquillett
   
g)
Dacus dorsalis Hendel
   
h)
Dacus tryoni (Froggatt)
   
i)
Dacus tsuneonis Miyake
   
j)
Dacus zonatus Saund
   
k)
Epochra canadensis (Loew)
   
l)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
   
m)
Pardalaspis quinaria Bezzi
   
n)
Pterandrus rosa (Karsch)
   
o)
Rhacochlaena japonica Ito
   
p)
Rhagoletis cingulata (Loew), hvidbåndet kirsebærflue
   
q)
Rhagoletis completa Cresson
   
r)
Rhagoletis fausta (Östen-Sacken), mørk kirsebærflue
   
s)
Rhagoletis indifferens Curran
   
t)
Rhagoletis mendax Curran
   
u)
Rhagoletis pomonella Walsh
   
v)
Rhagoletis ribicola Doane
   
w)
Rhagoletis suavis (Loew)
 
26.
Xiphinema americanum Cobb i bred forstand (ikke-europæiske populationer), en nematod
 
27.
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo, en nematod
       
b)
Bakterier
 
1.
Xylella fastidiosa Well et al.
       
c)
Svampe
 
1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, egevisnesyge
 
2.
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel, melbærrisgyldenrust
 
3.
Cronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
4.
Endocronartium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito, lærkevisnesyge
 
6.
Gymnosporangium spp. (ikke-europæiske), arter af rustsvampe
 
7.
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar, gul ringråd
 
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis, Tsuga-koglerust
 
9.
Monilinia fructicola (Winter) Honey, en frugtskimmelsvamp
 
10.
Mycosphaerella larici-leptolepsis Ito et al., Phyllostica-nålefald
 
11.
Mycosphaerella populorum G. E. Thompson, Septoria-poppelkræft
 
12.
Phoma andina Turkensteen, Phoma-bladplet
 
13.
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
 
13.a
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. (ikke europæiske isolater), californisk visneskimmel.
 
14.
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema, Septoria-bladplet
 
15.
Thecaphora solani Barrus, kartoffelbrand
 
16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers, Texas rodråd
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Elm phlöem necrosis mycoplasm, elmesivævsnekrosevirus
 
2.
Kartoffelvirus og viruslignende organismer, f.eks.
   
a)
Andean potato latent virus, stamme af ægplantemosaikvirus
   
b)
Andean potato mottle virus, sydamerikansk kartoffelspætningvirus
   
c)
Arracacha virus B, oca strain, arracacia-virus B
   
d)
Potato black ringspot virus, kartoffelringpletvirus
   
e)
Potato spindle tuber viroid, kartoffeltenknoldviroid
   
f)
Potato virus T, kartoffelvirus T
   
g)
Ikke-europæiske isolater af kartoffelvirus A, M, S, V, X, og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og potato leaf roll virus (kartoffelbladrullevirus).
 
3.
Tobacco ringspot virus, tobakringpletvirus
 
4.
Tomato ringspot virus, tomatringpletvirus
 
5.
Virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L., f.eks.
   
a)
Blueberry leaf mottle virus, blåbærspætningvirus
   
b)
Cherry rasp leaf virus (American), amerikansk kirsebærraspbladvirus
   
c)
Peach mosaic virus (American), amerikansk ferskenmosaikvirus
   
d)
Peach phony rickettsia, ferskenphonyrickettsia
   
e)
Peach rosette mosaic virus, ferskenbladrosetvirus
   
f)
Peach rosette mycoplasm, ferskenrosetmykoplasma
   
g)
Peach X-disease mycoplasm, stenfrugt-X-syge mykoplasma
   
h)
Peach yellows mycoplasm, ferskengulsotmykoplasma
   
i)
Plum line pattern virus (American), amerikansk blommebåndmosaikvirus
   
j)
Raspberry leaf curl virus (American), amerikansk hindbærbladkrøllesygevirus
   
k)
Strawberry latent 'C' virus, latent jordbær-C-virus
   
l)
Strawberry vein banding virus, jordbærnervebåndsvirus
   
m)
Strawberry witches' broom mycoplasm, jordbærheksekostmykoplasma
   
n)
ikke-europæisk virus og viruslignende organismer hos Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. og Vitis L.
 
6.
Virus overført af Bemisia tabaci Genn., bomuldsmellus, som f.eks.
   
a)
Bean golden mosaic virus, bønnegyldenmosaikvirus
   
b)
Cowpea mild mottle virus, mild vignabønnespætningvirus
   
c)
Lettuce infectious yellows virus, salatgulsotvirus
   
d)
Pepper mild tigré virus
   
e)
Squash leaf curl virus, squash-bladkrøllevirus
   
f)
Euphorbia mosaic virus, Euphorbia-mosaikvirus
   
g)
Florida tomato virus
       
e)
Snylteplanter
 
1.
Arceuthobium spp. (ikke-europæiske), arter af dværgmistelten
       
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Den Europæiske Union
 
 
 
 
a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
1.
Globodera pallida (Stone) Behrens, hvid kartoffelcystenematod
 
2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, gul kartoffelcystenematod
 
3.
Udgået
 
4.
Udgået
 
5.
Udgået
 
6.
Udgået
 
6.1
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (alle populationer), en rodgallenematod
 
6.2
Meloidogyne fallax Karssen, en rodgallenematod
 
7.
Opogona sacchari (Bojer), bananmøl
 
8.
Popillia japonica Newman, japanbille
 
8.a
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), en snudebille
 
8.1
Rizoecus hibisci Kawai et Takagi, en rodlus
 
9.
Spodoptera littoralis (Boisduval), afrikansk bomuldsugle
       
b)
Bakterier
 
1.
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., kartoffelringbakteriose
 
2.
Pseudomonas solanacearum (Smith), Smith, kartoffelbrunbakteriose
       
c)
Svampe
 
1.a
Gibberella circinata Nirenberg & O’ Donnell, fyrreharpikskræft
 
1.
Melampsora medusae Thümen, poppelrust
 
2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Persival, kartoffelbrok
       
d)
Virus og viruslignende organismer
 
1.
Apple proliferation mycoplasma, æbleheksekostmykoplasma
 
2.
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm, abrikosbladrulleklorosemykoplasma
 
3.
Pear decline mycoplasma, pæremoriamykoplasma
       
e)
Fladorme
 
1.
Arthioposthia triangulata (Dendy), new zealandsk fladorm


Bilag 2

Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter

Planteskadegørere
Planter
I. Planteskadegørere, der ikke vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1.
Aculops fuchsiae Keifer, en galmide
Planter af Fuchsia L. til plantning, dog ikke frø
2.
Aleurocanthus spp., arter af mellus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Anthonomus bisignifer (Schenkling), en snudebille
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
4.
Anthonomus signatus (Say), en snudebille
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
5.
Aonidiella citrina Coquillet, en skjoldlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Udgået
 
7.
Aschistonyx eppoi Inouye, en galmyg
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø
8.
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., fyrrevednematod
Planter af Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., dog ikke kogler og frø
9.
Carposina niponensis Walsingham, et møl
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
10.
Diaphorina citri Kuway., en bladloppe
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, samt Murraya König, dog ikke frugter og frø
10.a
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, en galhveps
Planter af Castanea Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.
11.
Enarmonia packardi (Zeller), en vikler
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
12.
Enarmonia prunivora Walsh, en vikler
Planter af Crataegus L., Malus Mill., Photinia Lindl., Prunus L. og Rosa L., til plantning, dog ikke frø, og frugter af Malus Mill. og Prunus L
13.
Eotetranychus lewisi McGregor, en spindemide
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Udgået
 
15.
Grapholita inopinata Heinrich, en vikler
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
16.
Hishomonus phycitis (Dist.), en cikade
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
17.
Leucaspis japonica Ckll., en skjoldlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
18.
Listronotus bonariensis Kuschel, en snudebille
Frø af Brassicacea (Syn. Cruciferae), Poaceae (Syn.Gramineae) og Trifolium L.
19.
Margarodes spp., ikke-europæiske arter af skjoldlus, fx:
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
 
a)
Margarodes vitis (Phillipi)
 
 
b)
Margarodes vredendalensis de Klerk
 
 
c)
Margarodes prieskaensis Jakubski
 
20.
Numonia pyrivorella (Matsumura) et halvmøl
Planter af Pyrus L., dog ikke frø
21.
Oligonychus perditus Pritchard et Baker, en spindemide
Planter af Juniperus L., dog ikke kogler og frø
22.
Pissodes spp. (ikke-europæiske), arter af fyrresnudebiller
Planter af nåletræer (Coniferales), dog ikke kogler og frø
23.
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan, en nematod
Planter af Citrus L., og Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, samt planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
24.
Saissetia nigra (Nietm.), en skjoldlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
25.
Scirtothrips aurantii Faure, en trips
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
26.
Scirtothrips dorsalis Hood, en trips
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
27.
Scirtothrips citri (Moultex), en trips
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
28.
Scolytidae spp. (ikke-europæisk), arter af barkbiller
Planter af nåletræer (Coniferales) af over 3 m højde, dog ikke kogler og frø
29.
Tachypterellus quadrigibbus Say, en snudebille
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
30.
Toxoptera citricida Kirk., en bladlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
31.
Trioza erytreae Del Guercio,en bladloppe
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, samt Clausena Burm. f., dog ikke frugter og frø
32.
Unaspis citri Comstock, en skjoldlus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
 
b) Bakterier
1.
Citrus greening bacterium, gul bladmarmorering
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
2.
Citrus variegated chlorosis
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
3.
Udgået
 
4.
Udgået
 
5.
Udgået
 
     
c) Svampe
1.
Alternaria alternata (FR.) Keissler (ikke-europæiske patogene isolater), sortskimmel
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø
1.1
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, nordamerikansk hasselkræft
Planter af Corylus L., til plantning, dog ikke frø
2.
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx, sort knudekræft
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
3.
Atropellis spp., arter af nåletrækræftsvampe
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø,
4.
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
Planter af Acer saccharum Marsh., dog ikke frugter og frø
5.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton, nålefald
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø
6.
Cercospora angolensis
Carv. et Mendes, Citrus-bladplet
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Ciborinia camelliae Kohn, kronbladvisning
Planter af Camellia L. til plantning, dog ikke frø
8.
Diaporthe vaccinii Shaer, blåbærkræft
Planter af Vaccinium L. til plantning, dog ikke frø
9.
Elsinoe spp. Bitanc. Et Jenk. Mendes, arter af skurvsvampe
Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, og planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frø
10.
Fusarium oxysporum f.sp. albedines (Kilian et Marie) Gordon
Planter af Phoenix L., dog ikke frugter og frø
11.
Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus), citrusfrugtsortplet
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
12.
Guignardia piricola (Nose) Yamamoto, brunbarkkræft
Planter af Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. og Pyrus L., dog ikke frø
13.
Puccinia pittieriana Hennings, kartoffelrust
Planter af Solanaceae, dog ikke frugter og frø
14.
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers, brunpletnålefald hos fyr
Planter af Pinus L., dog ikke kogler og frø
15.
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto, japansk pæreskurv
Planter af Pyrus L. til plantning, dog ikke frø
     
d) Virus og viruslignende organismer
1.
Beet curly top virus (ikke-europæiske isolater), bedebladkrøllevirus
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
2.
Black raspberry latent virus, latent sorthindbærvirus
Planter af Rubus L. til plantning
3.
Blight and blight-like
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
4.
Cadang-cadang viroid
Planter af Palmae til plantning, dog ikke frø
5.
Cherry leaf roll virus, kirsebærbladrullevirus
Planter af Rubus L. til plantning
6.
Citrus mosaic virus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
7.
Citrus tristeza virus (ikke-europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
8.
Leprosis
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
9.
Little cherry pathogen (ikke-europæiske isolater)
Planter af Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl. Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq. og Prunus yedoensis Matsum samt hybrider og kultivarer heraf til plantning, dog ikke frø
10.
Naturally spreading psorosis, citrusskælbark
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Palm lethal yellowing mycoplasm, kokos letal gulningsmykoplasma
Planter af Arecaceae (Syn. Palmae) til plantning, dog ikke frø
12.
Prunus necrotic ringspot virus, Prunus-ringpletvirus
Planter af Rubus L. til plantning
13.
Satsuma dwarf virus, satsuma-dværgsygevirus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
14.
Tatter leaf virus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
15.
Witches' broom (MLO)
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
 
II. Planteskadegørere, der vides at forekomme i Det Europæiske Fællesskab
 
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
1.
Aphelenchoides besseyi Christie,
en bladnematod
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
2.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),
vindværgbladlus
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
3.
Udgået
 
4.
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, stængelnematod
Frø og løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer, Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L planter af Allium porrum L., blomsterløg af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. og Tulipa L. til plantning
5.
Circulifer haematoceps, en cikade
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Circulifer tenellus, en cikade
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.1
Eotetranychus orientalis Klein, en spindemide
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.2
Helicoverpa armigera (Hübner)
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. og af familien Solanaceae til plantning, dog ikke frø.
7.
Radopholus similis (Cobb) Thorne, en migrerende rodnematod
Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. Mill. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
8.
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Afskårne blomster, bladgrøntsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter til plantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaceae (syn. Gramineae) jordstængler og frø
9.
Liriomyza trifolii (Burgess)
Afskårne blomster, bladgrøntsager af Apium graveolens L. og planter af urteagtige arter til udplantning, dog ikke løg, stængelknolde, planter af Poaceae (syn. Gramineae) jordstængler og frø
     
b) Bakterier
1.
Udgået
 
2.
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., tomatgulbakteriose
Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. til plantning
3.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ildsot
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. til plantning, dog ikke frø
4.
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, nellikekortskudbakteriose
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
5.
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, nellikesprækkebakteriose
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
Planter af Prunus persica (L.) Batsch og Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim til plantning, dog ikke frø
7.
Udgået
 
8.
Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye, bakteriose
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
9.
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, tomatpletbakteriose
Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. og Capsicum L. til plantning
10.
Xanthomonas fragariae Kennedy et King, jordbærbladpletbakteriose
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
11.
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., bakterievisnesyge
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
     
c) Svampe
1.
Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter, platanvisnesyge
Planter af Platanus L. til plantning, dog ikke frø
2.
Udgået
 
3.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, kastanjekræft
Planter af Castanea Mill. og Quercus L. til plantning
4.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, krysantemumsortråd
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
5.
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma, vifteskimmel
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
6.
Phoma tracheiphila (Petri) Kanahaveli et Gikashvili, Citrus-tørresyge
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frø
7.
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, jordbærrødmarv
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
7.1
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld (europæiske isolater), europæisk visneskimmel
Planter af Camellia L. Rhododendron L., bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum L. til plantning, dog ikke frø
8.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni, solsikkeskimmel
Frø af Helianthus annuus L.
9.
Puccinia horiana Hennings, hvid krysantemumrust
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
10.
Scirrhia pini Funk et Parker, rød nåleringplet
Planter af Pinus L. til plantning, dog ikke frø
11.
Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold, en kransskimmel
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
12.
Verticillium dahliae Klebahn, en kransskimmel
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
     
d) Virus og viruslignende organismer
1.
Arabis mosaic virus, Arabis-mosaikvirus
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
2.
Beet leaf curl virus, bedebladkrøllesygevirus
Planter af Beta vulgaris L. til plantning, dog ikke frø
3.
Chrysanthemum stunt viroid, krysantemum dværgsygeviroid
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul. til plantning, dog ikke frø
4.
Citrus tristeza virus (europæiske isolater), Citrus-tristezavirus
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
5.
Citrus vein enation woody gall
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
6.
Grapevine flavescence dorée MLO, gylden skørbladmykoplasma
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
6.a
Udgået
 
7.
Plum pox virus, blommepoxvirus
Planter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø
8.
Potato stolbur mycoplasm, stolburmykoplasma
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø
9.
Raspberry ringspot virus, hindbærringpletvirus
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
10.
Spiroplasma citri Saglio et al.
Planter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
11.
Strawberry crinkle virus, jordbærkrusesygevirus
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
12.
Strawberry latent ringspot virus, latent jordbærringpletvirus
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
13.
Strawberry mild yellow edge virus, mild jordbærgulrandvirus
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
14.
Tomato black ring virus, tomatsortringvirus
Planter af Fragaria L. og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
15.
Tomato spotted wilt virus, tomatbrozetopvirus
Planter af Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., alle sorter af New Guinea hybrider af Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. og Nicotiana tabacum L., for hvilke det er godtgjort, at planterne er beregnet til salg til erhvervsproduktion af tobak, Solanum melongena L. og Solanum tuberosum L. til plantning, dog ikke frø
16.
Tomato yellow leaf curl virus
Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.). Karsten ex Farw. til plantning, dog ikke frø.
     
     
III. Planteskadegørere som ikke må forekomme på planter der skal godkendes som kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.
 
a) Insekter, mider og nematoder på alle udviklingstrin
 
Aphelenchoides spp., bladnematoder
alle
 
Ditylenchus dipsaci, stængelnematod
alle
 
Eriosoma lanigerum, blodlus
alle
 
Frankliniella occidentalis, saintpaula-trips
alle
 
Meloidogyne spp., rodgallenematod
planter i opvarmede væksthuse
 
Phytonemus (Stenotarsonemus) pallidus, jordbærdværgmide
Fragaria x ananassa
 
Quadraspidiotus perniciosus, San José-skjoldlus
alle
     
b) Bakterier
 
 
Agrobacterium tumefaciens, rodhalsgalle
alle
     
c) Svampe
 
Chondrostereum purpureum, sølvglans
Prunus domestica
 
Didymella spp., stængelsyge
Rubus
 
Verticillium albo-atrum og Verticillium dahliae, kransskimmel
alle
     
d)Virus
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus, impatiens-nekroseplet
alle
 
Tomato spotted wilt tospovirus, tomatbronzetopvirus
alle


Bilag 3

Krav til produktion og salg af planter

A. Generelle krav til grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf, prydplanteformeringsmateriale samt forstligt formeringsmateriale
1)
Plantematerialet skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed.
2)
Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller fjernes.
3)
Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale holdes i adskilte partier.
4)
Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse
5)
Plantemateriale og formeringsmateriale skal være praktisk taget fri for fejl, der forringer dets egnethed som formeringsmateriale eller plantemateriale
   
B. Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf
1)
Materialet skal være tilstrækkeligt kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
2)
Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
3)
Krav til produktion i væksthuse:
Leverandøren skal gennemføre følgende hygiejniske foranstaltninger
 
a)
Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod skadegørere.
 
b)
Kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se litra a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 1000 C i mindst 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 
c)
Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 1000 C i mindst 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter indtil anvendelse opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 
d)
Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 
e)
Dendranthema og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter
 
f)
I væksthuse, hvor der produceres agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.
4)
Alle spiseløg
 
a)
Ved produktion af skalotteløg, stikløg og hvidløg skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.
5)
Stikløg
 
a)
Ved produktion af stikløg skal plantepas, der fulgte med frøene opbevares af virksomheden og på anmodning forevises for Plantedirektoratet
 
b)
Foreligger plantepasset ikke, skal en repræsentativ frøprøve af hver sort være undersøgt af direktoratet og fundet fri for stængelnematoder.
     
C. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf
1)
Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
2)
Materiale af Citrus L. skal
 
a)
hidrøre fra udgangsmateriale, der
   
-
er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed, og
   
-
er blevet testet individuelt efter passende metoder til påvisning af sådanne planteskadegørere og er fundet fri herfor,
 
b)
være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 
c)
i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
     
D. Prydplanteformeringsmateriale
1)
Materialet skal have tilfredstillende kraft og størrelse med henblik på dets anvendelse som formeringsmateriale.
2)
Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det sælges eller agtes solgt med angivelse af sorten, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.
3)
Frø skal have tilfredsstillende spiringsegenskaber.
4)
Materiale af Citrus L.
 
a)
skal hidrøre fra udgangsmateriale, der er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed,
 
b)
være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af sidste afsluttede vækstperiode og
 
c)
i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
5)
Formeringsmateriale af blomsterløg skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er undersøgt og fundet at opfylde kravet i § 10, stk. 2.
6)
Kravet i bilag 3, A, nr. 4, gælder ikke for prydplanteformeringsmateriale der sælges til personer der ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller prydplanteformeringsmateriale.
   


Bilag 4

Særlige krav til frihed forplanteskadegørere på produktionsstedet m.v.

 
Planter, planteprodukter og andet
Særlige krav
1.
Udgået.
 
2.
Udgået.
 
3.
Udgået.
 
4.
Planter af Pinus L. til plantning, dog ikke frø
Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Scirrhia pini Funk et Parker, på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
5.
Planter af Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr. til plantning, dog ikke frø
Udover kravet i nr. 4 er det officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Melampsora medusae Thümen på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
5.a
Planter af Pinus L. og Pseudotsuga menziesii til plantning
Udover kravene i punkt 4 og 5 er det officielt konstateret at planterne
   
a)
i hele deres levetid, eller siden de blev importeret til den Europæiske Union, kun har været dyrket på et produktionssted i en medlemsstat, hvor Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell ikke vides at forekomme, eller
   
b)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et område anerkendt som værende fri for skadegøreren, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med ”International Standards for Phytosanitary Measures”, eller
   
c)
har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for salget ikke er konstateret tegn på skadegøreren, og er blevet undersøgt umiddelbart inden salget.
6.
Planter af Populus L. til plantning dog ikke frugter og frø
Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Melampsora medusae Thümen, på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
7.
Planter af Castanea Mill. og
Det er officielt konstateret, at
 
Quercus L. til plantning, dog ikke frugter og frø
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.,
   
eller
   
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
7.a
Planter af Castanea Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.
Planter må kun flyttes fra et produktionssted, herunder havecentre, hvis Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, ikke vides at forekomme der.
8.
Planter af Platanus L. til
Det er officielt konstateret, at
 
plantning, dog ikke frø
a)
planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter,
   
eller
   
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
9.
Planter af Amelanchier Med. Chaenomeles Lindl.,
Det er officielt konstateret, at
 
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne,)
a)
planterne har oprindelse i områder, der anerkendes som værende fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
 
Cardot, Pyracantha Roem.,
eller
 
Pyrus L., Sorbus L. til plantning, dog ikke frø
b)
planter på det dyrkede areal og i dens umiddelbare nærhed, som har vist symptomer på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., er blevet bortryddet
10.
Planter af Citrus L., Fortunella
Det er officielt konstateret, at
 
Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall og Citrus-tristezavirus (europæiske stammer)
   
eller
   
b)
planterne er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) og Citrus vein enation woody gall ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og til stadighed har vokset i insekttæt væksthus eller andet isoleret rum, og hos hvilke der ikke er iagttaget symptomer på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) eller Citrus vein enation woody gall
   
eller
     
planterne
     
-
er tiltrukket efter en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Citrus vein enation woody gall og Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder, og er fundet fri for Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) og certificeret som fri for i hvert fald Citrus-tristezavirus (europæiske stammer) ved officielle prøver af planterne enkeltvis efter de i dette led omhandlede metoder
       
og
     
-
er blevet inspiceret, og at der ikke er iagttaget symptomer på Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall og Citrus-tristezavirus siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
10 b
Planter af Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. og Ulmus spp. til plantning, dog ikke frø.
Det er officielt konstateret, at planterne ved to årlige inspektioner er fundet fri for Anoplophora chinensis (Forster) og ethvert tegn derpå. Findes Anoplophora chinensis (Forster) på dyrkningsstedet, opretter Plantedirektoratet en udbruds-zone og en mindst 2 km bred buffer-zone her omkring med henblik på overvågning for og bekæmpelse af skadegøreren.
11.
Planter af Araceae, Marantaceae,
Det er officielt konstateret, at
 
Musaceae Persea spp. og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller medhørende vækstmedium
a)
der ikke er påvist angreb af Radopholus similis (Cobb) Thorne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode
   
eller
   
b)
jord og rødder fra mistænkte planter siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode er undersøgt officielt for i hvert fald Radopholus similis (Cobb) Thorne og ved sådanne prøver fundet fri for denne skadegører
12.
Planter af Fragaria L., Prunus
Det er officielt konstateret, at
 
L., og Rubus L. til plantning, dog ikke frø
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for de relevante skadegørere
   
eller
   
b)
der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af de anførte skadegørere hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode:
     
hos Fragaria L.:
     
-
Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae
     
-
Arabis mosaic virus
     
-
Raspberry ringspot virus
     
-
Strawberry crinkle virus
     
-
Strawberry latent ringspot virus
     
-
Strawberry mild yellow edge virus
     
-
Tomato black ring virus
     
-
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
     
hos Prunus L.:
     
-
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
     
-
Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye
     
hos Prunus persica (L.) Batsch:
     
-
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
     
hos Rubus L.:
     
-
Arabis mosaic virus-
     
-
Raspberry ringspot virus
     
-
Strawberry latent ringspot virus
     
-
Tomato black ring virus
13.
Planter af Cydonia Mill. og Pyrus L. til plantning, dog ikke frø
Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at
   
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides af være fri for Pear decline mycoplasm,
   
eller
   
b)
planter på dyrkningsstedet og i dets umiddelbare nærhed, der har vist symptomer, der gav anledning til mistanke om angreb af Pear decline mycoplasm, er blevet bortryddet pågældende sted i løbet af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
14.
Planter af Fragaria L. til plantning, dog ikke frø
Udover kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at
   
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Aphelenchoides besseyi Christie,
   
eller
   
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Aphelenchoides besseyi Christie hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
   
eller
   
c)
planter i vævskultur nedstammer fra planter, der opfyldte litra b) eller er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Aphelenchoides besseyi Christie
15.
Planter af Malus Mill. til plantning, dog ikke frø
Udover kravene i nr. 9 er det officielt konstateret, at
   
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Apple proliferation mycoplasm
   
eller
   
b) 1)
planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø,
     
a)
er blevet officielt certificeret under en certificeringsordning, der kræver, at de nedstammer i lige linje fra materiale, der er vedligeholdt under egnede betingelser og er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mycoplasm ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører
     
eller
     
b)
nedstammer i lige linje fra materiale, der vedligeholdes under egnede betingelser og inden for de sidste seks, afsluttede vækstperioder mindst én gang er undersøgt officielt for i hvert fald Apple proliferation mykoplasm ved brug af passende indikatorer eller tilsvarende metoder og er fundet fri for denne skadegører
     
og
   
b) 2)
der ikke er iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af Apple proliferation mykoplasm hos planter på dyrkningsstedet eller hos modtagelige planter i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre, afsluttede vækstperioder.
16.
Planter af nedenstående arter af Prunus L. til plantning, dog ikke frø:
Ud over kravene i nr. 12 er det officielt konstateret, at
 
-
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb (P. amygdalus Batsch)
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Plum pox virus
 
-
Prunus armeniaca L.
eller
 
-
Prunus x blireiana André
b)1)
planterne, dog ikke planter tiltrukket af frø,
 
-
Prunus brigantina Vill.
 
a)
er officielt certificeret under
 
-
Prunus cerasifera Ehrh.
   
en certificeringsordning, der
 
-
Prunus x cistena N.E. Han-
   
kræver, at de nedstammer i lige linje
   
sen
   
fra materiale, der er vedligeholdt under
 
-
Prunus curdica Fenzl et
   
egnede betingelser og er undersøgt
   
Fritsch
   
officielt for i hvert fald Plum pox virus
 
-
Prunus domestica ssp. dome-
   
ved brug af passende indikatorer eller
   
stica L.
   
tilsvarende metoder, og er fundet fri
 
-
Prunus domestica ssp.insit-
   
for denne skadegører
   
itia (L.) Schneid
     
 
-
Prunus domestica ssp.
   
eller
   
italica (Borhk.) Gams
     
 
-
Prunus glandulosa Thunb..
 
b)
nedstammer i lige linje fra materiale, der
   
ex Murr
   
vedligeholdes under egnede
 
-
Prunus holosericea Batal.
   
betingelser og inden for de
 
-
Prunus hortulana L.H.
   
sidste tre, afsluttede vækstperioder,
   
Bailey
   
mindst én gang undersøgt officielt
 
-
Prunus japonica Thunb.
   
for i hvert fald Plum pox virus
   
ex Murr.
   
og er fundet fri for denne
 
-
Prunus mandshurica
   
skadegører
   
(Maxim.) Koehne
     
 
-
Prunus maritima Marsh.
eller
 
 
-
Prunus mume Sieb. et Zucc.
b)2)
der er ikke iagttaget symptomer på sygdom forår-
 
-
Prunus nigra Ait.
 
saget af Plum pox virus hos planter på dyrkningsstedet
 
-
Prunus persica (L.) Batsch.
 
eller hos modtagelige planter i detsumid
 
-
Prunus salicina Lindl.
 
delbare nærhed siden begyndelsen af de sidste tre,
 
-
Prunus sibirica L
 
afsluttede vækstperioder,
 
-
Prunus simonii Carr.-
 
og
 
-
Prunus spinosa L
b)3)
 
-
Prunus tomentosa Thunb.ex Murr.-
 
planter på dyrkningsstedet, der har vist symptomer
       
på sygdom forårsaget af andre virus eller virus-
 
-
Prunus triloba Lindl.
 
lignende organismer, er blevet bortryddet
 
-
andre arter af Prunus L., der er modtagelige for Plum pox virus
   
         
17.
Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø
Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescense dorée MLO og Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. hos moderplanterne på dyrkningsstedet siden begyndelsen af de sidste to, afsluttede vækstperioder.
18.1
Udgået
   
18.2
Udgået
     
18.3
Planter af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider heraf til plantning, dog ikke knolde af Solanum tuberosum L. eller
a)
Det er officielt konstateret, at planterne har været opbevaret under karantænebetingelser og er fundet fri for skadegørere ved en undersøgelse, der skal
 
materiale til vedligeholdelse af kulturen, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger
 
1)
foregå under tilsyn af Plantedirektoratet og udføres af videnskabeligt uddannede medarbejdere fra denne instans eller en anden godkendt instans
       
2)
foregå på et sted, der har de fornødne faciliteter til at opfange skadegørere og vedligeholde materialet, herunder indikatorplanter således, at al risiko for spredning af skadegørere udelukkes,
       
3)
foretages på hver en enhed, der indgår i materialet
       
4)
ved visuel undersøgelse med regelmæssige mellemrum under hele forløbet af mindst én vækstperiode - under hensyntagen til materialets art og dets udvikling under prøveprogrammet - for symptomer forvoldt af skadegørere,
       
5)
ved undersøgelse efter egnede metoder:
       
a)
af alt kartoffelmateriale i hvert fald for
       
-
Andean potato latent virus,
       
-
Arracacha virus B, oca strain,
       
-
Potato black ringspot virus,
       
-
Potato virus T
       
-
Andean potato mottle virus
       
-
almindelig kartoffelvirus A, M, S, V, X og Y (herunder Yo, Yn og Yc) og Potato leaf roll virus
     
-
Pseudomonas solanacearum (Smith), Smith kartoffelbrunbakteriose
     
b)
af ægte kartoffelfrø i hvert fald for ovennævnte virus og viroider
     
c)
ved passende undersøgelser af alle andre symptomer, der er iagttaget ved den visuelle undersøgelse, med henblik på idenfikation af de skadegørere, der har forvoldt sådanne symptomer.
   
b)
Materiale, der ikke ved de prøver, der er nævnt i litra a er fundet fri for de nævnte skadegørere, tilintetgøres øjeblikkelig eller behandles på en sådan måde, at skadegørerne fjernes.
   
c)
Forskningsinstitutter og andre, der opbevarer sådant materiale, underretter Plantedirektoratet om det opbevarede materiale
18.4
Planter af knolddannende arter af Solanum L. eller hybrider heraf til plantning, som opbevares i genbanker eller genbestandsamlinger
Forskningsinstitutter, der opbevarer sådant materiale, underretter Plantedirektoratet om det opbevarede materiale
18.5
Udgået
     
18.6
Planter af Solanaceae til plantning, dog ikke frø og planter
Udover kravene i nr. 19.3 er det officielt konstateret, at
 
nævnt i nr. 19.4
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Potato stolbur mycoplasm,
       
   
eller
     
   
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Potato stolbur mycoplasm hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode.
18.7
Planter af Capsicum annuum L.,
Udover kravene i bilag 4, nr. 19.6,
 
Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. og Solanum melongena L. til plantning dog ikke frø
a)
at planterne har oprindelse i områder der er fundet fri for Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, kartoffelbrunbakteriose,
   
eller
     
   
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på Psudomonas solanacearum (Smith) Smith, kartoffelbrunbakteriose, hos planter på dyrkningsstedet siden begyndelsen af sidste, afsluttede vækstperiode.
19.
Planter af Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø
Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold og Verticillium dahliae Klebahn hos humle på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
20.
Planter af Dendranthema (DC.) Des Moul.,
Det er officielt konstateret, at
 
Dianthus L. og Pelargonium l'Herit ex Ait. til plantning, dog ikke frø
a)
der ikke er iagttaget symptomer på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisd.) på dyrkningsstedet siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode,
   
eller
     
   
b)
planterne har været underkastet egnet behandling til at beskytte dem mod disse skadegørere
21.1
Planter af Dendranthema (DC.)
Udover kravene i nr. 21 er det officielt konstateret, at
 
Des Moul., til plantning, dog ikke frø
a)
planterne er af højst tredje generation, der nedstammer fra materiale, der er fundet fri for Chrysanthemum stunt viroid ved virologiske prøver, eller som nedstammer i lige linje fra materiale, hvoraf en repræsentativ prøve på mindst 10% er fundet fri for Chrysanthemum stunt viroid ved en officiel undersøgelse foretaget på blomstringstidspunktet,
   
b)
planterne eller stiklingerne
     
1)
kommer fra virksomheder, der er blevet undersøgt officielt i hvert fald en gang om måneden i de sidste tre måneder inden afsendelse, uden at der i denne periode er iagttaget symptomer på Puccinia horiana Hennings, og at der ikke vides at være forekommet symptomer på denne skadegører i umiddelbar nærhed heraf i de sidste tre måneder, inden planterne eller stiklingerne blev solgt,
     
eller
     
2)
har været underkastet egnet behandling mod Puccinia horiana Hennings
   
og
   
c)
at der for
     
1)
urodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller hos de planter, hvorfra stiklingerne er taget, eller
     
eller
     
2)
der for rodede stiklingers vedkommende ikke er iagttaget symptomer på Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx hverken hos stiklingerne eller i rodningsbeddet.
21.2
Planter af Dianthus L. til plantning, dog ikke frø
Udover kravene i nr. 21, er det officielt konstateret, at
   
a)
planterne nedstammer i lige linje fra moderplanter, der er fundet fri for Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder og Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma ved officielt godkendte undersøgelser foretaget mindst én gang inden for de sidste to år,
   
og
   
b)
der ikke er iagttaget symptomer på disse skadegørere hos planterne.
22.
Løg af Tulipa L. og Narcissus L., dog ikke sådanne, for hvis vedkommende det ved emballagen eller på anden vis er godtgjort, at de er bestemt til endelige forbrugere, der ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af afskårne blomster
Det er officielt konstateret, at der ikke er iagttaget symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev hos planterne siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
23.
Planter af urteagtige arter til plantning,
Ud over kravene i nr. 21, 22.1 eller 22.2 er det officielt konstateret:
 
dog ikke løg, stængelknolde, planter af Gramineae-familien, jordstængler, frø og rodknolde
a)
at planterne har oprindelse i et område, der vides at være fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess),
   
eller
   
b)
at der ikke er iagttaget symptomer på Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza tirifolii (Burgess) på produktionsstedet ved officielle undersøgelser, der er gennemført mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden salg,
   
eller
   
c)
at planterne umiddelbart inden salg er blevet undersøgt officielt og fundet fri for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess) og har undergået en passende behandling mod Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess)
24.
Rodede planter dyrket udendørs, plantede eller beregnet til plantning
Det er officielt konstateret, at dyrkningsstedet er fri for Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
25.
Planter af Beta vulgaris L. til
Det er officielt konstateret, at
 
plantning, dog ikke frø
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Beet leaf curl virus,
   
eller
   
   
b)
der ikke vides at være forekommet Beet leaf curl virus i dyrkningsområdet, og at der ikke er iagttaget symptomer på Beet leaf curl virus på dyrkningsstedet eller i dets umiddelbare nærhed siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode
26.
Planter af Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw. til plantning,
Ud over kravene i nr. 19.6 nr. 19.7 og nr 24, er det officielt konstateret, at
 
dog ikke frø
a)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Tomato Yellow Leaf Curl Virus eller,
   
eller
   
   
b)
der ikke er iagttaget symptomer på Tomato Yellow Leaf Curl Virus på planterne og
     
aa)
planterne har oprindelse i områder, der vides at være fri for Bemisia tabaci Genn.,
     
eller
     
bb)
dyrkningsstedet er fundet fri for Bemisia tabaci Genn. ved officielle inspektioner foretaget mindst én gang hver måned i de sidste tre måneder inden salg,
   
eller
   
c)
der ikke er iagttaget symptomer på Tomato Yellow Leaf Curl Virus på dyrkningsstedet og dyrkningsstedet har været omfattet af en behørig behandlings- og overvågningsordning med henblik på at sikre, at det er frit for Bemisia tabaci Genn.
27.
Udgået
     
28.
Udgået
     
29.
Udgået
     
30.
Udgået
     
31.a
Planter af Camellia spp. Rhododendron spp.,
Det er officielt konstateret, at
 
bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum spp. til plantning, dog ikke frø
a)
planterne har oprindelse i områder, hvor europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., vides ikke at forekomme,
   
eller
   
b)
der ikke er observeret tegn på europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., på nævnte planter på produktionsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode ved officielle undersøgelser, herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer, som er foretaget mindst to gange på hensigtsmæssige tidspunkter, når planterne er i aktiv vækst,
   
eller
   
c)
der, hvis der er konstateret tegn på europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres,De Cock & Man in’t Veld sp. nov., på de ovennævnte planter på produktionsstedet, er taget passende skridt til at udrydde skadegøreren, i det mindste ved destruktion af de inficerede planter og alle modtagelige planter inden for en afstand af 2 m fra de inficerede planter herunder også de anvendte vækstmedier og planteaffaldet, og
     
1)
for alle modtagelige planter, jf. bilag 6, IA, nr.8) uanset oprindelse, inden for en radius på 10 m fra de inficerede planter og alle resterende planter fra det angrebne parti: Planterne er blevet tilbageholdt på produktionsstedet, og der er foretaget yderligere undersøgelser mindst to gange i løbet af de tre måneder efter konstateringen og gennemførelsen af destruktionen, når planterne er i aktiv vækst og de er fundet fri for Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., ved disse undersøgelser. I denne tre måneders periode må der ikke være foretaget nogen behandlinger, der kan undertrykke symptomerne på skadegøreren,
     
og
     
2)
for alle andre modtagelige planter på produktionsstedet jf. bilag 6, IA, nr.8) uanset oprindelse: Planterne har undergået intensive nye undersøgelser efter konstateringen og er fundet fri for Phytophthora ramorum Werres,De Cock & Man in’t Veld sp. nov., ved disse undersøgelser.
32.a
Planter, dog ikke frugterog frø,
Det er officielt konstateret, at
 
af følgende slægter med en diameter nederst på stammen større end 5 cm: Areca catechuArenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata,
a)
planterne i hele deres levetid har været dyrket i et land, hvor Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vides ikke at forekomme,
 
Butia capitata, Calamus
eller
 
merillii, Caryota maxima, Caryota cumengii, Chamerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix
b)
planterne i hele deres levetid har været dyrket på et produktionssted i et område, der i overensstemmelse med internationale standarder er anerkendt som fri for Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
 
canariensis, Phoenix
eller
 
dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera,
c)
planterne inden flytningen har været dyrket i 2 år på et produktionssted, hvor
 
Trachycarpus fortunei og Washingtonia spp
 
1)
planterne har været fysisk beskyttet mod introduktion af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) eller der har været udført passende forebyggende behandlinger
     
og
     
2)
der ved officiel inspektion hver 3. måned ikke har været observeret tegn på Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
   
eller
   
d)
hvis der er tale om planter importeret fra et land, hvor Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) forekommer og importeret ifølge bestemmelsen i bilag 4, nr. 32a, litra c i bekendtgørelse om indførsel af planter og planteprodukter m.m. og følgende krav er opfyldt:
     
1)
planterne har været dyrket i et år på et produktionssted fysisk beskyttet mod introduktion af Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) eller der har været udført passende forebyggende behandlinger,
     
og
     
2)
der ved officiel inspektion hver 3. måned i året forud for flytningen ikke er observeret tegn på Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
33.a
Planter af Brugmansia spp. og Solanum jasminoides til plantning
Det er officielt konstateret, at planterne i hele deres levetid, eller siden de blev importeret til Den Europæiske Union, kun har været dyrket på et produktionssted,
   
a)
hvor Potato spindle tuber viroid (PSTVd) vides ikke at forekomme,
   
eller
   
b)
i et område der i overensstemmelse med internationale standarder er anerkendt som fri for PSTVd,
   
eller
   
c)
hvor alle plantepartier af Brugmansia spp. og Solanum jasminoides er testet og fundet fri for PSTVd,
   
eller
   
d)
hvor alle moderplanter af Brugmansia spp. og Solanum jasminoides er testet og fundet fri for PSTVd. Efter testen skal vækstbetingelserne for moderplanter og planter derfra være sådan, at planterne inden flytning forbliver fri for PSTVd


Bilag 5

Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerne planter, eliteplanter og certificerede planter

I. Generelle krav
 
A. Krav til virksomheden.
1.
Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE.
 
a)
Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet frie for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.
 
b)
Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.
 
c)
Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om
   
1o)
krav til opbevaringssted,
   
2o)
krav til øvrig planteproduktion,
   
3o)
arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,
   
4o)
mærkning,
   
5o)
registrering af produktionsdata,
   
6o)
testninger/undersøgelser,
   
7o)
fornyelse og
   
8o)
adgangskrav.
       
2.
Produktion af certificerede planter klasse AA.
 
a)
I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.
 
b)
Der skal udarbejdes interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.
       
3.
Produktion af certificerede planter klasse A.
 
a)
Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.
       
B. Krav til produktionens gennemførelse m.v
1.
Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter
 
a)
Virksomheder, der ønsker at opbevare prækerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelle klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt på opfordring.
 
b)
I den periode, hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. III, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.
 
c)
Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.
 
d)
Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse skal til enhver tid kunne dokumenteres.
       
1.1.
Frilandsproduktion.
 
a)
Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.
 
b)
Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.
       
1.2.
Væksthusproduktion.
 
a)
Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 
b)
Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst en gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst en gang månedligt.
 
c)
Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 
d)
Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter. Kerneplanter må ikke røre hinanden.
       
1.3.
Godkendelse af kereneplanter.
 
Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelde dette til Plantedirektoratet. Direktoratet meddeler anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status som kerneplante.
       
1.4.
Anmeldelse.
 
Anmeldelsen skal indeholde oplysning om
 
a)
slægt,
 
b)
art,
 
c)
sorts- eller klonnavn,
 
d)
beskrivelse af sort/klon,
 
e)
beskrivelse af udført selektionsarbejde,
 
f)
dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde,
 
g)
beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,
 
h)
præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbevares, og
 
i)
navn og adresse på ejeren/anmelderen.
 
Anmeldelsen foretages på et skema, der kan rekvireres i Plantedirektoratet og skal være direktoratet i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor prækerneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.
       
2.
Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE
 
a)
virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter klasse AAE på grundlag af eliteplanter, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 
b)
Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 
c)
Oprindelsen af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.
       
2.1.
Frilandsproduktion
 
a)
Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 reduceres mest muligt.
 
b)
Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.
       
2.2.
Væksthusproduktion.
 
a)
Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.
 
b)
Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
       
3.
Produktion af certificerede planter klasse AA.
 
a)
Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AA. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 
b)
Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 
c)
Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.
 
d)
Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.
       
3.1.
Frilandsproduktion.
 
a)
Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 
b)
Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.
 
c)
Certificerede og ikke certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.
       
3.2.
Væksthusproduktion
 
a)
Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 
b)
Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst en gang årligt.
 
c)
Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.
 
d)
Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Undtaget herfra er planter til selektionsformål. Disse og andre planter skal være placeret i separate væksthuse således at der ikke opstår smitterisiko for det certificerede plantemateriale.
       
3.3.
In-vitro produktion
 
Der skal foreligge retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.
       
4.
Produktion af certificerede planter klasse A.
 
a)
Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse A. Denne liste skal udleveres til Plantedirektoratet en gang årligt og i øvrigt efter anmodning.
 
b)
Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.
 
c)
Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AA, AAE eller højere klasse.
 
d)
Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.
       
4.1.
Frilandsproduktion.
 
a)
Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 
b)
Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.
       
4.2.
Væksthusproduktion.
 
a)
Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.
 
b)
Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion en gang årligt.
 
c)
Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.
       
II Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper
   
 
 
1.
Væksthusplanter
 
a)
Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 
b)
Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den periode, der er anført i afsnit III, for den pågældende slægt eller art.
 
c)
Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.
       
       
2.
Frugtbuske
 
af arterne
 
Hindbær
(Rubus ideaeus L.)
 
Brombær
(Rubus fruticosus L.)
 
Ribs
(Ribes rubrum L.)
 
Solbær
(Ribes nigrum L.) og
 
Hyld
(Sambucus nigra L.).
       
2.1.
Produktion af certificerede planter klasse AAE.
 
a)
Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
 
b)
Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i følgende tidsrum:
   
Hindbær: 6 år
   
Andre frugtbuske: 10 år.
 
c)
Indtil 2 år efter etableringen vil det være tilladt at lave en ekstra opformering. Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.
       
2.2.
Produktion af certificerede planter klasse AA.
 
a)
Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede planter.
 
b)
De indkøbte planer kan anvendes i følgende tidsrum:
   
Hindbær: 6 år
   
Andre frugtbuske: 10 år.
 
c)
Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af en beslægtet art i nærheden, kan frugtbuskene kun godkendes i klasse AA, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
 
d)
I virksomheder, der producerer bær af ribs og solbær på ikke certificerede planter, vil der trods kravene i I, afsnit B, nr. 3.1.b, kunne godkendes planter som certificerede planter af de samme sorter, hvis der etableres et moderkvarter af certificerede planter klasse AAE, og moderkvarteret er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), er placeret mindst 200 meter fra andre planter af Ribes-slægten og holdes fri for selvsåede planter.
       
2.3.
Produktion af certificerede planter klasse A.
 
Produktionen skal overholde betingelserne i nr. 2.2,b og d.
       
3.
Frugttræer
 
af arterne
 
Æble
(Malus sylvestris Mill.)
 
Pære
(Pyrus communis L.)
 
Blomme
(Prunus domestica L.)
 
kirsebær sure
(Prunus cerasus L.) og
 
kirsebær søde
(Prunus avium (L.) L.):
 
     
3.1.
Produktion af kerne- og eliteplanter.
 
Som grundstammer til kerne- og eliteplanter skal anvendes planter, der mindst er godkendt som eliteplanter.
       
3.2
Produktion af certificerede frugttræer
 
a)
Til produktion skal anvendes certificeret pode- eller okulationsmateriale klasse AAE eller højere klasse og certificerede grundstammer klasse AAE eller AA. Til æble- og pæretræer kan desuden anvendes frøgrundstammer, der mindst opfylder kravene til frihed for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2.
 
b)
Indførte grundstammer kan anvendes, hvis de i oprindelseslandet er godkendt officielt efter regler, der kan ligestilles med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
 
c)
Konstateres der angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 1 og 2 i planter af beslægtet art i nærheden, kan frugttræerne kun godkendes som certificerede frugttræer, hvis Plantedirektoratet skønner, at smitte ikke har kunnet finde sted.
       
4.
Jordbærplanter.
 
 
 
 
4.1.
Generelle krav.
 
a)
Til produktion af certificerede jordbærplanter (Fragaria x ananassa) skal indkøbes materiale godkendt klasse AA eller højere klasse.
 
b)
Hver sort skal være tydeligt mærket.
 
c)
I virksomhederne må der kun findes jordbærplanter, der opfylder kravene for godkendelse i den pågældende kategori, jf. dog nr. 4.8.
       
4.2.
Frilandsproduktion, generelle krav.
 
a)
På arealer, der skal anvendes til jordbærplanteproduktion, skal der gennemføres et sædskifte med mindst 4 år fri for jordbærplanter forud for produktionen af certificerede jordbærplanter.
 
b)
Rødmarv (Phytophthora fragariae var. fragariae) må ikke være fundet i virksomheden.
 
c)
Afstanden fra arealer med certificeret jordbærplanteproduktion til arealer med ikke-certificeret plante- og bærproduktion af jordbær skal være mindst 200 m.
 
d)
Afstanden mellem sorter skal være mindst 5 m, med mindre der gennemføres særlige foranstaltninger til hindring af sortsblanding og -sammengroning. I sådanne tilfælde kan Plantedirektoratet godkende en afstand mellem sorterne, på ned til 3 m.
       
4.3.
Væksthusproduktion, generelle krav
 
a)
Rødmarv (Phytophthora fragariae var. fragariae) må ikke være fundet i virksomheden.
 
b)
Planterne skal dyrkes i dyrkningsmedie, der er fri for planteskadegørere.
 
c)
Indgår der planter af flere sorter i moderplantekvarteret og i planteproduktionen, skal planterne være placeret således, at sortsblanding og -sammengroning udelukkes.
       
4.4.
In-vitro produktion, generelle krav.
 
a)
Der skal hvert år anvendes indkøbt plantemateriale (udløbere).
 
b)
Virksomheden skal hvert år udplante et antal in-vitro planter af hver produceret sort til visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype). Planterne skal beholdes i mindst et år. I denne periode skal virksomheden se efter afvigende planter og orientere Plantedirektoratet, hvis sådanne findes.
 
c)
Ved salg af producerede meristemplanter skal formeringsmetoden skriftligt oplyses for køber.
       
4.5.
Produktion af eliteplanter
 
a)
Udløbere fra kerneplanter kan opformeres og bevare status som eliteplanter, forudsat produktionen sker in-vitro eller som udløberproduktion i væksthus.
 
b)
Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.
       
4.5.1.
Væksthusproduktion
 
a)
Udløbere af kerneplanter skal opbevares som etablerede planter med rod. Der kan tages udløbere i indtil to år fra plantningstidspunktet. Senest efter to år skal alt indkøbt materiale og udløbere herfra udskiftes.
 
b)
Det indkøbte materiale og afkommet herfra skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke planter der er udløbere fra det indkøbte materiale.
       
4.5.2.
In-vitro produktion
 
a)
Der skal anvendes nye udløbere af kerneplanter til produktionen hvert år.
 
b)
Hvert år skal der udplantes mindst 20 planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).
       
4.6.
Produktion af certificerede planter klasse AAE
 
a)
Til produktion skal anvendes kerne- eller eliteplanter.
 
b)
Jordbærplanterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.
       
4.6.1.
Frilandsproduktion
 
Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
       
4.6.2.
Væksthusproduktion
 
Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.
       
4.6.3.
In-vitro produktion:
 
a)
Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 
b)
Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).
       
4.7.
Produktion af certificerede planter klasse AA
 
a)
Til produktionen skal anvendes certificerede planter klasse AAE eller højere klasse.
 
b)
Planterne kan alene anvendes til planteproduktion og skal holdes fri for blomster igennem hele vækstsæsonen.
       
4.7.1.
Frilandsproduktion:
 
Produktionen kan foregå på en af følgende måder:
 
1)
Der skal indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
 
2)
Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:
 
a)
indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret.
 
b)
moderkvarteret kan bevares i plantningsåret, de to følgende hele år og det følgende forår.
 
c)
der kan høstes stiklinger fra moderkvarteret i hele den nævnte periode, men kun stiklinger høstet i det første år efter plantningen kan anvendes til udplantning i det kommende produktionsareal.
 
d)
planterne på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.
       
4.7.2.
Væksthusproduktion
 
Planterne kan anvendes i maksimalt tre år regnet fra plantningstidspunktet.
       
4.7.3.
In-vitro produktion
 
a)
Der skal anvendes nye udløbere fra kerne- eller eliteplanter til produktionen hvert år.
 
b)
Hvert år skal der udplantes mindst 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).
       
4.8.
Produktion af certificerede planter klasse A
 
a)
Til produktionen skal anvendes kerne-, elite- eller certificerede planer klasse AAE eller AA.
 
b)
Planterne skal holdes fri for blomster fra plantningstidspunktet, og indtil planterne ikke længere anvendes til planteproduktion.
 
c)
Bærproduktion er tilladt, hvis arealer med planter til planteproduktion er specielt afmærket (pæle, hegn eller lignende), og afstanden fra disse arealer til arealer med bærproduktion på intet tidspunkt er mindre end 100 meter.
 
d)
Til bærproduktion skal udelukkende anvendes certificerede planter.
 
e)
Produceres der både bær og planter i virksomheden, skal jordbærrene pakkes i ny engangsemballage eller rengjort genbrugsemballage.
       
4.8.1.
Frilandsproduktion
 
Produktionen kan foregå på en af følgende måder:
 
1)
Der indkøbes planter til tilplantning af hele produktionsarealet. Planterne kan anvendes i plantningsåret, de følgende to hele år og det følgende forår.
 
2)
Med henblik på egenopformering i virksomheden af indkøbt plantemateriale:
 
a)
indkøbes materiale til tilplantning af hele moderkvarteret,
 
b)
moderkvarteret kan bevares i plantningsåret, de to følgende hele år og det følgende forår,
 
c)
der kan høstes stiklinger fra moderkvarteret i hele den nævnte periode, men kun stiklinger høstet i det første år efter plantningen kan anvendes til udplantning i det kommende produktionsareal.
 
d)
består moderplantearealet af certificerede planter godkendt i klasse AAE eller højere, kan der 2. år efter udplantningen også høstes stiklinger fra moderplantearealet med henblik på udplantning i 2. års produktionsareal.
 
e)
planter på produktionsarealet kan anvendes i plantningsåret, det følgende hele år og det følgende forår.
       
4.8.2.
Væksthusproduktion
 
Planterne kan anvendes i maksimalt tre år, regnet fra plantningstidspunktet.
       
4.8.3.
In-vitro produktion
 
a)
Hvert år skal der anvendes nye udløbere fra kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA.
 
b)
Hvert år skal der udplantes 20 in-vitro formerede planter af hver sort med henblik på visuel kontrol for genetiske egenskaber (fænotype).
       
5.
Have- og landskabsplanter
 
     
5.1.
Produktion af certificerede planter klasse AAE
 
a)
Til produktionen skal anvendes kerne- eller eliteplanter,
 
b)
Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i den periode, der er anført i afsnit III, for pågældende slægt eller art.
       
5.2.
Produktion af certificerede planter klasse AA
 
a)
Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger, klasse AAE eller højere eller certificerede frø klasse AA ( se. 5.3.),
 
b)
Det indkøbte plantemateriale, dog ikke frø, kan anvendes i den periode, der er anført i afsnit III for pågældende slægt eller art.
   
Planter produceret ved anvendelse af certificeret frø klasse AA må ikke opformeres yderligere, men alene sælges direkte som certificerede planter i klasse AA.
       
       
5.3.
Produktion af certificeret frø klasse AA:
 
a)
Der kan produceres certificeret frø af sorter/frøkilder af slægter og arter nævnt i afsnit III,
 
b)
Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede certificerede planter klasse AAE eller højere klasse,
 
c)
De indkøbte planter kan anvendes i den periode, der er specificeret i afsnit III for pågældende slægt/art. Dog gælder for følgende slægter/arter nedenstående periode:
   
Crataegus sp.: 15 år
   
Hippophae rhamnoides: 15 år
   
Mahonia spp.: 15 år
   
Prunus spp.: 15 år
   
Quercus spp.: 25 år
   
Rosa spp.: 15 år
   
Viburnum spp.: 15 år
 
d)
De frøproducerende planter skal isoleres, så risiko for bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksninger af samme slægt eller art minimeres.
For frøkilder af certificerede planter af nedenstående arter skal følgende særlige krav til isolation overholdes:
Betula pendula:
Mindst 1000 m. fra planter af samme art og af B. pubescens
Betula pubescens:
Mindst 1000 m. fra planter af samme art og af B. pendula
Crataegus laevigata:
Mindst 500 m. fra planter af samme art og af C. monogyna
Crataegus monogyna:
Mindst 500 m. fra planter af samme art og af C. laevigata
Mahonia spp.
Mindst 1000 m. fra planter af samme slægt
Malus spp.:
Mindst 1000 m. fra større bestande af samme slægt
Rosa carolina:
Mindst 1000 m. fra større bestande af samme art af R. nitida, R. palustris og R. virginiana
Rosa helenae:
Mindst 500 m. fra planter af samme art og af R. multiflora
Rosa multiflora:
Mindst 500 m. fra planter af samme art og R. helenae
Rosa nitida:
Mindst 500 m. fra større bestande af samme art af R. carolina, R. palustris og R. virginiana
Rosa palustris:
Mindst 500 m. fra planter af samme art samt R. carolina, R. nitada og R. virginiana
Rosa pimpinellifolia:
Mindst 500 m. fra planter af samme art og af R. villosa samt af R. villosa x pimpinellifolia
Rosa rubiginosa:
Mindst 500 m. fra planter af samme art og R. villosa
Rosa villosa:
Mindst 500 m. fra planter af samme art og af R. pimpinellifolia R. villosa x pimpinellifolia
Rosa villosa x pimpinellifolia:
Mindst 500 m. fra planter af samme art og af R. pimpinellifolia og R. villosa
Rosa virginiana:
Mindst 500 m. fra planter af samme art samt af R. carolina, R. nitida og R. palustris
Hvis der er taget særlige forholdsregler til sikring mod bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksning, kan Plantedirektoratet dog tillade mindre afstande til disse, hvis det skønnes, at forholdsreglerne yder tilstrækkeligt værn imod bestøvning herfra.
 
e)
Frøplantagen skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes, eller frøplanter fjernes,
 
f)
Virksomheden skal en gang årligt og før frøhøst indlevere en liste til Plantedirektoratet over de frøkilder af certificerede planter, hvori der agtes indsamlet frø. De omtrentlige høsttidspunkter skal anføres,
 
g)
Under hele processen fra frøindsamling til salg skal hvert enkelt frøparti være mærket og skal holdes nøje adskilt fra andre partier således, at sammenblanding undgås. Der skal til enhver tid foreligge en ajourført fortegnelse over frøindsamling med angivelse af dato for høst samt mængder for hver certificeret frøkilde.
 
h)
Planter produceret ved anvendelse af certificerede frø klasse AA kan godkendes som certificerede planter klasse AA.
 
 
III Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere
 
Planter af slægter eller arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af de metoder som er nævnt i kolonne 3 eller andre beskrevne og anerkendte metoder.
Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.
Planter af slægter eller arter som ikke er nævnt i tabellen, skal være undersøgt og fundet fri for plantepatogene bakterier, svampe og virus ved anvendelse af relevante og beskrevne metoder.
Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse.
 
Forklaring til testmetoder nævnt i kolonne 3:
Bakterier:
1.
Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat
 
2.
Immunofluorescens – mikroskopi
Svampe:
3.
Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt nærringssubstrat
 
4.
Inkubering i fugtigt kammer
Virus:
5.
Inokulation til indikatorplanter
 
6.
Podning til indikatorplanter
 
7.
Serologi/elektronmikroskopi/DNA-baserede detektionsmetode
Skadedyr:
8.
Mikroskopering
 
9.
Uddrivning i tågekammer
Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse
Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse.
 
 
Plante
Planteskadegørere
Undersøgelsesmetoder
Gyldighed af godkendelse (år medmindre andet er anført)
Abelia spp.
Egg plant mosaic tymovirus
5,7
15
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Acer spp.
Verticillium albo-atrum (krans-skimmel)
3
15
 
Verticillium dahliae (kransskimmel)
3
 
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (Agurkmosaikvirus)
5,7
 
Aeschynanthus spp
Erwinia chrysanthemi
1
1
 
Fusarium spp.(kårbårne), (visnesyge)
3
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus
5,7
 
Alnus spp
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
1,7
15
Alstromeria spp.
Alstromeria carlavirus
7
1
 
Alstromeria mosaic potyvirus
5,7
 
 
Alstromeria streak potyvirus
7
 
 
Cucumber mosaik virus (Alstromeria linie), (agurk-mosaikvirus)
5
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tobacco rattle tobravirus (rattlevirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5.7
 
Anemone hupehensis (A. japonica)
Cucumber mosic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
5 nethus/væksthus
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tobacco necrosis necrovirus (tobaknekrosevirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Aphelenchoides spp. (bladnematoder)
9
 
 
Ditylenchus dipsai (stængelnematod)
9
 
Anthurium spp.
Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae (Anthurium-bladplet)
1,2
4
 
Fusarium spp. (visnesyge)
3
 
 
Anthurium mosaic virus
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Arabis spp.
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
5
Argyranthemum spp.
Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)
1,2
1
 
Erwinia chrysanthemi(Krysanthemumbaktoriose)
1,2
 
 
Fusarium spp.(karbårne), visnesyge
3
 
 
Phytophthora tentaculata
3
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Aronia spp
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Aster spp.
Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)
1,2
18 måneder
 
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Aucuba spp.
Fusarium spp. (kårbårne), (visnesyge)
3
10
 
Verticillium albo-atrum og V.dahliae (kransskimmel)
3
 
Baccharis magellanica
Ditylenchus dipsaci (stængelnematod
9
15
Begoniaelatior-hybrider
Fusarium sacchari
3
15 måneder
 
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae (begoniebrunbakteriose)
1,2
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkemosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Potyvirus
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Berberis spp.
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
10
Betula spp.
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
15
 
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
 
 
Tobacco rattle tobravirus (tobakrattlevirus)
5,7
 
Buddleja spp.
Cucumber mosaik cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
10
Buxus spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
25
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
 
Campanula spp.
Fusarium oxysporum (visnesyge)
3
1
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Celastrus spp.
Tomato black ring nepovirus (Tomatsortringvirus)
5,7
15
Cercidiphyllum japonicum
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
25
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Chaenomeles-hybrider
Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk bladpletvirus)
6,7
25
 
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
 
Chrysothemis spp.
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
1
 
Tobacco mosaik tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
 
   
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
   
Clethra alnifolia
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Columnea spp.
Erwinia chrysanthemi
1,2
1
 
Fusarium spp. (karbårne)
3
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tobacco mosaik tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Cornus spp.
Arabismosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
10
 
Broad bean wilt fabavirus
5,7
 
 
Cherry leafroll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Tomato bushy stunt tombusvirus(tomatdværgbuskvirus)
5,7
 
 
Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)
5,7
 
Cotoneaster spp.
Apple rubbery wood (æblegummived)
6
15
Crataegus spp.
Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk blodpletvirus)
6,7
25
 
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
 
 
Apple stem pitting foveavirus (epinasti)
6
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Crossandra infundibul-i-
Erwinia chrysanthemi
1,2
1
formis
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzeopvirus)
5,7
 
Cydonia oblonga (kvæde)
Apple chlorotic spot leaf trichovirus(klorotisk bladpletvirus)
6,7
25
 
Apple rubbery wood (incl. Quince yellow blotch)
6
 
 
Apple stem grooving capillovirus
6,7
 
 
Apple stem pitting foveavirus(incl. Pear stony pit, Pear vein yellows og Quince sooty ringspot)
6
 
 
Pear bark split (incl. Quince yellow blotch)(splitbarkviroid)
6
 
 
Pear blister canker apscaviroid (blærebarkvirus)
6
 
 
Pear rough bark
6
 
 
Pear decline phytoplasma
6
 
Cytisus spp.
Arabis mosaik nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
10
 
Laburnum yellow vein rhabdovirus
6
 
 
Potato potexvirus (kartoffelvirus X)
5,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
 
Dahlia spp.
Agrobacterium tumefaciens(rodhalsgalle)
1,2
1
 
Erwinia chrysanthemi
1,2
 
 
Svampe
3
 
 
Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)
5,7
 
 
Dahlia mosaic caulimovirus (dahliamosaikvirus)
5,7
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Potyvirus
5,7
 
 
Tobacco streak ilarvirus (tobakstregsygevirus )
5,7
 
 
Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
 
 
Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Datura spp.
Cucumber mosaik cucumovirus (agurkemosaikvirus)
5,7
1
 
Datura mosaic potyvirus
5
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Dendranthema Chrysanthemum spp.
Agrobacterium tumefaciens, (rodhalsgalle)
1,2
1
 
Erwinia chrysanthem(Krysanthemumbakteriose)
1,2
 
 
Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysantemummosaikvirus)
5,7
 
 
Chrysanthemum stunt viroid, (krysantemumdværgsygeviroid)
6
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato aspermy cucumovirus, (aspermivirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Deutzia spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Dianthus caryophyllus
Erwinia chrysanthemi (nellikekortskudsbakteriose)
1,2
1
 
Pseudomonas caryophylli, (nellikesprækkebakteriose)
1
 
 
Fusarium spp. (visnesyge)
3
 
 
Phialophora cinerescens (vifteskimmel)
5
 
 
Carnation etched ring caulimovirus, (nellikeætsningvirus)
5,7
 
 
Carnation latent carlavirus
5,7
 
 
Carnation mottle carmovirus, (nellikespætningvirus)
5,7
 
 
Carnation necrotic fleck closterovirus, (nellikenekrosepletvirus)
6
 
 
Carnation ringspot dianthovirus
5,7
 
 
Carnation vein mottle potyvirus
5,7
 
Dieffenbachia maculata
Erwinia chrysanthemi
1,2
2
 
Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Diervilla spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Dipladenia spp.
Dipladenia mosaic potyvirus (Dipladenia-mosaikvirus)
5,7
16 måneder
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Doronicum spp.
Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)
5,7
4
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Aphelenchoides spp., (bladnematoder)
9
 
Epipremnum aureum
Erwinia chrysanthemi
1,2
1
 
Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Escallonia spp
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
10
Euonymus spp.
Fusarium spp., (visnesyge)
3
10
 
Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Euphorbia pulcherrima
Erwinia chrysanthemi
1,2
18 måneder
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Ficus spp.
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
1
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Forsythia spp.
Rhodococcus fascians (knippebakteriose)
1
15
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
 
Fragaria x ananassa (jordbær)
Xanthomonas fragariae (jordbærbladpletbakteriose)
1
4
 
Colletotrichum acutatum(jordbærsortråd)
3,4
 
 
Phytophthora cactorum (stængelbasisråd)
3
 
 
Phytophthora fragariae var. fragariae, (jordbærrødmarv)
flere metoder
 
 
Verticillium albo-atrum (kransskimmel)
3
 
 
Verticillium dahliae (kransskimmel)
3
 
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,6,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
 
Strawberry crinkle rhabdovirus (jordbærkrusesygevirus)
6
 
 
Strawberry green petal phytoplasma (grønne kronblade) (syn. Strawberry witches' broom pathogen)
6
 
 
Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
 
 
Strawberry mild yellow edge lüteovirus, (mild jordbærgulrandvirus)
6
 
 
Strawberry mottle virus (jordbærspætningvirus)
6
 
 
Strawberry vein banding caulimovirus (jordbærnervebåndsvirus)
6
 
 
Strawberry yellow edge carlavirus (jordbærgulrandvirus)
6
 
 
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
 
 
Aphelenchoides spp. (bladnematod)
9
 
 
Ditylenchus dispsaci (stængelnematod)
9
 
Fraxinus spp.
Pseudomonas savastanoi pv. fraxinus (askeroser)
1,2
10
 
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
 
 
Ash yellows phytoplasma
6
 
 
Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikvirus)
5,7
 
 
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
 
 
Tobacco mosaic tobamovirus
5,7
 
Fuchsia magellanica
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
8 væksthus
 
Virus, herunder
5.7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Gaultheria spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
10
 
Verticillium albo-atrum og V.dahliae (kransskimmel)
3
 
Halesia
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
15
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Hebe spp.
Fusarium spp. (karbårne) (visnesyge)
3
2
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus
5,7
 
Hedera helix
Xanthomonas hortorum pv. Hederae (vedbendsbakteriose)
1
4 væksthus
 
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
 
 
Phytophthora spp. (patogene)
3
 
 
Impatiens necrotic spot virus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Helenium -hybrid
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Helenium S carlavirus, (Helenium-virus-S)
5,7
 
 
Helenium Y potyvirus , (Helenium-virus-Y)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus
5,7
 
 
Lettuce mosaic potyvirus (salatmosaik virus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Helleborus spp.
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
4
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Hibiscus spp.
Pseudomonas syringae pv. hibisci
1
1
 
Fusarium spp.(visnesyge)
3
 
 
Hibiscus chlorotic ringspot carmovirus (Hibiscus-klorotiskringpletvirus)
5
 
 
Hibiscus yellow mosaic tobamovirus (Hibiscus-mosaikvirus)
5
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekroseplet)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Tomato vein-yellowing rhabdovirus
5
 
Hippophae rhamnoides
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
25
 
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Hoya spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
1
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Hydrangea macrophylla
Alfalfa mosaic alfamo virus (lucernemosaikvirus)
5,7
1 væksthus
 
Hydrangea mosaic ilarvirus (hortensiemosaikvirus)
5
5 friland
 
Hydrangea ringspot potexvirus (hortensieringpletvirus)
5,7
 
 
Hydrangea virescence - MLO (hortensie grønne blomster - MLO)
6
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Ditylenchus dipsaci (stængelnematod)
9
 
Hypericum spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Ilex spp.
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærpletvirus)
5,7
25
Impatiens spp.
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
1
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus
5,7
 
 
Tobacco mild green mosaic tobamovirus
5,7
 
 
Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Turnip mosaic potyvirus (kålroemosaik)
5,7
 
 
Potyvirus (øvrige)
5,7
 
 
Tobamovirus (øvrige)
5,7
 
Jasminum polyanthum
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
18 måneder
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato spottede wilt tospovirus
(tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Kalanchoë blossfeldiana
Erwinia spp. (patogene)
1,2
15 måneder
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Kalanchöe mosaic potyvirus
5,7
 
 
Kalanchöe latent carlavirus
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Sonchus yellow net rhabdovirus (Kalanchoë linie)
5,7
 
Kolkwitzia amabilis
Fusarium spp. (visnesyge)
3
15
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Lavandula angustifolia
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
8 væksthus
 
Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)
5,7
 
Ligustrum spp.
Arabis mosaic nepovirus, (arabismosaikvirus)
5,7
10
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Lonicera spp.
Fusarium spp. (visnesyge)
3
10
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Mahonia aquifolium
Tobacco rattle tobravirus (tobakrattlevirus)
5,7
10
Malus spp. (æble og
Apple chat fruit (chat-frugt)
6
25
Prydæble)
Apple chlorotic leafspot trichovirus, (incl. Apple russet ring), (klorotisk bladpletvirus)
6,7
*retest skal udføres
 
Apple flat limb ( furede grene)
6
hvert 5. år for disse skadegørere
 
Apple green crinkle (bukkelæble)
6
 
 
Apple horseshoe wound
6
 
 
Apple mosaic ilarvirus, (æblemosaikvirus)
6,7
 
 
*Apple proliferation phytoplasma (æbleheksekost)
6,7
 
 
Apple rubbery wood (æblegummived , furede grene)
6
 
 
Apple russet wart
6
 
 
Apple scar skin apcaviroid
6
 
 
*Apple star crack, (incl. Applerough skin), (stjerneevne)
6
 
 
Apple stem grooving capillovirus
6,7
 
 
Apple stem-pitting foveavirus, (incl. Platycarpa scaly bark) (epinasti)
6
 
Miscanthus spp.
Fusarium spp. (karbårne) (visnesyge)
3
5
Myrica pensylvanica
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
10
Narcissus spp.
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
4
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Narcissus late season yellows potyvirus (narcisgulsotvirus)
5,7
 
 
Narcissus mosaic potexvirus (narcismosaikvirus)
5,7
 
 
Narcissus tip necrosis carmovirus (narcisnekrosevirus)
5,7
 
 
Narcissus white streak potyvirus (narcissølvbladvirus)
5,7
 
 
Narcissus yellow stripe potyvirus (narcismosaikvirus)
5,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
 
Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
 
 
Tobacco rattle tobravirus (rattlevirus)
5,7
 
 
Ditylenchus destructor (kartoffelrådnematod)
9
 
 
Ditylenchus dipsaci (stængelnematod)
9
 
Nephrolepis exaltata
Impatiens necrotic spot tospovirus(impatiens-nekrosepletvirus
5,7
1
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Aphelenchoides spp. (bladnematoder)
9
 
Nerium oleander
Pseudomonas syringae pv. savastanoi (neriegallebakteriose)
1
1
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Osteospermum spp.
Erwinia chrysanthem i (krysanthemumbakteriose)
1,2
1
 
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
 
 
Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysantemummosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Lettuce mosaic potyvirus (salatmosaikvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Passiflora spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
1
 
Cucumber mosaic cucmovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Passiflora latent carlavirus
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Pelargonium spp.
Xanthomonas campestris pv. pelargonii (pelargoniepletbakteriose)
2
1
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Pelargonium flower break carmovirus (pelargonieblomsterspætningvirus)
5,7
 
 
Pelargonium leaf curl tombusvirus, (pelargoniekrøllemosaikvirus)
5,7
 
 
Pelargonium line pattern carmovirus, syn. Pelargonium ring pattern virus (pelargonieliniemosaikvirus)
5,7
 
 
Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
 
 
Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Pentas spp.
Agrobacterium tumefaciens(rodhalsgalle)
1,2
18 måneder
 
Fusarium spp. (karbårne) (visnesyge)
3
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus(impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Pernettya
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
10
 
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
 
Petunia hybrid
Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)
5,7
1
 
Broad bean wilt fabavirus
5,7
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Potato x potexvirus (kartoffelvirus x)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus
5,7
 
 
Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
 
 
Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato aspermy cucumovirus
5,7
 
 
Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)
5,7
 
 
Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Potyvirus
5,7
 
Philadelphus spp.
Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)
5,7
10
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Elm mottle ilarvirus
5
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Phlox spp
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
5 nethus/ væksthus
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Ditylenchus dipsaci (stængelnematod)
9
 
Physocarpus spp.
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Populus spp.
Xanthomonas populi (syn. Aplanobacter populi) (poppelbakteriekræft)
1
15
 
Verticillium albo-atrum (visnesyge/kranskimmel)
3
 
 
Verticillium dahliae (visnesyge/kranskimmel)
3
 
 
Poplar mosaic carlavirus (poppelmosaikvirus)
5,7
 
Prunus avium (sødkirsebær)
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (bakteriekræft)
1
10 friland
Prunus cerasus ssp. accida (surkirsebær) og
Pryd-Prunus
Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)
6,7
15 nethus/ væksthus
 
Apple mosaic ilarvirus (mosaikvirus)
6,7
* træer med blomster skal
 
Arabis mosaic nepovirus (arabis mosaik virus)
5,7
retestes hvert 5. år for disse
 
Cherry detrimental canker
6,7
skadegørere
 
Cherry European rusty mottle
6
 
 
Cherry green ring mottle foveavirus(grønspætningsvirus)
6
 
 
Cherry leaf roll nepovirus
5,7
 
 
Cherry little cherry closterovirus (kirsebærdværgfrugt patogen
6
 
   
6
 
 
Cherry mottle leaf trichovirus
6
 
 
Cherry necrotic rusty mottle virus (kirsebærrustnekrosevirus)
6,7
 
 
*Plum pox potyvirus (blommepoxvirus)
6,7
 
 
*Prune dwarf ilarvirus (Prunus-dværgsygevirus)
6,7
 
 
* Prunus necrotic ringspot ilarvirus(prunusringpletvirus)
5,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
 
Strawbery latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus(tomatsortringvirus)
   
Prunus domestica (blomme)
Pseudomonas syringae pv. mosprunorum (bakteriekræft)
1
10 friland,
 
Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)
6,7
15 nethus/ væksthus
 
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
*træer med blomster skal
 
European stone fruit yellows phytoplasma.
6
retestes hvert 5. år for disse
 
Myrobalan latent ringspot nepovirus
5
skadegørere
 
* Plum pox potyvirus (blommepoxvirus)
6,7
 
 
* Prune dwarf ilarvirus (blomme-dværgsygevirus)
6,7
 
 
* Prunus necrotic ringspot ilarvirus (Prunusringpletvirus)
6,7
 
Prunus laurocerasus
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (bakteriekræft)
1
15
 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunus-ringpletvirus)
6,7
 
 
Prune dwarf ilarvirus (prunusdværgsygevirus)
6,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Pyracantha spp.
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,6,7
10
Pyrus communis (pære)
Apple chlorotic leaf spot trichovirus (klorotisk blodpletvirus)
6,7
25
 
Apple rubbery wood (incl. Quince yellow blotch)
6
 
 
Apple stem grooving capillovirus
6,7
 
 
Apple stem pitting foveavirus (incl. Pear stony pit, Pear vein yellows og Quince sooty ringspot)
6
 
 
Pear bark split (incl. Quince yellow blotch)(splitbarkvirus)
6
 
 
Pear blister canker apscaviroid (blærebarkviroid)
6
 
 
Pear decline phytoplasma
6
 
 
Pear rough bark
6
 
Quercus spp.
Ceratocystis fagacearum (egevisnesyge)
3
10
 
Cryphonectria parasitica(syn. Endotia parasitica), (kastaniekræft)
3
 
 
Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)
5,7
 
Reynoutria spp
Fusarium spp. (karbårne)
3
10
 
Verticillium spp. (karbårne)
3
 
Rheum rhapontium
Arabis mosaik nepovirus (arabismosaikvirus)
5,7
5
 
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
 
 
Tobaco necrosis necrovirus (tobaknekrosevirus)
5,7
 
 
Turnip mosaic potyvirus (kålroemosaik)
5
 
Rhododendron
Rhododendron necrotic ringspot potexvirus (Rhododendron ringpletvirus)
6
10
Ribes nigrum (solbær)
Verticillium albo-atrum (kransskimmel)
3
8 friland
 
Verticillium dahliae (kransskimmel)
3
12 nethus/ væksthus
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
 
 
Black Currant reversion nepovirus (ribbesvind-patogen)
6
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Gooseberry vein-banding virus (stikkelsbærnervebåndsklorose)
6
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
 
Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
 
 
Cecidophyopsis ribis (solbærknopgalmide)
8
 
Ribes rubrum (ribs)
Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikvirus)
5,7
8 friland
 
Black current reversion nepovirus (ribbesvind-patogen)
5,6
12 nethus/ væksthus
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Gooseberry vein-banding virus (stikkelsbærnervebåndsklorose)
6
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus/skeblad)
5,7
 
 
Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
 
Ribes uva-crispa (stikkelsbær)
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus
5,7
8
 
Gooseberry vein-banding virus (stikkelsbær-nervebåndsklorosevirus)
6
 
Ribes spp.
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
10
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Rosa spp.
Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)
1,2
4 podede
 
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
1 stiklinger (vækst-hus)
 
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
7,6
10 stiklinger friland
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
 
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Prunus necrotic ringspot ilarvirus(prunus-romgpletvirus)
6,7
 
 
Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbærringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
 
Meloidogyne spp. (rodgallenematoder
9
 
Rubus spp.
Phytophthora fragariae var. rubi (hindbærrødmarv)
flere metoder
4 friland
 
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
8 nethus/ væksthus
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
 
 
Black raspberry necrosis virus
5,6
 
 
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Raspberry bushy dwarf idealovirus
5,7
 
 
Raspberry leaf mottle
5,6,7
 
 
Raspberry leaf spot
5,6,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
 
Raspberry yellow spot
6
 
 
Raspberry vein chlorosis rhabdovirus
6
 
 
Rubus stunt phytoplasma (hindbærdværgsygephytoplasma
6
 
 
Rubus yellow net badnavirus
6
 
 
Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus
5,7
 
Salix spp.
Erwinia salicis (pilebakteriose)
1
25
 
Fusarium spp. (visnesyge)
3
 
Sambucus nigra (hyld)
Fusarium spp. (visnesyge)
3
5 friland
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
10 nethus/væksthus
 
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Stawberry latent ringspotnepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
 
 
Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)
5,7
 
Sorbus spp.
Apple clorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)
6,7
10
 
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Spiraea spp.
Fusarium spp.(visnesyge)
3
25
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
 
Stachyurus spp
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
10
 
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
 
Styrax spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
10
 
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
 
Syringa spp
Pseudomonas syringae pv. syringae (bakteriekræft)
1
15
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
 
 
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
 
 
Cucumber mosaik cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Elm mottle ilarvirus
5
 
 
Lilac chlorotic leafspot capillovirus
5,6
 
 
Lilac mottle carlavirus
5,6
 
 
Strawberry latent ringspot nepovirus(latent jordbærringpletvirus)
5,7
 
 
Tobacco rattle tobravirus(tobakrattlevirus)
5,7
 
 
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
 
 
Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)
5,7
 
Tamarix ramosissima
Fusarium spp. (visnesyge)
3
25
(T. pentandra)
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Taxus spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
25
Thuja spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
25
Tilia spp.
Verticillium albo-atrum (kransskimmel)
3
25
 
Verticillium dahliae (kranskimmel)
3
 
Ulmus spp.
Ophiostoma novo-ulmi (elmesyge)
3,4
15
 
Cherry leafroll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
 
 
Elm mottle ilarvirus
5
 
Vaccinium spp (blåbær)
Blueberry mosaic
6
15
 
Bluebery red ringspot caulimovirus
6
 
 
Blueberry shoestring sobemovirus
6
 
 
Blueberry stunt phytoplasma
6
 
 
Vaccinium witches’ broom phytoplasma)
6
 
Viburnum spp
Pseudomonas syringae pv. viburni
1
10
 
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
 
 
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
 
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
 
Viola cornuta spp.
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
4
 
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
 
 
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
 
Weigela spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
15
       
       


Bilag 6

Mærkning og pakning

I. Mærkning
A. Plantepas
1)
a)
Plantepasset skal bestå enten af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-j, eller
 
b)
af en etiket, der indeholder oplysningerne i nr. 2, litra a-f, samt en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i litra a-j
2)
a)
»EF-plantepas«
 
b)
»Danmark«
 
c)
»Plantedirektoratet«
 
d)
»Registreringsnummer«
 
e)
»Løbe/ordrenr. eller uge og år«
 
f)
»Botanisk navn«
 
g)
»Mængde, kg, stk. eller anden enhed«
 
h)
»ZP, godkendt til beskyttet zone«
 
i)
»RP, erstatningspas«
 
j)
»Produktets oprindelse«
Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift.
Om udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:
ad d)
Er leverandørens 5 eller 6-cifrede registreringsnummer i Plantedirektoratet.
ad e)
Er følgedokumentationens løbenummer eller tidspunkt for plantepassets udfærdigelse (ugenummer og år). Oplysningerne skal give mulighed for en præcis tilbagesporing.
ad h)
Er land/område i EU som er anerkendt som beskyttet zone for en bestemt skadegører.
 
Der må kun anføres oplysninger om ZP, hvis det af Plantedirektoratets inspektionsmeddelelse eller af et allerede udstedt gyldigt plantepas fremgår, at de specielle krav til den beskyttede zone er opfyldt. Har produktet ingen godkendelse til en beskyttet zone, sættes ”-” efter ZP eller punktet udelades helt.
ad i)
Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents eller anden leverandørs registreringsnummer plus landebetegnelsen eller en kode, der entydigt identificerer den pågældende i kombination med erstatningspas.
ad j)
Anvendes kun for produkter med oprindelse i områder, som ikke er omfattet af Den Europæiske Union.
3)
Plantepasset skal udfærdiges umiddelbart i forbindelse med at planterne forlader virksomheden.
4)
Plantepasset skal være fastgjort til planterne, emballagen eller transportmidlet.
5)
Følgende planter skal ved salg være forsynet med plantepas, jf. § 14, stk. 1.
Undtaget fra plantepaskravet er små mængder af planter produceret i og solgt direkte fra virksomheden til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.
 
a)
Planter af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., dog ikke Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. til plantning, dog ikke frø.
 
b)
Planter af Beta vulgaris L. og Humulus lupulus L. til plantning, dog ikke frø.
 
c)
Planter af Solanum L., der danner udløbere eller knolde, og hybrider heraf, til plantning.
 
d)
Planter af Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider heraf samt Vitis L., dog ikke frugter og frø.
 
e)
Planter af Citrus L. og hybrider heraf, dog ikke frugter og frø, jf. dog pkt. f.
 
f)
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og disses hybrider med stilk og blade.
 
g)
Planter af Castanea Mill. til plantning, dog ikke frugter og frø.
 
h)
Planter af Camellia spp., Rhododendron spp., dog ikke Rhododendron simsii, samt Viburnum spp. til plantning, dog ikke frø.
 
i)
Planter dog ikke frugter og frø, af følgende slægter med en diameter nederst på stammen større end 5 cm: Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitota, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumengii, Chaemerips humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei og Washingtonia spp.
 
j)
Planter af Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. og Ulmus spp. til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller områder hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme.
6)
Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas, medmindre det tydeligt fremgår, at de uden yderligere dyrkning er bestemt til salg til den endelige forbruger til ikke erhvervsmæssig anvendelse.
 
a)
Planter til plantning, dog ikke frø, af slægterne Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum Webb ex Schultz Bip., Aster L., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis L., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og hybrider heraf, Exacum L., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., alle sorter af Impatiens L., Ny Guinea-hybrider, Lactuca L., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L. og Prunus lusitanica L, Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. og andre planter af urteagtige arter, bortset fra planter af Gramineae-familien til plantning, dog ikke løg, stængelknole, jordstængler, frø og rodknolde.
 
b)
Planter af Solanaceae, dog ikke planter nævnt i nr. 5 c, til plantning, dog ikke frø.
 
c)
Planter af Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., og Strelitziaceae, rodede eller med vedhængende eller tilsat vækstmedium.
 
d)
Løg af Allium cepa L. var. ascalonicum Backer (syn. ascalonicum L.), Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L. samt planter af Allium porrum L., til plantning.
 
e)
Løg og knolde af Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston »Golden Yellow«, Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., miniaturesorter og hybrider heraf af slægten Gladiolus Tourn. ex L. som f.eks. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. og Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss samt Tulipa L., til plantning.
 
f)
Frø af Helianthus annuus L.
7)
 
Følgende planter skal ved salg engros være forsynet med plantepas:
Planter af Brugmansia spp. og Solanum jasminoides til plantning.
8)
 
Ud over kravene i nr. 6 a og 5 h, skal følgende planter ved salg være forsynet med plantepas hvis de har oprindelse i USA: Planter, dog ikke frugter og frø, af Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.)Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L. Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr&Gray, Magnolia spp. L, Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P.S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., bortset fra Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L.,
Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. don) endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia ( Hook), Umbellularia californica (Hook.& Arn) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh og Viburnum spp. L.
 
B. Leverandørdokument
1)
Plantemateriale nævnt i fortegnelsen i nr. 2 skal ved salg engros være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst skal findes på dokumentet:
       
 
a)
Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:
 
 
1o)
»EF-kvalitet«
   
2o)
»DK«
   
3o)
»Plantedirektoratet«
   
4o)
Leverandørens registreringsnummer
   
5o)
Leverandørens navn
   
6o)
Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
   
7o)
Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
   
8o)
Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel
   
9o)
Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn.
   
10o)
Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
   
11o)
Mængde
   
12o)
Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union anføres produktionslandet.
   
Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1o og 10o. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.
       
 
b)
Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:
 
 
1o)
»EF-kvalitet«
   
2o)
»DK«
   
3o)
»Plantedirektoratet«
   
4o)
Leverandørens registreringsnummer
   
5o)
Leverandørens navn
   
6o)
Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
   
7o)
Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
   
8o)
Botanisk navn
   
9o)
Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
   
10o)
Mængde
   
11o)
Kategori (»CAC« eller »certificeret«)
   
12o)
Ved indførsel fra områder der ikke er omfattet af Den Europæiske Union anføres produktionslandet.
   
Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1o, 9o og 11o. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.
       
 
c)
Prydplanteformeringsmateriale:
   
1o)
»EF-kvalitet«
   
2o)
»DK«
   
3o)
»Plantedirektoratet«
   
4o)
Leverandørens registreringsnummer
   
5o)
Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
   
6o)
Botanisk navn
   
7o)
Sortsnavn eller plantegruppens navn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
   
8o)
Mængde
   
9o)
Ved indførsel fra områder, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.
   
Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet erstattes af plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1o og 7o. Oplysningerne skal anføres adskilt fra den øvrige tekst.
       
2)
Fortegnelse over slægter og arter af planter
 
a)
Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:
   
Allium cepa L. Aggregatum gruppe (Skalotteløg)
   
Allium cepa L. Cepa gruppe (Kepaløg)
   
Allium fistulosum L. (Pibeløg)
   
Allium porrum L. (Porre)
   
Allium sativum L. (Hvidløg)
   
Allium schoenoprasum L. (Purløg)
   
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)
   
Apium graveolens L. Bladselleri (Knoldselleri)
   
Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)
   
Beta vulgaris L. Bladbede (Rødbede)
   
Brassica oleracea L. (Grønkål, Blomkål, Broccoli, Rosenkål, Savojkål, Hvidkål, Spidskål, Rødkål, Knudekål)
   
Brassica rapa L. Kinakål (Majroe)
   
Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)
   
Chicorium endivia L. (Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie)
   
Chicorium intybus L. (partim) (Almindelig cikorie, herunder julesalat, cikorierod og cikoriesalat)
   
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai (Vandmelon)
   
Cucumis melo L. (Melon)
   
Cucumis sativus L. (Almindelig agurk, herunder drueagruk)
   
Cucurbita maxima Duch.(Centnergræskar)
   
Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder courgette og squash)
   
Cynara cardunculus L. (Kardon, Artiskok)
   
Daucus carota L. (Havegulerod)
   
Foeniculum vulgare Mill. (Fennikel)
   
Lactuca sativa L. (Havesalat)
   
Lycopersicon esculentum Mill. (Tomat)
   
Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. Hill (Almindelig persille)
   
Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)
   
Phaseolus vulgaris L. (Havebønne, herunder stangbønne)
   
Pisum sativum L. (partim) (Almindelig ært, herunder marvært, skalært og sukkerært )
   
Raphanus sativus L.Radise, (ræddike)
   
Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)
   
Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)
   
Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)
   
Spinacia oleracea L. (Spinat)
   
Valerianella locusta (L.) Laterr (Tandfri vårsalat)
   
Vicia faba L. (partim) (Valsk bønne)
   
Zea mays L. (partim) (Sukkermajs og perlemajs)
       
 
b)
Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:
   
Castanea sativa Mill. (Kastanje)
   
Citrus L. (Citrus)
   
Corylus avellana L. (Hassel)
   
Cydonia oblonga Mill. (Kvæde)
   
Ficus carica L. (Alm. Figen)
   
Fortunella Swingle. (Kumquat)
   
Fragaria L. (Jordbær)
   
Juglans regia L. (Valnød)
   
Malus Mill. (Æble)
   
Olea europaea L. (Oliven)
   
Pistacia vera L. (Pistacie)
   
Poncirus Raf. (Dværgcitron)
   
Prunus amygdalus Batsch. (Mandel)
   
Prunus armeniaca L. (Abrikos)
   
Prunus avium (L.) L. (Sødkirsebær)
   
Prunus cerasus L. (Surkirsebær)
   
Prunus domestica L. (Blomme)
   
Prunus persica (L.) Batsch. (Fersken)
   
Prunus salicina Lindley. (Japansk blomme)
   
Pyrus L. (Pære)
   
Ribes L. (Ribs, solbær, stikkelsbær)
   
Rubus L. (Brombær, hindbær m.fl.)
   
Vaccinium L. (Blåbær, tranebær m.fl.)
     
 
c)
Prydplanteformeringsmateriale:
   
Alle slægter og arter
       
C. Andre mærkningskrav
 
     
Planter til plantning, der ikke er forsynet med plantepas:
1)
Ved salg skal planterne være mærket med korrekt botanisk navn.
2)
Uanset nr. 1 kan planter, der producerer spiselige afgrøder, sælges her i landet med angivelse alene af det danske artsnavn og sortsnavnet.
3)
Ved salg engros skal planterne tillige være mærket med produktionsvirksomhedens registreringsnummer.
4)
Ved salg i øvrigt skal sælgeren på forlangende oplyse produktionsvirksomhedens navn og adresse eller registreringsnummer.
       
D. Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter
1)
Kerne- og eliteplanter
 
a)
Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.
       
2)
Certificerede planter klasse AAE:
 
a)
Plantemateriale skal leveres i emballage, de er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf det fremgår, at materialet er godkendt af Plantedirektoratet som certificeret materiale klasse AAE.
 
b)
En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke certificerede planter.
       
3)
Certificerede planter klasse AA og A:
 
a)
Producenter af certificerede planter kan efter aftale med direktoratet mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at der bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.
 
b)
Partier af certificeret frø klasse AA (jf. bilag 5 II nr. 5) skal forsynes med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger:
   
1o)
Botanisk navn og sort/frøkilde
   
2o)
»Certificeret plantemateriale klasse AA«
   
3o)
Modningsår
   
4o)
Mængde
   
5o)
Leverandørens registreringsnummer og/eller navn
   
6o)
Mærkningen skal være klart læselig og uudslettelig
       
4)
Certificerede frugttræer
 
a)
Ved salg skal hvert enkelt træ være forsynet med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger
   
1o)
Arts- og sortsnavn
   
2o)
Anvendt grundstamme
   
3o)
»Certificeret plantemateriale godkendt af Plantedirektoratet, DK«
   
4o)
Producentens registreringsnummer eller individuelt nummer, serienummer eller uge/år
   
5o)
»EF-kvalitet«
 
b)
Etiket skal påsættes på voksestedet forud for Plantedirektoratets sidste inspektion før salg.
       
5)
For alle certificerede planter gælder:
 
Af den medfølgende leverandørdokumentation skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.
       
II Pakning
 
 
1)
Grønsagsplanter
 
a)
Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage
 
b)
Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangsemballage
2)
Kerne-, elite- og certificerede planter:
 
a)
Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage
 
b)
Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.
 
c)
Partier af certificeret frø skal leveres i ny, forseglet emballage.


Bilag 7

Forpligtelser for registrerede leverandører

A.
Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:
 
1)
Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.
 
2)
Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der
   
a)
købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
   
b)
er i produktion og
   
c)
sendes til andre,
   
og de relevante bilag skal opbevares i mindst 1 år, for frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale dog 3 år, og skal efter anmodning forevises for Plantedirektoratet.
 
3)
For sorter af slægter og arter nævnt i bilag 6, I, afsnit B, nr. 2, der er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal leverandørerne føre en liste med detaljeret beskrivelse af sorten.
   
Listen skal indeholde oplysninger om:
   
a)
sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer,
   
b)
angivelse af det anvendte system for sortvedligeholdelse og opformering,
   
c)
sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinier fastsat af Plantedirektoratet for frugtplanter og for prydplanteformeringsmateriale efter de retningslinier der gælder ved anmodning om EF-sortsbeskyttelse.
   
d)
så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.
     
Litra b) og d) gælder ikke for leverandører, der alene sælger grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf samt prydplanteformeringsmateriale.
 
4)
Leverandører skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til Plantedirektoratet.
 
5)
Leverandører, der er beskæftiget med produktion af prydplanteformeringsmateriale, skal
   
1o)
identificere og overvåge kritiske punkter i deres produktionsproces, der påvirker materialets kvalitet
   
2o)
gemme oplysninger om den i første led nævnte overvågning med henblik på kontrol på anmodning fra Plantedirektoratet
   
3o)
udtage stikprøver, når det er nødvendigt, til analyse i et laboratorium med passende faciliteter og ekspertise
   
4o)
sikre, at partier af prydplanteformeringsmateriale fortsat kan identificeres særskilt under produktionen.
 
6)
Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagttagelser på passende tidspunkter efter retningslinier fra Plantedirektoratet.
 
7)
Leverandører skal gemme skriftlig dokumentation for reklamationer de selv modtager eller afsender vedrørende plantemateriale, som ikke opfylder kravene i bilag 3. Dokumentation skal forevises Plantedirektoratet på anmodning.
 
8)
Fund eller mistanke om angreb af skadegørere nævnt i bilag 1 og 2 samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles Plantedirektoratet.
 
9)
Der skal sikres adgang for Plantedirektoratet til at foretage kontrol og prøvetagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
 
10)
Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med direktoratet.
 
11)
Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.
 
12)
Ved videresalg af planter nævnt i bilag 6, I, A, nr. 5, 6, 7 og 8 påhviler det leverandøren at sikre, at planterne er mærket efter bestemmelserne i bilag 6.
 
13)
Leverandører som importerer prydplanteformeringsmateriale, skal inden importen finder, sted sikre sig, at materialet i enhver henseende frembyder samme garantier som prydplanteformeringsmateriale der er produceret i Den Europæiske Union (jf. bilag 3). Den danske leverandør skal kunne forelægge dokumentation for sin kontrakt med leverandøren i landet udenfor Den Europæiske Union. Leverandøren skal underrette Plantedirektoratet om det prydplanteformeringsmateriale der aktuelt indføres
 
B.
Registrerede leverandører, der er godkendt efter § 19 skal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinier:
 
1)
Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:
   
a)
kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen,
   
b)
såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantemateriale,
   
c)
overholdelse af betingelserne i § 5,
   
d)
dyrkningsplan og –metode
   
e)
almindelig kulturpleje,
   
f)
opformering
   
g)
høst,
   
h)
hygiejne,
   
i)
behandlinger,
   
j)
pakning
   
k)
oplagring,
   
l)
transport og
   
m)
administration
 
2)
Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/72/EF, (EUT 2008, L 205, s. 28), Rådets direktiv 92/34/EØF (EFT 1992, L 157, s. 10) som senest ændret ved Kommisionens direktiv 2003/111/RF (EUT 2003, L 311, s. 12), Kommissionens direktiv 92/70/EØF (EFT 1992, L250, s. 37), Kommissionens direktiv 92/90/EØF (EFT 1992, L344, s. 38), Kommissionens direktiv 92/105/EØF (EFT 1992, L 4, s. 22), Kommissionens direktiv 93/48/EØF (EFT 1993, L 250, s. 1), Kommissionens direktiv 93/49/EØF (EFT 1993, L250, s. 9) som ændret ved Kommissionens direktiv 1999/67/EF (EFT 1999, L 164, s. 78), Kommissionens direktiv 93/51/EØF (EFT 1993, L250, s. 24), Kommissionens direktiv 93/62/EØF (EFT 1993, L 250, s. 29), Kommissionens direktiv 93/64/EØF (EFT L 250, s. 33), Kommissionens direktiv 93/79/EØF (EFT 1993, L 256, s. 25), Rådets direktiv 98/56/EF (EFT 1998, L 226, s. 16), Kommissionens direktiv 1999/66/EF (EFT 1999, L 164, s. 76), Kommissionens direktiv 1999/68/EF (EFT 1999, L 172, s. 42), dele af Rådets direktiv 2000/29/EF (EFT 2000, L 169, s. 1) som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2008/64/EF EUT 2008, L 168, s.31), Kommissionens direktiv 2002/36/EF (EFT 2002, L 116, s. 16), Kommissionens beslutning 2002/757/EF (EFT, L252, s. 37) som senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/201/RF (EUT 2007, L 90, s. 83), Kommissionens beslutning 2004/200/EF (EUT 2004, L 64, s. 43), Kommissionens beslutning 2006/464/EF (EUT 2006, L 183, s. 29), Kommissionens beslutning 2007/365/EF (EFT L 139, s. 24) som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/776/EF ( EUT 2008, L 266, s. 14), Kommissionens beslutning 2007/410/EF (EUT 2007, L 155, s. 71) og Kommissionens beslutning 2007/433/EF (EUT 2007, L161, s. 66). Heudover er der i bekendtgørelesen medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 690/2008/EF, (EUT 2008, L 193, s. 1). Ifølge artikel 249 i EFT-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.