Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1292 af 24. oktober 2007 om byggeskadeforsikring foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 2, nr. 1, indsættes før »totalentreprenør«: »professionelle bygherre,«.

2. § 28, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Den bearbejdede eftersynsrapport vil være tilgængelig for sikrede og forsikringsselskabet via Den Offentlige Informationsserver (OIS). Den bearbejdede eftersynsrapport fra 1-års eftersynet skal være tilgængelig senest 11 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft, jf. dog stk. 3. Den bearbejdede eftersynsrapport fra 5-års eftersynet skal være tilgængelig senest 4 år og 11 måneder efter, at forsikringen er trådt i kraft, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis eftersynsindberetningen og skadesoversigten ikke er kommet frem til Erhvervs- og Byggestyrelsen inden udløbet af de frister, der er fastsat i § 27, stk. 2, og Erhvervs- og Byggestyrelsen derfor i medfør af § 20 har rekvireret et eftersyn, vil den bearbejdede eftersynsrapport være tilgængelig via OIS hurtigst muligt efter modtagelsen af eftersynsindberetningen og skadesoversigten.«

3. I § 28 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Uanset stk. 2 og 3 kan den bearbejdede eftersynsrapport ligeledes rekvireres af sikrede, af forsikringsselskabet og af den professionelle bygherre ved henvendelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen.«

4. I § 29, stk. 2, ændres »året« til: »måneden«.

5. I § 32, stk. 2, nr. 1, indsættes før »totalentreprenør«: »professionelle bygherre,«.

6. I § 37 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Forsikringsselskabet giver hurtigst muligt Erhvervs- og Byggestyrelsen elektronisk besked om udbedringen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. november 2008. Dog træder § 1, nr. 4, i kraft den 1. juli 2009.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 7. november 2008

Finn Lauritzen

/ Henning Steensig