Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion

(Ophævelse af tilskud til vedvarende energi)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 768 af 6. oktober 1997, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Efter reglerne i denne lov ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved naturgasbaseret decentral og industriel kraftvarmeproduktion eller affaldsbaseret kraftvarmeproduktion.«

2. §§ 2, 3 og § 10, stk. 2, ophæves.

3. I § 3 a, stk. 1, og § 4, stk. 1, ændres »§§ 2, 2 a og 3« til: »§ 2 a«.

4. I § 3 d og § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »elforsyningsselskabet« til: »netvirksomheden«, og i § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres »Elforsyningsselskaberne« til: »Netvirksomhederne«.

§ 2

    Stk. 1. Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

    Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan med virkning for elektricitet produceret på vindmøller bestemme, at § 1, nr. 2, skal træde i kraft før lovens øvrige bestemmelser.

    Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvordan tilskudsberettiget og ikke-tilskudsberettiget elproduktion opgøres, hvis loven træder i kraft mellem to aflæsningstidspunkter for måling af elproduktion.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 2. juni 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken

Redaktionel note
  • Ikrafttrædelsestidspunktet er endnu ikke fastsat.